A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

І*-on- І. суф. дробових числівників: du~o половина; tri~o третина; du kvin~oj двi п’ятих; ІІ. самостійно вжив. морфема з тим же знач.: ~o дрiб з одиницею в чисельнику; частка; ~ig/i vt дробити, ділити на рівні частини.

ІІ -on- хім. -он (суф., що вжив. після назв вуглеводнів та рослин для позначення назв кетонів: propan~o пропанон; cikloheksan~o циклогексанон; tuj~o туйон).

ІІІ -on- біол. -он (суф. для позначення функціональних одиниць органів та біомолекул: mi~o міон; neŭr~o нейрон; kod~o кодон).

I onagr/o зоол. онагр, кулон, дикий осел [Equus onager,син. E. kulan].

ІІ оnagr||o бот. енотера [Onagra]; ~ac/o/j онагрові [родина Onagraceae, син. Oenotheraceae].

Onan||o бібл. Онан; (o)~i vn онаніювати, займатися онанізмом; ~ism/o онанізм; ~ist/o онаніст.

oncidi/o бот. онцидіум [Oncidium].

*ond||o хвиля; ~oj de maro хвилі моря; ~о de entuziasmo хвиля ентузіазму; elektromagnetaj ~oj електромагнітні хвилі; ultrakurtaj ~oj ультракороткі хвилі; ~e хвилясто, хвилеподібно; ~a хвильовий, хвильний, хвилястий; ~eg/o бурун; ~er/o/j бризки (хвиль); ~i, ~ad/i vn здійматися хвилею, здійматися й опускатися, утворювати хвилі, котити хвилі; ~ig/i vt фіз. утворювати хвилі, викликати хвилі; ~iĝ/i хвилюватися, коливатися, колихатися, котитися; ~um/i vt укладати хвилями, завивати (волосся); надавати хвилястої форми; ~um/ad/o завивка (волосся); надання хвилястої форми; ~it/a геральд. хвилястий; ~o/form/o фіз. форма хвилі; ~o/form/a, ~o/gvid/il/o фіз., радіо хвилевід; хвильовий; ~o/funkci/o фіз. хвильова функція; ~o/krest/o гребінь хвилі; ~o/lad/o хвиляста бляха; ~(o)lini/a хвилеподібний, хвилястий, ~o/long/o фіз. довжина хвилі; ~о/metr/o частотомір; ~o/papag/et/o орн. папужок хвилястий [Melopsittachus ondulatus]; ~re/salt/o прибій; ~romp/il/o мор. хвилелом, хвилеріз; ~o/sign/o хвилястий знак, тильда; ~o/strek/o хвиляста лінія; тильда; dis~o смуга за кормою; кільватер; mal/long~a радіо короткохвильовий; sur~ig/o радіопостановка; mikro~o мікрохвиля.

ondatr/o зоол. ондатра, мускусний пацюк [Ondatra].

Oneg||o геогр., р. Онєґа; ~a Lag/o Онезьке озеро.

Onezim/o Онисим, Онисій (ім’я).

onglet/o друк. 1. фальц, загин (у палітурній справі); 2. вклейка.

*oni неозначено-особовий займ., який на укр.мову не перекладається; означає “люди; багато або кілька осіб; якась незнайома особа”; відповідає 3-ій особі мн. в безос. реченнях і зворотах: ~ diras кажуть; ~ opinias вважають; ne kritiku ~n, ĉar ~ povas ankaŭ vin kritiki не критикуй (когось), бо можуть і тебе покритикувати; ~ devas ĉiam esti preta треба завжди бути напоготові; ~ ne scias kiu невідомо хто, бозна-хто; ~a (присвійна форма від оni) чийсь; чужий; la kulpinto metis ĉion sur ~an dorson винуватець звалив усе на чужі плечі; ~dir/o поголос(ка), чутка; плітка.

oni||o хім. гідрогеновий катіон.

oniĥomikoz/o мед. оніхомікоз (грибкове ураження нігтів).

*oniks||o мін. онікс.

onisk/o ент. стонога [Oniscus].

onj/o (пестл. форма від onklino) тітонька.

onk||o мед. пухлина, канцер, рак (у наукових термінах);~o/gen/a канцерогенний; ~olog/i/o онкологія.

*onkl||o дядько; діал. вуйко, стрий; ~in/o тітка, дядина.

onkocerk||o зоол. онхоцерка [Onchocerca]; ~oz/o мед. онхоцеркоз.

*onobrik/o бот. еспарцет [Onobrychis]; kultiv/a ~o, vici/foli/a ~o еспарцет виколистий [O. vicifolia, син. O. sativa].

onomastik/o лінґв. ономастика.

onomatope/o лінґв. ономатопея, звуконаслідування.

onon(id)o = ononiso.

ononis/o бот. вовчуг [Ononis].

onopord/o бот. татарник [Onopordon].

*-ont- суф. активних дієприкметників і дієприслівників майбутнього часу: ven~a той, хто прийде; прийдешній; ven~e перед тим, як прийти; -~o особа або предмет, що виконає певну дію: liberig~o той, що визволить, майбутній визволитель; la Sav~o Спаситель.

Ontari/o геогр., р., провінція Онтаріо.

ontogenez/o біол. онтогенез.

ontogeni/o див. ontogenezo.

ontologi/o філос. онтологія.