A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e i j k n o s u

І mi муз. мі.

ІІ*mi займ. я; ~n мене; *~a мій; ~o своє/власне “я”; ~aĵ/o моє (у знач. ім.), моя справа: ~a/kaŭz/a з моєї вини, через менe; ~a/kaŭz/e з моєї вини.

mi||o анат., мед., фізіол. м’яз (у складних словах); ~algi/o мед. міалгія, біль у м’язах; ~it/o запалення м’язової тканини; ~om/o мед. міома; ~on/o біоол. міон; ~fibr/it/o мед. міофібрит; ~o/glob/in/o хім., фізіол. міоглобін (син. muskol~ino); ~o/patio міопатія.

*miasm/o міазм (отруйний випар).

miaŭ! няв!

*miaŭ||i vn нявкати; ~o, ~ad/o нявкання, нявчання.

micel/o фіз., хім. міцела.

miceli/o бот. грибниця, міцелій.

micen/o бот. міцена [Mycena].

Micen/o іст., м. Мікени.

micet||o гриб (науковий термін, = fungo); ~olog/i/o мікологія (= fungologio); ~oz/o мед. мікоз; грибкове захворювання (= fungozo).

-micet- бот. –міцет (суф., що вживається для утворення назв класів грибів: asko~oj аскові гриби, аскоміцети; bazidio~oj базидіальні гриби, базидіоміцети).

Mickjeviĉ/o Міцкевич (польський поет).

miĉel/o нрк. = micelo.

Miĉigan||o геогр. Мічіґан (один із американських штатів); ~lag/o озеро Мічіґан.

Miĉj/o (пестл. форма від Miĥaelo) Михась, Михань, Мишко.

Midas/o міф. Мідас (фрігійський цар з ослячими вухами).

midriaz/o мед. мідріаз, розширення зіниці.

midŝipman/o мор. корабельний ґардемарин, мічман.

midz||i vt вульґ. лизати/ссати статевий член; займатися оральним сексом; ~ad/o мінeт.

*miel||o мед; dolĉa kiel ~o солодкий як мед; ~a медовий, медяний; ~a monato медовий місяць; à lango ~a, sed koro kruela на язиці мід, а під язиком лід; ~akv/o мед (напій, = medo); ~kuk/o медяник, медівник, пряник; ~monat/o медовий місяць; ~vin/o мед (напій).

*mien||o вираз обличчя, міна; fari malkontentan mienon робити невдоволену міну, кривити рот; à ~ o fiera al ludo mizera поважна міна при поганій грі; ~i vn мати вигляд, виглядати;~leg/ant/o фізіономіст; ~lud/o міміка.

migal/o зоол. павук-птахоїд (= avikulario).

*migdal||o мигдаль (плід); ~a мигдальний ~at/a acid/o хім. мигдальна кислота; ~in/o хім. амигдалин; ~uj/o, ~arb/o мигдаль (дерево); ~glan/o ґланда (= tonsilo); ~okul/a з мигдалевидними очима, мигдалеокий; ~ole/o мигдалева олія; ~prunus/o мигдаль (= ~arbo).

migmatit/o мін. мігматит.

*migr||i vn мандрувати; міґрувати, переміщуватися; кочувати; відлітати; ~i suden відлітати на південь, відлітати у теплі краї; ~ad/o мандри, мандрівка, мандрування; міґрація, переміщення; кочування; переліт; ~(ant)/a мандрівний; міґраційний; кочівний; ~anta aktoro мандрівний актор; ~(ant)a birdo перелітний птах; ~em/o охота до мандрів, охота мандрувати, мандрівний настрій; ~ul/o мандрівник; кочівник; ek~i vn вирушити в мандри, розпочинати мандрівку; el~i vn еміґрувати, виїхати/переселитися в іншу країну (cин. emigri); el~a еміґраційний; el~ant/o, el~int/o еміґрант; el~(ad)o еміґрація (дія); el~ant/ar/o еміґрація (всі еміґранти); en~i vn імміґрувати; en~a імміґраційний; en~ant/o, en~int/o імміґрант; en~(ad)o імміґрація; en~ant/ar/o імміґрація (сукупність імміґрантів); for~i vn виїжджати, вибиратися; trans~i vn переселятися; переміщуватися, перебиратися; перекочовувати; перелітати; trans~(ad)o переселення; переміщення; перекочовування; переліт; trans~int/o переселенець.

migren/o мед. міґрень (= hemikranio).

mihrab/o = ĥorniĉo.

Miĥa бібл. Михей, Міха, Миха.

*Miĥael||o Михаїл, Михайло (cин. Mikaelo) (ім’я); ~fest/o церк. Собор святого Архістратига Михаїла.

mijoz/o мед. міаз (загальна назва захворювань, що виникають внаслідок потрапляння й перебування в тканинах або порожнинах організму личинок мух).

mikad/o мікадо (японський імператор).

Mikael/o Михаїл, Михайло (ім’я).

Mikelanĝel/o Мікеланджело (італійський скульптор).

Miken/o = Miceno.

mikobakteri/o бакт. мікобактерія [Mycobacterium].

mikolog||o міколог; ~i/o мікологія, вчення про гриби (= fungologio).

mikoplasm/o бакт. мікоплазма [Mycoplasma].

mikoriz/o бот. мікориза (співжиття грибів з вищими рослинами).

-mikot- бот. суф., що вживається для утворення назв відділів грибів.

-mikoten- бот. суф., що вжив. для утворення назв підвідділів грибів.

mikoz/o мед. мікоз, грибкове захворювання.

mikro- мікро…(у складних словах означає “дуже малий”, “найдрібніший”: ~filmo мікрофільм; ~ondo мікрохвиля; ~kanelo мікрорівець; ~biologio мікробіологія; ~ampero мікроампер; ~metro мікрометр); ~skop/o мікроскоп; ~skop/a мікроскопічний; ~skop/i/o мікроскопія; ultra~skop/o ультрамікроскоп.

*mikrob||o мікроб; ~olog/i/o мікробіологія (син. mikrobiologio); ~o/detru/a бактеріцидний, який знезаражує/знищує мікроби; ~icid/o мікроцид, протимікробний засіб; kontraŭ~a антимікробний, протимікробний.

mikro/fibr/et/o фізіол. мікроволокнинка.

mikrofilm/o мікрофільм; ~i vt мікрофільмувати, знімати мікрофільм.

*mikrofon/o мікрофон.

mikro/grajn/a = etgrajna.

mikrokok/o бакт. мікрокок [Micrococcus].

mikrokosm/o див. kosmo.

mikrolit/o археол., геол. мікроліт.

*mikrometr||o 1. мікрон, мікрометр (10-6 м); 2. мікрометр (прилад); ~a мікрометричний.

mikron/o заст. = mikrometro.

Mikronezi/o геогр., архіпелаг, кр. Мікронезія.

mikropil/o бот. мікропіле, пилковхід, сім’явхід.

*mikroskop||o див. mikro-.

mikrospor||o бот. мікроспора [Microsporum]; ~oz/o мед. мікроспороз;

mikrot/o зоол. полівка [Microtus]; agr/a ~o полівка темна [M. agrestis]; kamp/a ~o полівка звичайна, полівка сіра, житник [M. arvalis]; neĝ/a ~o полівка снігова [M. nivalis].

mikrotom/o cпец. мікротом.

*miks||i vt мішати, змішувати, перемішувати; бовтати, колотити; плутати, сприймати одне за інше; вмішувати, вплутувати, втягати; si/n ~i утручатися, умішуватися, устрявати; ~a мішаний. Прим. Замість цього рідковживаного прикметника miks уживається як преф. з тим же знач.: ~kolora різнокольоровий, картатий; ~rasa мішаної породи, нечистокровний; ~o/specа різносортний, розмаїтий і т.п.; ~ad/o змішування; ~aĵ/o суміш, мішанина; заміс; ~ebl/a який можна змішати, який піддається змішуванню; ~iĝ/i змішуватися; ~il/o тех. міксер; ~it/a змішаний, перемішаний; ~amas/o усяка всячина, мішанина; ~batal/o рукопашний бій, рукопашна (ім.); ~de/ven/a різний за походженням, змішаний, різномастий; ~form/a мішаних форм; ~kolor/a різнокольоровий, різнобарвний, різноколірний; ~pot/o 1. раґу з різних сортів м’яса; 2. літ. суміш, мішанина; 3. муз. попурі; al~i vt домішувати, підмішувати; al~(ad)o домішування, підмішування; al~aĵ/o домішка; dis~i vt розмішувати; en~i sin, en~iĝ/i утручатися, устрявати, умішуватися; en~iĝ/o втручання, вмішування; inter~i vt змішувати (одне з одним), перемішувати, переплутувати; kun~it/aĵ/o домішка, складник; mal~i vt відділяти, розділяти, сортувати, відбирати, перебирати, розбирати; sen~a чистий, без домішок.

miksedem/o мед. мікседема.

miks/edz/iĝ/o мішаний шлюб.

miksin/o зоол. міксина [Myxine].

miksom/o мед. міксома (слизова пухлина).

miksomatoz/o вет. міксоматоз.

miksomicet/o/j бот. міксоміцети, слизовики [відділ Myxomicetes] (= mukfungoj).

mikst/a мішаний, змішаний, перемішаний, різносортний, різношерстий (= mikskonsista).

mikstur/o мікстура.

*mil тисяча; ~a тисячний; ~o тисяча (ім.); ~obl/a у тисячу разів більший; ~op/e у тисячу, з тисячі (осіб і т.п.); ~on/o одна тисячна (частина); ~foli/o = akileo; ~form/a у безлічі форм; el~o, pro~o проміле.

Milan/o геогр., м. Мілан.

*mild||a лагідний; тихий, помірний, м’який; ~а voĉo лагідний голос; ~а vento слабкий вітер; ~а karaktero м’який характер; ~а klimato помірний клімат; ~а riproĉo легкий докір; ~e лагідно, м’яко, тихо; ~ec/o лагідність; ~ig/i vt пом’якшувати, зменшувати, полегшувати, послабляти; ~ig/a/j: ~igaj cirkonstancoj пом’якшувальні обставини; mal~a суворий, грубий, черствий.

mile/o бот. просо (посівне) (= milia panico).

mileni/o тисячна річниця, тисячні роковини, тисячоліття.

mil/foj/e тисячу разів;

mili- мат., фіз. мілі- (частина слова перед одиницями вимірів, що позначає тисячну частину: ~ampero міліампер; ~baro мілібар; ~gramo міліграм; ~metro міліметр і т.п.).

*mili/o бот. 1. просянка [Milium]; stern/a ~o просянка розлога [M. effusum]; 2. нрк. = mileo.

miliar/a мед. міліарний, просоподібний.

*miliard||o мільярд; ~a мільярдний; ~ul/o мільярдер.

milici||o міліція; ~a міліцейський; ~an/o міліціонер.

milici/o 1. = milico; 2. ополчення, добровільний загін.

miliem/o мільєм (розмінна монета Єгипту).

*milion||o мільйон; ~a мільйонний; ~ul/o мільйонер.

*milit||i vn воювати; ~o війна; proklami, deklari ~on оголосити війну; fari ~on вести війну; gajni ~on виграти війну; perdi ~on програти війну; liberiga ~o визвольна війна; patruja (або patria) ~o вітчизняна війна; enlanda (або intercivitana) ~o громадянська війна; malvarma ~o холодна війна; ~a воєннний, військовий; ~a industrio воєнна промисловість; ~aĵ/oj воєнні дії; ~ant/a 1. воюючий; 2. войовничий; ~e війною, шляхом війни; ~em/a войовничий; ~estr/o воєначальник, полководець; ~ism/o мілітаризм; ~ist/o військовик, військовий (ім.); *~ist/ar/o військо; ~akir/i vt здобувати, завойовувати; ~akir/o воєнна здобич, трофей; ~baz/o військова база; ~damaĝ/o/j воєнні збитки; ~danĝer/o воєнна небезпека, небезпека виникнення війни; ~difekt/o/j воєнні збитки; ~fort/o/j військові сили; ~frat/o бойовий побратим; ~haven/o військовий порт; ~ir/o військовий похід; ~kapt/it/o військовополонений; ~kaz/o привід до війни, казус беллі; ~kri/o бойовий клич, клич/поклик до бою/битви; ~krim/o воєнний злочин; ~krim/ul/o воєнний злочинець; ~leĝ/o закон воєнного часу; воєнний стан; ~maŝin/o іст. стінопробивні і метальні пристрої; військова (бойова) машина; ~paŭz/o перемир’я; ~serv/i vn проходити військову службу, бути/перебувати/знаходитися на військовій службі; ~serv/o військова служба; ~serv/ant/o військовослужбовець; ip/o військовий корабель; portugal/aip/o зоол. фізалія (= fizalio); ~taŭg/a придатний до військової служби; *al~i vt завойовувати, здобувати; antaŭ~a довоєнний; kontraŭ~a антивоєнний.

militarism||o мілітаризм; kontraŭ~o антимілітаризм.

militarist||o мілітарист; kontraŭ~o антимілітарист.

milonit/o мін. мілоніт.

Miltiad/o іст. Мільтіад (політик і стратег у ст. Афінах).

Milton/o Мільтон (англійський поет).

*milv/o орн. шуліка, коршак [Milvus]; ruf/a ~o шуліка рудий [M. milvus]; nigr/a ~o шуліка чорний [M. migrans, син. M. korchun].

Milvoki/o геогр., м. Мілуокі.

І mim||o театр. мім; міміст; ~i vt передавати мімікою, жестами; *~ik/o міміка.

II mim/o орн. пересмішник [Mimus].

mimeograf||o мімеограф; ~i vt розмножувати на мімеографі.

mimetism/o біол. мімікрія, міметизм.

*mimoz/o бот. мімоза [Mimosa]; sent/em/a ~о мімоза соромлива [M. pudica] (син. sensitivo).

mimul/o бот. губастик, мімулюс [Mimulus] (син. simifloro).

І*min||o 1. поклад, шар, рудна жила; 2. військ. міна; ~a гірничий; мінний; ~i vt 1. копати (руду); 2. мінувати; ~aĵ/o руда; ~ej/o шахта; рудник, копальня; ~ist/o 1. гірник, шахтар; 2. військ. мінер; ~bala/i vt мор. очищати дно від мін; ~forn/o військ. мінна камера, мінний горн; ~gas/o шахтний газ; ~karb/o кам’яне вугілля; ~kobold/o ґном; ~sal/o кам’яна сіль; ~sem/ant/o мор. мінний загороджувач; ~vejn/o гірн. жила; kontraŭ~i vt контрмінувати; sen~ig/i vt розміновувати; sub~ig/i vt підміновувати, підкладати міну; tra~i vt заміновувати проходи (в морі);

ІІ min/o іст. міна (старовинна грошово-вагова одиниця).

Min-river/o геогр., р. Міньцзян.

*minac||i vt грозити, погрожувати; загрожувати, ~i iun per la pugno грозити/погрожувати кому-н. кулаком; la infekto lin ~as йому загрожує інфекція; ~o погроза; загроза; ~a погрозливий; загрозливий; ~e грізно, погрозливо.

*minaret/o мінарет.

minc/a поет. тонкий (= maldika).

Mindana/o геогр., о-в Мінданао.

*mineral||o мінерал, копалина; ~a мінеральний; ~a akvo мінеральна вода.; ~ig/i vt мінералізувати; ~akv/a: ~akva fonto джерело мінеральної води; sen~iĝ/ad/o надмірна втрата мінеральних речовин.

*mineralog||o мінералог; ~i/o мінералогія; ~і/a мінералогічний.

Minerv/o міф. Мінерва (римська богиня мистецтв, покровителька ремесла, вчителів, акторів і лікарів).

Minesot/o геогр. Міннесота (один із американських штатів).

minestron/o кул. мінестроне, суп по-італійськи (з рисом і овочами).

minet/o геол. рудний пил, рудний дріб’язок.

mini- преф. міні…

mini/o хiм. сурик; окис свинцю.

*miniatur||o мініатюра; ~a мініатюрний; ~e мініатюрно, у мініатюрі; ~i vt писати/малювати мініатюри; ~ig/i vt робити мініатюрним, надавати мініатюрних розмірів; ~ig/o мініатюризація; ~ist/o мініатюрист.

*minimum||o мінімум; ~a мінімальний; ~e мінімум, мінімально, принаймні; ~i vt зводити до мінімуму, знижувати до крайньої межі.

*ministeri/o міністерство.

*ministr||o міністр; ~о de/pri la eksteraj, internaj aferoj міністр закордонних, внутрішніх справ; ~о de/pri la justico, klerigado міністр юстиції, освіти; ~ar/o кабінет, рада міністрів; ~ej/o міністерство; ĉef~o прем’єр-міністр, глава кабінету міністрів; vic~o, sub~o віце-міністр, заступник міністра.

Mino||o міф. Мінос (критський цар); (m)~a міноський; ~taŭr/o Мінотавр (страховисько з головою бика і торсом людини).

minor/a 1. менший; la (M)~aj Profetoj бібл. малі пророки; 2. муз. мінорний; сумний.

minorit/o рел. мінорит, монах-францисканець.

minoritat/o 1. меншість, меншина; naciaj ~oj національні меншини; 2. неповноліття.

Minork/o геогр., о-в Мінорка.

Minos/o міф. Мінос (= Minoo).

Minsk/o геогр. Мінськ (столиця Білорусі).

minstrеl/o = menestrelo.

minuarti/o бот. мінуарція [Minuartia].

*minus мат. мінус; kvin ~ tri estas (або egalas al) du пять мінус три дорівнює два; hodiaŭ estas ~ dek gradoj (або hiodiaŭ estas dek gradoj sub la nulo) сьогодні мінус десять ґрадусів, сьогодні десять ґрадусів нижче нуля; ~a мінусовий, неґативний; ~pion/o фіз. пі-мінус-мезон; ~sign/o знак “мінус”, від’ємний знак;

minuskl/o мала буква/літера.

*minut||o 1. хвилина; dek kvin ~oj post la tria п’ятнадцять (хвилин) по третій, чверть по третій; 2. спец. мінута (1/60 ґрадуса); ~a хвилинний; ~ator/o ел. реле часу; ~montr/il/o хвилинна стрілка. 

miocen/o геол. міоцен.

*miogal/o зоол. хохуля, вихухіль [Galemys pyrenaicus, син. Myogale p.].

miokardi/o анат. міокард, міокардій.

miokastor/o зоол. нутрія напівводяна (= kojpo).

miom/o див. mio.

*miop||a короткозорий, близькозорий; ~ec/o короткозорість.

miopati/o див. mio.

mioz/o мед. розширення зіниці.

miozin/o біол. міозин.

*miozot/o бот. незабудка [Myosotis] (син. neforgesumino).

*mir||i vn (pri, pro) дивуватися, виявляти подив, чудуватися, зуміватися; mi ~as pri tio, ke… я дивуюся з того, що ..; ~o подив, здивування; ~a здивований; ~e здивовано, з подивом; ~ig/a дивний; tio ne estas ~iga це не є дивним; ~ig/i vt дивувати, викликати подив, здивовувати, чудувати; ~ind/a дивний, дивовижний, чудесний; ~ind/aĵ/o диво, чудо; la sep ~indaĵoj de la mondo сім чудес світу; ~flor/o бот. мірабіліс ялапа (= ŝajnjalapo); ~infan/o вундеркінд; ~land/o країна чудес.

*mirabel||o бот. мірабель (плід); ~uj/o, ~arb/o мірабель (дерево).

mirabil/o бот. мірабіліс [Mirabilis].

miraĝ/o міраж.

*mirakl||o чудо; fari ~ ojn творити чудеса; ~a чудесний, дивний; чудодійний; ~e чудесним чином; чудом; ~o/far/a чудодійний, чудотворний; ~ist/o, ~o/far/ant/o чудотворець; ~o/lud/o театр. міракль.

*mirh/o мирра, запашна смола.

miria- міріа…(преф., що вживається в одиницях виміру і означає “десять тисяч”: ~metro міріаметр (=10 000 м = 10 км).

*miriad/o незліченна кількість; ~oj міріади.

miriapod/o/j ент. багатоніжки [клас Myriapoda].

miricil/o хiм. мірицил.

mirid/o бот. мірис [Myrrhis].

mirik/o бот. восківниця; мирт болотний [Myrica].

miring||o анат. барабанна перетинка (= oreltimpano, oreltamburo); ~it/o мед. міринґіт, запалення барабанної перетинки; ~o/tomi/o розтин барабанної перетинки.

miriofili/o бот. водопериця [Myriophyllum].

miristat/o хім. міристат.

miristik/o бот. мускатник, мускатне дерево, мускатний горіх [Myristica] (син. muskatarbo).

Mirjam бібл. Міріам, Міріям, Маріам, Маріям.

mirliton/o дудка (з очерету).

mirmekofag||o зоол. мурашкоїд, мурахоїд [Myrmecophaga]; ~ed/o/j мурашкоїдові [родина Myrmecophagidae].

mirmeleon/o зоол. мурашиний лев, мурашанка [Myrmeleon] (син. formikleono).

mirmidon/o міф. мірмідон, мірмідонянин (член ахейського племені, вождем якого був Пелей).

mirobоlan||o бот. міроболан; ~prunus/o слива розлога, алича; [Prunus cerasifera, син. P. myrobolana].

miroksil/o бот. міроксилон [Myroxylon].

Miron/o Мирон (ім’я).

Mirosla||o Мирослав; ~a Мирослава (імена).

*mirt||o бот. мирт [Myrtus], мирта; ~ac/o/j миртові [родина Myrtaceae]; ~al/o/j миртоцвіті [порядок Myrtales]; ~o/form/a миртоподібний.

*mirtel||o бот. чорниця (кущ і ягода) [Vaccinium myrtillus]; ~ber/o чорниця (ягода).

Mirto/o Мірто (ім’я).

*mis- преф., який позначає, що дія виконана неправильно, помилково: ~kompreni неправильно зрозуміти; ~kalkuli прорахуватися; в окремих випадках має значення, близьке до значення преф. mal- і прикметника malbona; ІІ. самосотійно вжив. морфема: ~a помилковий, неправильний; ~e помилково, неправильно; ~o, ~aĵ/o помилка, промах.

mis/ag/o помилкова/неправильна/хибна дія; проступок, промах.

mis/agord/i vt 1. погано налагоджувати/настроювати; 2. псувати настрій.

misal/o молитовник; служебник, требник.

mis/aŭd/i vn не те почути, зле/погано почути.

mis|aventur/o авантюра.

mis/cit/i vt неточно цитувати, неточно посилатися.

mis/edz/iĝ/o нерівний шлюб, мезальянс.

mis/esprim/o невдалий/невлучний/неправильний вираз/вислів;

misfam||o неслава, зла слава; поговір; наклеп; ~ig/i vt неславити, вводити у неславу, пускати поговір; оббрехати.

mis/far||i робити/чинити зле/недобре; ~o проступок, провина.

mis/figur/i vt спотворювати.

mis/fin/o інформ. некоректне завершення програми.

mis/form/i vt спотворювати.

mis/fortun/o невдача, невезіння.

mis/fikci/i vn функціонувати/працювати погано, ненормально, працювати з перебоями.

mis/glut/i vt поперхнутися; (рідиною ще) похлинутися.

misgurn/o іхт. в’юн [Misgurnus].

mis/gvid/i vt неправильно показувати дорогу; збивати з дороги.

mis/harmoni/a дисгармонійний, негармонійний.

misĥant/o, miskant/o бот. міскантус [Misc(h)anthus].

*misi||o у різн. знач. місія; diplomatia ~o дипломатична місія; plenumi sian ~ ion виконати свою місію; ~ a місіонерський; ~a ag/ad/o, ~ ad/o місіонерська діяльність, місіонерство; ~ej/o місія (заклад, організація); ~ist/o рел. місіонер; ~ul/o член місії.

misil/o балістична ракета; strategi/a/j ~o/j стратегічні ракети; aer-aer/a/j, ter-ter/a/j, ter-aer/a/j ~o/j ракети класу “повітря-повітря”, “земля-земля”, “земля-повітря”; anti~o антиракета, протиракетний снаряд.

mis/interpret/i vt неправильно перекладати, перекручувати.

Misisip||o геогр., р. Міссісіпі; ~i/o штат Міссісіпі.

miso/o кул. місо (соєва паста, один із головних компонентів японської кухні).

*mister||o 1. містерія; 2. таємниця; поет.таїна; загадка; *~a таємничий, загадковий; ~aĵ/o таїнство.

misteri/o літ. містерія (середньовічна драма на релігійну тему).

*mistifik||i vt містифікувати, розм. розігрувати; ~o містифікація; ~ant/o містифікатор.

*mistik||o містика; ~a містичний; ~em/o схильність до містики; ~ism/o містицизм; ~ul/o містик.

mis/traduk/i vt неправильно перекладати; перекручувати.

mistral/o містраль (вітер).

Mistral/o Містраль (провансальський поет).

Misur||o геогр., р. Міссурі; ~i/o штат Міссурі.

*mit||o міф, міт; ~a міфічний; ~ig/i vt творити міф (з чого-н.); перетворювати в міф (що-н.); sen~ig/i vt розвіювати міф; ~olog/o міфолог; ~olog/i/o міфологія; ~olog/i/a міфологічний; ~o/mani/o міфоманія, схильність до фантазії.

Mitilen/o геогр., о-в, м. Мітіліні.

miting/o мітинґ.

mitokondri/o біол. мітохондрій, хондріосома.

mitoz/o біол. мітоз, каріокінез.

*mitr||o митра (головний убір єпископів); ~a анат. митральний; ~a valvo митральний клапан; ~i vt закладати митру, надавати право носити митру; ~it/o мед. митраліт, запалення митрального клапана.

Mitra||o рел. Мітра (бог у ведійській міфології); (m)~ej/o мітреум (підземна святиня Мітри); (m)~ism/o мітраїзм; (m)~ist/o мітраїст.

mitrajl/o військ. картеч.

І mitral/a анат. митральний (= mitra).

ІІ mitral||o кулемет; ~et/o військ. автомат; ~et/ist/o автоматник.

Mitridat||o іст. Мітрідат (ім’я багатьох перських сатрапів і царів); (m)~iz/i vt мед. виробляти імунітет до отрут; (m)~ism/o мед. імунітет до отрут.

*mitul/o зоол. мідія [Mytilus] (їстівний двостулковий молюск).

mizantrop||o мізантроп, людиноненависник; відлюдок; ~ec/o мізантропія, людиноненависництво.

*mizer||o злидні, злиденність, нестаток, нестатки, нужда, убогість, убозтво; ◊ fremda ~o ne estas sufero чужа біда – за цукор; ~a нещасний, бідолашний злидарський, злиденний, нужденний, убогий, жалюгідний; ~i vn бути в злиднях, убогості, нестатках, злидарювати, бідувати, не давати собі раду; à kiam sako ~as, amo malaperas як іде біда в дім, то любов пре з дому; ~ul/o бідолаха, сірома; бідняк, бідак, злидар; жалюгідна людина.

mizerikord/o рел., поет. милосердя, жалість, жаль.

mizogin||o жінконенависник; ~a жінконенависницький; ~ec/o жінконенависництво.