A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e h i j o s u v

*li займ. він; ◊ ĉiu “~” havas sian “ŝi” кожна птиця знайде свого Гриця; ~n його (знахідний в. особового займ.) ; *~a його (присв. займ.).

li/o 1. лі (китайська міра довжини); 2. мор. підвітряний бік (= malventa flanko).

*lian||o ліана; ~a ліанний.

lias/o геол. лейас, нижня юра.

Li Baj Лі Бо (китайський поет).

*Liban/o геогр., кр. Ліван.

*libel/o ент. бабка [Libellula] (син. odonato).

*liber||a вільний, незалежний; незайнятий; безперешкодний; en ~а aero на вільному повітрі; sub ~а ĉielo під відкритим небом; ~а popolo вільний народ; ~а loko вільне (незайняте) місце; ~e вільно; ~o, ~ec/o воля, свобода; batalo por ~o боротьба за волю; ~ig/i vt визволяти; звільняти; ~ig/ant/o, ~ig/int/o визволитель; ~iĝ/i визволятися, звільнятися; ~ul/o вільна людина, незалежна особа; ~brigad/o загін добровольців; ~karpel/a бот. з окремо розміщеними плодолистиками; ~komerc/ism/o доктрина вільної торгівлі; ~kred/a вільновіруючий; ~las/i vt відпускати, залишати вільним (когось); ~mov/a вільний (у русі), легкий; ~pens/a, ~pens/em/a вільнодумний; ~pens/ad/o вільнодумство; ~pens/ul/o вільнодумець; атеїст, безбожник; ~petal/a бот. вільнопелюстковий; ~petal/ul/o/j вільнопелюсткові квіти (син. diapetaloj); ~spirit/a вільнодумний; ~temp/o відпустка, неробочий час; ~viv/ul/o розпусник, розпутник; ~vol/a добровільний; antaŭ~ig/i vt позбавляти, визволяти, звільняти, увільняти; dis~ig/i vt розпускати; el~ig/i vt випускати (на волю); for~ig/i vt відпускати (на волю); for~iĝ/і визволятися, вивільнятися; mal~a невільний, поневолений, позбавлений волі; рідше зайнятий, недоступний; mal~ec/o неволя; полон; ув’язнення; mal~ej/o в’язниця, тюрма; mal~ig/i vt поневолювати; позбавляти волі, ув’язнювати, кидати/садити за ґрати, кидати/садити у в’язницю/в тюрму; mal~ul/o невільник; в’язень, ув’язнений (ім.); полонений (ім.), бранець; politik/a mal~ul/o, pro/opini/a mal~ul/o політв’язень, в’язень сумління; tro~ec/o уседозволеність; розпущеність.

*liberal||a ліберальний; ~ec/o, ~ism/o лібералізм; ~ist/o, ~ul/o ліберал.

*Liberi/o геогр., кр. Ліберія.

libertin||o 1. іст. вільновідпущений (ім.), вільновідпущеник; 2. вільнодумець (= liberpensulo); ~ec/o вільнодумство, безбожництво (риса); ~ism/o вільнодумство, безбожництво, атеїзм (доктрина).

Liber/urb/o геогр. Лібревіль (столиця Ґабону).

*Libi/o геогр., кр. Лівія.

libid/o лібідо, статевий потяг, статевий інстинкт.

*libr||o книжка, книга; bindita ~о переплетена книжка; komerca ~о торгова книга; Blanka (L)~o Біла книга; ~a книжковий; ~a ŝranko книжкова шафа; ~aĉ/o книжчина; ~ar/o збірка книжок; ~ej/o книгарня; ~et/o 1. книжечка; буклет; 2. муз. лібрето; ~ist/o продавець книжок; ~uj/o сумка, ранець; ~am/ant/o бібліофіл, аматор книжок, книголюб; ~o/apog/il/o підставка для книг; ~o/el/don/ad/o книговидавництво; ~o/foir/o книжковий ярмарок; ~o/format/o формат книжки; ~o/mani/o бібліоманія; ~o/pres/ad/o книгодрукування; ~o/prunt/ej/o позичальня книжок; ~o/serv/o бюро продажу літератури (при товариствах, асоціаціях і т.п.); ~o/tek/o бібліотека; книгосховище; ~o/ten/ad/o бухгалтерія; *~o/ten/ant/o, ~o/ten/ist/o бухгалтер; ~o/vend/ad/o книжкова торгівля, продаж книжок; ĉef~o бухг. головна книга, ґросбух.

libraci/o астр. лібрація.

libred/o муз. лібрето (= libreto 2).

Librevil/o див. Liberurbo.

lic||i vn. дозволятися; ĉu ~as fumi ĉi tie? чи можна тут курити?; ~a дозволений; законний; ne~a недозволений.

*lice||o ліцей; гімназія; середня школа; ~an/o ліцеїст; гімназист; учень середньої школи.

Lice/o іст. Ліцей, Лікей (філософська школа Арістотеля).

licen/o ент. голуб’янка, синявець [Lycaena].

*licenc||o 1. ком., юр. ліцензія, дозвіл, патент; 2. літ. поетична вільність; 3. konduka ~о права водія, дозвіл на право водіння автомашини; ~i vt давати ліцензію, дозвіл, патент; ~plat/o авт. табличка з номерами, розм. номери; ne~it/a неліцензований.

licenci||o ліценціат (учений ступінь); ~ul/o ліценціат (особа, що одержала ступінь).

licenciat/o див. licenciulo.

lici/o бот. повій, дереза [Lycium].

Lici/o = Likio.

liĉi/o бот. лічі (плід); ~uj/o лічі китайська [Litchi chinensis].

lid/o муз., поет. німецька народна пісня.

lid||o іст. лідієць; (L)~i/o іст., кр. Лідія.

lidar/o лідар (лазерний локатор).

lider/o політ., спорт. лідер.

Lidiа, Lidja Лідія (ім’я).

lied/o = lido.

Lieĝ/o геогр., м. Льєж.

*lien||o анат. селезінка; ~it/o мед. cпленіт, запалення селезінки; ~ektomi/o спленектомія, видалення селезінки.

lienteri/o мед. ліентерія (пронос з неперетравленими частинами їжі).

lif/a = maldekstra.

*lift||o ліфт; ~ist/o ліфтер.

*lig||i vt прям., перен. в’язати, зв’язувати, пов’язувати; прив’язувати; єднати, поєднувати, сполучати; ~і pakaĵon зв’язати пакет; ~і hundon прив’язати собаку; ~і per la promeso зв’язати обіцянкою; ~o 1. зв’язок, сполучення; єднання, поєднання; 2. союз; ліґа; la (L)~o de Nacioj іст. Ліґа Націй ~a зв’язний; в’язальний, зв’язувальний; ~ad/o в’язання, зв’язування, пов’язування; ~aĵ/o в’язка, в’язанка; ~an/o член ліґи; ~at/o біол. приєднана молекула; ~az/o біол. лігаза; ~iĝ/i зв’язуватися, з’єднуватися, установлювати зв’язок; зв’язувати себе (обіцянкою і т.п.); прив’язуватися, почувати прихильність; ~il/o 1. зав’язка (мотузка і т.п.); те, що зв’язує; 2. тех. з’єднувач, з’єднувальний пристрій; ~it/ec/o зв’язок, зв’язаність, пов’язаність; ~fort/o сила зчеплення; ~il/list/o інформ. зв’язаний список; nur/o мор. швартов; прив’язь; al~i vt прив’язувати; al~palis/o кіл для прив’язі (човна і т.п.); ĉirkaŭ~і vt обв’язувати; devt відв’язувати; disvt розв’язувати; intervt взаємозв’язувати, взаємопов’язувати, зв’язувати один з другим; inter~o взаємозв’язок; inter~ec/o взаємозв’язаність, взаємопов’язаність; *kunvt зв’язувати докупи; kun~o зв’язок, взаємозв’язок; malvt розв’язувати; ne~it/a незав’язаний; незв’язаний; вільний; revt перев’язувати (повторно); sen~a незв’язаний, беззв’язний.

ligament/o анат. зв’язка, ліґамент.

ligatur||o мед., друк. ліґатура; ~i vt мед. накладати ліґатуру.

*lign||o деревина; дерево; лісоматеріал; пиломатеріал; брус, балка; ~o por ĉarpentado ділова деревина; *~a дерев’яний, деревний, з дерева; ~aĵ/o дерев’яний виріб, виріб з дерева; *~aĵ/ist/o столяр, деревообробник; ~ec/a деревний; ~ej/o склад деревини; ~er/o тріска; ~et/o тріска, патичок; ~er/plat/o = aglomerplato; ~in/o хім. ліґнін; *~ist/o торговець деревиною; ~iz/i vt покривати деревом, обшивати деревом; ~o/fajr/o вогнище, ватра; ~o/foli/o шпон (= lignolameno); ~o/glav/o дерев’яний меч; ~o/gravur/o дереворит; ~o/hak/ist/o дроворуб; ~o/junt/o/j столярні з’єднання; ~o/karb/o деревне вугілля; ~o/lamen/o шпон (син. lignofolio); ~o/najl/o кілок, шип, наґель; ~o/pri/labor/a деревообробний; ~ou/o взуття на дерев’яній підошві; ~o/teg/i vt обшивати деревом/дошками; du/on~ec/a бот. напівдерев’янистий.

lignit/o геол. ліґніт, буре вугілля.

ligroin/o хім. ліґроїн; ґазолін.

ligul/o бот. язичок у злаків.

ligur||o іст. ліґурієць; (L)~i/o, (L)~uj/o іст., геогр. Ліґурія (область в Італії).

liguri/o мін. ліґурій.

ligustr/o бот. бирючина, вовчі ягоди [Ligustrum].

liĥen/o мед. лишай.

Liĥtenŝtejn/o геогр., кр. Ліхтенштейн.

lik||i vn протікати, текти, пропускати воду; ~o тріщина, шпара; ~ad/o витік, теча, протікання, просочування;~imun/a водонепроникний; щільний; tra~iĝ/і просочуватися, протікати.

*liken||o 1. бот. лишайник; 2. = liĥeno; ~o/j бот. лишайники [група Lichenes]; ~olog/o ліхенолог; ~olog/i/o ліхенологія (розділ ботаніки, що вивчає лишайники).

Liki/o iст. Лікія (область у Малій Азії).

likid||a фін. ліквідний; ~a mono готівка; ~ec/o ліквідність.

liknid/o бот. зірки [Lychnis].

likoperd/o бот. порхавка, лікопердон [Lycoperdon] (син. polvofungo).

likopersik/o бот. помідор [Lycopersicon].

likopodi||o бот. плаун, п’ядич [Lycopodium]; ~ac/o/j плаунові [родина Lycopodiaceae]; ~o/fit/o/j плауноподібні [відділ Lycopodiophyta]; ~o/psid/oj плауновидні [клас Lycopsida].

liktor/o іст. ліктор (почесний охоронець вищих службовців у Ст. Римі).

Likurg/o іст. Лікург (міфічний спартанський законодавець).

*likv||a рідкий; ~a stato рідкий стан; ~o, ~aĵ/o рідина (= fluaĵo); bordoz/a ~o бордоська рідина; cerb/o/spin/a ~aĵ/o фізіол. спинномозкова рідина; inter/ĉel/a ~o міжклітинна рідина; sub/frid/ig/it/a ~o переохолоджена рідина ; super/varm/ig/it/a ~o перегріта рідина; kultiv/a ~o бакт. рідке живильне середовище; ~ig/i vt перетворювати в рідину; ~iĝ/і перетворюватися в рідину; ~amas/o скупчення рідини.

likvesk/i vn фіз., хім. перетворюватися в рідину, ріднути.

I*likvid||i vt ліквідовувати; знищувати; ~a ліквідаційний; ~o ліквідація; ~ant/o, ~ist/o ліквідатор; ~iĝ/i ліквідовуватися.

II likvid/o лінґв.плавний приголосний.

likvidambar/o бот. ліквидамбар [Liquidambar].

*likvor||o лікер, наливка, настойка; absint/a ~o абсент, полинова настойка, полинова горілка.

lil/a ліловий, бузковий (про колір).

lilak/o бот. бузок перський [Syringa persica].

lilangen/o ліланґені (грошова одиниця Свазіленду).

*lili||o лілія [Lilium]; ~a лілійний; ~ac/o/j лілійні [родина Liliaceae]; ~al/o/j лілієцвіті [порядок Liliales]; ~o/psid/o/j однодольні [клас Liliopsidae] (cин. unukotiledonoj).

Lilia Лілія (ім’я).

Liliana Ліліана (ім’я).

Liliput||o літ. Ліліпутія (фантастична країна у романі Свіфта); (l)~a карликовий, малeсeнький; (l)~an/o ліліпут, карлик.

Lilongv/o геогр. Лілонґве (столиця Малаві).

*lim||o межа, границя; рубіж; кордон; ĉio devas havi ~on усе має мати (свою) межу; fermi la ~ojn закрити кордони; ~a граничний; ~i vn межувати, граничити, прилягати, торкатися; *~ig/i vt обмежувати, визначати межу/кордон; ~ig/a обмежувальний; ~ig/o, ~ig/ad/o обмеження, обмежування; ~ig/it/a обмежений (тж у знач. тісний, вузький, невеликий); ~ig/it/ec/o обмеженість (засобів і т.п.); ~iĝ/i обмежуватися, задовольнятися; ~de/pag/o мито; ~fost/o прикордонний стовп; ~frekvenc/o тех. гранична частота; ~gard/ist/o прикордонник; ~impost/o мито; ~lini/o лінія кордону, демаркаційна лінія; ~okaz/o крайній випадок; ~profil/o зал. габарит; ~sign/o межовий знак, прикордонний знак; ton/o межовий стовп, прикордонний стовп; ~temp/o изначений) термін, строк; ~urb/o прикордонне місто; ~valor/o граничне значення; apud~a прикордонний; ĉirkaŭ~i vt обмежовувати (навколо); dis~i vt розділяти, розмежовувати; dis~i harojn робити проділ у волоссі; sam~a який має спільну/одну і ту ж межу; межа в межу; sen~a безмежний, безкінечний, неозорий; sen~e безмежно, безкінечно; trans~iĝ/і переходити кордон, перебиратися через кордон.

lima/o зоол. ліма [Lima].

Lim/o геогр. Ліма (столиця Перу).

*limak/o зоол. слизень; слимак [Limax].

limand/o іхт. лиманда [Limanda].

limb/o 1. мат. лімб; 2. бот. пластинка (листка).

Limb/o рел. переддвер’я пекла.

Limburg/o геогр. Лімбурґ (область в Нідерландах і Бельгії).

lime/o бот. цитрус справжній кислий, лайм [Citrus aurantifolia] (син. verda citrono).

limed||o бот. берґамот (плід, сорт дрібного лимона); ~uj/o берґамот [Citrus limetta] (дерево).

limerik/o літ. лімерика (жартівливий вірш).

limes/o 1. мат. границя, граничне значення; 2. іст. лімес, прикордонна смуга, кордон.

limet/o нрк. = limedo.

limf||o фізіол. лімфа; ~a лімфатичний; ~oid/a лімфоїдний; ~oid/it/o мед. аденоїдит, запалення гіперплазового глоткового мигдалика; ~aden/o анат. лімфатичний вузол; ~aden/it/o мед. aденіт, запалення лімфатичної залози, запалення лімфатичного вузла; ~o/nod/o анат. лімфовузол; ~o/poez/o фізіол. лімфопоез, утворення лімфоцитів; ~sarkom/o мед. лімфосаркома; ~staz/o мед. лімфостаз.

limfangiom/o мед. лімфангіома.

limfangit/o мед. лімфанґіт, лімфанґоїт, запалення лімфатичних судин.

limfat||a мед. лімфатичний; флегматичний; ~ism/o мед. лімфатизм, флегматизм; ~ul/o флегматик.

limfocit||o анат. лімфоцит; ~oz/o мед. лімфоцитоз.

limin/o фізіол. поріг чутливості.

limit/o у різн. знач. ліміт.

limne/o зоол. ставковик [Limnaea].

limnologi/o лімнологія, озерознавство.

Limoĝ/o геогр., м. Лімож.

limon||o лимон (плід і дерево) [Citrys limon]; ~a лимонний; ~a suko лимонний сік; ~en/o хім. лимонен; ~uj/o лимон (дерево, син. citronujo).

*limonad/o лимонад.

limoni||o бот. кермек [Limonium, син. Statice]; ~ac/o/j кермекові [родина Limoniaceae].

limonit/o мін. лімоніт.

limoz/o орн. грицик [Limosa].

limul/o зоол. мечохвіст [Limulus].

limuzіn/o лімузин (закритий автомобіль).

*lin||o бот. льон [Linum]; ~a лляний, льняний; ~a tolo льон, лляне полотно; ( ~aĵ/o лляний виріб; ~komb/il/o льоночесалка; ~ole/o лляна олія; ~ole/um/o лінолеум; ~sem/o насіння льону, лляне насіння.

linalol/o хім. ліналол.

linari/o бот. льонок [Linaria].

linĉ||i vt лінчувати, піддавати самосуду; ~(ad)o лінчування, самосуд.

lind/a гарненький, чарівний, чарівливий; привабливий, принадний.

line/o 1. мор. ліньок; 2. радіо, інформ. лінія зв’язку; 3. = linio; du/drat/a ~o двопровідна лінія; du/op/a ~o подвійна лінія; grand/distanc/a ~o далекодистанційна лінія; plur/staci/a ~o багатостанційна лінія; trans/send/a ~o пересильна лінія.

Line/o Лінней (шведський ботанік).

linear/a мат. лінійний; ~a funkcio лінійна функція.

lingam/o рел. лінґа, лінґам, ґеніталії Шіви (індійський символ плодючості).

*lingv||o мова; patrina/gepatra ~о рідна мова, материнська мова; nacia ~о національна мова; fremda ~о іноземна мова, чужа мова; ~a мовний; ~aĉ/o знев. жарґон, діалект, говірка; ~aĵ/o мова, мовлення; мовний текст; ~ik/o = ~istiko; ~ist/o мовознавець, лінґвіст; ~ist/ik/o мовознавство, лінґвістика; ~ist/ik/a мовознавчий, лінґвістичний; ~o/bar/il/o мовний бар’єр; ~o/famili/o мовна сім’я; ~o/histori/o історія мови; ~o/politik/o мовна політика; ~o/scienc/o мовознавство, лінґвістика (= lingvistiko); kompara ~oscienco порівняльне мовознавство; ~o/scienc/ul/o мовознавець, лінґвіст (= lingvisto); inter~ist/o інтерлінґвіст, фахівець в галузі інтерлінґвістики; inter~ist/ik/o інтерлінґвістика; du~a двомовний; du~ec/o, du~ism/o двомовність, білінґвізм; meta~o метамова; mult~ul/o, plur~ul/o поліглот; unu~a одномовний.

*lini||o лінія; риса; рядок; kurba ~о крива лінія; fervoja ~o залізнична лінія; ~a лінійний; ~ar/o муз. нотний стан; ~e лінійно; ~i vt лініювати, проводити лінії; ~ig/i vt розміщувати рядком/в одну лінію; ~it/a: ~ita papero лінійований папір; ~il/o лінійка; ~aviad/il/o лайнер, пасажирський літак; ~fin/o інформ. лінійна кінцівка; ~foli/o трафарет (лінійований аркуш, що підкладається під папір при письмі); ~kap/o початок або кінець лінії; ~long/o друк. довжина рядка; ~o/tru/i vt перфорувати, вибивати лінію з дірочок; ~o/trup/o/j лінійні війська, реґулярне військо; inter~o проміжок, інтервал (між рядками); inter~e між рядками.

liniment/o фарм. лінімент; мазь.

*link/o зоол. рись [Lynx].

linolat/o хім. лінолат.

linolen||o хім. радикал ліноленової кислоти (у складних словах); ~at/o хім. ліноленат, сіль ліноленової кислоти; ~at/a acid/o ліноленова кислота.

linoleum/o див. lino.

linotip||o друк. лінотип; ~ist/o лінотипіст.

lintel/o буд. перемичка.

Linuks/o інформ. Лінукс (операційна система).

liofiliz/i vt обезводнювати зверхнизькою температурою.

Lion/o геогр., м. Ліон.

liotrop/a хім. ліотропний.

І*lip||o 1. губа; 2. бот. губа (син. labio); ~a губний; лабіальний; ~a konsonanto губний приголосний (= labialo); ~i vt торкатися губами, прикладати до губ, пригублювати; ~angul/o кутик губ; ~dent/o/son/o лінґв. губно-зубний приголосний; ~har/o/j вуса; ~kolor/il/o, ~ruĝ/ig/il/o губна помада; ~son/o лінґв. губний приголосний; al~ig/i vt пригублювати; du~son/o лінґв. білабіальний/губно-губний приголосний.

ІІ lip||o хім. скорочення від lipido, вживається як преф.; ~az/o мед. ліпаза; ~o/liz/o ліполіз; ~om/o мед. ліпома, жировик; ~o/protein/o ліпопротеїд.

ІІІ lip/o ліпа (розмінна монета Хорватії).

Lipar/oj геогр. Ліпарські острови.

lipid||o хім. ліпід; ~az/o ліпаза; ~protein/o ліпопротеїн.

lipotimi/o мед. втрата свідомості, непритомність, зомління.

І*lir||o муз. ліра; (L)~o астр. Ліра; ~ist/o лірник; ~ism/o = lirikismo; ~vost/ul/o орн. лірохвіст, птах-ліра (= menuro).

ІІ lir/o ліра (грошова одиниця).

*lirik||o лірика, лірична поезія; ~a ліричний; ~ism/o ліризм; ~ist/o лірик (про поета); ~ul/o лірик (про ліричну особу).

liriodendr/o бот. тюльпанне дерево, ліріодендрон [Liriodendron]; ĉin/a ~o тюльпанне дерево китайське [L. chinense]; tulip/a ~o, virgini/a ~o тюльпанне дерево звичайне [L. tulipifera] (cин. tuliparbo).

lirl||i vn дзюрчати (про струмок); ~o, ~ad/o дзюркіт, дзюрчання.

lis/o текст. ремізка; ґобеленний верстат.

Lis/o геогр., р. Ліс.

lisamfibi/o/j зоол. голі амфібії [підклас Lissamphibia].

Lisbon/o геогр. Лісабон (cтолиця Португалії).

lisent/o лісенте (розмінна монета Лесото).

Lisiĉansk/oEU геогр., м. Лисичанськ.

lisin/o хім. лізин.

lisol/o хім. лізол.

lisp/i vn шепелявити, сюсюкати.

Lisp/o інформ. Лісп (мова програмування).

*list||o список, перелік, опис, відомість; ~о de kandidatoj список кандидатів; ~i vn, ~ig/i vt cкладати список; dis/send/o~o  список розсилання (листів і т.п.); en~ig/i vt вписувати, вносити/заносити до списку.

listel/o 1. арх. лістель, виступ, валик; гребінь; 2. нумізм. обідок монети.

lister/o бот. зозулині сльози [Listera].

listeri||o бакт. лістерія, лістерела [Listeria]; ~oz/o мед. лістеріоз, лістерельоз.

І*lit||o ліжко, постіль; ложе; ~aĵ/ar/o, ~aĵ/o/j постільні речі, постіль, постеля; ~benk/o лава, дерев’яний диван, нари; ~cim/o ент. клоп постільний, блощиця ліжкова [Cimex lectularius]; ~kap/o узголів’я; ~kovr/il/o покривало, ковдра; ~kurten/o запона (біля ліжка); ~laŭs/o = litcimo; ~pis/ad мед. енурез, нічне нетримання сечі; ~sak/o спальний мішок; ~tuk/o простирадло, простирало; ~urin/ad/o мед. енурез, нічне нетримання сечі; (син. enurezo, litpisado); ~vagon/o спальний вагон; ~vest/o нічний одяг, нічна білизна, нічна сорочка; піжама; el~iĝ/і вставати (з ліжка); en~iĝ/і лягати в ліжко; лягати спати; du~a з двома ліжками, двомісний (про номер у кімнаті).

ІІ lit/o лит (грошова одиниця Литви).

*litani/o рел. літанія, молебень.

litargir/o хім. свинцевий глет, окис свинцю.

*liter||o 1. буква, літера; la ~o de la leĝo буква закону; 2. друк. літера; ~a буквений; ~um/i vt читати по буквах, по складах; ~um/il/o інформ. програма перевірки орфографії; ~a-cifer/a інформ. буквено-цифровий; ~kalkan/o друк. сериф, засічка (літери); ~preciz/e прописом; цілком, без скорочень; ĉef~o 1. ініціал, заголовна буква/літера; 2. велика буква (= majusklo); laŭ~e у буквальному значенні (слова); буквально; trans~i vt транслітерувати, записувати текст алфавітом іншої мови; trans~ad/o транслітерація.

literator/o див. literaturisto.

*literatur||o література, письменство, словесність; ~a літературний; ~aĵ/o літературний твір; ~ist/o літератор; ~histori/o історія літератури; ~kritik/o літературна критика; ~scienc/a літературознавчий; ~scienc/o літературознавство; ~scienc/ist/o літературознавець. 

liti/o хім. літій.

litiaz/o мед. літіаз, кам’яна хвороба.

litin/o хім. літин.

*litograf||i vt літографувати; ~o, ~aĵ/o літографія (відбиток); ~ad/o літографування; ~a літографічний; *~i/o літографія (спосіб); ~ist/o літограф.

litologi/o геол., мед. літологія.

litopon/o хім. літопон.

litops/o бот. літопс [Lithops].

litorel/o бот. прибережник [Littorella].

litorin/o зоол. літорина [Littorina].

litorn/o орн. дрізд чикотень [Turdus pilaris] (син. griza turdo).

litosfer/o геол. літосфера.

litoskop/o мед. літоскоп.

litosperm/o бот. горобейник [Lithospermum].

litot/o літ. літота.

litotomi/o мед. літотомія, розсікання каменя.

litotrici/o мед. літотрипсія, каменедроблення.

litov||o литовець; ~a литовський; (L)~i/o геогр., кр. Литва; ~in/o литовка; (L)~uj/o = (L)~io.

*litr||o літр; deci~o децилітр; deka~o декалітр; du/on~o півлітра; півлітрівка; kvar/on~o чвертка.

litrum||o бот. плакун [Lythrum]; ~ac/o/j плакунові [родина Lythraceae].

*liturgi/o церк. літургія; Служба Божа; ~a літургійний, літургічний.

Litv||o іст. Литва; (l)~an/o литвин.

*liut/o муз. лютня.

liv||a лівий (= maldekstra); ~e/n наліво; ~um/a лівий (про різьбу, хід механізму і т.п.), проти годинникової стрілки; ~oir/a хім. лівообертаючий.

liv/o/j ліви (етнографічна група, що живе на березі Ризької затоки в Латвії).

lived/o = lividaĵo.

*liver||i vt доставляти, поставляти; постачати; видавати, вручати, давати; ~o, ~ad/o доставка, постачання; ĝishejma ~ado доставка додому; pagenda ĉe ~ado оплата при доставці; ~ant/o постачальник; ~aŭt/o постачальна машина; ~temp/o термін постачання.

Liverpol/o геогр., м. Ліверпуль.

livi/o сизий голуб [Columba livia] (син. rokkolombo).

Livi||o Лівій; ~a Лівія (імена).

livid||a мертвотно-блідий, посинілий;~aĵ/o посиніння, посиніле місце; синяк, синець; kadavra ~aĵo трупна пляма; ~ec/o мертвотна блідість, синява, синюшність.

livon||o лівонець; (L)~i/o, (L)~uj/o іст., геогр. Лівонія.

Livorn/o геогр., м. Ліворно; (l)~o с.-г. леггорн (порода курей).

*livre||o ліврея; ~ul/o слуга.

liz||o хім. ліз.., лізо.., …ліз (у складних слова відповідає поняттям “розчинення речовини”, “розпад речовини”); ~i vt розчиняти, розкладати, руйнувати; ~iĝ/і розчинятися, розкладатися, руйнуватися; ~o/som/o біол. лізосома.

lizerg||o хім. радикал лізергінової кислоти (у складних словах); ~at/a acid/o лізергінова кислота; ~at/a dietilamid/o (скор. LSD) діетиламід лізергінової кислоти, ЛСД (cильний наркотик-галюциноген).

lizimaki/o бот. вербозілля [Lysimachia].

lizin/o хім. лізин.

Lizip/o Лісіпп (давньогрецький скульптор).

Lizistrata літ. Лісістрата (ім’я, назва комедії Арістофана).

lizozim/o хім. лізоцим.