A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e ĝ i j o u

*ne I. не (заперечна част., що може відігравати тж і роль речення; ставиться безпосередньо перед словом, якого стосується заперечення): mi ~ povas iri я не можу йти; tio estis ~ mia kulpo це була не моя вина; ~ vi tion ĉi faris не ви це зробили; tion ĉi vi ~ faris це ви не зробили; respondo venis ~ tuj відповідь надійшла не зразу; Ĉu estas nenia risko? - ~, ~! Хіба нема жодного риску? – Ні, ні!; ~ , mi ne volas lin vidi ні, я не хочу його бачити; ĉu ~? хіба нi?; ІІ. самостійно вжив. морфема: *~a заперечливий, заперечний; неґативний; ~e заперечливо, заперечно; неґативно; *~i vt заперечувати; ~ad/o заперечення; ~ad/ebl/a, ~ig/ebl/a незаперечливий, незаперечний; рішучий; for~i vt зрікатися, відрікатися; ІІІ. преф. з тим же знач.: ~aktiva неактивний; ~bela негарний; ~ĝentila неввічливий; ~longe недовго; ~esperantisto неесперантист.

ne/adapt/it/o непристосована людина, невдаха.

ne/adekvat/a неадекватний.

ne/ag||a неактивний, недійовий; ~em/a недійовий, неактивний, бездіяльний, інертний.

ne/akcept/ebl/a, ne/akcept/ind/a неприйнятний.

ne/akir/ebl/a недоступний, недосяжний.

ne/akord/ig/ebl/a непримиренний, непримиримий.

ne/aktiv||a неактивний; ~ec/o неактивність. retro/aktiv/~a ретроактивний, який має зворотну силу (про закон).

ne/akurat/a неакуратний, неточний; неохайний.

Neandertal/o геогр. Неандерталь (невелика долина біля Рейну); la homo de ~o археол. неандерталець.

ne/anstataŭ/ig/ebl/a незамінимий.

ne/apelaci/ebl/a безапеляційний.

ne/aplik/ebl||a непридатний, неможливий до застосування; ~o непридатність, неможливість застосування.

Neapol/o = Napolo.

ne/atak/ebl/a неприступний.

ne/atend/it||a нежданий, несподіваний; раптовий; ~e несподівано; раптово.

ne/aŭd||it/a нечуваний; ~ebl/a нечутний.

ne/bind/it/a неоправлений, брошурований.

ne/bon/a недобрий, нехороший.

Nebrask/o геогр. Небраска (один із американських штатів).

ne/brid/ebl/a неприборкний, невтримний, нестримний.

ne/brul/a = nebruligebla.

ne/brul/ig/ebl/a неспалимий, неспаленний;

Nebukadnecar/o іст.,бібл. Навуходоносор.

*nebul||o туман, мла, імла; ~о kovras la valon туман укриває долину; ~a туманний, млистий, імлистий, мрячний; ~aĵ/o туманність; ~eg/o сильний туман; ~ig/i vt застелити, затуманити; ~benk/o cкупчення туману; туманна завіса; ambr/o фіз. камера Вільсона; ~korn/o мор. туманний ріжок; ~pluv/o мжичка, мряка.

nebuloz/o астр. туманність.

ne/ced||ebl/a який не можна відступити, передати, яким не можна поступитися; ~em/a, непоступливий, упертий.

ne/cert/a непевний, сумнівний.

*neces||a необхідний, потрібний; ~as безос. треба, слід, необхідно; ~o потреба; ~e потрібно; ~aĵ/o що-н. необхідне, потрібне; ~ec/o необхідність; *~ej/o убиральня, туалет; ~ig/i vt вимагати, примушувати, змушувати; робити необхідним; *~uj/o несесер; ne~a, sen~a непотрібний.

ne/ĉif/ebl/a який не мнеться.

ne/dank/em/a невдячний.

ne/daŭr/a недовгий, короткий, короткотривалий.

ne/dec||a непристойний; неподобний; estas ~e не пасує, негарно, не випадає.

ne/decid||ebl/a нерозв’язний; ~em||a нерішучий; ~em/o нерішучість. ne/decid/ebl/a нерозв’язний;

ne/decid/em||a нерішучий; ~o нерішучість.

*Nederland||o геогр., кр. Нідерланди, Голландія; (n)~a нідерландський, голландський; (n)~an/o нідерландець, голландець.

ne/detru/ebl/a незнищенний, невигубний.

ne/dev/ig/a необов’язковий, факультативний.

ne/dir/ebl/a несказанний.

ne/direkt/ebl/a некерований.

ne/dis/ig/ebl/a нероздільний, неподільний; нерозлучний;

ne/diskut/ebl/a безперечний, безсумнівний.

ne/disput/ebl/a незаперечний.

ne/diven/ebl/a нерозгадний.

ne/ebl||a неможливий; ~aĵ/o неможлива річ; ~e неможливо; ~ec/o неможливість; ~ig/i vt унеможливлювати, робити неможливим.

ne/eduk||ebl/a який не піддається вихованню, важковиховуваний; ~it/a невихований.

ne/efektiv/ebl/a нездійсненний, незбутній.

ne/egal||a неоднаковий, нерівний; ~aĵ/o мат. нерівність; ~ec/o нерівність.

ne/ek/brul/ig/ebl/a незаймистий.

ne/el/ĉerp/ebl/a невичерпний;

ne/elekt/ebl/a той, що не підлягає вибору/не може бути обраним.

ne/erar/em/a, непомильний.

ne/erar/i/pov/a непомильний.

ne/esplor/ebl/a невпізнанний, непізнаванний.

ne/esprim/ebl/a невимовний, несказанний.

ne/est/o неіснування, відсутність.

ne/esting||ebl/a незгасний, непогасний; ~it/a 1. непогашений, незагашений; 2. негашений (про вапно, син. vigla).

ne/evit/ebl||a неминучий, невідхильний, невідворотний; ~o неминучість.

ne/fak||a нефаховий, некваліфікований; ~a laboristo некваліфікований робітник, чорнороб.

ne/fals/ebl/a непідробний.

ne/far/ebl/a нездійсненний;

nefelin/o мін. нефелін.

ne/ferment/int/a без закваски.

ne/ferm/it||a відкритий, незакритий, незачинений; ~a letero відкритий лист (= publika letero).

ne/fid/ind/a непевний, який не заслуговує довір’я.

ne/fin/it/a незакінчений, незавершений.

ne/fleks/ebl/a негнучкий.

Eli/o Ілля (ім’я).

nefometr/o метео нефометр.

ne/forges/ebl/a незабутній.

ne/forges/u/mi/n/o бот. незабудка (= miozoto).

ne/fort/a неміцний, несильний.

nefoskop/o метео нефоскоп.

nefr||o анат., мед. нирка (як науковий термін у складних словах); ~a нирковий; ~it/o мед. нефрит, запалення нирок; ~on/o біол. нефрон; ~oz/o мед. нефроз; ~ektomi/o нефректомія, видалення нирки; ~olog/i/o нефрологія; ~o/pati/o нефропатія, захворювання нирок.

nefridi/o зоол. нефридій (орган виділення у кільчастих червів).

nefrit/o мін. нефрит.

nefrolepid/o бот. нефролепіс [Nephrolepis].

neg||i vt заперечувати; ~ad/o заперечення; ~ebl/a спірний; ne~ebl/a незаперечний, безперечний.

negaci/o 1. див. neado, negado; 2. лінґв. заперечення; заперечна частка; заперечний займенник; заперечне речення.

ne/gast/am/a негостинний.

*negativ||a неґативний; від’ємний; ~а rezulto неґативний результат; ~a nombro від’ємне число; ~а elektro неґативна електрика; ~e неґативно; ~o фото неґатив; ~aĵ/o від’ємне значення; ~ism/o філос. неґативізм; ~ist/o неґативіст.

negaton/o фіз. неґатон, неґативний електрон.

negatron/o радіо неґатрон.

Negeb/o геогр. Негев (пустинна область у пд. частині Ізраїлю).

ne/glad/end/a який не мнеться, якого не треба прасувати (про тканину) (син. neĉifebla).

ne/glat/a нерівний.

*neglekt||i vt занедбувати, ставитися недбало, без уваги, нехтувати, занехаювати; легковажити; ~o, ~em/o недбалість, недбальство, нехтування; ~a, ~em/a недбалий, легковажний; ~ebl/a який не заслуговує уваги, яким можна знехтувати; ~em/ul/o, ~ul/o недбайливець, недбала людина.

*negliĝ/o неґліже, дезабільє.

*negoc||o комерційна справа, бізнес; ~a комерційний, бізнесовий; ~i vt, vn вести комерційну справу, займатися торгівлею, бізнесом; ~ist/o неґоціант, комерсант, бізнесмен.

*negr||o негр; ~a негритянський; ~ec/o негритянська риса/властивість; ~id/o негреня; ~in/o негритянка; ~ist/o торговець неграми; работорговець; ~oid/a негроїдний.

ne/grand/a невеликий;

negund/o бот. клен ясенолистий [Acer negundo].

Negus/o іст. неґус (титул ефіопського монарха).

*neĝ||o сніг; multa ~o, multe da ~o багато снігу; ~a сніговий, сніжний; ~a blovado завірюха, заметіль, хуртовина (= blizardo); (N)~a: (N)~a mont/ar/o геогр. Сьєрра-Невада; ~e: ~e blanka сніжно-білий; ~i vn: ~as безос. падає сніг; ~ad/o снігопад; ~er/o сніжинка; (N)~ul/in/o Білосніжка; Снігуронька, Cнігурка (казковий персонаж); ~amas/o снігова кучугура; ~bor/ul/o бот. підсніжник білосніжний (= galanto); ~bul/o бот. калина цілолиста, гордовина, бульденеж (= lentano-viburno); ~dun/o замет, снігова кучугура; ~emberiz/o орн. пуночка арктична, подорожник сніговий [Plectrophenax nivalis]; ~flor/o бот. едельвейс (= edelvejso); ~leopard/o зоол. cніговий ірбіс, сніговий барс (= uncio); ~paser/o сніговий горобець [Montifringilla]; ~o/plen/a засніжений; ~plug/il/o снігоочищувач, снігоочищувальна машина; ~o/pluv/o дощ зі снігом; ~o/strig/o орн. біла сова арктична, полярна сова [Nyctea scandiaca] (син. nikteo); ~oovel/il/o снігова лопата; ~otorm/o буран, сніговій, хуговій, хуга; ~ou/o снігоступ; ~vent/eg/o заметіль, буран, хуртовина.

ne/ĝen/at/a невимушений, вільний.

*neentil/a неввічливий, нечемний, неґречний.

ne/halt/ig/ebl/a неспинний, нестримний.

ne/harmoni/a дисгармонійний, негармонійний;

ne/hav||o, ~ad/o брак, відсутність; ~ebl/a недоступний, який не можна придбати.

ne/hebre/o неєврей, ґой.

ne/hom/a нелюдський.

ne/honest/a нечесний, непорядний.

Nеĥemja бібл. Неемія.

ne/imag/ebl/a неуявленний.

ne/imit/ebl/a винятковий, який неможливо наслідувати.

ne/indukt/a безіндуктивний.

ne/instru/it/a невчений, ненавчений.

ne/ir/ebl/a непрохідний.

ne/izotrop/a неізотропний.

*nek ні, ані; ◊ ~ fiŝo ~ viando ні риба ні м’ясо; ~ tio, ~ alio ні те, ні се;  mi ne renkontis lin, ~ lian fraton я не зустрів ні його, ані його брата.

ne/kontraŭ/dir/ebl/e беззаперечно.

nekrobioz/o біол. некробіоз.

nekrofili/o мед. некрофілія.

nekrofobi/o некрофобія.

nekrofor/o ент. гробарик, могильник [Necrophorus].

*nekrolog/o некролог.

nekrologi/o див. nekrologo.

nekromanci/o рел. некромантія.

nekropol/o іст. некрополь.

nekropsi/o мед. автопсія, некропсія, розтин (трупа) (з науковою або діагностичною метою).

nekroz||o мед. некроз, відмирання тканини; ~i vt спричиняти некроз, призводити до некрозу.

*nektar||o нектар; ~uj/o, ~gland/o бот. нектарник (син. nektario).

nektari/o бот. нектарник.

nektarin/o нектарин (сорт персиків).

nekton||o екол. нектон (cукупність водяних організмів, пристосованих до активного плавання); ~an/o, ~ul/o нектонний організм.

nelg||e недавно (= antaŭ nelonge); ~a недавній.

nelson/o спорт. нельсон (боротьба).

nelumb||o бот. лотос [Nelumbo]; аmerik/a ~o, flav/a ~o лотос жовтий, лотос американський [N. lutea]; hind/a ~o, nuks/a ~o лотос горіхоносний, лотос індійський [L. nucifera, син. L. indica]; ~ac/o/j лотосові [родина Nelumbonaceae]; ~al/o/j лотосоцвіті [порядокNelumbonales].

nemakejl/o іхт. слизик, голець [Noemacheilus, син. Nemachilus].

ne/mal/hav/ebl/a необхідний, такий, якого не можна не мати.

Neman/o геогр., р. Німан.

nemathelmint/o/j зоол. круглі черви [група Nemathelmuntes] (син. fadenvermoj).

nematod/o/j зоол. нематоди [тип Nematoda] (cин. fadenvermoj).

Neme/o літ. Немея (долина, у якій Геракл убив лева).

nemert/oj зоол. немертини, тясемники [тип Nemertina, син. Nemertea].

Nemez/o міф. Немезіда, Немесіда (старогрецька богиня помсти).

*neni||o ніщо; *~a ніякий, жодний; mi bezonas ~an helpon мені не потрібно ніякої допомоги; ~aĵ/o ніщо, нуль; нікчемна людина; ~ec/o небуття; ~ig/i vt нищити, знищувати; руйнувати; убивати; ~ig/o знищення; зруйнування; ~iĝ/і нищитися, знищуватися; руйнуватися; гинути; зникати; ~far/ad/o дармування, байдикування, ледарювання, неробство; ~far/ant/o, ~far/em/ul/o нероба, ледар; ~a/kaz/e у жодному випадку, у жодному разі; ~a/lok/e у жодному місці; ~a/manier/e жодним чином; ~okaz/e ні в якому разі, у жодному разі; ~a/prez/e за жодну ціну, ні за які скарби, ні в якому разі, ні за що.;~a/temp/e ніколи.

*nenial просто так, безпричинно, без жодної причини.

*neniam ніколи; ◊ pli bone malfrue, ol ~ краще пізно, ніж ніколи; en la tago de la sankta (N)~o на святого Ніколи.

*nenie ніде: ~ mi povis ĝin trovi ніде я не міг це знайти.

*neniel ніяк, жодним чином.

*nenies нічий; ~land/o нічийна територія.

*neniom анітрохи, ніскільки.

*neniu ніхто; ankoraŭ ~ venis ще ніхто не прийшов; ~n нікого.

neo- нео- (інтернаціональний суф. зі знач. “новий”, “сучасний”).

neodim/o хім. неодим.

neofit/o рел. новонавернений (ім.), неофіт.

neofron/o орн. стерв’ятник, єгипетський ґриф [Neophron] (син. kadavrogrifo).

neogen/o геол. неоген.

neognat/oj орн. cправжні птахи [надряд Neognathae].

neokomі/o геол. неоком.

neolitik/o геол. неоліт.

neolog||o творець неологізмів; *~ism/o лінґв. неологізм.

neon||o хім. неон; ~lamp/o неонова лампа; ~tub/o неонова труба.

neoplasm/o мед. новотвір, розростання тканини, пухлина, неоплазма.

neoplazi/o мед. неоплазія.

neopren/o хім. неопрен.

neornit/oj орн. сучасні птахи [клас Neornithes].

neoten||a біол. неотенічний; ~ec/o неотенія.

neoti||o бот. гніздівка [Neottia].

*nep||o внук, онук; ~in/o внука, онука; *pra~o правнук.

nepa/o ент. скорпіоновидка, водяний скорпіон [Nepa].

Nepal/o геогр., кр. Непал.

nepent/o міф., бот. непентес [Nepenthes] (комахоїдна рослина).

Neper/o Непер (шотландський математик); (n)~o фіз. непер (одиниця відносної логарифмічної величини).

ne/per/fort/a книжн. ненасильницький.

nepet/o бот. котяча м’ята [Nepeta].

*nepotism/o непотизм, сімейність, кумівство.

*nepr||e неодмінно, обов’язково; ~a неодмінний, обов’язковий; ~ig/i vt зробити неодмінним, обов’язковим, неминучим.

Neptun/o 1. міф. Нептун (римський бог моря); 2. астр. Нептун; (n)~a геол. нептунічний.

neptuni/o хім. нептуній.

ner||o хім. скор. від nerolio у назвах речовин; ~al/o нераль; ~ol/o нерол.

nere/o = nereido.

Nere||o міф. Нерей (старогрецький бог моря); ~id/in/o/j Нереїди (50 дочок Нерея, уособлення хвиль); (n)~o = ~ido; (n)~id/o зоол. нереїс, нереїд [Nereis].

ne/rebon/ig/ebl/a непоправний.

neri/o бот. олеандр [Nerium].

neritik/o геогр., геол. неритова зона (мілководна частина Світового океану до глибини 200 м).

neroli/o фарм. померанцева ефірна олія.

Neron/o іст. Нерон (римський імператор).

*nerv||o анат. нерв; encefal/a/j ~o/j, krani/a/j ~o/j головномозкові (aбо черепні) нерви; spin/a/j ~o/j спинномозкові нерви; triĝemin/a ~o трійчастий нерв; trokle/a ~o блоковий нерв; ~o/j нерви; tio agacas miajn ~ojn це діє мені на нерви; li havas ŝtalajn ~ojn у нього стальні (або залізні) нерви; ~a нервовий; ~a centro нервовий центр; ~a sistemo нервова система; ~e нервово; ~ar/o нервова система; ~oel/o анат. нейрон, неврон (= neŭrono); ~(o)inflam/o мед. запалення нерва; ~o/sistem/o анат. нервова система; kolapso de la ~osistemo виснаження нервової системи.

*nervoz||a 1. нервовий, нервозний; 2. холеричний (про характер) ~e нервово; ~ec/o нервовість, нервозність; ~ig/i vt нервувати.

nervur/o 1. жилки, прожилки (на листках, крилах комах, у мармурі); 2. арх. нервюра, ребро склепіння.

Nes(s)/o міф. Несс (центавр, убитий Гераклом).

ne/sin/gard/a необачний.

nesli/o бот. неслея [Neslia].

*nest||o гніздо; birda ~o пташине гніздо; fari sian ~ on перен. звити собі гніздо/кубельце; ~i vn будувати гнізда, мостити гнізда; гніздитися; ~iĝ/i  гніздитися; ~ad/o гніздування; ~aĉ/o убоге житло, будка; ~eg/o барліг; ~o/neoti/o орн. гніздівка звичайна [Neottia nidus-avis] (син. nestorkideo); ek~i = ~iĝi.

Nestor/o Нестор (ім’я).

Nestori||o рел. Несторій (константинопольський патріарх); (n)~an/o несторіанець; (n)~an/ism/o несторіанство (єретична течія в християнстві).

ne/sub/aĉet/ebl/a непідкупний.

*net||a 1. чистовий; 2. готовий, викінчений; 3. чистий (про вагу, доход і т.п.); ~e 1. начисто; ~e reskribi ion переписати начисто що-н.; 2. нетто, чистою вагою; ~o 1. чистовик; 2. чиста вага, нетто; ~ig/i vt переписувати начисто; mal~a 1. чорновий; 2. з тарою, упаковкою; mal~e 1. начорно; 2. з тарою, упаковкою; *mal~o, mal~aĵ/o чернетка.

ne/traduk/ebl/a неперекладний.

nett/e див. nete 2.

neŭm/o муз. невма.

neŭr/o мед. невр(о).., нейро…(у складних словах означає “нерв”); ~it/o неврит, нейрит, запалення нерва; ~olog/o невролог; ~olog/i/o неврологія; ~om/o неврома; ~on/o нейрон, неврон (син. nervoĉelo); ~oz/o невроз; ~oz/a невротичний; ~oz/ul/o невротик; ~algi/o невралгія; ~asteni/o неврастенія; ~asteni/a неврастенічний; ~o/kirurg/i/o нейрохірургія; ~о/pati/o невропатія, розлад нервової системи; ~o/psikiatr/i/o нейропсихіатрія; ~o/trop/a нейротропний; polі~it/o поліневроз.

neŭrolept||a мед. невролептичний; ~aĵ/o фарм. невролептичний засіб.

neŭropat/o невропат, хворий на невропатію.

neŭropter/o/j ент. сітчастокрилі [ряд Neuroptera].

neŭrospor/o бот. нейроспора [Neurospora].

neŭrotoksin/o хім. нейротоксин.

neŭrul/o біол. нейрула.

Neŭton/o Ньютон (англійський фізик і астроном); (n)~o фіз. ньютон (міжнародна одиниця сили).

*neŭtr||a 1. лінґв. середній (про рід); 2. нейтральний (тж фіз., хім.), неозначений; 3. бот. безстатевий; ~а genro середній рід; ~а solvaĵo нейтральний розчин; ~ec/o нейтральність; ~ig/i vt нейтралізувати.

*neŭtral||a нейтральний; *~ec/o нейтральність, нейтралітет; ~ig/i vt нейтралізувати; ~ig/o нейтралізація; ~ism/o нейтралізм; ~ist/o нейтраліст, прихильник нейтралізму; ~ul/o нейтральна держава; нейтральна особа.

neŭtrin/o фіз. нейтрино.

neŭtron/o фіз. нейтрон.

*nev||o племінник, небіж; *~in/o племінниця, небога; *bo~o племінник одного з подружжя.

Nev/o геогр., р. Нева.

Nevad/o геогр. Невада (один із американських штатів).

nevaj/o геол. фірн, фірновий лід.

nevropter/o/j див. neŭropteroj.

nevus/o родимка, мушка.

// ne/zorg/at/a бездоглядний, безпритульний.