A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

ro||o бот. сумах; ~e/oj сумахові [триба Rhoeae].

*rob/o 1. плаття (жіноче); vespera ~о вечірнє плаття; ĉambra, negliĝa ~о халат; 2. тоґа; мантія; sub~o комбінація (жіноча); bal~o бальне плаття.

robai/o літ. рубаї.

robaj/o = robaio.

Robert||o Роберт; ~a Роберта (імена).

robini/o бот. робінія [Robinia]; ŝajn/akaci/a ~o, pseŭdo/akaci/a ~o робінія звичайна, біла акація [R. pseudoacacia] (cин. ŝajnakacio).

Robinson/o літ. Робінзон.

robot||o робот; ~ig/i vt робити роботом, перетворювати на робота; ~ik/o наука про застосування роботів.

robr/o карт. робер.

robur/o бот. дуб звичайний [Quercus robur, син. Q. pedunculata].

rocel/o = rokcelo.

Roĉel/o геогр., м. Ла-Рошель.

І*rod||o мор. рейд; resti en ~о стояти на рейді; ~e на рейді; el~iĝ/i бути винесеним з гавані у відкрите море, бути зірваним з якоря.

ІІ rod/i = ronĝi.

Rod/o = Rodiso.

rodan||o хім. родан; ~id/o роданід.

Rodan/o геогр., р. Рона.

I rode/o родео.

II rode/o бот. родея [Rodhea].

Rodezi||o геогр. Родезія (центрально-сх. частина Африки); (r)~a родезійський; (r)~an/o родезієць; (r)~an/in/o родезійка.

rodi/o хім. родій.

Rod-Insul/o геогр. Род-Айленд (один із американських штатів).

Rodis/o геогр., о-в Родос; la Koloso de ~o Колос Родоський.

rododendr/o бот. рододендрон [Rhododendron].

rodofit/o/j бот. червоні водорості, багрянки [тип Rhodophyta].

Rodop/o геогр., гори Родопи.

rodopsin/o біол., хім. родопсин, зоровий пурпур.

Rodrig/o Родріґо (ім’я).

Roĝer/o Роджер (ім’я).

roj||o потік, струмок (= rivereto); ~ad/i vn cтрумувати, струміти, тектиитися струмком.

rojalism/o іст. роялізм.

*rojalist/o іст. рояліст.

І*rok||o скеля, стрімчак; ~a, ~ec/a скелястий; перен. кострубатий; ~aĵ/o 1. валун, брила, уламок скелі; геол. скельна порода; 2. спец. альпінарій; ~fal/aĵ/o щебінь; ~fend/o скельна тріщина; ~firm/a міцний/твердий як скеля; ~grimp/ad/o cпорт. скелелазіння, сходженння на скелі; ~hirund/o орн. гірська ластівка [Ptyonoprogne rupestris]; ~kolomb/o орн. голуб сизий (= livio); ~lev/il/o лом, гак; (R)~mont/ar/o геогр. Скелясті гори; ~perdrik/o орн. кеклик гірський [Alectoris graeca]; ~o/plen/a = ~a, ~eca; ~sal/o кам’яна сіль; ~turd/o орн. скеляр строкатий [Monticola saxatilis]; sen~ig/i vt очищати від каміння; sur~a наскельний.

ІІ rok/o муз рок.

rokcel/o бот. рочела, лишайник красильний [Roccella].

rokenrol/o муз. рок-н-рол.

rokfort/o рокфор (вид сиру).

*rokok||o мист. рококо; ~a у стилі рококо.

Roksolana Роксолана (ім’я).

roku||o хім. барвник із плодів бікси; ~arb/o бот. бікса (= bikso).

*rol||o у різн. знач. роль; muta ~о роль без слів; grava ~о важлива роль; ~ul/o виконавець ролі; ĉef~ul/o виконавець головної ролі.

Roland||o Роланд; ~a Роланда (імена).

Rom||o геогр. Рим (столиця Італії); (r)~an/o 1. римлянин; 2. житель/мешканець Рима; (r)~an/a римський (cтосовно Ст. Риму); (r)~anaj ciferoj римські цифри; ~an/i/o, ~i/o Рим, Римська імперія; ~an/id/a романський; ~anidaj lingvoj романські мови; ~an/id/ist/o романіст (філолог); (r)~katolik/o римо-католик.

roma/o рома (самоназва циган); циган.

Roman||o Роман; ~a Романа (імена).

*roman||o літ. роман; kavalira ~о лицарський роман; detektiva ~о детективний роман; ~ec/a, ~esk/a романічний, романтичний; ~ist/o романіст.

*romanc||o муз. романс; ~о senvorta романс без слів; ~ar/o літ. романсеро.

romancer/o = romancaro.

romanĉ||o етн. ретороманець; ~a ретороманський; ~a lingvo ретороманська мова.

romand||o франкомовний швейцарець; (r)~a франкомовний; (R)~i/o франкомовна територія Швейцарії.

romanik/a іст., мист., арх., лінґв. романський.

*romantik||o романтика; романтизм; ~a романтичний; ~ism/o літ. романтизм; ~ist/o, ~ul/o романтик.

romantism/o = romantikismo.

*romb||o 1. мат. ромб; 2. іхт. калкан, ромб [Scophthalmus rhombus] (син. ~ofiŝo); ~a ромбічний; ~oid/a анат. ромбоподібний; ~encefal/o анат. ромбоподібний мозок; ~o/fiŝ/o калкан, ромб (= rombo 2).  

romboedr||o мат. ромбоедр; ~a ромбоедричний.

Rome/o Ромео (ім’я).

*romp||i vt 1. ламати, ломити, розбивати; ~i al si la cerbon/kapon ламати собі голову; ~і katenon розбити кайдани; 2. переривати; порушувати; поривати; ~і traktojn перервати переговори; ~і promeson порушити обіцянку; ~і leĝon порушити закон; ~і edziĝon розірвати шлюб; ~і amikecon порвати дружні стосунки; 3. псувати; la vojo estas ~ita дорога розбита; ~o 1. поломка; 2. порушення; ~ad/o ламання, ломка, розбивання, биття; ~aĵ/o, ~it/aĵ/o уламок; *~ebl/a ламкий, ломкий, тендітний; ~iĝ/i ламатися, порушуватися; псуватися; ~iĝ/em/a крихкий; ламкий, ломкий; ~il/o: elektra ~ilo електричний переривник; ~it/a розбитий, поламаний, поломлений; зіпсований; ~danc/ad/o брейк; ~o/pec/o уламок; de~i vt відламувати; dis~i vt розбивати, розламувати; dis~iĝ/і розбиватися, розламуватися; el~iĝ/і вириватися (назовні), вибухати; en~i vt ламати, зламувати, виламувати (двері і т.п.); вламуватися; en~o злом; en~ist/o зломщик, зломлювач; inter~i vt переривати, перебивати; inter~o перерва, перебій; mem/inter~il/o тел. самопереривник, автопереривник; ne~ebl/a 1. небиткий; 2. перен. міцний, непорушний, нерушимий, незламний; ne~iĝ/em/a незламний; sen/inter~a безперервний, безперебійний; tra~i vt пробивати, проломлювати, проламувати.

Romul/o Ромул (ім’я, м.ін. одного із леґендарних засновників Рима).

*rond||o 1. коло, круг, круглий предмет; 2. коло, оточення, середовище; en hejma ~о у сімейному колі; ~a круглий; ~a nombro кругле число; ~a jaro круглий рік; ~a sumo кругла сума; ~e колом; ~aĵ/o округлість, заокруглення; ~ec/o округлість; ~et/o гурток; ~et/a гуртковий; ~et/an/o гуртківець, член гуртка; ~ig/i vt округляти, заокруглювати; ~ark/o арх. кругла арка; ~buŝ/ul/o/j зоол. круглороті, мішкозяброві (= ciklostomoj); ~cifer/e заокруглено (про число); ~fald/et/i vt складати/згортати в трубочку/кільцем; ~fund/a круглодонний, з круглим дном; ~ir/i vn ходити по колу, їздити по колу, кружляти; ~pec/o кільце, кружальце, круглий шматок; ~vizit/ad/o обхід (знайомих, друзів і т.п.); ~vojaĝ/o кругова (або кільцева) подорож/мандрівка; du/on~o півколо, півкруг.

rondaŭ/o літ. рондо.

rondel/o 1. літ. рондель; 2. муз. рондо.

ronĝ||i vt 1. гризти, обгризати (= mordeti); 2. гризти, точити, роз’їдати, підточувати; rusto ~as la feron, ĉagreno - la koron залізо точить іржа, а серце - туга; 3. тривожити, мучити, краяти; sin ~і тривожитися, краятися, мучитися; ~ul/o/j зоол. гризуни [ряд Rodentia].

*ronk||i vn хропти; хрюкати (про свиню), фиркати (про коня); ~o храп; ~ad/o хропіння; хрюкання; фиркання.

ronron/i vn муркотати, муркотіти.

Ronsard/o Ронсар (французький поет).

ror/i vn ричати (про тигра, лева).

rorkval/o = balenoptero.

*ros||o роса; ~a росяний; росистий; ~as випадає роса; ~er/o росинка, ріска, крапля роси; ~um/i vn пітніти, запотівати (про шибки); ~um/o краплинки пари, запотівання; fenestrovitroj kovritaj de ~umo запотілі шибки; ~o/metr/o росометр; ~o/punkt/o фіз. точка роси. Rose/o геогр. Розо (столиця Домініки).

rosin/o родзинка, ізюм, кишмиш (= sekvinbero).

*rosmar/o зоол. морж [Odobenus rosmarus].

*rosmaren/o бот. розмарин [Rosmarinus].

*rost||i vt жарити, смажити, присмажувати, пекти на вогні; ~ad/o жаріння, смажіння, підсмажування; ~aĵ/o 1. смаженина, печеня; 2. тост, підсмажена скибка хліба; ~ig/i vt наказати/звеліти спекти; ~iĝ/i жаритися, смажитися, пектися; ~il/o лист; сковорода, жаровня; ~bov/aĵ/o кул. ростбіф; ~o/krad/o рашпер, решітка; ~maŝin/o жаровня для підсмажування (кави, зерна і т.п.); ~o/plet/o лист (для смажіння); ~o/stang/o рожен; sub~i vt підсмажувати (знизу).

rostbef/o кул. ростбіф.

Rostisla/o Ростислав (ім’я).

Rostov/o sur Don/o, Rostov-Don/o геогр., м. Ростов-на-Дону.

*rostr||o 1. хобот; 2. бот. рильце; 3. мор., арх. ростра; (R)~o/j іст. ростра (трибуна на площі cт. Римa); ~et/o хоботок (комахи); ~ul/o/j зоол. хоботні [підряд Proboscideae].

*rot||o рота; ~a ротний; ~estr/o командир роти, ротний командир.

rota рота (грецька буква Р, ρ).

rota/o церк. рота (верховний суд у церковних справах).

rotaci||i vn тех. обертатися, вертітися, крутитися; ~o 1. обертання, обертальний рух; 2. змінність, ротація; ~a ротаційний, обертальний; ~a motoro ротаційний, турбінний двигун; ~a presilo ротаційна машина; ~ul/o/j зоол. коловертки [тип Rotifera].

rotang/o бот. ротанг, ротан, ротангова пальма, індійська тростина [Calamus rotang].

Rotari/o Ротарі (міжнародне філантропічне товариство, до клубів якого входить по 1 представнику від кожної професії).

rotator/o 1. фіз. ротатор; 2. анат. м’яз-обертач.

rotenon/o хім. ротенон.

Roterdam/o геогр., м. Роттердам.

rotifer/o/j зоол. коловертки (= rotaciuloj).

*rotond/o арх. ротонда.

rotor/o тех. ротор.

rover/o бойскаут.

rovers/o лацкан, вилога, закот, одворот (в одязі); закот, одворот (у чоботях).

*roz||o 1. бот. троянда, рідше роза; розм. рожа; шипшина [Rosa]; 2. арх. та ін. роза; 3. тех. розпилювач; akv/a ~o = akvo~o; аlp/a ~o рододендрон; cent/foli/a ~o троянда столиста [R. centifolia]; cinam/a ~o шипшина травнева [R. cinnamomea]; ĉin/a ~o троянда китайська [R. chinensis]; damask/a ~o троянда дамаська [R. damascena]; hund/a ~o шипшина собача [R. canina]; krist/nask/a ~o чемерник чорний (= nigra heleboro); mosk/a ~o троянда мохната [R. moschata]; pend/a ~o шипшина повисла [R. pendulina, син. R. alpina]; porcelan/a ~o порцелянова троянда (= alta etlingero); ~a трояндовий; (про колір, тж перен.) рожевий; ~ac/o/j розові [родина Rosaceae]; ~al/o/j розоцвіті [порядок Rosales]; ~ej/o розарій; ~et/o розетка; бант; орденська стрічка; ~iĝ/і (по)рожевіти, стати рожевим; ~uj/o кущ троянди, кущ шипшини; ~alte/o бот. штокроза [Alcea rosea, син. Althaea rosea]; ~vitral/o арх. круглий вітраж.

Roza Роза (ім’я).

rozanilin/o хім. розанілін.

*rozari/o чотки, вервечка.

rozeol/o мед. розеола.