A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

kvaĉ/o квача (грошова одииаця Замбії, Малаві).

kvadr/o мат. прямокутний паралелепіпед.

kvadrant/o мат. квадрант.

*kvadrat||o мат. квадрат; військ. каре; ~a квадратний; ~a ekvacio квадратне рівняння; ~a radiko квадратний корінь; ~i vt розкреслювати у клітинку/квадрати); ~ig/i vt 1. мат. піднести до квадрата; 2. надавати квадратної форми, робити квадратним; ~metr/o квадратний метр. 

*kvadratur/o мат. квадратура.

kvadriceps/o анат. чотириголовий м’яз стегна.

kvadrig/o іст. квадрига (у ст. римлян колісниця, запряжена чотирма кіньми).

*kvadril/o кадриль (танець).

kvadrilion/o мат. квадрильйон (1024; = kvariliono).

kvadrirem/o іст. квадрирема (у Ст. Римі бойовий корабель з чотирма рядами весел).

kvadrupleks/o система чотирьохканального телеграфного зв’язку.

kvak||i vn квакати; крякати; ~o, ~ad/o квакання; крекіт.

kvaker||o рел. квакер (член однієї з християнських протестантських сект, поширених в Англії та США); ~ism/o квакерство.

kva! kvak~! ква-ква! (звуконаслідування жаби).

kvalifik||i vt кваліфікувати; ~a кваліфікаційний; ~a adjektivo лінґв. якісний прикметник; ~o кваліфікація; ~iĝ/i кваліфікуватися, здобути/набути кваліфікацію, вивчитися на...; ~iĝ/o кваліфікація.

*kvalit||o 1. якість; 2. властивість; 3. ґатунок, сорт; produkto de alta ~o продукт вищої якості, продукт вищого ґатунку, високоякісний продукт; ne kvanto, sed ~о! не кількість, а якість!; ~a 1. якісний; 2. = kvalifika; ~ig/i vt кваліфікувати, визначати якість; ~kontrol/o контроль за якістю (продукції); виробничо-технічний контроль; ~kontrol/ist/o контролер за якістю продукції.

*kvankam cпол. хоч, хоча; ~ li venis, li tamen restis malkontenta хоч він прийшов, він усе-таки залишився незадоволений.

*kvant||o кількість; величина; ~a кількісний; ~ec/o кількість; ~ec/a: ~eca analizo хiм. кількісний аналіз; ~iz/ant/o мат. квантор; ekzista ~izanto квантор існування ($); universala ~izanto квантор загальності (").

kvantum||o фіз. квант; ~a квантовий; ~mekanik/o квантова механіка; ~nombr/o фіз. квантове число; ~stat/o квантовий стан; ~teori/o фіз. квантова теорія.

kvanz/o кванза (грошова одиниця Анґоли).

*kvar чотири; dek ~ чотирнадцять; ~a четвертий; ~o четвірка; ~e по-четверте; ~ilion/o квадрильйон (1024); ~obl/a четверний; ~obl/e учетверо; ~oblg/i vt збільшити вчетверо; *~on/o чверть; ~on/ig/i vt поділити на чотири частини; ~op/e учотирьох; ~op/o четвірка (група з 4 осіб); ~um/i vt четвертувати; ~cent чотириста; ~dek сорок; ~tet/o квартет.

kvar/aken/o бот. чотиригорішкова сім’янка.

kvar/angul||a чотирикутний; ~o чотирикутник.

*kvaranten||o карантин; ~i vn проходити карантин; ~ig/i vt запроваджувати/вводити/накладати карантин; тримати в карантині.

*kvarc||o мін. кварц; vitroida ~o гірський кришталь; fumeca ~o димчастий кварц, раухтопаз; ~a кварцовий; ~vitr/o кришталь.

kvar/dek сорок;

krar/cent чотириста.

kvar/cifer/a чотирицифровий.

kvarcit/o мін. кварцит.

kvar/flank/a чотиристоронній, чотирибічний.

kvar/ĝemel/o четверня.

kvar/on/format/o = kvarto 3.

kvar/on/hor/o чверть години.

kvark/o фіз. кварк.

*kvart/o 1. муз. кварта; 2. кварта; чверть літра; 3. друк. ін-кварто.

*kvarta||o квартал (міський); ~estr/o іст. квартальний (ім.).

kvartan/a мед. чотириденний (про лихоманку).

kvarteron/o квартерон (нащадок білого чоловіка і мулатки або мулата і білої жінки).

kvartet/o див. kvar.

kvartir||o = kantonmento; ~mastr/o 1. військ., іст. квартимейстер; 2. старший матрос (звання).

kvartirmastr/o військ. старший матрос (звання у французькій армії).

kvas/o квас.

kvasi/o бот. квасія [Quassia]; amar/a ~o квасія гірка [Q. amara].

*kvast/o китиця (для прикраси), діал. кутас.

kvaŝiorkor/o мед. квашіоркор (хвороба обміну речовин у дітей, внаслідок тривалого білкового голодування).

kvaternar||o четвертинний період; ~a геол. четвертинний.

kvazar/o астр. квазар (cин. kvazaŭstelo).

*kvazaŭ І. спол. 1. ніби, наче, неначе, немовби, неначебто; la patro frapis sur la pordon, ~ li estus fremdulo батько постукав у двері, немовби він був чужим; ІІ. част., сполучне слово: ніби, наче, мов, немов, як; li batalis ~ leono він боровся як (або наче) лев; ІІІ. присл. як би; la dramo prezentas ~ spegulon de la naturo драма являє собою як би відображення життя; ІV. преф., який вказує, що слово поруч не треба розуміти в прям. знач., але в приблизному, подібному: ~diri ловко натякати; ~edzino коханка; ~rimoj примітивні, недосконалі рими; V. самостійно вживана морфема з тим же знач.: ~a приблизний, несправжній, удаваний, уявний, свого роду, якийсь.

kvazaŭ/hejm/a бот., зоол. який прижився.

kvazaŭ/hom/o 1. манекен; 2. опудало.

kvazaŭ/indiĝen/a бот., зоол. який прижився (син. kvazaŭhejma).

kvecal/o орн. квезаль [Pharomachrus mocinno].

kveĉ/o кул. чорнослив.

kver/i vn воркувати, воркотати (тж перен.), (про голубів ще) туркотати.

kver- тех. преф. зі знач. transversa (поперечний):~profilo поперечний профіль.

*kverel||i vn сваритися; ~o сварка; ~em/a сварливий.

*kverk||o бот. дуб [Quercus]; blank/a ~o = lanuga ~o; daimi/a ~o, dent/a ~o дуб зубчастий [Q. dentata, син. Q. daimio]; lanug/a ~o дуб пухнастий [Q. pubescens]; pedunkl/a ~o дуб звичайний (= roburo); petr/a ~o дуб скельний [Q. petraca, син. Q. sessiliflora]; ruĝ/a ~o дуб червоний [Q. rubra]; sesil/a ~o = petra ~o; verd/a ~o = ileks~o. ~a дубовий; ~ar/o діброва.

kvest||i vn просити пожертвування, збирати пожертвування; ~(ad)o збір пожертвувань; ~ist/o збирач пожертвувань.

*kvestor||o іст. квестор; скарбник; ~ec/o квестура (посада); ~ej/o квестура (приміщення).

kvestur/o = 1. kvestoreco; 2. kvestorejo.

kvezal/o = kecalo.

kvi||a зоол. який перебуває у спокої; ~ec/o тимчасове припинення розвитку, спокій, стан спокою.

*kviet||a тихий, спокійний; лагідний; безтурботний; безсловесний; ~e тихо, спокійно; лагідно; ~o, ~ec/o тиша, спокій; лагідність; ~ig/i vt заспокоювати; гамувати; угамувати; приборкати; ~ig/a заспокійливий; ~iĝ/i заспокоїтися, угамуватися; ~ism/o квієтизм (релігійно-етичне вчення); mal~a неспокійний, тривожний; mal~ec/o занепокоєння, неспокій, тривога; mal~ig/i vt стривожити, розбурхати; ne~ebl/a невгамовний, неприборкний.

kvik/i = kviviti.

kvik/o бот. 1. пирій (= elitrigio); 2. пирій повзучий (= ordinara elitrigio).

kvikstep/o квік-степ (спортивний танець).

*kvin п’ять; dek ~ п’ятнадцять; ~a п’ятий; ~o п’ятірка; ~e по-п’яте;

kvin/angul/o п’ятикутник;

kvin/cent пятсот.

kvin/cifer/a п’ятицифровий.

kvin/dek п’ятдесят.

kvin/ĝemel/o п’ятірня.

kvin||obl/a пятірний; ~on/o одна п’ята, п’ята частина; ~op/e уп’ятьох; ~op/o п’ятірка (група з 5 осіб); ~cent п’ятсот; ~dek п’ятдесят; ~ilion/o квінтильйон (1030); ~tet/o квінтет.

kvinkagesim/o церк. сиропуст, заговіння перед Великим постом.

Kvinsland/o геогр. Квінсленд (австралійський штат).

*kvint/o муз. квінта.

kvintal/o квінтал (міра ваги); центнер.

*kvintesenc/o квінтесенція.

kvintet/o див. kvin.

Kvintilian/o Квінтіліан (давньоримський теоретик риторики, педагог).

kvintilion/o мат. квінтильйон (1030).

Kvinto-Kurci/o іст. Квінтій Курцій (римський історик, = Kurcio).

Kvirinal/o геогр. Квіринал (один із семи римських пагорбів).

*kvit||a нічого не винний, вільний від боргу; ~e у розрахунку, квит; ~ig/i vt робити квитами, робити вільним від боргів; ~iĝ/i розплатитися, розрахуватися, розм. розквитатися, поквитатися.

*kvitanc||o квитанція, розписка ; ~i vt (ion al iu) видавати квитанцію (на що-н. кому-н.), давати  розписку (про що-н. кому-н.); ~mark/o марка (знак оплати); гербова марка.

kvivit! виг. цвірінь!, цвірінь-цвірінь!, цінь-цінь! (звуконаслідування дрібних пташок); ~i vn цвірінькати, пищати, щебетати.

kviz/o вікторина.

*kvocient/o мат. частка; співвідношення.

kvodlibet/o муз. попурі, в’язанка.

kvorum/o кворум.

kvot||o квота, частка, доля; ~ig/o встановлення квот.