A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r s u

*ve! виг. (ой), леле!, ой, лихо!, ой, лишенько! ve al mi! ой, лихо мені!; ~o стогін, плач; ~a жалібний; ~i vn зітхати, стогнати; бідкатися; ~ind/a жалюгідний, плачевний; ~aspekt/a засмучений, зажурений, пригнічений; жалюгідний; ~spir/i vn зітхати.

ve/adi

Veber/o Вебер (німецький фізик); (v)~o фіз. вебер (одиниця магнітного потоку).

Ved||oj рел. Веди (священні книги індусів); ~a ведичний; ~a lingvo ведична мова.

vedant/o Веданта (одна з течій індійської філософії).

veft||o текст. піткання, утік, уток; ~i vt просувати піткання/утік; ~er/o, ~o/faden/o нитка піткання.

veg/o спорт. траса.

Veg/o астр. Вега.

vegana

vegan/ismo

vegano

*veget||i vn 1. бот. рости, виростати, розвиватися; 2. перен. едве) животіти, нидіти, злидарювати; ~a рослинний; ~ad/o 1. веґетація, ріст, розвиток; 2. животіння; ~aĵ/o рослина. // ~a рослинний

veget/aĵa

veget/aĵ/ano

veget/aĵ/aro

veget/aĵ/ismo

*vegetal||o рослина; ~a рослинний; ~a butero рослинне масло; ~a graso рослинний жир; ~ar/o флора; ~in/o рослинне масло, рослинний жир; ~ism/o cтроге веґетаріанство.

vegetalino

*vegetar||a веґетаріанський; ~an/o веґетаріанець; ~ism/o веґетаріанство. 

vegetare

vegetar/isto

vegetar/an/iĝo

vegetativ||a веґетативний; ~e веґетативно.

vehement||a запальний; ~(ec)o запал, порив.

vehikl||o 1. транспортний засіб, засіб пересування; візок; колісниця; la Granda (V)~o рел. Махаяна (один із головних напрямів буддизму) (син. Mahajano); la Malgranda (V)~o Хінаяна (один із головних напрямів буддизму) (син. Hinajano); 2. фарм. розчинник; 3. мед. перенощик, переносник, носій (інфекції); 4. перен. посередник, провідник; ~a посередницький; ~a lingvo мова-посередник.

vehikli

*vejn||o 1. анат. вена; жила, жилка; inflamo de ~o запалення вени; 2. жила, жилка (у гірській породі, дереві); ~a венний, венозний; з жилками; жилавий; ~i vt проводити жилки, обробляти під дерево, мармур; ~ar/o 1. венозна система; 2. бот. нервація, жилкування; ~et/o жилка, прожилок; ~it/o, ~inflam/o мед. флебіт, запалення вени (= flebito); ~o/tranĉ/o мед. розтин вени, флеботомія (= flebotomio); en~a, intra~a внутрівенний;

*vek||i vt будити, пробуджувати; ~і infanon будити дитину; ~і intereson пробуджувати інтерес; ~iĝ/i пробуджуватися, прокидатися, просипатися; ~iĝ/o пробудження; ~il/o, ~horloĝ/o будильник; ~signal/o сиґнал побудки; ne~ebl/a безпробудний, непробудний, безпросипний;

veka

vek/it/eco

veko

*vekt/o 1. коромисло (для відер, у вагах); 2. ел. ярмо (в електромагніті).

veksil||o іст. бойовий прапор; ~olog/i/o вексилологія, прапорознавство.

vekto

vektor||o мат., фіз. вектор; ~a векторний; ~a ekvacio векторне рівняння.

*vel||o 1. вітрило, парус; kun plena ~o, petr ĉiuj ~oj під усіма вітрилами, на всіх парусах; hisi (або suprentiri) la ~ojn піднімати/розгортати вітрила; malhisi (або malsuprentiri) la ~ojn опускати/згортати вітрила; 2. анат. парус, завіска; palata ~o м’яке піднебіння; 3. вітряк (у млині); ~a 1. вітрильний; 2. лінґв. велярний, задньопіднебінний, задньоязиковий; ~(ad)i vn іти під вітрилом/парусом (або вітрилами/парусами); ~ar/o вітрила, паруси; парусність, сукупність вітрил/парусів; ~faden/o вітрильна нитка; ~pret/a з піднятим парусом/вітрилом, з піднятими парусами/вітрилами; ~son/o лінґв. велярний/ задньопіднебінний/м’якопіднебінний приголосний; ~stang/o = jardo; ip/o парусник, вітрильник, парусне/вітрильне судно; ~tabul/o спорт. віндсерфер, вітрильна дошка; ~tol/o вітрильне полотно; ~vetur/i vn = ~i; antaŭ~o клівер; ĉef~o ґрот (вид паруса); ek~i vn розгортати (або піднімати) парус/паруси, вітрило/вітрила; post~o бізань.

vel/boato

velar/o лінґв. велярний, задньопіднебінний, задньоязиковий приголосний (син. velsono).

veld||i vt тех. зварювати; ~ad/o зварювання; aŭtogena ~ado автогенне зварювання; lumarka ~ado (електро)дугове зварювання; ~ist/o зварник; ~aparat/o зварювальний апарат; ~brul/il/o зварювальний пальник; ~o/drat/o електрод; зварювальний дріт; ~o/junt/o зварне з’єднання; ~o/maŝin/o зварювальний апарат, зварювальна машина; ~oalm/o див. ~brulilo; ~o/teknik/o зварювальна техніка, зварювальне устаткування; kun~i vt зварювати (докупи), приварювати.

veld/maŝino

*velen||o велень, тонкий пергамент; ~a веленевий.

Velington/o геогр. Веллінґтон, Уеллінґтон (столиця Нової Зеландії).

*velk||i vn в’янути; слабшати; никнути; блякнути; la floroj ~as квіти в’януть; la ŝtofo ~is матерія вицвіла; lia energio ~is його енергія ослабла; ~a, ~int/a зів’ялий; побляклий, збляклий; пониклий; ~o, ~ad/o в’янення; ~em/a в’янучий; ~int/ec/o в’ялість, зів’ялість; ~sek/ig/i vt в’ялити, сушити, висушувати; ~sek/iĝ/і (за)сохнути; for~i vn зовсім зів’янути; ne~em/a нев’янучий.

velko/fino

velk/ozo

velk/int/eco

velk/igi

*velociped||o велосипед; ~ist/o велосипедист.

velŝ/o етн., розм. вельш, швейцарець із франкомовної території.

velter/a спорт. напівсередньої ваги (про боксера).

*velur||o оксамит; ~a оксамитовий, оксамитний; бархатистий; ~ec/o бархатистість; ~pied/et/o подушечка (на лапі тварини). 

*ven||і vn прибувати, приходити, приїжджати; наставати; ~i aviadile прибувати літаком; ~i piede прийти пішки; ~is du leteroj прийшло два листи; ~is la somero настало літо; ~u ĉi tien! йди сюди!; ~o прибуття, прихід, приїзд; anonci al iu sian ~on сповістити кому-н. про свій прихід/своє прибуття; ~ebl/a який може прийти, настати; *~ig/i vt приводити, спроваджувати; запрошувати, кликати; виписувати (книги); *~ont/a прийдешній, наступний, майбутній; al~i vn, vt прибувати, приїжджати, приходити; al~o прибуття, прихід; antaŭ~i vn, vt приходити раніше, випереджувати; antaŭ~int/o предтеча, попередник; *de~i vn (de, el) походити (від, з); виникати (через що-н.); de~o походження; de~ig/i vt виводити (родовід, походження); el~i vn виходити; en~i vn входити, увіходити, в’їжджати, вступати; en~ig/i vt направляти, впроваджувати, вводити; inter~i vn 1. втручатися, умішуватися, устрявати; вторгатися, інтервенувати; 2. статися (під час чого-н.); inter~o втручання, умішування, устрявання; вторгнення, інтервенція; inter~int/o інтервент; *kun~i vn збиратися разом, сходитися; kun~o збори, зібрання; ĝenerala kun~o загальні збори; kun~ej/o місце/зал для зборів;  kun~ig/i vt збирати докупи, зводити, скликати;  kun~int/ar/o учасники зборів; laŭ/de~e від народження, за походженням; ne/re~ig/ebl/a безповоротний, неповоротний; ne~o неявка; post~i vt приходити (після кого-н., чого-н.), наставати; *re~i vn повертатися; re~o повернення; re~iĝ/і повертатися; sen/re~e безповоротно.

venad/o зоол. південноамериканська козуля [Ozotocerus bezoarticus].

Vencesla/o Вінцеслав (ім’я).

vend||i vt продавати; ~i ion profitodone вигідно продати що-н.; ~i sin al iu запродатися кому-н.; ~i sian patrujon продати (свою) батьківщину; ~o, ~ad/o продаж; ~a, ~ebl/a продажний; ~ant/o продавець (непрофесійний); ~ej/o магазин; ~ist/o продавець, крамар; ~ist/in/o продавщиця; ~o/prez/o продажна ціна, відпускна ціна; ~o/sum/o ком. виторг; dis~i, el~i vt розпродавати, розпродувати, спродувати, спродавати, випродувати; dis~(ad)o розпродаж; for~i vt спродувати, cпродавати; ne~ebl/a непродажний, який не підлягає продажу;  re~i vt перепродавати, перепродувати.

Vende||o іст., геогр., р., департамент Вандея; (v)~an/o вандеєць.

vendemiеr/o іст. вандем’єр (перший місяць французького республіканського календаря).

vendet/o етн. вендета (звичай кривавої помсти за вбитого родича на о-вах Корсика і Сардинія).

*vendred||o п’ятниця; la Sankta (V)~o Велика (або Страсна) П’ятниця; у п’ятницю; ĉiu~e щоп’ятниці, по п’ятницях.

Veneci||o геогр., м. Венеція; (v)~a венеціанський; ~land/o іст. Венеція (як держава).

*venen||o отрута; striknino estas ~о стрихнін є отрутою; serpenta ~о зміїна отрута; ~a отруйний; токсичний; ~i vt труїти, отруювати, затруювати; ~i la ĝojon затьмарити радість; ~ad/o отруєння; ~aĵ/o що-н. отруйне, отрута (перен.); ~ec/o отруйність, токсичність; ~iĝ/i отруїтися; ~iĝ/o отруєння; anti~o, kontraŭ~o протиотрута, антидот; mem~ad/o, si/n~ad/o самотруєння.

Vener||o міф. Венера (= Venuso); (v)~a мед. венеричний; (v)~a malsano венерична хвороба; (v)~ul/o венерик; ~olog/i/o венерологія.

venere/a нрк. = venera.

*Venezuel||o геогр., кр. Венесуела; ~a венесуельський; ~an/o венесуелець; ~an/in/o венесуелка.

*venĝ||i vt, vn мстити; ~i iun мстити кому-н.; sin ~i por/pro io помститися за що-н.; ~o помста; fari ~o al (або kontraŭ) iu учинити помсту кому-н./над ким-н.; krio pri ~o клич до помсти; ~a мстивий; ~ant/o месник; *~em/a мстивий; ~em/o мстивість.

venial/a церк. прощенний, пробачний, простимий; ~a peko грішок.

*venk||i vt 1. перемагати; брати верх, долати; ~i ĉiujn barojn подолати всі перешкоди; 2. перемагати; випереджати; вигравати (у змаганні, грі); la teamo venkis (kun rezulto) tri per du команда виграла з рахунком три:два; ~a переможний; побідоносний; ~e переможно; з перемогою; ~o перемога; ~ig/i vt приносити перемогу; ~iĝ/і стати переможеним, програти; ~int/o переможець; ~it/o переможений (у знач. ім.); ~o/bat/i vt розбивати, розгромлювати; ~o/podi/o п’єдестал пошани; ~o/pren/i vt заволодівати, захоплювати, здобувати; ~o/sign/o трофей; dis~i vt розбити, розгромити, рознести; mal~i vn потерпіти поразку, бути переможеним, програти; mal~o поразка, розгром; програш; finiĝi per mal~o закінчитися поразкою; suferi mal~on потерпіти поразку, зазнати поразки; ne~ebl/a непереможний.

*vent||o вітер; forta ~o сильний вітер; la ~o blovas de okcidento вітер віє з заходу; la ~o ĉesis/silentiĝis вітер стих; la ~o turniĝis вітер змінився; paroli en la vento кидати слова на вітер; ~o/j фізіол. вітри, гази; ~a вітровий, вітряний (прикм. до вітер, тж перен.);  вітряний (який діє за допомогою вітру); ~i vn дути, віяти (про вітер); forte ~as дує сильний вітер; ~eg/o вихор, шторм; ~et/o легкий вітерець; *~um/i vt провітрювати; провіювати, віяти (про зерно); обмахувати; ~um/aĵ/o полова; ~um/il/o віяло, опахало; вентилятор; ~um/il/form/a віялоподібний; ~um/maŝin/o с.-г. віялка; ~um/korb/o решето; ~anim/a легковажний, легкодумний, вітряний; ~anim/ul/o вітрогон, жевжик, легковажна/нерозсудлива людина; ~bird/o/j орн. буревісникові [Procellariiformes]; ~o/blov/o подув/порив вітру; ~energi/o енерґія вітру; ~o/flag/o вітровказ; флюґер; ~generator/o вітроґенератор, ґенератор енерґії вітру; ~kap/ul/o легковажна людина, вітрогін, вітрогон, шалапут; ~kok/o флюґер; ~montr/il/o = ~oflago; ~motor/o вітряний двигун; ~muel/ej/o, ~muel/il/o вітряк (млин); ~pov/o сила вітру; ~o/puŝ/o шквал, порив вітру; ~rapid/o швидкість вітру; ~roz/o спец. роза вітрів; irm/il/o 1. авт. (переднє) вітрове скло; 2. дашок від вітру, заслона від вітру; ~o/tru/o віддушина; витяжна труба; вентиляційна решітка; ~tunel/o тех. аеродинамічна труба; ~o/turn/o зміна (напряму) вітру; al~e до вітру, у бік вітру; kontraŭ~e проти вітру; sen~o безвітря; sen~a безвітряний, затишний; sub~e за вітром.

*ventol||i vt вентилювати, провітрювати; ~ad/o вентиляція, провітрювання; ~ej/o вентиляційний канал; ~il/o вентилятор.

ventoz/o іст. вантоз (шостий місяць французького республіканського календаря).

ventr||o живіт, черево; лоно, утроба; ~a черевний; ~a doloro біль у животі; ~aĉ/o, ~eg/o розм. пузо, черево; ~et/o животик;~aĉ/a пузатий, товстопузий; ~al/ter/e животом до землі, ниць; ~o/danco танець живота; ~o/dolor/o біль у животі; mi havas ~odoloron у мене болить живіт; ~o/flu/o пронос; ~o/parol/ist/o черевомовець, черевовіщатель; ~o/zon/o (черевний) бандаж; корсет; dis~іĝ/o, el~iĝ/o мед. черевна грижа; sub~o анат. нижня частина живота, низ живота; підчеревина, підочеревина (у тварини).

ventrikl/o анат. шлуночок (серця).

Venus||o 1. міф. Венера (римська богиня краси і кохання) (син. Venero); 2. астр. Венера; 3. (v)~o зоол. венус [Venus]; (v)~ban/ej/o = dipsako; (v~komb/il/o (v)~komb/il/skandik/o бот. скандикс гребінчастий [Scandix pecten-veneris]; ~mont/o 1. перен. Венерина гора; 2. анат. основа великого пальця; 3. анат. лобкове підвищення (cин. puba monto); (v)~ŝu(et)o бот. зозулині черевички (= cipripedio).

vepr||o чагарниковий кущ; ~a порослий чагарником; ~ej/o густий чагарник, зарості, хащі; sen~ig/i vt розчищати від чагарників.

*ver||o правда, істина; diri puran ~on говорити чисту правду; la ~o ĉiam venkas правда/істина завжди перемагає; se diri la ~on правду кажучи, по правді сказати, правду мовити; ~a правдивий, істинний, справжній, дійсний; правильний; ~e правдиво, істинно, воістину, справді; ĉu ~e? справді?; ĉu ne ~e? хіба не так?; ~aĵ/o істина; ~ec/o правдивість, істинність, справжність, дійсність; правильність; ~em/a правдивий, справедливий; чесний ~em/o справедливість; чесність; ~ig/i vt 1. засвідчувати, підтверджувати; 2. cпец. верифікувати, перевіряти істинність, встановляти достовірність ~ig/o верифікація; ~iĝ/і справджуватися; ~ism/o літ. веризм; ~am/a правдолюбний; ~dir/a правдомовний; ~dir/e правду кажучи, по правді сказати, правду мовити; ~sign/o критерій; ~simil/a правдоподібний, ймовірний; ~simil/e правдоподібно, ймовірно, напевно; ajn/a правдоподібний, можливий, імовірний; ajn/e мабуть, напевно, правдоподібно, імовірно; ~tabel/o мат. таблиця істинності; kontraŭ~aĵ/o неправда, брехня, неправдоподібність; mal~a неправдивий, брехливий, фальшивий, несправжній; mal~(aĵ)/o неправда, брехня, фальш.

Verakruc/o геогр., м. Веракрус.

verand/o веранда.

*veratr/o бот. чемериця [Veratrum]; blank/a ~o чемериця біла [V. album] (син. blanka heleboro); nigr/a ~o чемериця чорна [V. nigrum].

*verb||o лінґв. дієслово; helpa ~о допоміжне дієслово; kopula ~o дієслово-зв’язка; transitiva ~о перехідне дієслово; refleksa ~о зворотне дієслово; senpersona ~о безособове дієслово; ~a дієслівний; ~ig/i vt утворювати дієслово, вербалізувати; ~o/temp/o час дієслова.

verbask/o бот. дивина, коров’як [Verbascum].

*verben||o бот. вербена [Verbena]; ~ac/o/j вербенові [родина Verbenacea].

verbesin/o = verbezeno.

*verd||a зелений; la ~a stelo зелена зірка (символ есперанто); la ~a lingvo жарт. есперанто (букв.: зелена мова); ~o 1. зелений колір; 2. = ~aĵo; ~aĵ/o зелень; ~i vn зеленіти; ~ec/o зелень (властивість); ~ej/o зелена територія, зелена зона; ~et/a зеленуватий; ~ig/i vt зеленити, покривати зеленою фарбою; ~iĝ/i vn зеленіти, зазеленіти, стати зеленим; ~ul/o 1. есперантист; 2. “зелений”, член партії зелених; ~alg/o/j бот. зелені водорості; ~bakteri/o/j бакт. зелені бактерії; ~stel/an/o фам. есперантист.

*verdigr/o хiм. мідна зелень, мідянка (фарба).

*verdikt||o юр. вирок, присуд; вердикт; рішення журі; ~i vn виносити вирок.

Verdun/o геогр., м. Верден.

*verg||o 1. лозина, прут, хлист, різка; паличка, жезл; 2. вульґ. прутень; tambura ~о барабанна паличка; sorĉa ~о чарівна паличка; ~i vt бити/сікти/пороти/шмагати різками; ~ad/o биття різками, шмагання; ~aĵ/o в’язка/пучок різок/прутиків; ~o/diven/ist/o лозошукач.

Vergili/o Верґілій (римський поет).

verif/i див. verigi 2.

*verk||i vt складати, творити, створювати; писати (літературний твір і т.п.); ~o, ~ad/o твір; ~ar/o зібрання творів; ~int/o автор; *~ist/o письменник; ĉef~o шедевр; re~i vt переробляти (твір і т.п.).

Verlen/o Верлен (французький поет).

*verm||o черв’як, хробак, робак; ~o/j зоол. заст. черви [тип Vermes]; ~a черв’яковий; ~ar/o ~(o)bоr/it/a, ~o/tru/a червивий; поточений/поїдений червами, шашіллю; ~o/for/ig/il/o фарм. глистогінний засіб; ~o/form/a червоподібний; ~o/pik/it/a поточений (або поїдений) червами, міллю; ~o/sem/o фарм. глистогінне сім’я; ~o/tru/o отвір, проточений черв’яком, шашелем, проточина, червоточина; anti~aĵ/o, kontraŭ~aĵ/o фарм. глистогінний засіб.

*vermiĉel||o вермішель; ~a вермішельний; ~a supo суп з вермішеллю.

vermifug/o 1. фарм. глистогінний засіб (= antivermaĵo); 2. заст. = tanaceto.

vermikulit/o мін. вермикуліт.

vermiljon||o вермільйон, кіновар; ~a яскраво-червоний; ~i vt фарбувати кіновар’ю.

vermis/o анат. черв’як (мозочка).

Vermont/o геогр. Вермонт (один із американських штатів).

*vermut/o 1. вермут (сорт вина); 2. перен. гіркота;

vernaci/o бот. брунькоскладення, брунькозмикання, розміщення листочків у бруньці.

vernaliz||i vt с.-г. яровизувати, робити яровизацію; ~o яровизація.

vernier/o фіз. верньєр, ноніус.

vernis||o лак; ~a лаковий; ~i vt лакувати, покривати лаком; ~it/a лакований, покритий лаком.

vernisaĝ/o вернісаж.

Veron/o геогр., м. Верона.

veronal/o фарм. веронал.

Veronez/o Веронезе (італійський художник).

veronik/o бот. вероніка [Veronica]; aŭstr/a ~o вероніка австрійська [V. austriaca]; fru/a ~o вероніка рання [V. praecox]; heder(o)/foli/a ~o вероніка плющолиста [V. hederifolia]; kuŝ/ant/a ~o вероніка лежача [V. prostrata]; long/foli/a ~o вероніка довголиста [V. longifolia]; oficin/a ~o вероніка лікарська [V. officinalis]; printemp/a ~o вероніка весняна [V. verna]; spik/a ~o вероніка колосиста [V. spicata].

Veronik/o Вероніка (ім’я).

*vers||o вірш; blankaj ~o білі вірші; jamba ~о ямбічний вірш; verki ~ojn писати вірші; ~a віршований; ~e у віршах; ~i vt, vn складати (у віршах), писати вірші; ~ad/o віршування, версифікація; ~aĵ/o вірш; ~er/o віршована стопа; ~ist/o віршотворець; ~du/on/o маловжив. = hemistiko); ~far/ad/o віршування; tri~o, kvar~o тривірш, чотиривірш.

Versajl/o геогр., м. Версаль.

versal/o = majusklo.

versi/o версія, тлумачення, редакція.

versikl/o вірш (у Біблії, Корані і т.п.); віршик.

*verst||o заст. верста; ~a верстовий; ~a stango верстовий стовп.

*verŝ||i vt прям., перен. лити, розливати; розсіювати (світло і т.п.); ~i larmojn лити сльози; ~i iom da rumo en la teon налити трохи рому до чаю; ~i sian koleron sur iun вилити свій гнів на кого-н., зігнати свою злість на кому-н.; ~iĝ/i литися, текти; іти (про дощ); ~il/o лійка; ~lum/il/o прожектор, фара; ~tabl/o стойка; прилавок; заст. шинквас; al~i vt доливати, підливати; de~i vt відливати (частину рідини); dis~i vt розливати; dis~(ad)o розлив, розливання; el~i vt виливати; el~iĝ/і виливатися; en~i vt вливати, наливати; en~o вливання; спец. розлив; en~iĝ/і вливатися; pri~i vt обливати, поливати; super~i vt заливати, наводнювати; sur~i vt = pri~i; trans~i vt переливати.

verŝok/o заст. вершок (міра довжини).

*vert||o 1. анат. тім’я, маківка; 2. перен. вершина, кульмінація (= kulmino); ~oap/o тюбетейка; ярмулка; скуфія; кругла шапочка (у католицького духовенства).

vertag/o такса (порода собак; син. melhundo).

*vertebr||o анат. хребець; ~a хребцевий, хребетний; ~a kolono хребетний стовп; ~ar/o хребет, хребетний стовп; ~ul/o/j зоол. хребетнi [підтип Vertebrata]; ~o/terapi/o лікування (або терапія) хребта; мануальна терапія (= kiropraktiko); inter~a міжхребцевий; sen~ul/o/j зоол. безхребетні [підтип Invertebrata].

*vertic/o мат. вершина (кута і т.п.).

verticil||o бот. кільце; im/o вертицил (= verticilio).

verticili/o бот. вертицил [Verticillium].

vertig/o вет. колер (хвороба коней).

vertiĝ||o мед. вертиго, запаморочення; doni ~on викликати запаморочення; havi ~on відчувати запаморочення; ~a який викликає запаморочення; запаморочливий.

*vertikal||a вертикальний, прямовисний; ~e вертикально, прямовисно; ~o вертикаль; ~ec/o вертикальність, прямовисність; ~il/o висок (прилад).

vertrag/o хортиця, хорт (порода собак; = leporhundo, levrelo).

veruga/o мед. веруга, перуанська лихоманка.

*veruk||o бородавка; наріст (на дереві); ~a бородавчастий, бородавчатий; ~oz/o бот. рак картоплі; ~apr/o зоол. бородавочник (= fakoĉero); ~herb/o бот. чистотіл (= kelidonio).

verumontan/o анат. сім’яний горбик.

*verv||o запал, піднесення, завзяття; ~a піднесений, запальний; ~e піднесено, палко; ~e deklami декламувати з запалом, піднесено; sen~a млявий.

vesel||o мор. судно, корабель; ~leŭtenant/o капітан-лейтенант; ~kapitan/o капітан 1-го ранґу.

*vesp||o оса [Vespa]; ~ar/o осиний рій; ~ed/o/j справжні оси, складчастокрилі [родина Vespidae]; ~ej/o осине гніздо; ~o/bute/o орн. осоїд [Pernis apivorus].

Vespazian/o іст. Веспасіан (римський імператор).

*vesper||o вечір; de mateno ĝis ~о з ранку до вечора; danca ~о танцювальний вечір; Sankta (V)~o Святий вечір, Свят-вечір, Навечір’я Різдва Христового; ~a вечірній; *~e увечері; ~as безос. вечоріє, заходить вечір; ~iĝ/i вечоріти; ~falk/o орн. кібчик [Falco vespertinus]; ~festen/o вечірка (забава); ~kun/ven/o вечірнє засідання; вечірка; ~manĝ/i vt вечеряти; ~manĝ/o вечеря; ~ruĝ/o вечірня заграва; ~stel/o вечірня зоряірка, Венера; antaŭ~o надвечір’я; Свят-вечір; ĉiu~e щовечора, кожного вечора.

*vespert||o зоол. 1. кажан (= kiroptero); 2. = vespertiliono; ~ed/o/j гладконосі кажани;~ul/o/j кажани, рукокрилі (= kiropteroj).

vespertilion||o зоол. лилик [Vespertilio]; ~ed/o/j гладконосі кажани [родина Vespertilionidae].

vespr/o церк. вечірня.

*vest||i vt одягати, вдягати, надягати; *~o, ~aĵ/o одяг; ~aĉ/o старий, поношений одяг, розм. лах, лахман; ~ar/o одяг, ґардероб; ~ej/o ґардероб, роздягальня; ~ej/ist/in/o ґардеробщиця; ~iĝ/i одягатися, вдягатися; ~ist/in/o костюмерка; ~ark/o плічка, вішалка; ~gard/ej/o див. ~ejo; ~gard/ist/in/o ґардеробщиця; ~hok/o гачок для одягу, вішалка; ~o/bros/o щітка для одягу; ~mask/i vt надягати маску; ~o/pedik/o ент. воша одежна [Pediculus humanus humanus]; ~o/ŝrank/o шафа для одягу; ~o/ten/ej/o склад обмундирування; mal~i, sen~ig/i vt роздягати; re~i vt переодягати; sen~iĝ/і роздягатися; sub~o нижня білизна; *super~o верхній одяг; trans~i si/n переодягатися.

Vest/o міф. Веста (римська богиня домашнього вогнища).

vestal/o іст. весталка (жриця Вести).

Vestfali/o іст. Вестфалія (історична область у Німеччині).

*vestibl/o 1. вестибуль, передпокій, прихожа (у знач. ім.), передня (у знач. ім.), сіни; 2. анат. присінок.

vestiĝ(i)/o слід(и); знак; залишки, рештки; ~o de antikva civilizo сліди стародавньої цивілізації.

Vestminstr/o Вестмінстер (історичний квартал Лондона).

*veŝt/o жилет, жилетка, безрукавка, камізелька; trikota ~о джемпер.

*vet||i vt, vn (kontraŭ/kun iu) битися об/у заклад, іти в заклад, закладатися, іти на/в парі; ~e об/у заклад, на парі; ~i je/pri botelo da konjako закластися на пляшку коньяку; ~o заклад, парі; gajni, perdi la ~on виграти, програти заклад; ~aĵ/o ставка; ~batal/i vn 1. битися об заклад; 2. змагатися; ~batal/o змагання (з грошовими ставками); ~kur/o гони, перегони; ~kur/e наперегони, навперегони; ~libr/o букмекерська книга, книга запису застав (при укладенні парі на кінних змаганнях); ~mon/o ставка; ~ofic/ej/o букмекерська контора; тоталізатор; ~per/ist/o букмекер; ~rem/ad/o змагання з греблі, реґата; pri~i vt ставити на .., робити ставку на … Прим. vet уживається префіксально, щоб виразити змагання: ~armado гонка озброєнь; ~kuri змагатися в бігу, бігти наперегони.

*veter||o погода; serena ~o ясна погода; bona ~о гарна погода; kota ~o слякоть; malbona ~о погана погода, негода; ~aviad/il/o метеорологічний літак; ~detru/iĝ/і руйнуватися під дією погоди; ~kondiĉ/oj погодні умови; ~inform/o зведення погоди, метеозведення; ~map/o карта погоди; ~prognoz/o прогноз погоди; ~sent/em/a чутливий до погоди; anĝ(iĝ)o зміна погоди.  

*veteran||o ветеран; ~ec/o ветеранство (статус).

*veterinar||o ветеринар; ~a ветеринарний; ~i/o ветеринарія.

veto||o юр. вето; ~i vt накладати вето; -~rajt/o право вето.

*vetur||i vn їхати, їздити, роз’їжджати; ◊ malbone ~i estas tamen pli bone, ol bone iri краще зле їхати, ніж добре йти; ~o, ~ad/o їзда, поїздка; ~ig/i vt 1. возити, везти; 2. вести (транспортний засіб), провадити, управляти *~ig/ist/o кучер, ямщик, візник; *~il/o транспортний засіб, екіпаж, карета; akv/um/a ~il/o поливальна машина; ~il/ej/o каретний сарай; ~larĝ/o ширина проїжджої частини; ~mal/san/o мед. хвороба закачування. ~prez/o вартість проїзду; ~voj/o транспортна дорога, транспортний шлях; al~i vt під’їжджати, приїжджати; ĉirkaŭ~i vt об’їжджати (навколо); de~i vn від’їжджати (від чого-н.); de~ig/i vt відвозити; dis~i vn роз’їжджатися (у різні сторони); dis~(ad)o роз’їзд; dis~ig/i vt розвозити (в різні сторони); ek~i vn рушати; el~i vn виїжджати; el~(ad)o виїзд (дія); el~ej/o виїзд (місце); en~i vn в’їжджати; en~o в’їзд (дія); en~ej/o в’їзд (місце); for~i vn виїжджати (геть); kun~i vn їхати разом; kun~ig/i vt привозити зі собою; kun~iĝ/і з’їжджатися; post~il/o причеп (= remorko); preter~i vt об’їжджати, обминати, проїжджати мимо; re~i vn приїжджати знову, повертатися; sur~i vt наїжджати, переїхати; tra~i vt проїжджати, з’їздити, об’їздити; trans~i vt 1. переїжджати, переправлятися, перебиратися; 2. переїхати, роздавити.

vezani/o мед. везанія (загальна назва психічних хвороб, які проявляються послідовно зміною станів депресії, збудження, марення та деменції).

Vezer/o геогр., р. Везер.

*vezik||o 1. анат. міхур; urina ~о сечовий міхур; 2. пузир, пухир; булька, бульбашка; pilka ~о камера для м’яча; sapa ~о мильна бульбашка/булька/банька; ~et/o 1. пухирець, пузирець; 2. мед. міхурець, пухирець; ~iĝ/i пузиритися; ~arbust/o бот. міхурник (=koloteo); ~filik/o бот. пухирник (= cistopterido); ~herb/o бот. пухирник (= utrikulario).

*vezir/o іст. візир, везир.

Vezuvi/o Везувій (вулкан).