A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

*or||o хім. аурум (хімічний елемент);  золото (проста речовина); pura ~o чисте золото, щире золото; rezervoj de ~o золоті запаси; ◊ ne ĉio estas ~o, kio brilas не все те золото, що блищить; ~a золотий (тж перен.); ~a medalo золота медаль; ~a koro золоте серце; promesi ~ajn montojn обіцяти золоті гори; ~i vt золотити, покривати золотом; ~aĵ/o золотий виріб, виріб із золота; ~aĵ/ist/o золотар, ювелір; ~ec/a золотистий, золотавий; ~ej/o золотокопальня; ~ig/i, ~iz/i = ~i; ~iĝ/і золотитися, золотіти, позолотіти, набрати золотистого кольору; ~bat/i vt надавати золоту форми листа, розкувати шматок золота на тоненький лист; ~brik/o золотий злиток/зливок, злиток/зливок золота; ~bul/o грудка золота, золотий самородок; ~don/a, ~drat/o золота нитка; ~faden/o золота нитка; ~fazan/o орн. фазан золотистий [Phasianus pictus]; ~fiŝ/o іхт. золота рибка [Carassius auratus]; ~foli/o сухозлітка; ~hav/a золотоносний; ~kolor/a золотий, золотистий, золотого кольору; ~lav/ist/o вимивальник золота, золотошукач; ~min/ej/o золота копальня; ~pigment/o мін. аурипіґмент (=aŭripigmento); ~pluv/o бот. золотий дощ (= laburno); ~pluvi/o орн. сивка звичайна [Pluvialis apricarius]; ~stel/o бот. зірочки, гусяча цибулька (= gageo); ~verg/o, ~verg/o-solidag/o бот. золотушник звичайний [Solidago virgaurea]; re~i vt перезолотити, заново наносити позолоту.

oraci/o похвальна промова на честь небіжчика, надгробна промова, прощальне слово.

*orakol||o1. оракул; 2. пророцтво; пророкування; ~a пророчий; ~i vt, vn пророчити, пророкувати.

Oran/o геогр., м. Оран.

orangutan/o зоол. оранґутанґ [Pongo pygmaeus].

orangutang/o = orangutano.

*oranĝ||o помаранча, апельсин; ~a помаранчевий, апельсиновий; ~aĵ/o оранжад, апельсиновий напій; ~uj/o, ~arb/o помаранча, апельсин(ове дерево) (= ĉina citruso); amar/a, mal/dolĉ/a ~o померанець, бігарадія (= bigarado); ~fung/o мухомор Цезаря (= Cezara amanito); ~kolor/a помаранчевий, жовтогарячий; ~o/suk/o апельсиновий сік. 

Oranĝ||o геогр., р., м. Оранж; ~i/o Оранж (провінція).

oranĝeri||o оранжерея, теплиця.

*orator||o оратор; ~a ораторський; ~i vn виголошувати промову; ~aĵ/o красномовний твір, красномовний уривок; ~art/o ораторське мистецтво, красномовство.

oratori/o 1. муз. ораторія; 2. арх. молитовня.

orb/o куля, сфера.

orbikul/o анат. коло.

*orbit||o 1. астр., фіз. орбіта; ĉirkaŭtera ~o навколоземна орбіта; 2. перен. сфера дії; 3. анат. очна ямка, орбіта; ~a орбітальний; ~i vn ав. кружляти (в очікуванні дозволу на посадку); ~ig/i vt виводити на орбіту; sur~ig/i = ~igi.

orcin/o зоол. косатка [Orcinus] (син. orko).

*ord||o 1. порядок, лад; ĉio en ~о усе в порядку; alfabeta ~о алфавітний порядок; 2. військ. стрій, ряд, лава, порядок; batala ~о бойовий порядок; 3. арх. орден, ордер; 4. зоол. ряд; бот. порядок; 5. мат. степінь, порядок; 6. стан, корпорація; 7. розряд, категорія, клас, ранґ, ряд; ~a 1. упорядкований, доведений до ладу; 2. порядковий; ~e у порядку; по порядку, один за одним; ~i див. ordigi; ~em/a схильний до порядку; охайний, акуратний; ~em/o, ~em/ec/o любов/схильність до порядку; акуратність; ~ig/i vt упорядковувати, давати лад, доводити до порядку, складати за порядком; ~ig/o упорядкування, наведення порядку/ладу; ~am/o = ~emo; ~aranĝ/i vn прибирати, наводити лад; ~far/i vt прибирати, наводити/робити порядок, доводити до ладу; ~o/met/i vt розкладати, розставляти, розкладати, складати за порядком; наводити лад; виправляти становище; ekster~a порозкиданий, безладний, невпорядкований, невпоряджений; kun~ig/i vt компонувати, координувати, узгоджувати; kun~ig/it/a лінґв. сурядний; laŭ~e за порядком, по порядку; mal~o безладдя, безлад, нелад; mal~em/a недбалий, звиклий до безладдя; неакуратний; mal~ig/i vt приводити в безладдя, спричиняти безлад; re~i vt упорядковувати (заново); перескладувати, переставляти (і т.п.); sen~a безладний; sub~o зоол. підряд; sub~ig/i vt підпорядковувати, робити залежним; sub~igita propozicio підрядне речення, залежне речення; sub~ig/il/o лінґв. підрядний сполучник; super~o зоол. надряд.

ordal/o іст. ордалія, суд Божий (середньовічний спосіб встановлення винуватості людини: випробовування вогнем, водою, розпеченим залізом і т.п.).

*orden||o 1. орден, орденський знак; honori iun per ~o відзначити кого-н. орденом; 2. орден (організація); jezuita ~о орден єзуїтів; ~a орденський; ~i vt нагородити орденом; ~vest/o монаша ряса (певного ордену).

ordin||o церк. (духовний) сан; ~i vt висвячувати (на священнослужителя), рукопокладати, хиротонізувати; ~ad/o висвячення, рукопокладення, хиротонія.

ordinaci/o = ordinado.

*ordinar||a звичайний, буденний; рядовий, простий, ординарний, пересічний; банальний; ~e звичайно, буденно, просто, ординарно; ~ec/o звичайність, буденщина, ординарність; банальність; ~aĵ/o звичайна, буденна річ, звичайна/буденна справа; ~ul/o звичайна/ проста людина, звичайний/простий чоловік, рядова/пересічна особа; ekster~a надзвичайний, екстраординарний; ekster~e надзвичайно; ne~a незвичайний, неординарний.

ordinat/o мат. ордината.

*ordon||i vt наказувати, веліти, розпоряджатися; приписувати (ліки); à kiam forto ~as, leĝo pardonas як сила велить, то закон мовчить; ~o наказ, веління, розпорядження; laŭ la ~о за наказом, за велінням, за розпорядженням, згідно наказу/розпорядження; la Dek (O)~oj Десять Заповідей (Божих); ~a наказовий; ~a modo лінґв. наказовий спосіб (= volitivo); ~em/a владний; ~it/aĵ/o розпорядження; ~baston/o жезл; kontraŭ~o контрнаказ, відміна попереднього наказу.

ordovici/o геол. ордовик, ордовицький період.

oread/o міф. ореада, німфа гір.

Oregon||o геогр., р. Ореґон; ~i/o Ореґон (один із американських штатів).

*orel||o вухо; ekstera ~o зовнішнє вухо; interna ~o внутрішнє вухо; diri en ies ~on сказати кому-н. на вухо; ◊ la muro havas ~ojn стіна має вуха; akrigi la ~ojn нагострювати вуха; ~a вушний; ~um/o 1. навушник (у шапці); 2. телефонна трубка, слухавка; ~um/o/j радіо навушники; ~hav/a з вухами; ~fok/o зоол. вухатий тюлень (= otariedo); ~fung/o бот. аурикулярія (= aŭrikulario); ~ring/o сережка; ~strig/o орн. вухата сова [Asio otus]; ~vaks/o вушна сірка (= cerumeno); ~vultur/o орн. вухатий кондор [Torgos tracheliotus]; sen~a безвухий.

Orest/o міф. Орест (син Агамемнона, що вбив свою матір Клітемнестру).

*orf||o сирота (хлопець); ~a сирітський; сиротливий; ~a infaneto сирітка; ~e сиротливо; ~ec/o сирітство; ~ej/o сиротинець, дитбудинок; притулок для сиріт; ~ig/i vt осиротити; ~iĝ/i осиротіти, стати/залишитися сиротою; ~in/o сирота (дівчина).

Orfe||o міф. Орфей (чарівний співець, який спустився в підземне царство, щоб повернути на землю свою дружину); (o)~a орфейський; (o)~ism/o 1. рел. орфізм (релігійно-містичне вчення, що виникло в Греції в 6 ст. до н.е.); 2. Орфізм (течія у західноєвропейському живописі, що виникла у 1910-их рр.).

*organ||o орган; ~oj de parolo органи мови; digestaj ~oj органи травлення; presa ~о друкований орган; ~a органічний; ~ar/o сукупність, система органів; організм; ~et/o біол. органоїд, органела; ĉef~o інформ. центральний пристрій, процесор; ne~a неорганічний.

organdi/o текст. органді, тонкий серпанок.

organigram/o наук., тех. структурна схема, блок-схема.

organik/a хім. органічний; ~а kemio органічна хімія; ~а kombinaĵo органічна сполука.

*organism||o організм; mikro~o мікроорганізм, мікроба (= mikrobo).

*organiz||i vt організовувати; ~o, ~ad/o організація (дія); scienca ~ado de laboro наукова організація праці; ~o, ~aĵ/o організація (орган); ~ant/o організатор; ~iĝ/і організовуватися; ~ist/o організатор виробництва; mal~i vt дезорганізовувати, розвалювати, доводити до занепаду, краху; mal~o дезорганізація, розвал; re~i vt реорганізовувати; re~o, re~ad/o реорганізація.

organizaci/o 1. організація (орган; син. organizaĵo); 2. організація (дія; cин. organizado)/

orgasm||o фізіол. оргазм; ~a оргазмічний; ~i vn відчувати оргазм.

*orgen||o орган; ~i vt грати на органі; ~ej/o хори; ~ist/o органіст; ~koncert/o концерт органної музики; ~lud/o гра на органі.

*orgi||o оргія, розгульний бенкет; ~a розгульний; ~i vn учиняти оргію.

orgojl||o пиха, бундючність, гордовитість, розм. гонор; ~a пихатий, бундючний, гордовитий, розм. гонористий.

orĝad/o мигдальне молоко.

oriel/o арх. еркер (син. korbelfenestro).

*orient||o схід; (O)~o Схід; Proksimа (О)~o Близький Схід; Ekstrema (O)~o, Malprosima (O)~o, Fora (O)~o Далекий Схід; ~a східний; ~an/o східний житель, житель Сходу; ~e на сході, до сходу; ~e de… на схід від..; ~e/n на схід; ~i vt орієнтувати; si/n ~i орієнтуватися; ~ad/o орієнтування, орієнтація; ~iĝ/і орієнтуватися; ~iĝ/o орієнтація; ~il/o орієнтир; ~ist/o педагог з професійної орієнтації.

oriental||a орієнтальний; ~ism/o сходознавство, орієнталістика; ~ist/o сходознавець, орієнталіст.

orific/o анат. отвір.

oriflam/o іст. орифлама; хоругва.

origan/o бот. материнка, майоран [Origanum]; ordinar/a ~o материнка звичайна [O. vulgare].

Origen/o іст. Оріген (грецький теолог).

*origin||o походження, виникнення; havi sian ~on мати (своє) походження, походити; ~a первісний, споконвічний; la ~a peko первородний гріх; ~e за походженням, від самого початку, від зародження; ~i vn походити від/з.

*original||a 1. ориґінальний; самобутній; своєрідний; вигадливий; 2. справжній, ориґінальний; ~o ориґінал; ~ec/o ориґінальність, самобутність, своєрідність; ~ul/o ориґінал; дивак.

oriks/o зоол. сарнобик, орикс [Oryx].

orikterop(od)/o зоол. трубкозуб [Orycteropus].

oriment/o біол. зародок.

Orinok/o геогр., р. Оріноко.

*oriol||o орн. вивільга, іволга [Oriolus oriolus]; ~ed/o/j вивільгові [родина Oriolidae].

Orion/o 1. міф. Оріон (мисливець-велетень, що загинув від стріл Артеміди); 2. астр. Оріон.

oris||o орис (представник однієї з індійських народностей); (O)~i/o геогр. Орісса (штат).

oriz/o бот. рис [Oryza] (син. rizo).

ork/o зоол. косатка [Orcinus orca].

Ork/o міф. 1. Орк, Оркус (римський бог пекла); 2. пекло.

Orkad/o/j геогр. Оркнейські острови.

*orkestr||o оркестр; instrumenta ~o інструментальний оркестр; simfonia ~o симфонічний оркестр; ~a оркестровий; ~i vt оркеструвати; ~ad/o, ~aĵ/o оркестровка; ~an/o член оркестру; ~(o)estr/o капельмейстер.

orkestrion/o оркестріон (механічний муз. інструмент).

orkid||o 1. бот. зозулинець [Orchis]; 2. анат. яєчко (= testiko); ~ac/o/j бот. зозулинцеві, орхідні [родина Orchidaceae]; ~it/o мед. орхіт, тестит, запалення яєчка; ~ektomi/o орхіектомія, видалення яєчка; ~o/terapi/o орхітотерапія.

*orkide/o бот. орхідея; рослина родини зозулинцевих.

orl||i vt підрублювати, підшивати (матерію); ~o рубець (шов).

Orlean||o геогр., м. Орлеан; Nov-~o м. Нью-Орлеан.

orlon/o текст. орлон.

orlop/o мор. нижня палуба (= orlopa ferdeko).

Ormаzd/o рел. Ормазда (середньовічне звучання імені Ахурмазди).

orn/o бот. ясен білоцвітий [Fraxinus ornus].

*ornam||i vt прикрашати, прикрашувати; ~i la kristarbon прикрашати (різдвяну) ялинку; si/n ~i прикрашатися, надягати прикраси, чепуритися;~o прикраса; орнамент; узор; ~a орнаментальний, декоративний; ~a planto декоративна рослина; ~ad/o прикрашання, прикрашування, прикрашення; ~aĵ/o прикраса; орнамент; узор; ~iĝ/і прикрашатися, прикрашуватися; ~ist/o майстер з орнаменту; декоратор; ~epitet/o літ. епітет, прикрашальний епітет; sen~a неприкрашений; чистий, голий.

ornat/o 1. церк. риза, фелон; 2. тоґа, мантія (суддів, адвокатів і т.п.).

ornitiski/o/j палеонт. птахотазові динозаври [ряд Ornithischia].

ornitogal/o бот. рястка [Ornithogalum].

*ornitolog||o орнітолог; ~i/o орнітологія.

ornitomanci/o орнітомантія (ворожіння за летом птахів).

ornitop(оd)o бот. серадела [Ornithopus].

ornitorink/o зоол. качконіс [Ornithorynchus].

ornitoz/o мед. орнітоз, пситакоз (вірусне захворювання птахів, заразне для людей і тварин).

orobank/o бот. вовчок, заразиха [Orobanche].

orogen/a геол. орогенний.

orogenez/o геол. орогенез (cукупність рухів земної кори, внаслідок яких утворюються гори).

*orografi||o геол. орографія; ~a орографічний; гірський.

oronti/o бот. оронтіум [Orontium].

Оrsted/o Ерстед (данський фізик); (o)~o фіз. ерстед (одиниця напруженості магнітного поля).

*ort||о мат. прямий кут; a прямий (про кут), прямокутний; ~aĵ/o кутник; ~ant/o перпендикуляр; ~ig/i vt робити прямокутним; ~il/o кутомір, екер; косинець; prisma ~ilo призмовий екер; ~angul/o прямокутник; ~o/rel/o рейка з бічною виїмкою; ĉe~a: ĉe~a latero мат. катет.

ortikon/o тб. ортикон.

ortit/o мін. ортит.

оrto- орто…(у складних словах відповідає поняттям “прямий”, “правильний”);

*ortodoks||a ортодоксальний; правовірний; рел. православний; ~ec/o ортодоксальність; рел. православ’я; ~ul/o ортодокс, правовірний (у знач.ім.); рел. православний (у знач.ім.); mal~a неправовірний.

ortofon||a стосовний правильної вимови; ~a kurac/ad/o логопедія; ~ist/o логопед.

ortognat/a анат. ортогнатичний (про верхню щелепу, яка не виступає вперед за загальну фронтальну площину обличчя).

*ortografi||o правопис, орфографія; fonetika ~о фонетичний правопис; ~a орфографічний; ~i vt писати (орфографічно) правильно.

ortogram/o = ortangulo.

ortoklaz/o мін. ортоклаз, калієвий польовий шпат.

ortokromat||a фіз. ортохроматичний; ~ec/o, ~ism/o ортохроматизм.

ortopedi||o мед. ортопедія; ~a ортопедичний; ~aj ŝuoj ортопедичне взуття; ~ist/o ортопед.

ortopter/o/j ент. прямокрилі [ряд Orthoptera].

ortoromb/a фіз., мін. з правильною ромбічною формою.

ortotrop/a бот. ортотропний.