A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e ĝ i j o u

*nu виг. ну; ~ bone! ну добре!; ~, kion vi diros pri tio ну, що ти скажеш про це?

nu ню (грецька буква N, ν).

Nu геогр., р. Нуцзян.

Nuakŝot/o геогр. Нуакшот (столиця Мавританії).

*nuanc||o відтінок, нюанс; ~ig/i vt відтіняти, відтінювати, вносити відтінок, нюансувати; sen~ a, sen~e без нюансів.

*nub||o хмара; ◊ granda ~o, eta pluvo з великої хмари малий дощ; Magelan/a/j ~o/j астр. Маґелланові Хмари; ~a хмарний; ~eg/o велика хмара, хмарище; ~et/o хмарина, хмарка; ~iĝ/i хмаритися, хмарніти, покриватися/укриватися хмарами; ~o/kamer/o фіз. камера Вільсона; ~kastel/o надхмарний замок (химерний, нездійсненний план); ~kolekt/ant/o літ. хмарозбирач, хмароганяч (прізвисько Зевса); ~kovr/aĵ/o хмарність; ~o/kovr/it/a, ~o/plen/a хмарний, покритий/ укритий хмарами; ~skrap/ul/o = ĉielskrapanto; sen~a безхмарний; світлий, ясний.

Nubi||o геогр., кр. Нубія; (n)~a нубійський; (n)~an/o нубієць; (n)~an/in/o нубійка.

nubil/a повнолітній; дорослий; статевозрілий; ~a knabino дівчина на виданні.

nucifrag/o орн. горіхівка [Nucifraga] (син. nuksrompulo).

*nud||a голий, заст. нагий; ~a kapo непокрита голова; ~a arbo безлисте, голе дерево; per la ~а okulo неозброєним оком; ~o 1. мист. зображення голого людського тіла; 2. = ~aĵo; ~aĵ/o голе/оголене місце; оголена частина тіла; нагота; ~ec/o голизна, нагота; ~ig/i vt 1. оголювати; 2. геол. оголювати, розкривати; ~ig/o геол. денудація; ~iĝ/i оголюватися; ~ism/o нудизм; ~ist/o нудист; ~ul/o голий (ім.); ~kap/a з непокритою головою; непокритий; ~okulнеозброєним оком; ~(a)pied/a босий; du/on~a напівголий.

nudel/o/j кул. локшина.

nufar/o бот. жовте латаття, глечики [Nuphar]; flav/a ~o глечики жовті [N. luteum].

nugat/o нуга (ласощі).

*nuk||o потилиця; klini la ~on antaŭ iu гнути потилицю перед ким-н.; ~a потиличний; ~artroz/o мед. артроз потиличних хребців; ~dolor/o див. tortikolo; mal/mol~a норовистий, непокірливий, непокірний.

nukle||o 1. біол. ядро (клітини) (cин. ĉel~o); 2. хім. ядро (атома) (син. atomkerno); spegul/a ~o фіз. дзеркальне ядро; ~a ядерний; ~a armilo ядерна зброя; ~a energio ядерна енергія; ~a reakcio ядерна реакція; ~(at)a acid/o, ~(o)acid/o хім. нуклеїнова кислота; ~az/o хім., біол. нуклеаза; ~ul/o/j біол. еукаріоти (= eŭkariotoj); ~baz/o фізіол., хім. основа ядра; ~fend/ad/o фіз. розщеплення ядра (син. fisio); ~(o)gami/o запліднення; ~o/liz/a нуклеолізний; ~(o)par/o біол. дикаріон; nukle/o~o біол. каріоплазма, каріолімфа, ядерний сік; ~o/proteid/o хім. нуклеопротеїд; ~sintez/o фіз. синтез ядер, ядерний синтез; ~o/som/o нуклеосома (= kromatinero); sen~ul/o/j біол. прокаріоти (= prokariotoj).

nuklein/o біол., хім. нуклеїн.

nukleol/o біол. ядерце, нуклеоль.

nukleon/o фіз. нуклон, нуклеон.

nukleotid/o хім. нуклеотид.

nukleozid/o хім. нуклеозид.

nuklid/o фіз. нуклід.

*nuks||o горіх; krevigi ~ojn лузати горіхи; ~a горіховий; ~arb/o горіх, горіхове дерево; ~kern/o горіхове ядро, очищений горіх, зерня; ~kolor/a горіхового кольору, горіховий; ~romp/il/o щипці для горіхів.

Nukualof/o геогр. Нукуалофа (столиця Тонґи).

nukul/o бот. горішок (плід рослини).

*nul нуль; *~o нуль (іменникова форма); dek gradoj sub ~о десять ґрадусів нижче нуля; je dudek du ~ ~ о двадцять другій нуль нуль; ~a нульовий; нічийний (про гру); ~a rezulto нічийний результат; ~ej/o мат. нуль (у функції); ~ig/i vt анулювати, скасовувати; зводити до нуля, до нічиєї, вважати недійсним; ~ig/o скасування, анулювання, ануляція; ~ig/ant/o мат. нуль (у функції); ~iĝ/і мат. перетворюватися на нуль; ~metod/o стат. метод компенсації, нульовий метод; ~punkt/o нульова точка, нуль; ne~ig/ebl/a який не можна анулювати, скасувати; незмінюваний, незмінний; безповоротний, неповоротний; ~ig/il/o анулююча система; ~pion/o фіз. пі-нуль-мезон.

nultrum/o нґултрум (грошова одиниця Бутану).

Num/o іст. Нума (римський цар).

Nume/o геогр. Нумеа (cтолиця Нової Каледонії).

numen/o рел. нумен, надприродна сила, божество (у ст. римлян).

numeni/o орн. кульон [Numenius].

*numer||o номер; число; ~о de domo номер будинку; malnova ~o de gazeto старе число газети, старий номер газети; ~i vt нумерувати; ~ad/o нумерація; ~ant/o мат. чисельник; ~ebl/a який піддається нумерації; ~il/o нумератор.

numeral/o лінґв. числівник; la bazaj ~oj кількісні числівники; la ordaj ~oj порядкові числівники.

numerator/o мат. чисельник.

І numid/o орн. цесарка [Numida]..

ІІ numid||o іст. нумідієць; (N)~i/o, (N)~uj/o Нумідія (пн. частина ст. Африки).

numismat||o нумізмат; *~ik/o нумізматика.

numulit/o палеонт. нумуліт [Nummulites] (викопний одноклітинний організм).

*nun тепер; зараз; ~ li dormas зараз він спить; antaŭ (або ĝis) ~ донині, дотепер; de ~ з відтепер, віднині, від цього часу; надалі; ~a теперішній, нинішній; ~o, en la ~a tempo у теперішній час; ~ec/o теперішнє (ім.), сьогодення; ~temp/o теперішній час, сучасність, сьогодення; ~temp/a теперішній, сучасний; ~temp/e зараз, тепер; ĝis~a дотеперішній, попередній.

nunatak/o геол. нунатак (льодовикова скала).

*nunci||o нунцій, папський посол; ~ej/o нунціатура, резиденція нунція.

nupt||o поет. весілля, шлюб; ~a весільний, шлюбний.

*nur І. част. лише, лиш, тільки, лишень; ~ mi promenis tie лиш я (один) гуляв там; li estas ~ sesjara йому тільки шість років; ІІ. твірна основа з тим же знач.: ~a просто, один/одна/одне лиш(е); ~a hazardo просто випадковість; ~a vorto просто (або лише) слово; unu~a єдиний, один одним.

Nurenberg/o геогр., м. Нюрнберґ.

nutaci/o астр., бот., мед. нутація; коливання, хитання.

nuton/o = neŭtono.

*nutr||i vt (iun per io) годувати (кого-н. чим-н.), харчувати; живити; ~і bebon годувати дитину; ~і ĉevalon годувати коня; ◊ ~u lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron скільки вовка не годуй, а він усе в ліс дивиться; ~a кормовий; харчовий; поживний, живильний; ~o, ~aĵ/o їжа, корм, харч(і); ~ad/o годування, годівля; відгодівля; харчування; живлення, підживлення;~ad/ist/o спеціаліст з відгодівлі; ~ant/in/o, ~ist/in/o годувальниця (чужої дитини); ~iĝ/o = sin~ado; ~o/ĉen/o біол. ланцюг живлення; ~o/kanal/o анат. травний тракт (син. digesta tubo); ~o/mank/o біол. брак поживних речовин; ~o/medi/o живильне середовище; ~o/plant/o бот. хазяїн (про рослину, що живить паразита); ~o/ret/o біол. ланцюг живлення; ~o/var/o/j продовольчі товари; бакалія; si/n~ad/o харчування самого себе; живлення; sub~i vt давати недостатнє харчування, недогодовувати; super~i vt перегодовувати.

nutri/o = kojpo.