A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e i j k n o s u

Moab||o бібл. Моав; (m)~id/o моавіт.

mobil/o рухома прикраса.

*mobiliz||i vt у різн. знач. мобілізовувати; ~(ad)o мобілізація; ordoni la ĝeneralan mobilizadon оголосити загальну мобілізацію; ~a мобілізаційний; mal~i vt демобілізовувати, звільняти в запас; mal~o демобілізація, звільнення в запас; mal~iĝ/і демобілізовуватися, звільнятися в запас.

mocarel/o кул. моцарела, італійська бринза.

moci/o пропозиція (на засіданні і т.п.).

moĉi/o кул. моті (рисовий коржик, обовязковий атрибут обрядів і свят у Японії).

*mod||o 1. мода; esti en ~o, esti laŭ~a бути в моді, бути модним; 2. лінґв. спосіб; ~a модний; ~aĵ/o/j модні речі, модні товари, модний одяг; ~ist/o кравець (модного шиття); ~ist/in/o кравчиня; модистка; ~parad/o показ мод; eks~a немодний, старомодний, який вийшов із моди; eks~iĝ/i, el~iĝ/і виходити з моди, застаріти; laŭ~a модний, за останньою модою.

modal||~o 1. філос., лог. модус; 2. лінґв. форма дієслова; ~a модальний; ~ec/o модальність.

*model||o 1. модель, зразок, взірець; приклад для наслідування; li estas ~o de honesteco він є взірцем чесності; 2. натурщик, натурниця, натурщиця; ~a зразковий, взірцевий; ~i vt 1. мист. ліпити, моделювати; 2. тех. моделювати, виготовляти модель; виготовляти за моделлю; відливати; ~il/o форма; ~in/o модель (дівчина, що демонструє модний одяг);~ist/o 1. модельєр; 2. моделіст; 3. модельник, формувальник; ~foli/o шаблон.

modem/o інформ. модем.

*moder||a помірний; поміркований; стриманий; скромний; ~a prezo помірна ціна; ~e помірно; помірковано; стримано; скромно; ~ec/o помірність; поміркованість; стриманість; скромність; ~ig/i vt зменшувати; стримувати, приборкувати; ~igi la sonon зменшити звук; ~ig/aĵ/o модератор (матеріал в атомному реакторі, син. moderatoro); ~ig/il/o тех. модератор, реґулятор; mal~a непомірний, непоміркований, нестриманий.

moderator/o фіз. модератор.

*modern||a сучасний; ~aj lingvoj нові мови; ~ec/o, ~ism/o модернізм; ~ig/i vt модернізувати, осучаснювати; ~ism/a модерністський; ~ist/o модерніст.

*modest||a скромний, невибагливий; ~e скромно, невибагливо; ~ec/o скромність, невибагливість; mal~a пихатий, марнолюбний, марнославний, гордовитий; самовпевнений; mal~ec/o пиха, марнолюбство, марнославство, гордовитість.

Modest/o Модест (ім’я).

*modif||i vt видозмінювати, модифікувати; поправляти, переробляти, вносити зміни; ~i leĝprojekton вносити зміни до законопроекту; ~(ad)o видозміна, модифікація; зміна, поправка, переробка; ~aĵ/o зміна, поправка; ~ebl/a який можна модифікувати, видозмінювати; ~iĝ/i модифікуватися, видозмінюватися.

modilon/o арх. модильйон (різновид консолі, яка підтримує виносну частину карниза).

modjul/o інформ. модуль.

modl||i vt формувати, ліпити; ~ad/o формування, ліплення, ліпка; ~ebl/a здатний зберігати надану форму, пластичний; ~il/o стека, різець (скульптора); зубило (муляра); ~ist/o 1. формувальник, ливар; 2. скульптор; ~o/vaks/o віск для виготовлення (або ліплення) форми; re~i vt надати обличчю нову форму, змінити обличчя (операцією).

modlur||o ліпний орнамент, фрезерний орнамент; ~maŝin/o фрезер, фрезерний верстат по дереву; ~rabot/il/o кальовка.

*modul||i vt модулювати; ~o 1. = ~ado; 2. мат. модуль; 3. тех., інформ. модуль (= modjulo); ~ad/o модуляція; ~il/o модулятор.

Mogadiŝ/o геогр. Моґадишо (столиця Сомалі).

mogol/o іст. могол (монгольський монарх в Індії).

mohajr/o мохер, вовна анґорської кози; тканина з вовни анґорської кози.

Mohamed||o Мухамед, Магомет (= Mahometo) (ім’я).

mohikan/o/j етн. могікани (вимерле плем’я північноамериканських індіанців).

*mok||i vt насміхатися, глумитися, виставляти на сміх/посміховисько; осміювати, висміювати; ~a насмішливий, глузливий, глумливий; kun ~a tono насмішливим тоном; ~o насмішка, глум, глузування; ~ad/o насміхання, кепкування, глум, глузування; fariĝi la objekto de ~ado стати предметом насміхання; sin elmeti al ~ado виставити себе на глум/посміховисько; ~at/aĵ/o посміховисько, об’єкт насміхання; ~em/a глузливий; ~et/i vt глузувати, кепкувати; ~ind/a cмішний (який заслуговує насмішки); ~bird/o орн. пересмішник (багатоголосий) [Mimus polyglottus]; ~fajf/i vt освистувати; ~nom/o (глузливе) прізвисько, кличка; mok~i vt висміювати, осміювати, насміхатися, глузувати.

moka/o мокко (сорт кави).

mokasen/o/j мокасини (взуття в індіанців).

moks/o мед. (японський метод) припікання.

*mol||a у різн. знач. м’який; ~а kuseno м’яка подушка; ~а karaktero м’який характер; ~а ovo рідко зварене яйце; ~aĉ/a млявий, в’ялий; *~aĵ/o м’якуш, м’якоть; м’якушка (хліба); ~ec/o м’якість; ~ig/i vt м’якшити, зм’якшувати, пом’якшувати, розм’якшувати; ~ig/a м’якшильний, зм’якшуючий, пом’якшуючий; ~iĝ/і м’якнути, м’якшати, зм’якшуватися, пом’якшуватися, розм’якшуватися; ~anas/o орн. гага звичайна, пухівка [Somateria mollissima] (син. somaterio); ~fer/o ковке залізо; ~kor/a м’якосердий; ~kor/ec/o м’якосердя; *mal~a твердий; жорсткий; mal~a ovo круте яйце; mal~ec/o твердість; жорсткість; mal~iĝ/і твердіти, тверднути; pli~ig/i vt пом’якшувати; pli~iĝ/і пом’якшуватися.

II mol||o хім. грам-молекула, моль (син. grammolekulo); ~o da atomoj грам-атом; ~o da molekuloj грам-молекула; unu~a одномольний.

mola||o іхт. місяць-риба [Mola mola]; ~ed/o/j місяць-риби [родина Molidae].

І molar/o анат. великий кутній зуб, корінний зуб; antaŭ~o, pre~o малий кутній зуб.

ІІ molar/a нрк. = (unu)mola.

molas/o геол. моласа.

moldav||o молдаванин; ~a молдавський; ~in/o молдаванка; (M)~uj/o, (M)~i/o геогр., кр. Молдова; Молдавія.

moldavik/o бот. змієголовник молдавський [Dracоcephalum moldavica].

mole/o 1. мор. мол, дамба; 2. мед. мола (спотворений плід у матці, м’ясистий наріст і т.п.).

Moleĥ бібл. Молох.

*molekul/o хім. молекула; ~a молекулярний; ~a pezo молекулярна вага; ~mas/o маса молекули; makro~o макромолекула.

molest||i vt приставати, чіплятися, присікуватися, прискіпуватися, придиратися; досаждати, докучати, мучити, переслідувати; гнобити, пригноблювати, утискувати; грубо/різко/суворо поводитися з ким-н., третирувати, попихати (кого, ким), попихатися (ким); ~o, ~ad/o приставання, переслідування; ~em/a докучливий, настирливий, нав’язливий.

moli/o бот. шинус [Schinus molle] (син. ŝajnpiprujo).

molibden/o хім. молібден.

Molier/o Мольєр (французький комедіограф).

molini/o бот. молінія [Molinia].

Molis/o геогр. Молізе (область в Італії).

Moloĥ/o бібл. Молох (син. Moleĥ); (m)~o = moloko.

molok/o зоол. молох [Moloch].

Moluk/o/j геогр. Молуккські острови.

*molusk||o зоол. молюск, м’якун; ~o/j молюски, м’якуни [тип Mollusca].

molv/o іхт. мольва, морська щука [Molva].

momant||o фіз. момент; ~o de inerci/o момент інерції; magnet/a ~o магнітний момент.

*moment||o момент, мить, хвилина, хвиля, хвилька; kuranta ~о поточний момент, даний момент; en ~o на даний час; (unu) ~on! хвилинку!; en la lasta ~o в останній момент, в останню мить/хвилину; ~a моментальний, миттєвий; ~a fotado моментальний знімок; ~e моментально, умить, миттю, за хвилину; ĉiu~e щохвилі, щохвилини, кожної хвилини, щомиті, кожної миті; sam~a одночасний.

momordik/o бот. момордика [Momordica].

*mon||o гроші; elspezi ~on витрачати гроші; kosti multan monon (або multe da mono) коштувати великі гроші; à ~o ne havas odoron гроші не пахнуть; ~a грошовий; *~er/o монета; ~ig/i vt перетворювати в гроші; *~uj/o гаманець, гаман, портмоне, ~bilet/o банкнот, банківський білет; ipre/o зоол. грошова порцелянка; ~o/don/a прибутковий, рентабельний; ~fals/ist/o фальшивомонетчик; ~far/ej/o монетний двір; грошова фабрика; ~help/i vt помагати грішми/матеріально; ~herb/o бот. талабан, вередник (= tlaspo); ~kest/o карнавка; скарбничка, скарбона, каса; ~kolekt/o збір грошей, збір коштів; ~konk/o зоол. каурі (= kaŭrio, moncipreo); ~kriz/o грошова криза; ~ofer/o грошова пожертва; ~paper/o банкнот; цінний папір; ~paper/uj/o бумажник; гаманець; ~par/ec/o фін. грошова рівноцінність; ~pun/o штраф; ~rimed/o/j кошти; засоби; ~sistem/o грошова система; anĝ/o обмін валют; anĝ/ej/o пункт обміну валют, кантор; rank/o сейф; perfortirankon зламати сейф; ~unu/o грошова одиниця; sen~a без грошей, розм. голий, безгрішний ; sen~ec/o безгрішшя, безгрошів’я.

minacit/o мін. монацит.

monad/o філос. монада; ~olog/i/o філос. монадологія.

*monaĥ||o чернець, монах; ~a чернечий, монаший; ~ec/o чернецтво; ~ej/o монастир; ~ej/a монастирський; ~estr/o ігумен, настоятель; ~iĝ/i постригтися в ченці, стати монахом, піти в монастир; ~in/o черниця, монахиня, монашка; ~fok/o зоол. 1. тюлень-монах середземноморський [Monachus monachus]; 2. тюлень-монах [Monachus]; ~vultur/o орн. чорний ґриф палеарктичний [Aegypius monachus]; eks~iĝ/і залишити монастир (про ченця); eks~in/iĝ/i залишити монастир (про черницю).

Monak/o геогр., м., д-ва Монако.

monard/o бот. монарда [Monarda].

*monarĥ||o = monarko.

*monarĥi||o = monarkio.

*monark||o монарх; ~a монархічний; *~i/o монархія; ~ism/o монархізм; ~ist/o монархіст.

*monat||o місяць (року); ~a місячний; ~aĵ/o/j розм. місячні (менструації); ~komenc/o рел. молодик, молодий місяць, перший день місяця (у бібл. часи свято першого дня місяця); ~pag/o місячна плата, оплата за місяць; ĉiu~a щомісячний; du~a двомісячний; du~a revuo журнал, що виходить раз у два місяці; du/on~a півмісячний; ses~a шестимісячний, піврічний; tri~a тримісячний, квартальний.

monazit/o мін. монацит.

*mond||o 1. світ, всесвіт; veni en la ~on прийти на світ, з’явитися на світ, народитися; subtera ~o потойбічний світ; transiri en alian ~on відійти на той світ, померти; la finiĝo de la ~o кінець світу; 2. перен. товариство, світ; ~a 1. світовий; всесвітній; ~a politiko світова політика; 2. мирський; світський; ~aj zorgoj мирські турботи; ~aĵ/o/j земні статки/маєтки; ~um/o вищий світ, вище товариство; ~um/a великосвітський; ~ampleks/a у світовому масштабі, всесвітній; ~civit/an/o член світової спільноти, людина, яка не визнає поділу на держави; ~ĉampion/o чемпіон світу; ~fam/a всесвітньовідомий; ~fin/o кінець/край світу; ~fina juĝo страшний суд; ~flank/o сторона світу; ~histori/o всесвітня історія, загальна історія; ~koncept/o світогляд; ~o/lingv/o світова мова; міжнародна мова; ~map/o карта світу, карта півкуль; ~milit/o світова війна; ~part/o частина світу; ~percept/o, ~rigard/o світогляд; ~skalу світовому масштабі; du/on~um/o демімонд (середовище продажних жінок, яке своїми манерами намагається наслідувати аристократію); куртизанки; pra~o прасвіт; trans~a загробний.

*moned/o орн. галка [Corvus monedula] (cин. korveto).

monel/o тех. монель-метал.

monelmetal/o нрк. = monelo.

monem/o лінґв. монема, лексема.

mongol||o монгол; ~a монгольський; (M)~i/o геогр., кр. Монголія; ~in/o монголка; (m)~ism/o мед. монголізм, хвороба Дауна; (M)~uj/o = (M)~io.

Monik/o Моніка (ім’я).

monili/o бот. фруктовий плісеневий грибок [Monilia].

monism||o філос. монізм (вчення, що визнає першопричиною буття одну основу – матерію або дух); ~a моністичний.

monist/o моніст.

І monitor/o 1. монітор, помічник учителя, учень-репетитор; 2. мор., тех. монітор.

ІІ monitor/o  заст. = varano.

mono- преф. моно… (відповідає поняттям “одно”, “єдино”).

monodelf/o зоол. монодельф [Monodelphis].

monodor/o бот. монодора [Monodora].

monofizit/o рел. монофісит (прибічник монофіситства – однієї з християнських течій, основою якої є догма  про єдину божественну природу Ісуса Христа).

monoftong/o лінґв. монофтонґ.

monogami||o одношлюбність, моногамія; ~a одношлюбний, моногамний.

monogenez/o біол. моногенез.

monografi||o монографія; ~a монографічний.

*monogram/o монограма.

monoik/a бот. однодомний.

monokl/o монокль.

monoklin/a 1. бот. моноклінічний, двостатевий (який має маточку і тичинки); 2. геол. моноклінальний.

monokotiledon/oj бот. однодольні (= unukotiledonoj).

monokromat||a фіз. монохроматичний; ~ig/il/o монохроматор.

monolit||o моноліт; ~a монолітний; ~a unueco монолітна єдність; ~ec/o монолітність.

*monolog||o монолог; ~a монологічний; ~a parolo монологічне мовлення; ~i vn виголошувати монолог.

monom/o мат. моном, одночлен.

*monomani||o мед. мономанія, нав’язлива ідея; ~ul/o мономан.

monomer/o хім. мономер.

monomorfi/o мат. мономорфізм.

monopetal/a = unupetala.

monoplan/o ав. моноплан.

*monopol||o монополія; ŝtata ~o державна монополія; ~о de ekstera komerco монополія зовнішньої торгівлі; ~ig/i vt монополізувати; ~ist/o монополіст.

monosemi/o лінґв. моносемія (однозначність слова).

monosom/a = unusoma.

*monoteism||o монотеїзм; єдинобожжя; ~a монотеїстичний.

monoteist/o монотеїст.

monotip/o друк. монотип.

*monoton||a монотонний, одноманітний, однозвучний; ~а tintado de sonorilo монотонне дзеленькання дзвіночка; ~ec/o монотонність, одноманітність.

monotrem/o/j зоол. однопрохідні (= kloakuloj).

monotropi/o хім. монотропія.

monoz/o хім. моноза.

Monrovi/o геогр. Монровія (столиця Ліберії).

monsinjor/o монсиньйор; його (у звертанні - ваше) високопреосвященство.

monster/o бот. монстера [Monstera].

*monstr||o потвора, чудовисько, монстр; ~a дивовижний, потворний, страхітливий; ~aĵ/o потворність.

monstranc/o церк., мист. дароносиця, ковчежець.

*mont||o прям., перен. гора; la piedo de ~o підніжжя гори; ~oj da rubaĵo гори сміття; à ne venas ~o al ~o, sed homo homon renkontas гора з горою не сходиться, а людина з людиною зустрічається; pub/a ~o анат. лобкове підвищення (= Venus~o); ~a гірський, гористий; ~an/o горець, горянин, верховинець, житель гір; ~ar/o гори; ~ar/a гірський; ~ar/an/o = ~ano; ~ar/iĝ/o геол. орогенез (син. orogenezo); *~et/o горб, пагорб, узвишшя; ~iĝ/і здійматися горою, стояти горою; ~oen/o пасмо гір; ~o/fring/o орн. в’юрок, юрок [Fringilla montifringilla]; ~o/grimp/ad/o спорт. альпінізм (= alpismo); ~o/grimp/ant/o, ~o/grimp/ist/o альпініст, скелелаз; ~korv/o орн. клушиця, гірська ворона (= pirokorako); ~pas/ej/o гірський прохід; перевал; ~paser/o орн. горобець польовий [Passer montanus]; apud~a підгірський; al~e вище/ уверх за течією від ..; de/sur~e з гори; inter~o ущелина, міжгір’я, межигір’я; trans~an/o житель загір’я.

Montan/o геогр. Монтана (один із американських штатів).

Montanj/o Монтень (французький письменник).

Montekarl/o геогр. Монте-Карло (частина Монако).

Montekrist/o геогр., о-в Монтекрісто; la grafo de ~o граф Монтекрісто.

Montenegr/o геогр., кр. Чорногора, Чорногорія; (m)~an/o чорногорець.

Montevide/o геогр. Монтевідео (столиця Уруґваю).

Montmartr/o мист. Монмартр (квартал у Парижі).

Montparnas/o мист., літ. Монпарнас (квартал у Парижі).

Montpelier/o геогр., м. Монпельє.

*montr||i vt показувати, указувати; виявляти; ~і langon al doktoro показати язик лікареві; ~і sian ĝojon виявляти свою радість; kompaso ~as nordon компас указує на північ; à ~i kiu estas la mastro en la domo показати, хто господар у хаті; *~a вказівний; ~o показ; ~ad/o показування, виявлення; ~i si/n, ~iĝ/i показуватися, виявлятися; ~il/o указка; покажчик, вказівна стрілка (на годиннику  і т.п.); тех. візир; інформ. курсор; ~o/baston/o указка; ~o/fenestr/o вітрина; ~o/fingr/o вказівний палець; ~o/kest/o вітрина (в музеї і т.п.);  al~i vn, vt показувати/вказувати на..; el~i vt показувати, виставляти (на показ); являти, виявляти; el~i sin antaŭ la okuloj de iu показатися на очі перед ким-н.; el~ad/o виставка; el~iĝ/і показуватися, являтися, появлятися; виявлятися; el~iĝ/em/a показний, претензійний.

Montreal/o геогр., м. Монреаль.

Montserat/o геогр., о-в Монтсеррат.

*monument||o пам’ятник, монумент; memoriga ~o пам’ятний знак; tomba ~o надгробний пам’ятник; ~a монументальний.

moped/o 1. мотовелосипед; 2. мопед.

*mops/o мопс (порода собак).

*mor||o 1. звичай; 2. норов, звичка (тварин); ◊ alia tempo, aliaj ~oj інші часи, інші звичаї; ~ist/o письменник, що змальовує побут і звичаї; ~pentr/aĵ/o жив. жанрова картина; pri~a літ. побутовий.

І mora/o лінґв. мора.

ІІ mora/o мора (азартна гра).

*moral||o мораль, моральність; kristana ~o християнська мораль; ~a  моральний; ~aĵ/o мораль (байки); мораль; ~e морально; ~ec/o моральність; ~ig/i vn моралізувати, дбати про моральність; ~ist/o мораліст; ~ism/o моралізм; ~admon/o напучення; ~instru/o моральне виховання, навчання правилам моралі; mal~a аморальний, неморальний; mal~e аморально, неморально; mal~ig/i vt деморалізувати; mal~iĝ/i деморалізуватися; sen~a аморальний, неморальний; sen~e аморально, неморально; sen~ig/i vt деморалізувати; sen~ism/o цинізм.

moratori/o юр. мораторій; відстрочка платежів.

Morav||o геогр., р. Морава; ~i/o геогр. Моравія (сх. частина Чехії); (m)~i/an/o моравець.

morb||o хвороба, захворювання; ~o/kvant/o захворюваність.

morbid/а жив. ніжний, делікатний, мякий (про органи тіла).

*morbil/o мед. кір.

*mord||i vt 1. кусати; жалити; 2. тех. морити, травити, протравлювати; роз’їдати; acido ~as feron кислота роз’їдає залізо; ~o 1. укус; 2. тех. протравлення; ~aĵ/o 1. кусок, шматок; 2. вудила; ~ant/o 1. хім. протрава; закріплювач для барвника; 2. муз. морденто; ~ant/a, ~em/a 1. кусливий; 2. їдкий, роз’їдаючий; *~et/i vt покусувати, гризти; клювати (про рибу); ~il/o тех. 1. протрава; 2. гострозубці; ~um/i vt тех. = ~i 2; ~o/vund/o укус, рана від укусу; ĉirkaŭ~i vt обгризати; de~i vt відкушувати, відгризати; dis~i vt розкушувати, розгризати;el~i vt виїдати, вигризати; for~i vt згризати; tra~i vt прогризати.

Mordeĥaj/o бібл. Мордехай.

mordv||o мордвин; (M)~i/o геогр. Мордовія (автономна республіка в Росії).

morel/oj підставка для дров (біля каміну; = fajrohundoj).

moren/o геол. морена (відклад із глини, піску та відламків гірських порід, що утворюється внаслідок руху льодовиків); fina, flanka, fronta, funda ~o кінцева, бокова, основна, донна морена. 

-morf- зоол. суф., що вживається для утворення назв кількох типів, класів, рядів або підрядів.

Morfe/o міф. Морфей (бог сну і сновидінь).

morfem||o лінґв. морфема (син. monemo, vortelemento); ~ik/o, ~o/scienc/o морфологія (= morfologio).

morfi/o мат. морфізм.

*morfin||o морфін, морфій; ~ism/o мед. морфінізм; ~ist/o морфініст; ~o/mani/o морфінізм, морфіноманія; ~mani/ul/o = ~isto; de~iz/o лікування від морфінізму.

morfogenez/o фізіол. морфогенез.

morfologi||o лінґв., біол. морфологія; ~a морфологічний.

Morgan||o Морґан (американський біолог); centi~o біол. сантиморган, морганіда (відносна віддаль між генами).

morganat/a юр. морганатичний (про шлюб).

*morgaŭ завтра; ~ matene завтра вранці; ~a завтрашній; ~o завтрашній день; post~ післязавтра.

morĥel/o = morkelo.

moribund/a мед. умираючий, такий, що знаходиться у передсмертному стані.

morion/o мін. моріон.

morkel/o бот. зморшок, зморшка [Morchella].

mormon||o рел. мормон (член релігійної секти); ~a мормонський; ~ism/o мормонство, мормонiзм (поєднання християнства та багатобожжя).

morn/a похмурий, гнітючий, понурий, пригнічений.

Moroni/o геогр. Мороні (столиця Коморських Островів).

mororut/o бот. аспленій муровий [Asplenium ruta-muraria].

moroz/a похмурий, понурий, сумний.

Мors||о Морзе (американський художник і винахідник); ~а aparato апарат Морзе (телеграфний); (m)~a alfabet/o азбука Морзе; ~i vt передавати азбукою Морзе.

Morŝin/oEU геогр., м. Моршин.

*mort||i vn умирати, помирати, гинути, конати; ~i de enuo умирати від нудьги; ~a 1. смертний; 2. смертельний; 3. мертвий; ~a kondamno смертний вирок; ~a lingvo мертва мова; ~a malamiko смертельний ворог; ~a silento мертва тиша; ~o смерть, загин, кончина, скін; la ~o ne distingas, ĉiujn egale atingas смерть не розбирає чина, а бере селянина і дворянина; ~ad/o умирання; ~ec/o смертність; ~em/a смертний; ~em/ul/o смертний (ім.); смертна істота; simpla tera ~emulo простий смертний; *~ig/i vt убивати, умертвляти; знищувати; губити; ~ig/a згубний, смертельний; ~ig/o убивство, умертвіння; ~ig/int/o убивця; *~iĝ/і загинути, убитися, розбитися/забитися на смерть; ~ind/a який заслуговує смерті; ~int/a мертвий, покійний; ~int/o мрець, мертвець, мертвяк, покійник, небіжчик; ~int/aĵ/o мертвечина, мертвеччина, мертвота; падло, стерво; труп; ~int/ej/o цвинтар, кладовище; ~anonc/o повідомлення про смерть (у пресі і т.п.); ~o/danc/o мист. танець смерті; ~i/dev/a = ~ema; ~insid/i vn готувати замах; ~o/kvant/o стат. смертність; ~mal/san/a смертельно хворий; ~nask/it/o мертвонароджена дитина, мертвонароджений (ім.); ~paf/i vt застрелити, розстріляти; ~pun/o смертна кара; ~o/punkt/o тех. мертва точка; ~o/salt/o сальто-мортале, сальто; ~sonor/ad/o похоронний дзвін, набат; ~o/tuk/o саван, плащаниця; ekvn умерти, сконати; for~i vn вимирати; ĝis~a 1. довічний; 2. смертельний; ĝis~e до (самої) смерті, до загину, до скону; mem~ig/i sin, si/n~ig/i vn здійснити самогубство, покінчити з собою, покінчити життя самогубством, заподіяти собі смерть, накласти на себе руки; mem~ig/o, sin~ig/o самогубство, самовбивство; post~a посмертний; *sen~a безсмертний; sen~ec/o безсмертя; sen~ig/i vt робити безсмертним, обезсмертити; trans~a загробний, потойбічний.

mortadel/o болонська ковбаса.

mortal/o поет. смертник, приречений на смерть.

*morter||o тех. вапняний розчин, будівельний розчин; ~ist/o, ~port/ist/o підручний муляра, розм. підсобник.

mortez||o тех. паз, гніздо; ~i vt робити паз, гніздо; ~il/o долото; ~maŝin/o фрезер, фрезерний верстат.

mortir/o = grenadĵetilo.

*moru||o іхт. тріска [Gadus morhua]; ~ole/o риб’ячий жир.

morul/o біол. морула (одна з ранніх стадій розвитку зародка багатоклітинних організмів).

*morus||o бот. 1. шовковиця, морва [Morus] (дерево); blank/a ~o шовковиця біла [M. alba]; nigr/a ~o шовковиця чорна [M. nigra]; 2. шовковиця (ягода); ~ac/o/j шовковицеві [родина Moraceae]; ~arb/o, ~uj/o = ~o 1; ~ber/o = ~o 2.

morv/o = maleo 4.

Mose/o бібл. Мойсей; la kvin libroj de ~o П’ятикнижжя, Тора. 

*mosk||o мускус; ~a мускусний; ~ul/o зоол. кабарга [Moschus]; ~o/bov/o зоол. вівцебик [Ovibos]; ~o/rat/o = ondatro. 

moskatel/o мускатне вино.

*moske/o мечеть.

*moskit/o ент. москіт; malari/a ~o анофелес, малярійний комар (= anofelo).

Moskv||o геогр. Москва (cтолиця Росії); (m)~a московський; (m)~an/o москвич; (m)~ist/o, (m)~ul/o москаль.

*most/o муст, виноградний сік.

Mosul/o геогр., м. Мосул.

*moŝt||o загальний титул звертання до високопоставлених осіб: величність; благородіє; превосходительство; ясновельможність і т.п.; via generala ~о ваше превосходительство; lia reĝa ~о його королівська величність; lia episkopa ~o його превелебність єпископ; lia papa ~o його святість папа римський; via pastra ~o превелебний отче, всечесний отче; via sinjora ~o ясновельможний пане, ваша ясновельможність; ~ul(in)/o титулована особа.

mot/o літ. мотто, епіграф.

motacil||o орн. плиска [Motacilla] (син. vostskuanto); blank/a ~o плиска біла [M. blanka]; flav/a ~o плиска жовта [M. flava}; flav/a/kap/a ~o плиска жовтоголова [M. citreola]; ~ed/o/j плискові [родина Motaccillidae].

mote||o ент. мiль (син. tineedo).

motel/o мотель.

motet/o муз. мотет.

*motiv||o мотив, привід; ~i vt мотивувати, пояснювати причину, привід, обґрунтовувати; ~aĵ/o мотивування, мотивація; sen~a немотивований, безпричинний, безпідставний.

motocikl||o мотоцикл; ~ist/o мотоцикліст.

*motor||o тех. мотор, двигун; elektra ~o електродвигун; ~о kun interna brulado двигун внутрішнього згоряння; trifaza ~o трьохфазний мотор; ~a моторний; ~ist/o моторист; ~iz/i vt моторизувати; ~bicikl/o мопед, моторолер; ~blok/o моторний блок; ~boat/o моторний човен; ~cikl/o мотоцикл; ~cikl/ist/o мотоцикліст; ~generator/o ґенератор-двигун; ~kultiv/ad/o, ~kultur/o механізований обробіток; ~seg/il/o механізована пила; ~sport/o мотоспорт; irm/il/o тех. картер, запобіжний кожух; ut/il/o самоскид (= baskulkamiono); ~vagon/o мотор-вагон.

*mov||i vt рухати, пересувати, приводити в рух; ворушити; li ne plu povis ~i la brakon він більше не міг рухати рукою; à eĉ fingron li ne ~is він навіть пальцем не кивнув; si/n ~i рухатися, пересуватися; ворушитися; ~a руховий, рушійний; ~a forto рушійна сила; ~o 1. рух; 2. хід (у шахах); ~ad/o рух, пересування; ~ebl/a рухомий; ~iĝ/i рухатися, пересуватися; ворушитися; ~iĝ/o рух; ~iĝ/em/a рухливий; жвавий, моторний; ~iĝ/pont/o рухомий міст; ~il/o двигун; ~il/ar/o (руховий) механізм; ~aparat/o руховий апарат; ~bild/o/j фільм; ~o/komenc/a який зрушує з місця, започатковує; рушійний; ~o/kvant/o фіз. кількість руху, імпульс, розгін; ~lert/a рухливий, моторний; ~o/milit/o маневрена війна; ~o/plen/a пожвавлений, людний (про вулицю), сповнений руху; al~i vt присувати, підсувати (до чого-н.); de~i vt відсувати, зрушувати; dis~i vt розсувати (у різні сторони), розкидати; dis~iĝ/і розсуватися, розходитися; ek~i vt зрушити; el~iĝ/і рушати, вирушити, рушити з місця; for~i vt відсувати;  makro~a грубого фокусування (про механізм у мікроскопі); mem~a автоматичний; самохідний; mikro~a точного фокусування (про механізм у мікроскопі); ne~ebl/a непорушний; ne~ebl/aĵ/o юр. нерухомість; pri~ad/a про рух; pri~adaj artikoloj статті про есперанто-рух; sen~a нерухомий; *sen~e нерухомо, непорушно, без руху; sen~ig/i зупинити, зробити нерухомим; tri~a у три ходи (у шахах);

moviment/o муз. розмір, темп.

Moz/o геогр., р. Маас.

*mozaik||o мозаїка; ~a мозаїчний; ~i vt виконувати мозаїчну роботу.

Mozambik/o геогр., кр. Мозамбік.

mozarab/o іст. мосараб (представник іспанського християнського племені, що залишилося на території, захопленій арабами у 8-11 ст.).

Mozart/o Моцарт (німецький композитор).

Mozel/o геогр., р. Мозель.

Mozi Моцзи (китайський філософ).

mozosaŭr/o палеонт. мозозавр [Mososaurus].