A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e ĝ i j o u

no/o но (японська лірична драма).

Noa бібл. Ной.

*nobel||o дворянин, шляхтич; ~a дворянський, шляхетний, шляхетський; ~ar/o дворянство, шляхта, шляхетство; *in/o дворянка, шляхтянка; ~ig/i vt надавати дворянський/шляхетський титул.

Nobel||o Нобель (шведський промисловець); ~premi/o Нобелівська премія; ~premio pri literaturo Нобелівська премія в галузі літератури; ~premi/it/o лауреат Нобелівської премії.

nobeli/o хім. нобелій.

*nobl||a благородний, (про людину, характер ще) шляхетний; великодушний; ~a ago благородний/шляхетний вчинок; ~а homo благородна/шляхетна людина; ~a metalo благородний метал; ~e благородно, шляхетно; ~ec/o благородство, шляхетність; ~ig/i vt облагороджувати; mal~a підлий, низький, ниций; mal~e підло, низько, ницо; mal~aĵ/o підлий, ганебний вчинок; mal~ec/o підлість, підлота, низькість, ницість; mal~ig/i vt принижувати, ганьбити, опошляти, вульґаризувати; *mal~ul/o підлотник, негідник, мерзотник.

noc||i vt  шкодити (= malutili); alkoholo ~as la sanon алкоголь шкодить здоров’ю; ~a шкідливий; ~iv/o шкідливість; ne~ism/o непротивлення (= ahimso); ne~iv/o нешкідливість.

noci||o поняття; la ~oj pri bono kaj malbono поняття про добро і зло; li ne havas ian ~on pri fiziko він не має якогось поняття про фізику; krom~o лінґв., літ. конотація (= konotacio).

noĉ||o карб, зарубка, насічка; виріз; зазублина; зуб (на колесі); ~i vt робити карби, зарубки, насічки; ~baston/o карб, бирка, карбіж (палиця з позначками для рахунку); ~o/stang/o гак для приготування їжі (на багатті), гак для підвішування казана над вогнем; кремальєра.

*nod||o у різн. знач. вузол; marista ~o морський вузол; ~о de vojoj вузол доріг; ~a вузловий; ~aĵ/o мед. вузол; ~et/o туберкул(а), горбок, горбик; ~hav/a, ~o/plen/a вузлуватий; inter~aĵ/o бот. міжвузля; el~iĝ/o літ. розв’язка; mal~i vt розв’язувати вузол, розплутувати вузол.

noetik/o філос. логічні закони мислення.

noĥĉ/o = ĉeĉeno.

nok/o/j кул. галушки.

nokaŭt||i = knokaŭti.

*nokt||o ніч; dum (la) ~o уночі; протягом ночі; pasigi la ~on провести ніч; à kiam ~o vualas, ĉiuj koloroj egalas уночі всі коти чорні, уночі всі корови чорні; ~a нічний; ~e уночі; hodiaŭ ~e сьогодні вночі; ~i vn ночувати; ~iĝ/as настає ніч, заходить ніч; ~ul/o/j 1. нічні птахи; 2. розм. опівнічники; ~arde/o орн. квак [Nycticorax]; ~o/blind/a хворий на курячу сліпоту; ~o/blind/ec/o мед. куряча сліпота; ~oemiz/o нічна сорочка, спальна сорочка; ~o/gard/ist/o нічний сторож; ~halt/ej/o місце ночівлі; ~o/klub/o нічний клуб; ~o/mez||o північ; ~o/mez/a опівнічний; ~papili/o нічний метелик; ~sonor/il/o нічний дзвінок; ~o/surtut/o нічний халат; ~o/tabl/o нічний столик; ~o/vaz/o нічний горщок; ~o/vid/a біол. з нічним/скотопічним зором; ~o/vid/ec/o біол.скотопія; ĉiu~a щонічний; tra~i vn переночувати, ночувати; tra~(ad)o нічліг, ночівля; tra~ig/i vt приймати на нічліг; tra~ej/o місце ночівлі.

*noktu/o орн сич. хатній [Athene noctus].

nokturn/o муз. ноктюрн.

*nom||o ім’я; назва; прізвище; en/je la ~o імені (кого-н., чого-н.); familia ~o прізвище; karesa ~o пестливе ім’я; komuna ~o загальна назва; propra ~o власна назва; diru al mi vian ~on скажіть мені ваше ім’я; ~a іменний; *~e по імені; (а) саме; *~i називати, звати, іменувати; указувати по імені; (шанобливо ще) величати ~ad/o називання, найменування; ~aĉ/i vt прозивати; ~ar/o список, перелік імен, назв, прізвищ; ~iĝ/i називатися, носити ім’я; ~um/i vt призначати (на посаду); ~esprim/o лінґв. прикладка; ~fest/o іменини; ~plat/o іменна табличка, табличка з іменем, назвою; ~tag/o = ~festo; al~i vt прозивати; al~o прізвисько, кличка; antaŭ~o iм’я, хресне ім’я; for~i vt відрікатися, відмовлятися; krom~o прізвисько, кличка; laŭ~e з імені, з прізвища; на прізвище, на ім’я; ne~ebl/a який не можна назвати; sam~a однойменний; sam~ul/o однофамілець, однофамільник, тезко; sen~a безіменний; анонімний; supr/e~it/a вищеназваний;

*nomad||o кочівник, номад; ~a кочовий; ~i vn кочувати, вести кочовий спосіб життя; ~ism/o кочовий спосіб життя; mal~iĝ/i осідати, переходити до осілого способу життя.

nomark||o іст. номарх; ~i/o ном (провінція у ст. Єгипті).

*nombr||o число, кількість; granda ~о велике число, велика кількість; para ~о парне число; frakcia ~о дробове число; ~a числовий; ~a esprimo числовий вираз; (N)~oj Числа (одна з книг Біблії); ~i vt лічити, рахувати, перелічувати, перераховувати; nia societo ~as preskaŭ tri cent membrojn наше товариство налічує майже триста членів; ~ad/o лічіння, лік, лічба, перелічування, перелік, перераховування, перечислення; ~ebl/a який можна перелічити, перерахувати, перечислити;~o/nom/o лінґв. числівник; ~o/teori/o мат. теорія чисел; ~o/vort/o лінґв. числівник; el~i vt полічити, порахувати, вирахувати, вичислити; mult/e~a численний; mult/e~o лінґв. множина; (= pluralo); mal/mult/e~a нечисленний; ne~ebl/a, sen~a незліченний, незчисленний; super~a який перевищує належну кількість, зверхнормативний; *unu~o заст. однина (= singularo);

nomenklatur||o номенклатура; ~a номенклатурний.

nomes/o = nomarkio.

nominaci/o лінґв. прикладка.

*nominal||a номінальний; ~а valoro номінальна вартість; ~e номінально; *~ism/o філос. номіналізм; ~ist/o номіналіст.

*nominativ/o лінґв. називний відмінок.

І non- хім. нон… (преф., що вказує на 9-карбоновий ланцюг у назвах вулеводнів і моносахаридів); ~an/o нонан.

ІІ non/o церк. дев’ята година дня (за церк. численням, відповідає 15-ій годині); Богослужіння о дев’ятій годині; (N)~o/j іст. Нони.

none/o бот. нонея, куряча сліпота [Nonea]; brun/a ~o куряча сліпота звичайна [N. pulla].

nonen/o хім. нонен.

noni/o = verniero.

nonoz/o хім. ноноза.

nopal/o бот. нопалея, кошенільний кактус [Nopalea] (= opuntio).

noradrenalin/o фізіол. норадреналін (син. norepinefrino).

*nord||o північ; al (la) ~o на північ; en (la) ~o на півночі; ~a північний; ~a poluso північний полюс; (N)~a Північний (у геогр. назвах); (N)~a Maro геогр. Північне море; ~e на півночі; ~e/n на північ; ~an/o житель півночі; (N)~i/o північно-європейський реґіон, країни Північної Європи; ~ist/o іст. північанин (у війні за незалежність Сполучених Штатів); ~eost/o див. ~oriento; ~lum/o північне сяйво; ~okcident/a північно-західний; ~okcident/e на північному заході; ~okcident/o північний захід; ~orient/a північно-східний; ~orient/e на північному сході; ~orient/o північний схід; ~uest/o див. ~okcidento; pra~i/a старопівнічний, староскандинавський, давньоскандинавський (= norena). Прим. Nord уживається як преф. для позначення пн.частини континенту, країни або океану: ~-Ameriko Північна Америка; ~-Pacifiko північна частина Тихого океану; ~-Afriko Північна Африка і т.п.

noren/a старопівнічний, староскандинавський, давньоскандинавський (про мову, літературу) (син. pranordia).

norepinefrin/o фізіол. норепінефрин.

I nori/o тех. норія, багатоковшевий елеватор.

II nori/o бот. порфира ніжна [Porphyra tenera].

I norit/o мін. норит.

II norit/o рел. синтоїстська молитва.

*norm||o норма; еталон, зразок; стандарт; ~a відповідний нормі, нормальний; стандартний; ~ar/o стандарти; ~ig/i vt нормувати; нормалізувати; стандартизувати; ~ig(ad)o нормування; нормалізація; упорядкування; cтандартизація; ~um/i vt мат. нормувати; ~kontrol/i vt контролювати/перевіряти дотримування стандартів; ~o/mark/i vt робити позначки (на продукції) про відповідність стандартам; ~o/tip/o = prototipo 2; ekster~a, kontraŭ~a анормальний, невідповідний нормі; ненормальний; нестандартний; laŭ~ig/i vt контролювати за дотриманням норм, стандартів; sam~ig/i vt зводити до одинакових норм; уніфікувати; unu~ig/i = ~umi.

*normal||a нормальний, звичайний, типовий; ~a stato нормальний стан; ~a temperaturo нормальна температура; ~e нормально; ~ig/i vt нормалізувати; реґулювати; ~ig/o нормалізація; ne~a ненормальний; para~a паранормальний, незвичайний; para~o паранормальне, незвичайне явище.

norman||o іст. норман; ~a норманський.

normand||o нормандець; ~a, ~i/a нормандський; (N)~і/o, (N)~uj/o геогр. Нормандія (область у Франції).

normoblast/o мед. нормобласт, еритробласт.

Norn/o міф. норна (у скандинавській міфології нижче жіноче божество, що визначало долю людей при народженні).

*norveg||o норвежець; ~a норвезький; (N)~i/o Норвегія; ~in/o норвежка; (N)~uj/o = (N)~io.

noskapin/o фарм. носкапін, наркотин.

*nostalgi||o туга за батьківщиною, ностальгія (син. hejmveo); ~i vn тужити за батьківщиною, відчувати ностальгію.

nostok/o бакт., бот. носток [Nostoc].

Nostradam/o Нострадамус (французький лікар і астролог).

*not||o 1. замітка, нотатка, запис; 2. оцінка (у школі); 3. муз., дип. нота; ludi laŭ ~oj грати по нотах; *~i vt нотувати, занотовувати, робити нотатки; записувати; ~i en la kapo, en la memoro занотувати в голові; запам’ятати; ~ad/o позначення, зазначення; запис; ~ar/o 1. записник; 2. табель успішності; ~et/o 1. коротка замітка; 2. нотка; ~ind/a визначний, який заслуговує уваги; ~blok/o блокнот; ~kajer/o нотний зошит; ~kant/i vn сольфеджувати; ~libr/o записна книжка, записник, блокнот; du/on~o муз. пів ноти; kvar/on~o чверть ноти; ok/on~o восьма частина ноти; pri~i vt коментувати; анотувати.

notaci/o нотація, позначення; система умовних знаків; muzika ~o нотне письмо.

notakant||o іхт. спиношип [Notacanthus]; ~o/form/a/j спиношипоподібні [ряд Notacanthiformes].

*notari||o нотаріус; ~a нотаріальний; ~a kopio нотаріальна копія; ~a oficejo нотаріальна контора; ~ej/o нотаріальна контора.

notic/o замітка; згадка, нотатка, запис.

notofag/o бот. нотофагус [Nothofagus] (син. ŝajnfago).

notonekt/o ент. хребтоплав [Notonecta].

Notos/o міф. Нот (у ст. греків пд. вітер).

noumen/o філос. ноумен, річ у собі.

*nov||a новий; ~а modo нова мода; ~а jaro новий рік; aĉeti ~ an meblaron купити нові меблі; ~aĵ/o щось нове; новина, новинка; ~aĵ/agent/ej/o інформаційне аґентство новин; ~aĵ/grup/o інформ. група новин; ~aĵ/leg/il/o інформ. зчитувач новин; ~ec/o новизна; ~ig/i vt обновляти, обновлювати, оновляти, оновлювати; впроваджувати щось нове, впроваджувати інновації; ~ig/o, ~ig/ad/o новаторство; ~ig/ant/o, ~ig/ist/o новатор, інноватор; ~ul/o новачок; ~(е)bak/it/a новоспечений (тж перен.), свіжоспечений, щойно спечений;. ~buŝ/ul/o/j зоол. вториннороті [група Deuterostomia]; ~edz/o молодий (ім.); ~edz/in/o молода (ім.), молодиця; ~elekt/it/a новообраний; ~gluk/o/genez/o біол. глюконеогенез; ~grek/a новогрецький; ~hebre/a новоєврейський; ~hebrea lingvo новоєврейська мова, іврит; ~jar/a новорічний; ~konstru/it/a новозбудований; ~latin/a неолатинський, новолатинський; ~lun/o молодик, новий/молодий місяць; ~(е)nask/it/o новонароджений (ім.); ~primitiv/ul/o примітивіст (художник 19-20 ст., який прагнув наслідувати народне мистецтво) (син. naivisto); ~riĉ/ul/o новий багач; ~e/vest/it/a одягнений/одягнутий у (все) нове; de~a повторний; de~e знову, повторно; en~aĵ/o нововведення, новація; mal~a старий, давній; *mal~aĵ/o стара річ, мотлох; mal~ec/o старість, давність; mal~german/a старонімецький; mal~katolik/o старокатолик; mal~rit/a старообрядний; mal~rit/an/o старообрядник; re~ig/i vt відновлювати, відновляти, поновлювати, поновляти, заміняти, замінювати; реставрувати; re~ig/o відновлення, поновлення; re~iĝ/i відновлюватися, відновлятися, поновлюватися, поновлятися. Прим. nov уживається як преф. зі знач. “новий”: (N)~-Jorko Нью-Йорк; (N)~-Zelando Нова Зеландія; ~jara новорічний і т.д.

nova/o астр. нова зірка.

noval/o с.-г. пар, поле під паром; переліг, обліг, цілина.

Nova-Zeml/o геогр., о-в Нова Земля.

*novel||o повість, оповідання, новела; ~ist/o повістяр, новеліст.

*novembr||o листопад; ~a листопадовий.

Novgorod/o геогр., м. Новгород.

Nov/gvine/o геогр., кр. Нова Ґвінея;

Nov-Gvine/o-Papu/land/o геогр., кр. Папуа-Нова Ґвінея

Nov-Hampŝir/o геогр. Нью-Гемпшир (один із американських штатів).

Nov-Hebrid/oj геогр. Нові Гебриди.

*novic/o 1. новачок; 2. рел. послушник.

Novisad/o геогр. Нові-Сад (столиця Воєводіни).

*Nov-Jork||o, Novjork||o геогр., м. Нью-Йорк; ~i/o штат Нью-Йорк.

Nov-Kaledoni/o геогр., о-в Нова Каледонія

Novland/o геогр., о-в Ньюфаундленд (= Tero-Nova).

novokain/o новокаїн.

Novorosijsk/o геогр., м. Новоросійськ.

Novosibirsk/o геогр., м. Новосибірськ.

Nov-Zeland/o геогр., кр. Нова Зеландія.