A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

sob маловжив. униз, донизу (= malsupren); ~iĝ/і опускатися; ~ir/i vn опускатися донизу, сходити.

*sobr||a тверезий; поміркований, стриманий; здержаний; розсудливий, розважливий; ~e тверезо; помірковано; розсудливо, розважливо; ~ec/o тверезість; поміркованість, стриманість; розсудливість, розважливість; ~ig/i vt тверезити, витвережувати, отвережувати; ~iĝ/i тверезіти; *mal~a 1. непомірний, надмірний, нездержливий, розгульний, гулящий; 2. заст. нетверезий, п’яний; mal~ec/o непомірність, надмірність, нездержливість, розгульність.

*soci||o 1. суспільство; громадськість; feŭda ~o феодальне суспільство; 2. популяція; ~a суспільний, громадський, соціальний; ~a strukturo суспільний лад; ~an/o член суспільства, громадянин; ~ig/i vt усуспільнювати, соціалізувати; ~ig/o усуспільнення, соціалізація; ~olog/o соціолог, суспільствознавець; ~olog/i/o соціологія, суспільствознавство; ~olog/i/a соціологічний; ~ekonomi/a соціально-економічний; ~kultur/a cоціально-культурний, соціокультурний; ~lingv/ist/ik/o соціолінґвістика.

*social||a соціальний, суспільний; ~ig/i vt соціалізувати, усуспільнювати; ~ism/o соціалізм; ~ist/o соціаліст; ~ism/a, ~ist/a соціалістичний; ~(-)demokrat/a соціал-демократичний; ~demokrat/i/o соціал-демократія.

*societ||o товариство, компанія, об’єднання; akcia ~o акціонерне товариство; sporta ~о спортивне товариство; ~o kun limigita respondeco товариство з обмеженою відповідальністю, ТзОВ; ~an/o член товариства, компанії; ~a стосовний до товариства, товариський; ~em/a товариський, компанійський; mal~em/a нетовариський, некомпанійський, відлюдкуватий.

Socin||o Соцціні (прізвище двох італійських теологів, що відкинули догму про Трійцю); (s)~an/o соцініаніст; (s)~an/ism/o рел. соцініанство (протестантська течія у християнстві).

Soĉi/o геогр., м. Сочі.

*sod||o хім. сода (= natria karbonato); kaŭstika ~о каустична сода, їдкий натр (= natria hidroksido); ~a содовий; ~akv/o газована вода; ~herb/o бот. содник; солонець.

sodoku/o мед. содоку (інфекційна хвороба).

Sodom||o бібл., м. Содом, Содома; (s)~an/o мешканець Содома; (s)~ism/o = sodomio.

sodomi||i vt займатися содомією, мужолозтвом; ~o мед. содомія, cодомський гріх, педерастія, книжн. мужолозтво; ~ ~an/o, ~ant/o педераст.

*sof||o cофа, диван; ~o/lit/o розкладний диван.

Sofi/o 1. Софія (ім’я); sankta ~o собор святої Софії (у Константинополі, Києві); 2. геогр. Софія (столиця Болгарії).

*sofism/o софізм.

*sofist||o софіст; ~ik/o софістика.

sofit/o арх. софіт.

Sofokl/o Софокл (давньогрецький драматург).

sofor/o бот. софора, cтрифнолобіум [Sophora].

sofrolog||o мед. софролог; ~i/o софрологія (наука про психосоматичні методи лікування).

soft/a маловжив. тихий, м’який (про звук) (= mallaŭta).

softvar/o нрк. = programaro.

sogd/o/j іст., етн. согдійці (давня іранська народність).

*soif||i vt, vn хотіти пити, відчувати спрагу; жадати; ~o спрага; kvietigi sian ~on вгамувати спрагу; ~a спраглий; ~ig/i vt викликати спрагу; sen~ig/aĵ/o прохолоджуючий напій; mal~ig/i, sen~ig/i vt угамувати спрагу (чиюсь), напоїти; mal~iĝ/i, sen~iĝ/і угамувати спрагу (свою), напитися.

soj||o соєвий соус; ~fab/o бот. 1. соя (боби); 2. нрк. = ~fabujo, ~herbo; ~fab/uj/o, ~herb/o соя (рослина) (= ~glicino); ~glicin/o бот. соя звичайна (або культурна) [Glycine max]; ~kaze/o кул. тофу, соєвий сир (син. toŭfuo); ~lakt/o соєве молоко. 

*sojl||o у різн. знач. поріг; fenestra ~o, ~o de la fenestro підвіконня; ~o de senseblo біол. поріг відчуття; stari ĉe la ~o de la nova jaro стояти на порозі нового року; ~e на порозі; sub~a псих. підсвідомий.

sok/o сошник, леміш.

*sokl/o цоколь, основа, підставка, п’єдестал.

Sokotr/o геогр., о-в Сокотра.

Sokrat||o Сократ (старогрецький філософ); (s)~a сократівський.

sol (або so) муз. соль.

І*sol||a один, єдиний, сам; самітний, самотній, одинокий, поодинокий; li promenadis ~a він прогулювався один; ~e сам, один, одиноко; поодинці, самітно, самотньо; тільки, лише; malfeliĉo malofte venas sole біда рідко приходить сама; ~o 1. одне, єдине (у знач. ім.), єдина річ; 2. муз. соло; ~ec/o самітність, самотність, самотина, самота; ~ec/e самотньо, на самотині, на самоті; ~ec/ig/i vt усамітнювати; ~ej/o cамота, самотина; *~ist/o муз. соліст; ~ul/o одинак, одиночка, одинець; ~fil/o одинак; ~fil/in/o одиначка; ~infan/o єдина дитина, одинак, одиначка; ~kant/o сольна пісня, соло; ~lud/i vt, vn грати соло; ~nur/a єдиний, один одним; ~patr/in/o мати-одиночка; ~~a один-єдиний, сам-самісінький; ~spektakl/o cольний спектакль, сольна вистава.

ІІ sol/o хім. золь, колоїдний розчин.

ІІІ sol/o соль (грошова одиниця Перу).

solan||o бот. паслін [Solanum]; dolĉ-amar/a ~o паслін солодко-гіркий, глисник [S. dulcamara]; nigr/a ~o паслін чорний [S. nigrum]; tuber/a ~o картопля [S. tuberosum]; ~ac/o/j пасльонові [родина Solanaceae]; ~in/o хім. соланін.

*sold||o 1. су; сольдо (грошові одиниці); 2. платня (у військових); esti je ies ~о бути на чиєму-н. утримуванні; ~ul/o найманець, наємник.

soldanel||o бот. сольданела [Soldanella]; ~kalistegi/o бот. плетуха солданеловидна [Calystegia soldanella]. 

*soldat||o солдат, боєць; рядовий; вояк, воїн; fariĝi ~o стати солдатом; tombo de la nekonata ~o могила невідомого солдата; ~a солдатський; ~i vn бути солдатом; служити у війську, проходити військовову службу; ~aĉ/o солдафон; ~ar/o солдати; ~ej/o казарма; ~iĝ/i стати солдатом; бути призваним на військову службу; ~pan/o сухарі; eks~o колишній солдат, солдат, звільнений у запас.

І*sole||o іхт. морський язик [Solea].

ІІ sole/o анат. камбалоподібний м’яз.

*solecism/o солецизм, граматична помилка.

І*solen||a урочистий, піднесений, церемоніальний, величний, пишний; ~o торжество, (велике) свято; церк. ще празник; ~i vt урочисто відзначати, святкувати; ~ad/o cвяткування, урочисте відзначення; ~aĵ/o урочистість (як частина свята); ~ec/o урочистість, пишність (властивість); ~ej/o зал (або кімната) для урочистостей, зал урочистих подій; актовий зал.

ІІ solen/o зоол. колодочка, солен [Solen].

solenoid/o ел. соленоїд.

solfatar/o геогр. сольфатара (вихід гарячих газів з вулкана через тріщини на схилах і кратер).

solfeĝ/o муз. сольфеджіо.

solicitor/o юр. повірник, повірений (у знач.ім.); присяжний (у знач.ім.), стряпчий (у знач.ім.) (в Англії).

*solid||a 1. твердий, міцний; en ~a stato у твердому стані; ~а korpo фіз. тверде тіло; ~а amikeco міцна дружба; 2. солідний, ґрунтовний; ~а argumento солідний арґумент, ґрунтовний доказ; ~e солідно, серйозно, докладно; ~o 1. мат. геометричне тіло; 2. фіз. тверде тіло; ~ec/o 1. твердість, міцність; 2. солідність, ґрунтовність; ~ig/i vt зміцнювати, робити твердим, ґрунтовним; ~iĝ/i 1. твердіти, тверднути, ставати/робитися твердим; зміцнюватися; 2. ставати солідним, ґрунтовним; mal~a, ne~a несолідний, слабкий.

solidag/o бот. золотушник [Solidago]; еŭrop/a ~o золотушник звичайний [S. virgaurea]; (син. orvergo); kanad/a ~o [S. canadensis].

*solidar||a солідарний, діючий заодно; senti sin ~a kun iu бути солідарним з ким-н.; ~e солідарно, заодно; ~ec/o солідарність.

Soliman/o Сулейман (ім’я).

solipsism/o філос. соліпсизм (теорія, за якою існує тільки людина, а об’єктивна дійсність існує лише в свідомості індивіда).

solipsist/o філос. соліпсиcт.

soliter/o 1. солітер (великий діамант); 2. зоол. солітер (= tenio); 3. солітер (гра).

soliton/o фіз. солітон.

soliv/o буд. балка, перекладина, кроква.

solmiz||i vt муз. співати нотами; ~(ad)o сольмізація.

solo/o = solo 2.

Solon/o Солон (політичний діяч Ст. Греції).

solstic/o астр. сонцестояння.

solutre/o археол. солютрейська культура.

*solv||i vt 1. розчиняти; ~і salon en akvo розчиняти сіль у воді; 2. мед. розсмоктувати, розсисати; ~і absceson розсисати нарив; 3. розв’язувати, вирішувати, знаходити рішення; ~і problemon розв’язати задачу; вирішити проблему; ~і enigmon відгадати загадку; ~і intrigon розплутати інтриґу; ~o 1. розчинення; 2. розсмоктування, розсисання; 3. вирішення, розв’язання; ~aĵ/o розчин; ~ant/o, ~il/o розчинник; ~ant(um)i vt хім. сольватувати; ~antiĝa varmo сольватаційна теплота; ~ebl/a розчинний; ~ebl(ec)o розчинність; ~iĝ/i 1. розчинятися; 2. розсмоктуватися, розсисатися; 3. вирішуватися, розв’язуватися; de~i vt відставати, відпадати (внаслідок розчинення); dis~i vt розчиняти; dis~o розчинення; pseŭdo~aĵ/o хім. псевдорозчин; sen~e без вирішення, без розв’язку, безрезультатно.

solvat||i = solvant(um)і див. solvi.

*solvent||a фін. платоспроможний (= pagokapabla); ~ec/o платоспроможність; ne~ec/o неплатоспроможність

І -som- біол. суф., що вказує на поліплоїдію та організми з такими клітинами.

ІІ som/o біол. сома (у складних словах): lizo~o лізосома; nukleo~о нуклеосома.

ІІІ som/o фам. садомазохізм (абревіатура від початкових букв SM).

IV som/o cом (грошова одиниця Киргизстану).

somal/o cомалійський шилінґ.

Somali||o геогр., кр. Сомалі; (s)~a сомалійський; (s)~an/o сомалієць.

somat||o біол. сома; ~a соматичний.

somateri/o орн. гага звичайна, пухівка (= molanaso).

sombr/a поет. похмурий, похмурний, понурий (= preme malluma, malhela).

sombrer/o сомбреро (іспанський крислатий капелюх).

*somer||o літо; pasigi la ~on en проводити літо в..; ~a літній; ~a horaro літній розклад; ~a teatro літній театр; ~e улітку; ~um/i, tra~um/i vn літувати, проводити літо; ~dom/o дача, літній будиночок; ~o/spor/o біол. літня спора; ~teatr/o літній театр, театр під відкритим небом.  

somier/o ліжкова сітка; пружинний матрац.

Somm/o геогр., р. Сомма.

*somnambul||o сомнамбула, сновида, лунатик; ~ism/o сомнамбулізм, лунатизм.

somnol||o фізіол. дрімота;~i vn дрімати; ~em/o дрімливість, сонливість.

somon/o сомоні (грошова одиниця Таджикистану).

*son||i vn звучати, видавати звуки; бити (про годинник); ~o звук, шум; ~ad/o звучання, дзвеніння, дзвін; бій (годинника); ◊ ~ado al li venis, sed de kie – li ne komprenis чув дзвін, та не знає де/звідки він; ~ant/o лінґв. сонант, сонорний звук; ~ig/i vt видавати звук, голос, викликати звучання; ~igi la komencan ~on муз. подати тон; ~il/o звуковий телеграфний приймач; mal/bon~a немилозвучний, дисгармонійний, фальшивий; mal/bon~o немилозвучність, дисгармонія, какафонія; ~altern/o лінґв. чергування звуків (син. kontraŭknalo); ~barier/o фіз. звуковий бар’єр; ~bend/o плівка/стрічка для запису; ~bend/registr/il/o магнітофон; ~disk/o грамофонна пластинка, грампластинка; ~efekt/o/j кіно, радіо звукові ефекти; ~film/o звуковий фільм; ~fost/et/o дужка (смичкового інструмента); ~imit/o звуконаслідування, ономатопея; ~izol/a звукоізоляційний; ~izol/i vt звукоізолювати; ~kap(et)o головка звукознімача/адаптера; ~kart/o інформ. звукова плата, звукоґенератор; ~kest/o муз. резонатор (син. resonanca skatolo); ~kolor/o тембр, відтінок звуку; ~kvalit/o якість звуку; ~o/metr/o, ~mezur/il/o радіо шумомір; ~mur/o фіз. звуковий бар’єр; ~obtuz/il/o глушитель звуку, звукопоглинач; ~ond/o фіз. звукова хвиля, акустична хвиля; ~pren/il/o звукознімач, адаптер; ~refrakt/o фіз. заломлення звуку, рефракція; ~registr/ad/o звукозапис; ~registr/il/o звукозаписуючий пристрій; ~reĝisor/o звукорежисер; ~re/produkt/ad/o радіо звуковідтворення; ~scienc/o фонетика; *~serpent/o зоол. гримучник, кротал (= krotalo); ~signal/o звуковий сиґнал; ~strek/o кіно звукова доріжка; irm/il/o звукоізолятор; ~tabul/o муз. дека; ~teknik/ist/o звукотехнік; ~tru/o резонаторний отвір; ~vibr/ad/o фіз. звукові коливання; dis~ad/o = disonanco; ek~i vn зазвучати, забриніти, видати звук; re~i vn віддаватися луною, відгукуватися; re~o луна, відгук; re~il/o фіз. резонатор; sen~a беззвучний; super~a надзвуковий; super~i vt покривати, перекривати, глушити; ultra~a ультразвуковий; ultra~o фіз. ультразвук.

*sonat/o муз. соната.

*sond||i vt зондувати; вимірювати глибину; кидати лот; ~i la publikan opinion зондувати громадську думку; ~ad/o зондаж, зондування; вимірювання глибини; ~il/o зонд; мор. лот; ~balon/o~o куля-зонд; ~o/plumb/o див. ~ilo; ne~ebl/a який не можна прозондувати.

sone/o фіз. сон (одиниця шкали гучності звуку).

*sonet||o сонет; ~ist/o поет, що пише сонети.

*sonĝ||o 1. сон, сновидіння; ◊ ~o teruras, ~o forkuras спиться – сниться, свінеться – все минеться; 2. заст. мрія; ~i vt бачити уві сні, мати/бачити сон; снитися; ŝi ~is sian filon (або pri sia filo) їй снився її син.

sonĝ/interpret/ad/o тлумачення снів.

*Sonj/o (пестл. форма від Sofio) Софійка, Соня, Зося.

sonk/o бот. жовтий осот [Sonchus]; fragil/a ~o жовтий осот шорсткий [S. asper]; kamp/a ~o жовтий осот польовий [S. arvensis]; marĉ/a ~o жовтий осот болотний [S. palustris].

*sonor||i vn дзвеніти; ~a дзвінкий, сонорний; ~e дзвінко; ~o, ~ad/o дзвін; дзвоніння; ~ec/o дзвінкість, сонорність; ~ig/i vt дзвонити; ~igi ĉe ies pordo подзвонити у чиї-н. двері; ~ig/ist/o дзвонар; *~il/o 1. дзвін; 2. дзвінок, дзвоник (прилад); ~il/ej/o дзвіниця; ~il/et/o дзвіночок; ~il/ist/o дзвонар; ~il/form/a дзвоноподібний; ~il/muld/ist/o дзвоноливар; ~il/tur/o дзвіниця; el~i vt видзвонювати, роздзвонювати.

*sopir||i vt, vn тужити, скучати, томитися; ~і pri (або al) patrio тужити за батьківщиною; ~a тужливий; ~e тужно, тужливо, з тугою; ~o туга; томління; em/i vn зітхати; ~ĝem/o зітхання; ~ĝem/ad/o зітхання.

sopor/o мед. сопор (глибоке запоморочення).

*sopran||o сопрано (голос); ~ul/in/o сопрано (співачка).

sor маловжив. уверх, нагору, угору (= supren); ~i vt ав. здійматися на висхідному потоці; ~ir/i vn здійматися, підніматися.

sor/o бот. спорангій; спора.

sorab||o етн. лужичанин; ~a лужицький; ~a lingvo лужицька мова; (S)~i/o геогр. Лужиця (область у ФРН); ~in/o лужичанка.

*sorb||i vt 1. усмоктувати, вбирати, поглинати; ~i krudan ovon випити сире яйце; 2. перен. поглинати, засвоювати (ідеї і т.п.); пройматися; ~a поглинальний, промокальний; ~a papero промокальний папір; ~(ad)o усмоктування, вбирання, поглинання; сорбція; ~ant/o хім. сорбент; ~ec/o поглинальна властивість; ~ig/i vt 1. давати випити, напувати (про ліки і т.п.); 2. просочувати, промочувати, змочувати, насичувати; ~iĝ/i усмоктуватися, вбиратися, поглинатися; ~il/o поглинач; al~i vt вбирати поверхнею, адсорбувати (син. adsorbi); al~ant/o хім. адсорбент; ne~em/a непромокальний; en~i vt поглинати, вбирати в себе; en~ig/i vt просочувати; en~ig/o просочування; en~iĝ/і просочуватися; усмоктуватися; re~i vt 1. мед. викликати розсисання, сприяти розсисанню; 2. перен. поглинати; tra~iĝ/і виступати, просякати, просочуватися.

sorbed/o = ŝorbeto.

Sorbon/o Сорбонна (університет у Парижі).

sorbus/o бот. горобина [Sorbus]; adstring/a ~o берека [S. torminalis]; bird/o/kapt/ist/a ~o горобина звичайна [S. aucuparia]; blank/a ~o горобина арія, горобина круглолиста [S. aria]; dom/a ~o горобина домашня [S. domestica].

*sorĉ||i vt чаклувати, чарувати, зачаровувати, заворожувати; ~a чарівний, чарівничий; чарівницький; ~o, ~ad/o чаклунство, чарівництво; ~ist/o чаклун, чарівник; ~ist/in/o чаклунка, чарівниця, відьма; ~art/o чарівництво, чари, чаклунство, магія; ~kant/o пісня-заклинання; ~o/pov/o чаклунство, чарівництво; de~i vt відчаровувати, знімати чари; el~i vt створювати (чарами); en~i vt зачаровувати, заворожувати; en~it/ec/o зачарованість; pri~i vt зачаровувати; trans~i vt зачаровувати, перетворювати у щось.

sordid/a поет. брудний, огидний, мерзенний (= aĉe malpura, malpurega).

sordin||o муз. сурдина; приглушення, ослаблення звуку; ~e приглушено; перен. під сурдинку; нишком.

*sorg/o бот. сорґо [Sorghum].

*sorik||o зоол. бурозубка [Sorex]; ~ed/o/j землерийкові [родина Soricidae].

sorit/o філос. сорит.

soroban/o (японська) абака.

*sorp||o бот. горобина (ягоди); ~uj/o горобина (дерево).

*sort||o доля; pensi pri sia ~o думати про свою долю; ironio de ~o іронія долі; ~o/bat/o удар долі; ~diven/i vn віщувати долю, ворожити; ~diven/ist/in/o ворожка; ~oanĝ(iĝ)o мінливість долі, злигодні; sam~ul/o товариш по нещастю.

*sortiment||o асортимент, набір, комплект; librovendejo kun vasta ~o книгарня з широким асортиментом; ~i vt підбирати, робити набір, комплектувати, постачати; el~ig/i vt забракувати (встановити невіповідність стандарту); eks~a одного виду (про товар).

SOS СОС (міжнародний радіосиґнал, що сповіщає про небезпеку, аварію, катастрофу).

*sovaĝ||a 1. у різн. знач. дикий; ~i vn лютувати; ~ec/o дикість; ~ej/o дика місцевість; ~ul/o дикун; ~best/o дикий звір, дика тварина; ~best/ec/o дикість, звірство; mal~a свійський; mal~iĝ/i vt приручати. Прим. sovaĝ ужив. інколи як преф.: ~besto дикий звір; ~pomujo дика яблуня, дичка; ~viando дичина.

sovet||o рада (орган державної влади в СРСР); (S)~о de popolaj deputitoj Рада народних депутатів; la Supera Soveto Верховна Рада; ~a радянський; (S)~i/o Радянський Союз; ~i/a радянський (стосовно СРСР); (S)~-Uni/o, (S)~land/o Радянський Союз.

sovĥoz/o іст. радгосп.

sovren/o соверен (грошова одиниця).

Sozi/o Созій (персонаж однієї з комедій Плавта); Cозон; (s)~o двійник, дуже подібна людина.