A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e h i j l m n o p r s u v

*t.e. скор. від tio estas тобто.

*te||o 1. бот. чай [Thea]; 2. чай (подрібнені листки, напій); infuzi ~on заварювати чай; ~a чайний; ~ac/oj чайні [родина Theaceae]; ~al/o/j чайоцвіті [порядок Theales]; ~ism/o мед. отруєння теїном; *~uj/o чайниця; ~arb/o чайний кущ; ~bovl/o піала; ~ceremoni/o чайна церемонія, церемонія чаєпиття; ~foli/o/j чайні листки; *~foli/in/o хім. теофілін (= teofilino); ~infuz/il/o чайний запарник; ~kaldron/o кип’ятильник; самовар; *~kruĉ/o чайник; ~kultiv(ad)o вирощування чаю; ~kultiv/ej/o чайна плантація; ~kun/ven/o зібрання за чаєм, cпільне чаєпиття; ~manĝ/o підвечірок; ~maŝin/o самовар; ~plant/ej/o див. ~kultivejo; ~tas/o чайна чашка; ~trink/ad/o чаєпиття; ~trink/ej/o чайна (у знач.ім.).

team||o (спортивна) команда, дружина; зміна, бригада; ~a командний.

*teatr||o театр; amatora ~o самодіяльний театр; *~a прям., перен. театральний; ~aĵ/o п’єса; театральна постановка; ~olog/i/o театрознавство; *~am/ant/o театрал, аматор театру; ~o/frap/o сценічний ефект; несподівана розв’язка; ~o/tajlor/o костюмер.

Teb/o, ~o/j іст., м. Фіви.

teba||a фарм. опійний, опіумний; ~in/o хім. тебаїн; ~ism/o мед. тебаїзм, хронічне отруєння опієм.

Tebaid/o іст. Фіваїда (один із поділів Ст. Єгипту).

tebin/o = tebaino.

*ted||i vt, vn набридати, обридати, докучати, надокучати, розм. надоїдати; наводити нудьгу, стомлювати; ~i iun набридати/надокучати кому-н.; ~o набридання, обридання, докучання, надокучання; набридливість, докучливість, надокучливість, настирність; ~a набридливий, докучливий, надокучливий, розм. надоїдливий; нудний; ~ul/o набридлива, (на)докучлива людина, розм. надоїда.

tedeum/o церк. подячний гімн “Te Deum(у католицькій церкві).

tefigram/o метео тефіграма.

teflon/o хім., тех. тефлон.

*teg||i vt покривати, обтягати; обволікати, оповивати; *~o, ~aĵ/o, ~il/o покриття; наволочка; чохол; облицювання, покриття; mal~i vt знімати покриття, наволочку, чохол; оголяти; mal~i kusenon зняти наволочку з подушки; re~i vt змінювати покриття, чохли, наволочки і т.п. ; re~i pneŭmatikon замінити шину (в автомобільному колесі).

tegenari/o зоол. тегенарія [Tegenaria]; dom/a ~o тегенарія хатня, домовий павук, кутник [T. domestica].

*tegment||o 1. дах, покрівля; unuklina, duklina ~o односхилий, двосхилий дах; ~o el ardezoj, tegoloj, ŝindoj дах/покрівля з шиферу, черепиці, ґонту; pajla ~o солом’яний дах, стріха 2. перен. дах; притулок, пристановище, домівка, житло; покров; gastama гостинний дах; ~i vt покривати, робити дах; ~i domon per lado покривати дім бляхою; ~ist/o покрівельник; ~eĝ/o гребінь даху, коньок; ~lepor/o фам. мандрівний кіт; sen~a без даху, непокритий, відкритий; *sub~o піддашшя, горище; мансарда.

*tegol||o черепиця; ~a черепичний; ~a tegmento черепичний дах; ~i vt покривати черепицею; ~ej/o черепичний завод; ~aranĝ/a бот. лускоподібний, черепицеподібний; (син. skvamaranĝa).

Tegu/o геогр., м. Теґу.

Tegucigalp/o геогр. Теґусіґальпа (столиця Ґондурасу).

tegument/o анат., бот. покрив, оболонка.

Teh(e)ran/o геогр. Тегеран (столиця Ірану).

*teĥnik/o = tekniko.

tein/o див. teo.

*teism/o філос. теїзм.

*teist/o теїст.

tek||o 1. папка, тека, течка, портфель; 2. анат., бот. тека, капсула, оболонка; 3. збірка, колекція; сховище.

tekil/o текіла, аґавова горілка (син. agavbrando).

tekneci/o хім. технецій.

*teknik||o техніка; ~a технічний; ~a progreso технічний проґрес; ~a termino технічний термін; ~ec/o технічність; ~ig/i vt технізувати; ~ig/o технізація; ~ist/o технік.

teknikolor/o кіно етод кольорової зйомки) “Техніколор”.

teknokrat||o технократ; ~i/o технократія; ~i/a технократичний.

teknolog||o технолог; ~i||o технологія; (cин. teknikologio); ~i/a технологічний; ~i/ist/o = ~o; bio~i/o нрк. = biotekniko.

teknopati/o мед. професійне захворювання.

*teks||i vt 1. ткати; 2. прям., перен. плести; готувати, розробляти; ~і reton плести сіту; ~і komploton готувати змову; ~і intrigon плести інтриґу, умишляти зле; li ~is en la legendon novajn detalojn він додав до леґенди нові подробиці; ~a ткацький; ~ad/o ткацтво, ткацьке ремесло; ~aĵ/o тканина, полотно, текстиль; ~aĵ/a полотняний, тканевий, текстильний; ~ej/o текстильна фабрика; ~il/o ткацький верстат;~ist/o ткач; текстильник; ~um/a текстильний; ~aranĝ/o структура/будова тканини; ~art/o ткацтво, ткацьке мистецтво, художнє ткацтво; ~baz/o заст. = varpo; ~bird/o орн. ткачик (= ploceo); ~industri/o текстильна промисловість; ~o/komb/il/o текст. гребінь; ~maŝin/o ткацький верстат (механічний), текстильна машина; ~o/rul/o текст. навій; ~otop/i vt штопати нитками, витягнутими з даної речі; en~i vt вплітати (тж перен.); en~it/aĵ/o піткання, утік, уток (= vefto); tra~i vt переткати, переплітати (тж перен.).

Teksas/o геогр. Техас (один із американських штатів).

*tekst||o у різн. знач. текст; ~a текстовий, текстуальний; ~a kritiko критика тексту; ~i vt, vn казати, звучати, мати (наступний) зміст; la leĝo ~as закон гласить; ~aranĝ/o розміщення тексту, верстання, верстка; ~o/pri/labor/il/o інформ. текстовий редактор; ~leg/il/o інформ. зчитувач тексту; kun~o контекст; laŭ~e за текстом; згідно з текстом, дослівно; sen~a без слів.

tekstil||a текстильний; ~a industrio текстильна промисловість; ~aĵ/o/j текстильні вироби.

tekstur/o геол. текстура.

І tekton/o бот. тик, тикове дерево [Tectona].

ІІ tekton||o геол. тектонічні деформації; ~a ~ik/o тектоніка; ~ik/a тектонічний; ~ism/o тектонічний рух.

tekvond/o спорт. теквондо, тхеквондо (корейська боротьба).

Tel-Aviv/o геогр., м. Тель-Авів.

tele- теле… (інтернаціональна частина слів зі знач. “здійснюваний на відстані, той, що діє на далеку відстань, телевізійний”: ~komuniko телекомунікація, далекий зв’язок; ~mekaniko телемеханіка; ~objektivo телеоб’єктив; ~vido телебачення); ~kopi/i vt передавати по факсу, розм. факсувати; ~kopi/o факс (копія); ~kopi/il/o факс (апарат); ~skop/o телескоп; ~skop/a телескопічний.

teleaŭtograf/o фототелеграф.

tele/butik/um/i vn робити покупки через Інтернет.

tele/faks/o = fakso.

tele/film/o телефільм.

*telefon||o телефон; automata ~о телефон-автомат; ~a телефонний; ~a reto телефонна мережа; ~e по телефону, телефоном; ~i vt, vn повідомляти по телефону; дзвонити/говорити по телефону, телефонувати; ~aĵ/o телефонограма; ~ist(in)o телефоніст(ка); ~i/o телефонія, телефонний зв’язок; ~bud/o телефонна будка; ~libr/o телефонна книга, телефонний довідник; ~mark/o телефонний жетон; ~numer/o номер телефону; ~ret/o телефонна мережа.

*telegraf||o телеграф; ~a телеграфний; ~e по телеграфу, телеграфом; ~i vt телеграфувати; ~aĵ/o повідомлення по телеграфу; телеграма; ~i/o телеграфія, телеграфний зв’язок; ~i/a телеграфічний;  ~ist/(in)/o телеграфіст(ка).

*telegram||o телеграма; ekstra ~о термінова телеграма; telefonita ~o телефонограма; ~port/ist/o (поштовий) кур’єр.

telekinez/o рел. телекінез.

telekontrol/o телеконтроль, дистанційне керування.

teleks||o телекс; ~i vt передавати по телексу.

Telemaĥ/o літ. Телемах (cин Одіссея).

telemark/o спорт. телемарк, приземлення з випадом.

telematik/o телематика.

telemetr||o телеметр, далекомір; ~i vt визначати відстань за допомогою телеметра/далекоміра; ~i/o телеметрія.

telencefal/o анат. кінцевий мозок.

teleologi/o філос. телеологія.

teleosaŭr/o палеонт. телеозавр [Teleosaurus].

teleoste/o/j зоол. костисті риби [надряд Teleostei].

tele/send/i vt передавати по телебаченню.

telepati||o телепатія; ~i/a телепатичний.

*teleskop/o див. tele-.

*teler||o тарілка; ~о da supo тарілка супу; plata ~o плитка тарілка; profunda ~o глибока тарілка; pesila ~o тарілка (або чашка, шалька) ваги; ~ar/o столовий сервіз; ~et/o тарілочка; ~bret/o мисник; *~form/a тарілкоподібний; ~lav/il/o посудомийна машина; ~lek/ist/o підлабузник, блюдолиз; ~mebl/o буфет, креденс; мисник; ~rak/o підставка під тарілки; ~tuk/o рушник для посуду, кухонний рушник; *~tuk/et/o серветка.

telestik/o літ. телестих (вірш, у якому остання буква кожного рядка утворює слово або словосполучення).

teletajp/o телетайп.

teleŭtospor/o = telisporo.

*televid/i див. vidi.

televizi/o = televido.

telfer||o трансп. (канатна) підвісна дорога, підйомник; ~a стосовний до підвісної дороги; ~i vt перевозити на підвісній дорозі.

teli||o бот. грибниця (іржастого гриба); ~(o)micet/o/j теліоміцети [клас Teliomycetes]; ~spor/o теліоспора.

teligon||o бот. телігоній [Theligonium]; ~ac/o/j телігонові [родина Theligonaceae]; ~al/o/j телігоноцвіті [порядок Theligonales].

telipteris/o бот. теліптерис [Thelypteris].

telkel/e ком. без права рекламації, претензій, без ґарантії якості.

telofaz/o бот. телофаза.

telom/o бот. телом.

telope/o бот. телопеа [Telopea].

telugu/o етн. телугу (представник одного з індійських народів).

telur||o хім. телур; ~it/o телурит.

І*tem||o тема; aktuala ~o актуальна тема; deflaniĝi de la ~o відійти від теми; ~a тематичний; ~i vn ітися; ~as безос. (pri…) йдеться ( або мова йде) (про…); pri kio ~as про що йдеться?; про що мова?; ~ar/o тематика, перелік тем, програма, темник; ekster~a який не стосується теми, не за темою, поза темою.

ІІ tem/o іст. тема (кожна із 29 провінцій у Візантійській імперії).

tembr/o муз. тембр (син. sonkoloro).

temerar/a сміливий, відважний, хоробрий, завзятий; рискований; безрозсудний, нерозсудливий.

Temis міф. Феміда, Теміда, Теміс (давньогрецька богиня правосуддя).

Temistokl/o Фемістокл (державний діяч і полководець Ст. Афін).

*temp||o 1. час (тж лінґв.); часи, пора, період; хвиля, момент; строк, термін; 2. муз. темп; ~о kaj spaco estas ekzistoformoj de materio час і простір - форми існування матерії; la ~о pasinta neniam revenos минуле ніколи не вернеться; de ~о al ~о час від часу, часами; ne sufiĉas ~о бракує часу; via ~о pasis ваш час пройшов/минув; antaŭ longa ~о давно; ekde ~o nememorebla з незапам’ятних часів; la ~о de rikolto час жнив; jam estas ~о por reveno пора вертатися; ~oj de verbo часи дієслова; ◊ aliaj ~oj, aliaj moroj інші часи, інші звичаї; ~a лінґв. часовий; ~um/i vt засікати/визначати тривалість чого-н.; ~um/il/o часове реле; ~aĝ/o період, епоха, вік; ~o/daŭr/o тривалість; ~o/form/o лінґв. часова форма; ~o/kalkul/o літочислення; ера; ~labor/i vn працювати з погодинною оплатою; ~lim/o термін, реченець, строк; ~lim/a визначений на термін часу; ~o/mank/o брак часу; ~o/mezur/o 1. міра часу; 2. муз. темп; такт; розмір; ~mezur/ad/o вимірювання часу, хронометраж; ~o/mezur/il/o хронометр; ~o/part/ig/o інформ. розділення часу; ~o/pas/ig/o проведення часу; ~o/perd/o трата часу; ~o/punkt/o мить, хвиля, хвилина; ~o/rab/a який забирає багато часу; ~opar/o економія часу; ~unu/o одиниця часу; al~ig/i vt наставляти (годинник); приурочувати, пристосовувати до умов часу; antaŭ~a передчасний; antaŭ~e передчасно; ĉiu~e у всі часи, завжди, повсякчас; de~e de з, від, від часу/часів; dum~a тимчасовий; dum~e певний час, протягом певного часу; for~iĝ/і застаріти; inter~o проміжок, інтервал; inter~e тим часом; post~a пізній, запізнілий; pra~o первісні часи; sam~a одночасний (син. simultana); sam~ul/o cучасник; sen~a позачасовий; вічний; sen~lim/a безстроковий; si/a~e cвого часу, певний час; unu/a~a на перших порах, у початковий період, на початку, попервах.

I temper||o темпера (фарба); ~i vn 1. малювати темперою.

II temper/i vt муз. темперувати.

*temperament||o темперамент; ~a стосовний до темпераменту, темпераментний; ~o/plen/a темпераментний, палкий, гарячий.

*temperatur||o температура; absoluta ~o абсолютна температура; ĉambra ~o кімнатна температура; mezuri (або preni) ~on міряти температуру; ĉe ~o de kvindek gradoj при температурі п’ятдесят ґрадусів; ~a температурний; ~alt/iĝ/o підвищення температури; ~diferenco різниця температури; ~fal/o зниження температури; ~regul/il/o термостат.

*tempest||o буря, шторм (= ŝtormo); ~a бурхливий.

*tempi||o скроня, висок; ~a скроневий, висковий; ~a osto див. temporalo.

*templ||o храм; (T)~o icт. орден тамплієрів; ~an/o, ~o/kavalir/o тамплієр, (лицар-)храмовник; ~o/fest/o храмове свято; храмовий празник, храм.

temporal/o анат. вискова кістка.

tempur/o кул. темпура (японська страва з риби, креветок і овочів).

*ten||i vt держати, тримати; мати в своєму розпорядженні; керувати, завідувати; утримувати; ~i fermite la buŝon держати/тримати рот на замку, держати/тримати язик за зубами; ~i la atenton de iu прикувати увагу кого-н., тримати кого-н. у напрузі; ~i bastonon en la mano тримати палку у руці; ~і butikon мати крамницю; ~i oficejon завідувати установою; ~і promeson дотримувати обіцянки; ~і sin trankvila триматися спокійно; ◊ ~i bovon al (або je) la kornoj упіймати бика за роги; ~o, ~ad/o тримання, утримування, стримування; ~ant/o власник, утримувач; ~ej/o склад; ~em/a в’язкий, липкий, ґлейкий, ґлеюватий (= tenaca); перен. стійкий; ~iĝ/і держатися, триматися; ~iĝ/o поведінка; постава; *~il/o держак; рукоятка, ручка; ~ist/o керуючий, управляючий; завідуючий; хоронитель, хранитель (у музеї, бібліотеці); ~isto de libroj = libro~anto, libro~isto; ~uj/o бак, резервуар; скринька; футляр, коробка; ~pec/o тех. тиски, струбцина; al~o лінґв. прилягання, примикання; al~iĝ/і чіплятися, причіплюватися; прилипати; antaŭ~i vt тримати перед собою, простягати; *de~i vt здержувати, удержувати, задержувати, стримувати, утримувати, затримувати, відвертати; si/n de~i vt утримуватися, стримуватися, здержуватися; si/n/de~o витримка, видержка; de~iĝ/em/o здержливість, стриманість; el~i vt 1. видержувати, витримувати; 2. перен. терпіти; зносити, виносити, видержувати, витримувати; en~i vt містити, вміщувати; en~о вміст; for~i vt удержувати, утримувати, відсувати, відтягати, держати/тримати здалеку; for~o лінґв. затримка повітря (в гортані) (при вимові звуків); kun~iĝ/і держатися/триматися разом, держатися/триматися купи; бути щільним, твердим; kun/e~i vt скріплювати; mal~i vt випускати (з руки, лапи); ne/el~ebl/a нестримний; ne/re~ebl/a невтримний; re~i vt удержувати, здержувати, задержувати, утримувати, стримувати, затримувати; si/n~o, si/n~ad/o поведінка (= ~iĝo); si/n/de~i vt утримуватися, стримуватися, здержуватися; si/n/de~o утримування, стримування; здержування; *sub~i vt підтримувати, піддержувати; допомагати (матеріально); sub~o підтримка, піддержка; sub~ad/o підтримка, підтримування; допомога (матеріальна); sub~ant/o покровитель; захисник; заступник; прихильник; спонсор; sub~il/o піддержка, підтримувач, підпора.

tenac||a в’язкий, липкий, ґлейкий, ґлеюватий; перен. стійкий; ~ec/o в’язкість, клейкість.

tenajl||o кліщі, щипці; гострозубці, кусачки; ~i vt військ. захопити в кліщі; ~et/o щипчики, кусачки.

tenar/o анат. тенар, підвищення великого пальця руки.

*tend||o намет, тент; starigi ~on установлювати намет; malstarigi ~o знімати намет; ~a наметовий; ~ar/o табір; meti ~aron розбити табір; ~ar/fajr/o вогнище, ватра (у таборі); ~um/i vn таборитися, стояти табором; жити в таборі; (T)~o/fest/o рел Кучки, Свято кучок (єврейське свято); ~o/lit/o похідне ліжко.

*tenden||o анат. сухожилок; aĥil/a ~o, kalkane/a ~o ахіллів сухожилок, п’ятковий сухожилок; ~ing/o анат. сухожилкова піхва; inflamo de la ~ingo мед. тендовагініт, запалення сухожилкової піхви; ~it/o мед. тендиніт, запалення сухожилка; ~o/sinovit/o мед. тендовагініт; ~o/tomi/o мед. тенотомія, розтин сухожилка.

*tendenc||o тенденція; віяння; ~a тенденційний.

tendr||o зал. тендер.

tenebr||o морок, пітьма (= mallumo); ~a темний, безпросвітний.

tenebri/o ент. чорниш [Tenebrio].

Tened/o геогр., о-в  Тенедос.

*tener||a ніжний, ласкавий; ~e ніжно, ласкаво; ~ec/o ніжність, ласкавість.

Tenerif/o геогр., о-в Тенеріфе.

Tenesi||o геогр. Теннесі ( американський штат); ~river/o ріка Теннесі.

tenesm/o мед. тенезм.

teng/o теньге (грошова одиницяч Казахстану)ю

*teni||o зоол. стьожковий глист, ціп’як; ~a ціп’яковий; ~icid/o тенііцид, засіб від стьожкових глистів; ~oz/o мед. теніїдоз.

tenis||o спорт. теніс; ludi ~on грати в теніс; ~i vn грати в теніс; ~ej/o тенісний корт; ~ist/o тенісист; ~lud/i див. ~i; ~lud/ist/o = ~isto.

tenn/o = tenoo.

teno||o тенно (титул японського імператора, що означає “небесний цар”; тепер символ Японії); ~ism/o іст. теннізм (період абсолютної монархії в Японії (1868-1945).

tenon||o тех. шип, шиповий замок; ~a шиповий; ~a junto з’єднання на шипах; ~i vt з’єднувати на шипах.

*tenor||o тенор (голос); ~a теноровий; ~ul/o тенор (співак).

tens/o лінґв. час, категорія часу.

tensi||o 1. напруга, напруження, напруженість; пружність; натяг; internacia ~о міжнародна напруженість; alta ~о висока напруга; 2. тиск; vapora ~о тиск пари; sanga ~о кров’яний тиск; ~o/metr/o мед. тенсіометр, тонометр; ~o/metr/i/o мед. тенсіометрія, тонометрія.

tensor||o 1. анат. м’яз-натягач; 2. мат., фіз. тензор, тензорна величина; ~a тензорний.

*tent||i vt спокушати; ~o спокуса; ~a спокусливий; ~ant/o спокусник; ~iĝ/i спокуситися.

tentakl||o зоол. щупальце; ~ul/o/j щупальцеві, червоподібні [тип Tentaculata].

tenur/o іст. лен, ленна залежність.

teobrom||o бот. какао, шоколадне дерево [Theobroma, син. Cacao]; (син. kakaoarbo); ~in/o хім. теобромін.

Teodice/o філос. “Теодицея” (твір Лейбніца).

teodolit/o геод. теодоліт, кутомірний інструмент.

*Teodor||o Теодор, Федір; ~a Теодора, Федора (імена).

Teodozi||o Теодосій, Феодосій; ~a Теодосія, Феодосія (імена).

teofagi/o рел. теофагія.

Teofan/o Теофан, Феофан (ім’я).

Teofani/o рел. Богоявлення.

Teofil/o Теофіл (ім’я).

teofilin/o хім. теофілін.

Teognis/o Феогнід (давньогрецький поет).

teogoni/o рел. теогонія.

*teokrat||o теократ; ~i/o теократія (форма державного правління, за якого влада належить духовенству); ~i/a теократичний.

Teokrit/o Феокріт (старогрецький поет).

*teolog||o теолог, богослов; ~i/o теологія, богослов’я; ~a теологічний, богословський.

teorb/o муз. теорба (старовинний інструмент).

*teorem/o теорема.

*teori||o теорія; probableca ~о теорія ймовірності; ~a теоретичний; ~e теоретично; ~(ad)i vn теоретизувати; ~ul/o, ~ist/o теоретик; ~um/i знев. теоретизувати.

teozof||o теософ; ~i/o теософія (релігійно-містичне вчення про збагнення божества через одкровення  та про можливість спілкування з потойбічним світом).

tepal/o бот. листочок приквітка.

tepid||a 1. літеплий, теплуватий (= varmeta); 2. прохолодний (= malvarmeta); ~ej/o іст. тепідарій, тепла/прохолодна лазня.

tepidari/o = tepidejo.

*ter||o 1. земля, ґрунт; sur la ~o kuŝas ŝtono на землі лежить камінь; fosi ~on копати землю; 2. земля, суша; ŝipanoj ekvidis ~on матроси побачили землю; (T)~o 1. Земля (планета); la (T)~o rondiras la Sunon Земля обертається навколо Сонця; 2. міф. Теллус (греко-римська богиня землі-годувальниці); ~a земний, наземний; ~e на землі; ~e/n на землю; ~en! лягай!; ~aĵ/o земля, ґрунт (викопані); ~aĵ/ist/o землекоп; ~an/o житель Землі, землянин; ~id/o рел. земна людина; простий смертний; ~amas/o земляний насип, купа землі; ~bul/o грудка землі; ~dom/et/o землянка; ~etaĝ/o партер; ~fal/o обвал; ~en/fal/o западина; ~fos/ist/o землекоп; ~gas/o земляний газ; ~glob/o земна куля; ~hund/o пінчер; ~impost/o земельний податок, податок на землю; et/iĝ/і кидатися на землю; ~kaban/o землянка, мазанка; ~kap/o геогр. мис; ~karb/o буре вугілля; ~kobold/o ґном; *~kol/o геогр. перешийок (= istmo); ~kolor/a землистий, земляний, землистого кольору; ~konekt/o заземлення; ~kontakt/o заземлення; ~korb/o військ. габіон (= gabio); ~krust/o земна кора; ~kultiv/o 1. обробіток землі; 2. землеробство, рільництво; ~kultiv/ist/o землероб, рільник; ~kultur/o землеробство, рільництво; ~kultur/ist/o землероб, рільник; ~lang/o геогр. коса; ~lit/o лежанка; ~magnet/ism/o фіз. земний магнетизм, магнетизм Землі; ~mezur/i vt міряти/мірити землю; ~mezur/ist/o землемір; ~migdal/o бот. смикавець їстівний, чуфа (= manĝebla cipero); ~nest/o нора; ~nuks/o бот. арахіс підземний, земляний горіх (= ter~a arakido); ~nuks/buter/o арахісове масло; ~part/o частина суші, континент; ~pec/o земельна ділянка, шматок/клаптик землі; ~peĉ/o асфальт; ~pint/o геогр. мис; ~pir/o бот. топінамбур, земляна груша (= tubera helianto); ~piz/o бот. анґольський горох, земляний горох (= voandzeo); *~pom/o картопля (бульбина); картопля (= tubera solano) (рослина); junaj ~pomoj молода картопля; ŝelkuiritaj ~pomoj картопля в мундирах; ~poma kaĉo картопляне пюре; ~pom/frit/o/j кул. картопля фрі; ~pom/skab/o с.-г. парша картоплі; ~pom/skarab/o ент. колорадський жук (= leptinotarso); ~posed/aĵ/o землеволодіння; ~pot/o горщок; ~produkt/aĵ/o/j рільнича продукція; ~skrap/il/o = skrapmaŝino; ~sku/o підземний поштовх; ~spac/o площа, поверхня; ділянка (землі); ~stel/o бот. зірочник (= geastro); ~trem/o землетрус; (син. sismo); ~tuŝ/o ел. заземлення; ~vaks/o озокерит, земний віск; ~verm/o зоол. дощовик (= lumbriko); ~zon/o геогр. пояс; al~ig/i vt ел. заземлювати; al~iĝ/і 1. ав. приземлятися; 2. мор. прибитися до берега, причалювати; al~iĝ/o приземлення; причалювання; ĉirkaŭ~a навколоземний; ĉirkaŭ~a orbito навколоземна орбіта; el~ig/i vt викопувати, добувати/виймати з землі; ексгумувати; el~iĝ/і сходити, пробиватися крізь землю/з-під землі; *en~ig/i vt закопувати; хоронити, ховати (померлого); en~ig/o похорон, поховання; en~ig/ist/o гробокопач, діал. грабар (= tombisto); en~iĝ/і входити в землю, провалюватися крізь землю; ne~a неземний; sen~a безземельний; sub~a підземний; sub~aĵ/o підземелля, підземне приміщення, підвал; sub~etaĝ/o напівпідвальний поверх, цокольний поверх; super~a надземний; sur~a наземний; sur~ig/i vt ав. приземлювати, приземляти (літак); sur~iĝ/і приземлятися; sur~ig/ej/o, sur~iĝ/ej/o ав. посадочне поле, посадочний майданчик; trans~a позаземний.

tera- тера… (частина наук. термінів зі знач. 1012).

terafoz/o зоол. павук-птахоїд, пташник [Theraphosa].

terakot||o 1. випалена глина; (син. bakita tero); 2. мист. теракота; ~a теракотовий; ~argil/o теракотова глина.

teramicin/o фарм. тераміцин.

terapeŭt||o заст. терапевт; ~ik/o терапевтика, терапія

*terapi||o мед. терапія, терапевтика, лікування; ~a терапевтичний; ~ist/o терапевт.

teraplan/o тераплан, катер/човен на повітряних подушках.

terari/o терарій, тераріум.

*teras||o у різн. знач. тераса; геральд. вузька база; ~e терасами, терасоподібно.

terat||o мед. терат… (частина наук. термінів зі знач. “потвора, виродок”); ~o/gena тератогенний; ~olog/i/o мед. тератологія, наука про каліцтва; ~om/o тератома.

teravad/o рел. тхеравада (школа у буддизмі) (син. Malgranda Vehiklo).

terbi/o хім. тербій.

*tercet/o 1. літ. терцет; 2. муз. тріо, терцет.

terci/o муз. терція.

tercian/a мед. триденний (про малярію).

terciar||a геол., мед. третинний; ~o геол.третинний період, третинна система.

tercin/o літ. терцина.

*terebint||o 1. бот. фісташка терпентинна [Pistacia terebinthus]; 2. = ~ino; ~in/o фарм. терпентин; ~in/a esenc/o cкипидар; ~arb/o = ~o 1.

tered/o зоол. тередо, корабельний черв’як, деревоточець [Teredo].

Terek/o геогр., р. Терек.

*teren||o місцевість, терен, територія; перен. нива/поле діяльності, царина, галузь; ekspozicia ~о ділянка землі, відведена під виставку; en ekonomia ~о в галузі економіки; ~esplor/o військ. рекогносцировка місцевості; ~karakter/o характер місцевості; ~kur/o спорт. крос; ~registr/o кадастр (опис об’єктів, що підлягають оподаткуванню).

Terenci||o Теренцій (ім’я, м.ін. римського комедіографа), Терентій; ~a Теренція (імена).

Terez/o Тереза (ім’я).

tergal/o текст. терґал (синтетична тканина).

teri||o/j палеонт. ссавці, звірі [підклас Theria]; pra~oj первозвірі [підклас Prototheria].

teriak/o фарм. теріак.

*teritori||o територія; ~a територіальний; ekster~a позатериторіальний, екстертериторіальний.

І term/o мат. член (дробу, рівняння), терм.

II term/o/j іст. терми; ~ban/o = varmobanejo

term/a див. termika.

termi||o мед. температура тіла (у складних словах), …термія; eŭ~o нормальна температура (тіла); hipo~o гіпотермія, зниження температури (тіла); hiper~o гіпертермія; перегрівання.

termidor/o іст. термідор (11-й місяць французького республіканського календаря).

termik/a термічний, тепловий, термальний.

*termin||o термін; ~a стосовний до терміну; ~ar/o термінологічний словник; ~olog/o фахівець з термінології; ~olog/i/o термінологія; ~olog/i/a термінологічний; ~olog/i/ist/o див. terminologo.

Termin/o міф. Термін (у римській міфології божество кордонів, межових знаків).

terminal||o інформ. термінал; ~a анат. кінцевий.

terminali/o бот. терміналія [Terminalia].

terminator/o астр. термінатор (межа між освітленою Сонцем і темною частинами небесного тіла).

termion/o фіз. терміон.

termistor/o ел. терморезистор, термістор.

I*termit||o ент. терміт; ~ej/o термітник, гніздо термітів.

II termit||o хім. терміт; ~a термітний; ~a bombo термітна бомба.

termo- термо… (у складних словах відповідає поняттям “температура, тепло”: ~botelo термос; ~dinamiko термодинаміка; ~elektro термоелектрика; ~elemento термоелемент); ~botel/o термос; ~o/dinamik/o термодинаміка; ~gen/a термогенний, теплотворний; ~elektr/a термоелектричний; ~o/element/o ел. термоелемент, термопара; ~o/font/o термоджерело; ~genez/o термогенез, теплотворення; ~graf/o термограф; ~kaŭter/o мед. термокаустик; *~metr/o термометр; ~metr/i/o термометрія; ~nukle/a термоядерний; ~par/o ел. термопара; ~regul/ig/o термореґуляція; ~regul/ig/il/o термореґулятор, реостат; ~skop/o термоскоп; ~o/terapi/o термотерапія; ~tropism/o біол. термотаксис, термотропізм (орієнтовна реакція рослинних і тваринних організмів на теплі чи холодні стимули).

Termopil/o/j іст. Фермопіли (гірський прохід у Пн. Греції).

termos/o = termobotelo.

termostat/o термостат.

*tern||i vn чхати; ~o, ~ad/o чхання; ~ig/a чхальний; ~ig/herb/o бот. пчихавка звичайна (= ptarmiko); 

ternar/a спец. потрійний, тернарний.

Ternopol/oEU геогр., м. Тернопіль.

teromorf/o/j палеонт., заст. звіроподібні, тероморфи (= sinapsidoj).

*teror||o терор; ~a терористичний; ~ism/o тероризм; ~ist/o терорист; ~iz/i vt тероризувати.

terpen/o хім. терпен.

terpin/o хім. терпин.

terpineol/o хім. терпінеол.

Terpsikor/o міф. Терпсіхора (муза хореографії).

Tertulian/o Тертулліан (християнський богослов і письменник).

*terur||o жах, страх; ~a жахливий, страшний; ~a akcidento жахливий нещасний випадок; ~e жахливо, страшно; estis ~e malvarme було страшно холодно; ~i, ~ig/i vt жахати, наводити жах; ~aĵ/o cтрахіття, страховина, жах, жахлива подія, жахлива річ; ~iĝ/i жахатися, страшитися.

Tesali/o геогр. Фесалія (область у Греції).

Tesalonik/o геогр., м. Тесалоніки.

Tesl/o Тесла (хорватський інженер); (t)~o фіз. тесла (одиниця щільності магнітного потоку).

Tespis/o Теспід (давньогрецький поет, що вважається творцем театру).

test||o тест; випробування, перевірка; ~i vt тестувати, піддавати тестуванню; ~flug/o випробувальний політ; ~pilot/o льотчик-випробувач.

testacel/o зоол. тестацела [Testacella].

*testament||o заповіт, завіт; ~о de la patro батьківський заповіт; propramane skribita ~o власноручно написаний заповіт; (T)~o рел. Malnova (T)~o Старий завіт; Nova (T)~o рел. Новий завіт; ~i vt заповідати; ~aĵ/o юр. леґат; ~int/o заповідач.

*testik||o анат. яєчко; ~it/o мед. орхіт, тестит, запалення яєчка (= orkidito); ~uj/o, ~sak/o анат. калитка, мошонка (= skroto).

testosteron/o фізіол. тестостерон.

*testud||o зоол. черепаха [Testudo]; ~a черепаховий, черепашачий; ~a ŝelo черепашачий панцир (= karapaco); per ~a rapideco з черепашачою швидкістю, зі швидкістю черепахи; ~e по-черепашачому, як черепаха; ~aĵ/o черепашачий панцир; ~ul/o/j черепахи [ряд Testudinata]; el/o черепашачий панцир/

-tet- -тет (суф., що разом з числівником вказує на певну кількість музичних партій або виконавців: kvar~o квартет; kvin~o квінтет; ses~o сестет; sep~o септет; ok~o октет).

teta тета (грецька буква Θ, θ).

*tetan||o фізіол. 1. тетанус (тривале скорочення мязів людини і тварини); 2. = tetanio.

tetani/o мед. тетанія (хвороба, що виникає внаслідок порушення обміну речовин або порушення функції паращитоподібних залоз і супроводжується корчами).

tetanos||o мед. правець (гостре інфекційне захворювання, що характеризується корчами); anti~a, kontraŭ~a протиправцевий.

tetigoni/o ент. коник [Tettigonia]; verd/a ~o коник зелений [T. viridissima].

Tetis/o міф. Фетіда (мати Ахілла).

*tetr||o орн. тетерук [Tetrao tetrix, син. Lyrurus t.]; ~in/o тетерка.

tetra- тетра… (у складних словах відповідає поняттю “чотири”).

*tetra/o орн., нрк. орябок (= bonazio).

tetraborat/o хiм. тетраборат.

tetraedr/o мат. тетраедр, чотиригранник.

tetraciklin/o фарм. тетрациклін.

tetrad/o тетрада (у генетиці – бівалент у першому поділі мейозу, який складається з 4 хроматид).

tetragon/o мат. тетрагон, чотирикутник.

tetragoni/o бот. тетрагон [Tetragonia].

tetragram/o рел. тетраграма.

tetrak/o орн. хохітва [Tetrax].

tetrakisheksaedr/o тетракісгексаедр (кристал з 24-ма гранями).

tetralen/o хім. тетралін.

tetralogi/o театр. тетралогія.

tetrametr/o літ. тетраметр, чотиристопний вірш.

tetramer/o хім. тетрамер.

tetrametr/o літ. тетраметр (в античному віршуванні – чотиричастковий вірш).

tetraon/o орн. глухар [Tetrao]; ~ed/o/j тетеревові [родина Tetraonidae].

tetrark||o іст. тетрарх; ~ej/o тетрархія (четверта частина області); ~i/o тетрархія (система правління в Римі).

tetrasakarid/o хім. тетрасахарид.

tetrastil/a арх. чотириколонний.

tetrationat/o хім. тетратіонат.

tetril/o хем. тетрил.

tetrod/o ел. тетрод.

teŭg/o мор. бак, полубак (син. antaŭa kastelo).

teŭkri/o бот. самосил [Teucrium].

teŭton||o іст. тевтон; ~a тевтонський.

*tez||o 1. теза, положення; 2. нрк. дисертація; antaŭ~o філос. посилка, передумова; anti~o, kontraŭ~o антитеза.

tezaŭr/o тезаурус (різновид тлумачного словника).

Teze/o міф. Тезей, Тесей (афінський цар, що убив Мінотавра).