A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

*po І. прийм. по ; ~ kvar personoj sidis ĉe unu tablo за одним столом сиділо по четверо (осіб/людей); ĉiu ricevis ~ unu pomon кожен одержав по (одному) яблуку; ~ dek kilometroj hore по десять кілометрів за годину; ~ unu horo ĉiutage по годині на день; doni ~ kvin dolarojn дати по п’ять доларів; ІІ. преф., відповідає укр. по-, н-д: ~grande гуртом, оптом; ~detale, ~pece поштучно, вроздріб; ~gute по краплі; ~iom потрохи.

po||o бот. тонконіг [Poa]; ~ac/o/j злаки, злакові [родина Poaceae, син. Gramineae].

Po/o = Pado.

pob||o мор. 1. корма; 2. задня верхня палуба; ~ferdek/o задня верхня палуба.

po/cent/o відсоток, процент.

poci/o фарм. мікстура, пиття, напій.

poĉ/i vt варити яйця без шкаралупи.

Pod/o геогр., м. Ле-Пьї.

*podagr||o мед. подагра; ~a подагричний; ~ul/o подагрик.

po/detal/a роздрібний, поштучний.

Podgoric/o геогр. Подґоріца (столиця Чорногорії).

*podi/o подіум, подій; поміст, підмостки, естрада.

podicip/o орн. пірникоза [Podiseps] (син. grebo).

podokarp/o бот. подокарпус [Podocarpus].

Podoli/oEU геогр. Поділля.

podzol/o с.-г. підзол, підзолистий ґрунт.

poefag/o = gruntbovo.

*poem||o поема, вірш, поетичний твір; ~ar/o збірка віршів, поетична збірка.

*poent||o 1. oчко (у грі, змаганні); 2. бал (на іспиті); gajni ~ojn набрати очкиали; ~ar/o рахунок (гри); сума балів; el~i vt вигравати.

*poet||o поет; ~a поетичний; ~ik/o поетика; ~in/o поетеса.

poez||o біол. утворення (у складних словах), …поез; ~in/o поезин.

*poezi||o літ. поезія; ~a поетичний; ~aĵ/o поетичний твір; ~ec/o поетичність; sen~a позбавлений поезії, тривіальний, прозаїчний.

po/grand/e гуртом, оптом, на гурт; po~a magazeno гуртівня.

po/gut||e по краплі; ~ig/i вкапувати; ~ig/il/o крапельниця.

po/hor/a погодинний.

pojkiloterm/a біол. пойкілотермний, холоднокровний (син. malvarmsanga).

pojn/o анат. зап’ястя.

pojnter/o пойнтер (порода собак).

pok||e маловжив. мало (= malmulte); ~a/j деякі, нечисленні (= malmultaj).

*pokal||o 1. келих; 2. спорт. кубок; ~form/a келихоподібний; ~konkurs/o змагання на кубок; ~maĉ/o матч/гра на кубок.

poker/o карт. покер.

poks/o вет. віспа.

pol||i vt мат. знаходити заокруглене значення функції; inter~i vt інтерполювати; ekster~i vt екстраполювати.

*pol||o поляк; ~a польський; ~ig/i vt полонізувати, ополячувати, спольщувати; (P)~i/o геогр., кр. Польща; ~in/o полька; (P)~uj/o, (P)~land/o = (P)~io.

polab/o/j етн. полаби (зах.-слов’янські племена, які населяли в кінці 1 – на початку 2-го тисячоліття територію від р. Лаби (Ельби) на Заході до р. Одри на Сході, від Рудних гір на Півдні до Балтійського моря на Півночі.).

polajr/o мат. поляра точки.

polar||a фіз., хім. полярний; прямо протилежний; ~ec/o полярність; ~ig/i vt поляризувати; ~iĝ/і поляризуватися; mal~iĝ/o деполяризація; re~iĝ/o відновлення полярності.

polarimetr||o фіз. поляриметр; ~i/o поляриметрія.

polariskop/o фіз. полярископ.

polariz||o фіз. поляризація; ~i vt поляризувати; ~il/o поляризатор; mal~i vt деполяризувати.

polarograf||o фіз., хім. полярограф; ~i/o полярографія.

polaroid/o фото поляроїд.

polaron/o фіз. полярон.

polder/o геогр. польдер (осушена та оброблена ділянка узбережжя Північного моря, що лежить  нижче від рівня цього моря).

poleks/o великий палець (на руці; син. dikfingro).

*polemik||o полеміка; ~a полемічний; ~i vt полемізувати; ~ist/o полеміст.

polemolog||o полемолог;~i/o полемологія (наука про війну як суспільне явище).

polemoni/o бот. синюха [Polemonium].

polen||o бот. пилок; ~a пилковий; ~i vt запилювати; esti ~ata запилюватися; ~ad/o запилення; ~er/o пилинка; ~uj/o, ~sak/o пиляк; ~olog/o палінолог; ~olog/i/o палінологія.

polent/o полента (каша з кукурудзи; мамалиґа; син. maizkaĉo).

рoli- полі…(у складних словах відповідає поняттям “численний”, “багато”).

poliandri/o багатомужжя, поліандрія.

poliant/o бот. тубероза [Polianthes].

Polibi/o Полібій (давньогрецький історик).

*polic||o поліція; kriminala ~o кримінальна поліція, карний розшук; li estas serĉata de la ~o його розшукує поліція; ~a поліцейський; ~a distrikto поліцейська дільниця; ~a patrolo поліцейський патруль; *~an/o, ~ist/o поліцай, поліцейський (ім.), полісмен, заст. городовий; ~ej/o поліцейська дільниця; ~estr/o начальник поліції, поліцмейстер.

policikl/a хім. поліциклічний.

policitemi/o мед. поліцитемія (значне збільшення кількості еритроцитів у крові).

poliedr/o мат. багатогранник, поліедр (= pluredro).

poli/encefal/it/o мед. поліенцефаліт.

poli/ester/o поліестер.

Polieŭkt/o Поліевкт (християнський мученик).

Polifem/o міф. Поліфем (один із циклопів).

polifoni||o муз. поліфонія, багатоголосся; ~a поліфонічний, багатоголосий.

poligal||o бот. китятки [Polygala]; ~ac/o/j китяткові [родина Polygalaceae].

poligami||o багатошлюбність, полігамія; ~a полігамний; ~ul/o багатоженець.

poligini||o 1. іст. багатоженство, полігінія; 2. зоол. полігамія.

*poliglot/o поліглот.

*poligon/o 1. заст. = fagopiro; 2. бот. гірчак [Polygonum], спориш; 3. мат. багатокутник.

poligonat/o бот. купина [Polygonatum] (син. salomonsigelo).

poligrafi||o поліграфія; ~a поліграфічний.

poliĥet/o/j = poliketoj.

poliket/o/j зоол. багатощетинкові кільчаки, багатощетинкові черви, поліхети [клас Polychaeta].

poliklinik||o поліклініка; ~a поліклінічний.

Poliklit/o Полікліт (давньогрецький скульптор).

poliklorbifenil/o хім. поліхлорбіфеніл.

Polikrat/o іст. Полікрат (тиран Самосу).

polikro/a = pleokroa.

polikromi/o поліхромія, багатобарвність.

Poliksen/o міф. Поліксена (дочка Пріама, принесена в жертву на могилі Ахілла).

polimer||o хім. полімер; ~a полімерний; ~i/o полімерія.

Polimni/o міф. Полігімнія, Полімнія (муза лірики).

polimorf||a поліморфний, той, що буває в кількох формах (= plurforma); ~ec/o, ~ism/o поліморфізм (= plurformeco, plurformismo).

*Polinezi||o геогр. Полінезія (сукупність островів у Тихому океані); (p)~an/o полінезієць.

Polinik/o міф. Полінік (брат Етеокла, убитий ним).

polinom/o мат. поліном, багаточлен.

polinukle/a біол. багатоядерний.

рolio- мед. поліо… (преф. для називання хвороб сірої речовини мозку: ~encefalito поліоенцефаліт; ~mjelito поліомієліт).

polioencefalit/o мед. поліоенцифаліт.

poliomjelit/o мед. поліомієліт.

*polip||o зоол., мед. поліп; ~ar/o колонія поліпів; ~oz/o мед. поліпоз.

polipeptid/o хім. поліпептид.

poliplektr/o орн. павофазан [Polyplectron] (син. pavofazano).

poliploid/a біол. поліплоїдний (= plurploida).

polipodi||o бот. багатоніжка, солодиця [Polypodium]; ~ac/o/j багатоніжкові [родина Polypodiaceae].

polipor/o трутовик [Polyporus].

polipropilen/o хім. поліпропілен.

polipter/o іхт. багатопер [Polypterus].

І poliptik/o мист. поліптих.

ІІ poliptik/o іст. книга церковних доходів.

*polis/o поліс; asekura ~о страховий поліс.

polisemi/o лінґв. полісемія.

Polisi/oEU геогр. Полісся.

polisilab/a див. multsilaba.

polisindet/o літ. полісиндетон.

polistik/o бот. багаторядник [Polystichum].

*politeism/o політеїзм, багатобожжя.

politeist/o політеїст.

politeknik/o політехніка; політехнічний інститут/угіверситет.

*politik||o політика; ekonomia ~o економічна політика; ekstera ~о зовнішня політика; imposta ~o податкова політика; interna ~о внутрішня політика; paca ~о політика миру; registara ~o урядова політика; sociala ~o соціальна політика; ~a політичний; ~a ekonomio політична економія, політекономія; ~a klimato політичний клімат; ~a komisaro політкомісар, політкерівник; ~a konvinko політичне переконання; ~a malliberulo політичний в’язень, політв’язень; ~a partio політична партія; ~aj rajtoj політичні права; ~i vn займатися політикою, політикувати; ~ig/o політизація; ~ist/o політик, політичний діяч; ~ul/o політичний діяч; ~olog/o політолог; ~olog/i/o політологія; ne~em/a аполітичний.

politolog||o політолог (= politikologo); ~i/o політологія (= politikologio).

politon/a лінґв. політонічний; ~aj lingvoj політонічні мови.

politrik/o бот. політрихум [Polytrichum].

politur/i vt тех. покривати політурою.

poliuretan/o хім. поліуретан.

polj/o геол. польє (замкнута впадина карстового походження з крутими бортами і плоским дном).

*polk/o полька (танець і музика до нього).

polm||o долоня; ~a долонний; ~o/lud/o відбиванка (гра з м’ячем).

polo/o спорт. поло (син. maleopilko).

polonez/o полонез.

poloni/o хiм. полоній.

Poloni/o Полоній (ім’я).

polp/o зоол. спрут, восьминіг.

Poltav/o геогр., м. Полтава.

poltron/o боягуз.

polu||i vt екол. забруднювати, занечищувати; заражати, отруювати (довкілля); ~(ad)o забруднення, занечищення; ~aĵ/o нечистоти, речовина, що забруднює середовище; ~ec/o забрудненість; ~iĝ/і забруднюватися, занечищуватися; ~toler/a стійкий до забруднення; ~ne/toler/a нестійкий до забруднення.

poluci/o 1. фізіол. полюція (син. spermoreo); 2. забруднення, занечищення (середовища; = poluado).

Poluks/o 1. міф. Полідевк, Полукс (один із діоскурів); 2. астр. Полукс.

*polur||i vt полірувати, шліфувати, лощити, глянцювати, наводити глянець; ~o, ~ad/o полірування, лощіння, наведення глянцю; ~a полірувальний; ~kret/o крейдяний порошок для полірування; ~pulvor/o полірувальний/шліфувальний порошок; mal~i vt усувати глянець; матувати.

*polus||o полюс; arkta (або norda) ~о Північний полюс; antarkta (або suda) ~о Південний полюс; pozitiva kaj negativa ~oj позитивний і неґативний полюси; ~a полярний; ~a zono полярна зона; ~ec/o полярність; ~ig/i vt поляризувати; u/o ел. полюсний башмак; ĉirkaŭ~a навколополюсний; du~a біполярний, двополюсний, дипольний; du~o фіз. диполь; inter~a міжполюсний; kvar~o фіз. квадруполь; trans~a заполярний; unu~a однополюсний.

*polv||o пил, порох, розм. пилюга, пилюка; пилок; прах (рештки людського тіла); ~a пильний, курний, запорошений, запилений, покритий пилом/порохом; disfali al/je ~o розсипатися/розлетітися на порох; interplaneda/kosma ~o космічний пил; viŝi la ~on de sur la tablo стерти порох зі стола; ◊ ĵeti (або ŝuti) al iu ~on еn la okulojn напускати туману на кого-н., кому-н.; ~i, ~ad/i vn порошити; *~er/o пилина, порошина; ~ig/i vt перетворювати на порох, стирати на порох; ~iĝ/i порошитися; перетворюватися на порох; ~o/ban/o купання в поросі (про горобців, курей); ~o/fung/o бот. порхавка, дощовик (= bovisteo); ~o/metr/o пиломір; ~o/suĉ/il/o пилосос; ~oovel/il/o совок для сміття; dis~ig/i vt розпорошувати; sen~ig/i vt змітати, витирати порох/пил, очищувати від пороху/пилу.

*pom||o яблуко; ~o de malkonkordo міф. яблуко незгоди/розбрату; gorĝ/a ~о анат. адамове яблуко, кадик, борлак; ~a яблучний; ~at/a acid/o хім. яблучна кислота; *~uj/o, ~arb/o бот. яблуня [Malus]; ~olog/o с.-г. помолог. ~olog/i/o помологія, наука про плодові дерева; ~skab/o с.-г. парша яблуні; el/o яблучна шкірка; ~vin/o яблучне вино; сидр.

*pomad||o помада; мазь; ~i vt помадити; змазувати.

po/mal/grand/e вроздріб.

pogrom/o погром. pomel/o 1. головка ефеса (шаблі, шпаги); 2. головка передньої луки сідла.

pomer||o іст. поморянин; (P)~i/o, (P)~uj/o Помор’я, Померанія (реґіон, поділений між Польщею та Німеччиною).

pomfrit/oj = terpomfritoj.

*pomp||o пишність, пишнота, розкішність, помпезність, урочистість; kun plena ~o з повним парадом; ~a пишний, розкішний, помпезний, урочистий; ~a procesio урочиста процесія; ~i vn пишніти.

Pompe/o іст. Помпей (римський полководець, ворог Цезаря).

Pompej/o іст., м. Помпеї; (p)~a помпейський.

pompon/o помпон.

*ponard||o кинджал; ~i vt ударяти кинджалом; *~eg/o заст. спис (= lanco); ~vost/ul/o/j зоол. мечохвости (= ksifozuroj). 

Ponci/o Понтій (ім’я).

ponĉ/o пончо.

pond/i vt мат., стат. зрівноважувати, вирівнювати.

Pondiĉer/o геогр., м. Пондіччері, Путтуччері.

pone||o поні; ~vost/o хвостик (форма зачіски).

ponĝe/o текст. пондже (легка тканина з грубого шовку).

*pont||o 1. міст; пішохідний мостик; сходні; 2. мор. капітанський місток; konstrui ~on будувати міст, зводити/наводити міст; ligna ~o дерев’яний міст; penda ~o підвісний міст; kantilevr/a ~o консольний міст; ~et/o місток; ~ist/o мостовик, мостобудівник; ~ferdek/o основа для настилу моста; ~impost/o податок на переїзд через міст; ~kap/o військ. плацдарм, передмостове укріплення; ~lingv/o мова, через яку перекладають; мова-посередник, мова-місток; super~i, trans~i vt зводити міст над чим-н., перекидати міст.

Pont||o іст. Понтійське царство, Понт; ~-Eŭksen/o Понт Евксінський (ст. назва Чорного моря).

pontederi/o бот. понтедерія [Pontederia].

pontifik/o понтифік; первосвященик; єпископ, прелат; ĉef~o 1. верховний жрець; 2. папа.

Pontin||o геогр., іст. Помптин (частина Лації біля Рима); la ~aj marĉoj Помптинські болота.

*ponton/o понтонний міст.

І pop/o піп, священик.

ІІ pop||o муз., мист. поп; ~art/o поп-арт; ~muzik/o поп-музика.

*popl/o бот. тополя [Populus]; blank/a ~o тополя біла [P. alba]; balzam/a ~o тополя бальзамічна [P. balsamifera]; griz/a ~o тополя сірувата [P. canescens]; laŭr/o/foli/a ~o тополя лавролиста [P. laurifolia]; nigr/a ~o тополя чорна, осокір [P. nigra]; trem/a ~o = tremolo.

poplin||o текст. поплін; ~a попліновий.

poplit/o анат. підколінна ямка.

*popol||o народ; ~oj de la mondo народи світу; laborula ~о трудовий народ, робочий люд; suvereneco de ~о народовладдя; ~a народний; la ~aj amasoj народні маси; ~a kanto народна пісня; ~a lernejo народна школа; початкова школа; ~a respubliko народна республіка; ~aĉ/o чернь; ~et/o малий народ, народність; ~ism/o популізм; *~amas/o народна маса, простолюд, простонароддя, низи; знев.чернь, натовп; ~art/o народне мистецтво; ~danc/o народний танець; ~demokrat/i/a народно-демократичний; ~demokrat/i/o політ. народна демократія; ~dir/o прислів’я; ~kant/o народна пісня; ~kun/ven/o народні збори; віче; ~migr/ad/o міґрація населення; ~nombr/ad/o перепис населення; ~opini/o громадська думка; kontraŭ~a антинародний; sen~ig/i vt обезлюдити, зробити безлюдним, спустошити; sen~iĝ/i обезлюдніти.

populaci/o стат., екол. популяція.

*popular||a популярний, загальнодоступний; ~ec/o популярність; загальнодоступність; ~ig/i vt популяризувати; ~ig/ad/o популяризація; ne~a непопулярний.

*por І. прийм. для; заради, ради; за; до; у/в; на; щоб; ~ kio? для чого?, навіщо?; konsideri la ~ kaj kontraŭ зважити за і проти; preparo ~ la kongreso підготовка до конґресу; donaco ~ la patro подарунок для батька; ricevi kvin dolarojn ~ la tago одержувати п’ять доларів за/у день; vojaĝi ~ tri semajnoj виїхати на три тижні; mi prenis la danĝeron ~ ŝerco я сприйняв небезпеку за жарт; mi venis, ~ ke vi povu ... я прийшов для того, щоб ви могли... Прим. Складений спол. por ke вимагає після себе наказового способу; ІІ. преф. зі знач. прийм.: ~ĉiama довічний; ~tempa тимчасовий.

*por||o пора (шкіри, тіл); ~a, ~oz/a пористий; ~ec/o пористість; ~o/fung/o трутовиковий/трутовий гриб; ~o/hav/a пористий; ~o/plen/ig/ant/o тех. поронаповнювач, шпаклівка.

*porcelan||o порцеляна, фарфор; ~a порцеляновий, фарфоровий; ~a taso порцелянова чашка; ~a fabriko порцеляновий/фарфоровий  завод; ~aĵ/o виріб з порцеляни/фарфору.

*porci||o порція, пайок; ~о de glaciaĵo порція морозива; ~ig/i vt ділити на порції; ~kupon/o/j купони/талони на харчування; картки (на продукти харчування); ~um/i vt вводити обмеження, запроваджувати картки (на певні продукти).

porĉ/o арх. 1. портик; під’їзд; критий вхід; сіни; 2. дашок над вхідними дверима; 3. церк. паперть.

*pord||o двері, дверцята; duklapa ~о двостулкові двері; fermi ~on зачиняти двері; ~a дверний; *~eg/o ворота, брама; ~et/o дверцята, хвіртка; ~ist/o воротар, брамник, портьє, консьєрж; ~oen/o ланцюжок у дверях; ~o/ferm/e за зачиненими/закритими дверима, при зачинених/закритих дверях; *~hok/o дверна завіса; ~o/kadr/o дверна рама; ~o/kurten/o дверна занавіска; портьєра; ~sonor/il/o дзвінок біля дверей; antaŭ~o переддвер’я; ĉef~o парадні двері.

*pore/o бот. порей, цибуля-порей [Allium porrum].

por/esperant/а який підтримує есперанто, проесперантський.

*porfir||o мін. порфір; ~iz/i vt фарм. розтирати на дрібний порошок.

porfiri/o орн. султанка [Porphyrio porphyrio].

porfirin/o хім. порфірин.

porfur/o бот. порфіра [Porphyra].

poriĝ/o кул. вівсяна каша (син. avenkaĉo).

por/infan/a дитячий, призначений для дітей.

*pork||o зоол. (тж перен.) свиня [Sus scrofa domesticus]; ~a 1. свинячий; 2. перен. свинський; ~aĵ/o 1. свинина, свиняче м’ясо; 2. перен. свинство; ~aĵ/ist/o продавець свинини; м’ясник; ~ej/o свинарник, саж; куча; ~id/o порося; ~in/o льоха, свиня-самиця; ~ist/o свинар; ~o/blek/i = grunti; ~o/bred/ad/o с.-г. cвинарство; ~o/gras/o свинний жир, смалець; ~o/fak/o куча; ~o/led/o свиняча шкіра; ~o/stal/o хлів, свинарник; саж; vir~o кнур; kastrita vir~o кабан.

porn||o порнографія, розм. порно; ~a порнографічний; ~i vn бути порнографічним, містити порнографію, носити порнографічний характер; ~aĵ/o порнографічний твір, порно; ~(em)ul/o особа, що захоплюється порнографією; ~o/graf/o порнограф;~o/grafi/o порнографія.

*port||i vt 1. нести, носити; ~i valizon нести валізу; ~i infanon en la brakoj нести дитину на руках; 2. носити (при собі, на собі); ~i nigrajn vestojn носити чорний одяг; ~i la verdan stelon носити зелену зірочку (як ознаку володіння мовою есперанто); ~i ĉiujn elspezojn нести/платити всі видатки/витрати; ~i respondecon por io нести відповідальність за що-н.; ~ad/o носіння, ношення; ~aĵ/o ноша; ~anc/o ав. піднімальна сила (син. ~oforto, levoforto); ~ant/o носій; ~ebl/a переносний, портативний; ~iĝ/і нестися, зноситися; ~il/o носилки; ~ist/o носильник, носій; ~o/fort/o ав. підіймальна сила (= portanco); ~lit/o лектика, носилки, паланкін; ~ond/o тел. несуча хвиля; ~o/pag/o оплата за доставку; ~o/pov/o екол. виносливість, стійкість; ~seĝ/o носилки; *al~i vt приносити; підносити (до чого-н.); привозити; de~i vt відносити; dis~i vt розносити; *el~i vt прям., перен. виносити; перен. зносити, переносити, витримувати; en~i vt вносити; for~i vt виносити, забирати; kun~i vt захопити, прихопити, приносити зі собою; ne/el~ebl/a непереносний, невиносний, незносний, нестерпний, нестерпимий; preter~iĝ/i проноситися мимо; re~i vt приносити назад, повертати; sub~i vt підтримувати (на собі); sur~i vt носити, мати на собі (про одяг); tra/el~i vt переносити, витримувати; trans~a транспортний; trans~i vt переносити, перевозити, транспортувати; trans~o 1. перенесення, перевезення; 2. транспорт; trans~il/o 1. засіб пересування, транспортний засіб; 2. транспортир; trans~il/ar/o військ. обоз; ~port/ŝip/o мор. транспортне судно.

Port/o геогр., м. Порту.

*portal/o портал.

portepe/o портупея.

*porter/o портер (сорт пива).

*portik/o арх. портик.

Portland||o геогр., о-в, м. Портленд; (p)~a портлендський; (p)~a cemento портландцемент.

Portluis/o геогр. Порт-Луї (столиця Маврикію).

Portmoresb/o геогр. Порт-Морсбі (столиця Папуа-Нової Ґвінеї).

Portonov/o геогр. Порто-Ново (столиця Беніну).

Portoprinc/o геогр. Порт-о-Пренс (столиця Гаїті).

Porto-Rik||o геогр., о-в Пуерто-Рико; (p)~an/o пуерториканець.

Portospen/o геогр. Порт-оф-Спейн (столиця Тринідаду і Тобаґо).

portovin/o кул. портвейн.

*portret||o портрет; farba ~о портрет у фарбах; tutfigura ~о портрет на/у весь зріст; li estas la ~о de sia patro він викапаний (або вилитий) батько; literatura ~о літературний портрет; ~a портретний; ~ist/o портретист; aŭto~o, mem~o автопортрет.

portugal||o португалець; ~a португальський; (P)~i/o геогр., кр. Португалія; ~in/o португалка; (P)~uj/o = (P)~io.

portulak||o бот. портулак [Portulaca]; legom/a ~o портулак городній [P. oleracea]; ~ac/o/j портулакові [родина Portulacaceae].

Portvila/o геогр. Порт-Віла (столиця Вануату).

*posed||i vt володіти; мати; ~і lingvon володіти мовою, знати мову; ĉiu propran saĝon ~as кожен свій розум має; ◊ ju pli oni ~as, des pli oni avidas чим більше мають, тим більше хочуть; bono ~ata ne estas ŝatata що маємо – не дбаємо; ~o володіння; ~a: ~a pronomo лінґв. присвійний займенник (= posesivo); ~aĵ/o майно, маєток; власність; ~ant/o власник; ~ig/i vt наділяти, надавати у власність; ~pren/i vt здобувати, завойовувати; ~rajt/o право власності (= proprieto); ek~i vt заволодіти; kun~ant/o співвласник; sen~ig/i vt позбавляти власності, відбирати; експропріювати.

posesiv/o лінґв. присвійний займенник.

*post І. прийм. за; після; через; ~ la pordo за дверима; ~ sia reveno після свого повернення; ~ tri tagoj через три дні; ~ kiam... після того, як...; ІІ. словотвірна основа: ~a наступний; пізніший, подальший; ~e ззаду (= malantaŭe); далі, потім, пізніше; ~e/a пізніший, подальший; ~e/n назад; ~o задня сторона; наступне (у знач. ім.); ~aĵ/o задня частина; зад; ~e/ul/o нащадок, потомок; ~e/ul/ar/o потомство; ІІІ. преф. зі знач. прийм., відп. укр. по-, після-, пост-: ~akuŝa післяпологовий; ~milita повоєнний; ~tagmeze пополудні.

post/akuŝ/o мед. послід.

postament/o постамент, п’єдестал (= piedestalo).

post/buŝ/o  анат. зів

post/dat/i vt датувати/позначати заднім числом.

post/drink/a похмільний.

post/ebri/o похмілля.

*posten||o 1. військ. пост; komanda ~о командний пост; 2. пост; посада; respondeca ~о відповідальний пост; ◊ aŭ ministran ~on, aŭ pundoman katenon або пан, або пропав; ~i vn стояти на посту; перебувати на посту; ~ig/i vt військ. виставляти, розставляти пост(и); 2. призначати на пост; ~iĝ/і 1. заступити на пост; 2. посісти пост; отримати посаду.

poster/o постер (рекламний плакат).

post/fin/aĵ/o лінґв. морфема після закінчення (слова) (в есперанто: -j – для утворення мн., -n – для утворення знахідного в.).

post/fojn/o отава.

post/gust/o присмак.

post/gvardi/o = ariergardo.

post/ir/i vt іти слідом (або услід); їхати слідом (або услід).

postiĉ||o імітація, бутафорія, муляж; ~a фальшивий, бутафорний, штучний; ~aj lipharoj накладні вуса.

postiljon/o 1. іст. ямщик, поштар; 2. форейтор.

postpozici||o лінґв. постпозиція; ~a постпозиційний.

post/re/form/a пореформений.

post/tag/meze

post/traŭmat/a посттравматичний.

*postul||i vt 1. вимагати, настирливо просити; 2. юр. давати позов (на кого)  учиняти позов (проти кого);~o 1. вимога; fari ~ojn al iu ставити вимоги до кого-н.; 2. юр. позов; ~ad/i vt замовляти (товари і т.п.); ~ad/o замовлення; ~at/ec/o попит (на товари і т.п.); ~em/a вимогливий; de~i vt домагатися, відстоювати своє право на що-н.; kontraŭ~o юр. зустрічний позов; ne~em/a невимогливий, поблажливий; невибагливий; re~i vt вимагати повернення (чого-н. позиченого).

postulat/o постулат.

*poŝ||o 1. прям., перен. кишеня; meti (або ŝovi) la manon en la ~on запхати руку в кишеню; el fremda ~o oni facile pagas з чужої кишені легко платити; 2. Луза (більярдна); 3. зоол. сумка; 4. геол. порожнина; 5. військ. мішок (повне оточення); *~a кишеньковий; ~a tranĉilo кишеньковий ніж; ~best/o зоол. сумчаста тварина (= marsupiulo); ~format/a кишенькового формату; ~format/o кишеньковий формат; ~hav/a з кишенями; ~horloĝ/o кишеньковий годинник; ~kalendar/o кишеньковий календар; ~kased/il/o плеєр; ~klap/o клапан кишені; ~lamp/o кишеньковий ліхтар; ~libr/et/o кишенькова книжечка; блокнот(ик); ~mon/o кишенькові (гроші), гроші на дрібні витрати; ~otel/ist/o кишеньковий злодій; ~telefon/o мобільний телефон; ~tuk/o носовик, носова хустинка/хустка; ~vort/ar/o кишеньковий словник; el~ig/i vt виймати з кишені; en~ig/i vt 1. класти в кишеню; 2. привласнювати.

*poŝt||o пошта; labori ĉe la ~o працювати на пошті; ~a поштовий; ~a sendaĵo посилка; ~aĵ/o/j поштові відправлення, пошта; ~estr/o начальник пошти; заст. поштмейстер; ~ist/o поштовий службовець; ~adres/o поштова адреса; ek/o поштовий чек; ~fak/o (абонементна) поштова скринька; ~kart/o поштова картка, листівка; ~kest/o поштова скринька; ~(о)kod/o поштовий код; ~kolomb/o поштовий голуб; ~mandat/o поштовий переказ; ~mark/o поштова марка; ~ofic/ist/o поштовий працівник, працівник пошти; ~re/pag/e з накладною платою, післяплатою; ~rest/ant/e до запитання (про кореспонденцію); ~re/ven/e зі зворотною поштою; ~sak/o поштова сумка, сумка листоношi; ~stamp/o поштовий штемпель (відбиток); ~stamp/ilпоштовий штемпель (прилад); ~tarif/o поштовий тариф; (P)~unu/iĝ/o Поштовий союз; ~vagon/o поштовий вагон; ~vetur/il/o = kurierveturilo; en~ig/i vt 1. здавати на пошту (кореспонденцію); кидати у (поштову) скриньку; ~fak/o поштова скринька.

*pot||o горщок; казанок; каструля; ◊ ne sanktuloj ~ojn faras не святі горшки ліплять; ~aĵ/o череп’яна посудина; ~ar/o посуд, начиння; ~ist/o гончар; ~argil/o гончарна глина; ~far/ad/o виготовлення посуду; гончарство; ~krev/int/aĵ/o черепок; ~kuk/o кул. баба, паска; ~mantel/o обгортка вазонного горшка; ~muel/il/o барабанний млин; ~pec/o черепок; ~plant/o кімнатна рослина; en~ig/i vt вкладати в горщок/казанок; перен. заварювати.

potamoget/o бот. рдесник [Potamogeton]; naĝ/a ~o рдесник плаваючий [P. natans].

*potas/o хім. поташ; kaŭstika ~о їдкий калій.

*potenc||o 1. влада, панування; havi (la) ~on super iu мати владу над ким-н.; ŝtata ~o державна влада; leĝdona ~о законодавча влада; plenuma (або ekzekutiva) ~о виконавча влада; absoluta ~о необмежена влада; 2. могутність, міць, сила; 3. потужність, рушійна сила, здатність; ~о de maŝino потужність машини; ~о de vaporo сила пари; 4. мат. степінь; kvin en la dua ~о п’ять у квадраті; levi nombron al la kvara ~o піднести число до четвертого степеня; 5. юр., політ. держава; la grandaj ~oj великі держави; ~a владний; могутній, потужний; ~i vt 1. володарювати, мати владу, панувати; 2. мат. підносити до степеня; ~ad/o володарювання, панування; ~at/o мат. основа, число що підноситься до степеня; ~ig/i vt 1. наділяти владою; 2. зміцнювати, посилювати; 3. = ~i 2; ~iĝ/і робитися/ставати могутнім; ~ul/o 1. володар, владар, владика; 2. силач, богатир; Plej~a, Plej~ul/o Всемогутній (Бог); sen~a безвладний, безсилий; sen~ig/i vt позбавляти влади/сили, моці, відбирати владу.

potencial||o мат., фіз. потенціал; 2. фіз. потенціальна енергія; ~a потенційний, потенціальний.

potenciometr/o фіз. потенціометр.

potentil/o бот. перстач [Potentilla]; anser/a ~o перстач гусячий, гусяча лапка [P. anserina]; arĝent/a ~o перстач сріблястий [P. argentea]; kvin/fingr/a ~o перстач повзучий [P. reptans]; marĉ/a ~o вовче тіло болотне [P. palustris]; sep/foli/a ~o перстач семилисточковий [P. heptaphylla]; tri/fingr/a ~o перстач прямостоячий, калган [P. erecta].

poteri/o бот. чорноголовник [Poterium].

potern/o військ. заст. потерна; потайний хід.

potiron/o бот. гарбуз волоський [Cucurbita maxima].

Potsdam/o геогр., м. Потсдам.

Pott||o Потт (англійський хірург); ~a morb/o мед. туберкульозний спондиліт, костоїда хребта, хвороба Потта.

poŭb/o = pobo.

poŭl/o = pullo.

*pov||i vn, vt могти, бути спроможним, здатним; mi ~as naĝi я можу плавати; ~as esti може бути; ~o потужність, спроможність, здатність, можливість, сила; kvardekĉevala ~o сорок кінських сил; ~um/o фіз. сила (= ~o); ~distanc/o ав. максимальна дальність польоту; ~o/sci/i vt уміти; знати (мову, ремесло і т.п.); ~o/sci/o, ~o/sci/ad/o уміння; знання; ĉio~a всемогутній; sen~a неспроможний, немічний; sen~ig/i vt обезволювати, обезвладнювати; sen~ul/o безпомічна/безпорадна людина; super~i vt перемагати, переважати.

povr/a бідний, нещасний, бідолашний (= kompatinda, malriĉa).

*poz||i vn позувати; рисуватися; ~o поза; ~ej/o кіно кінознімальний (або кінозйомочний) павільйон; ~em/ul/o позер; ~ist/o натурник.

*pozici||o у різн. знач. позиція; положення, становище; sida ~o сидяче положення; ~о de planedo положення планети; oportuna ~о зручне положення; gajni bonan ~on en la vivo домогтися доброго становища в житті; ~a позиційний; ~a milito позиційна війна; ~sens/o самовідчуття, відчуттяухів) власного тіла.

Pozidon/o міф. Посейдон (у давньогрецькій міфології бог моря).

pozidoni/o бот. посидонія [Posidonia].

*pozitiv||a у різн. знач. позитивний, додатний (про число); ствердний, схвальний; ricevi ~an respondon одержати позитивну відповідь; ~а rilato позитивне ставлення; ~а poluso ел. позитивний полюс; ~e позитивно; ~o фото позитив; ~ec/o позитивність; ~ism/o філос. позитивізм; ~ist/o позитивіст.

pozitron/o фіз. позитрон.

pozolan/o мін. пуцолан.