A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

klab||o бойова палиця, кий, дубець; булава; ~radik/oz/o с.-г. кила. 

*klaĉ||i vn пліткувати, розпускати плітки, плести/плескати язиком; обмовляти; ~o плітка; ~is/in/o, ~ul/in/o пліткарка.

klad||o 1. зоол. тип; 2. заст. = filumo; ~o/genez/o кладогенез; unu~a однотипний; du~a двотипний; plur~a багатотипний.

kladodi/o бот. кладодій, видозмінене стебло (cин. limbeca tigo).

kladoni/o бот. ягель, оленячий мох [Cladonia].

*klaft/o сажень (міра довжини).

*klak||i vn ляскати; стукати, cтукотати, стукотіти, клацати; тряскати (н-д, про постріл, батіг, двері); клекотати (н-д, про лелеку); дзвякати, бряжчати(про щось металічне); бриніти, дзвеніти (н-д, про шиби); ~і per la manoj ляскати в долоні, ляскати долонями; ~і per la dentoj стукотіти зубами; ~і per la lango клацати язиком; ~il/o тріскачка; ~il/et/o див. kastanjeto; ~danc/o чечітка; al~i vt інформ. клацнути мишкою (по чому-н.); ~ferm/i vt замикати, клацнувши (клямкою, замком).

klam/i vn волати, кричати, розм. репетувати; скандувати.

klamid/o іст. хламида (чоловічий верхній одяг у ст. греків і римлян) (= ĥlamido).

klamidi/o бакт. хламідія [Clamydia].

klamidomonad/o бот. хламідомонада [Chlamydomonas].

klamidosperm/oj бот. гнетові, гнетопсиди (= gnetopsidoj].

klamidospor/o бот. хламідоспора.

klan/o 1. іст. клан; рід; 2. політ. клан.

klangul/o орн. морянка (= glacianaso).

Klanj/o (пестл. форма від Klaro) Кларочка, Кларонька.

*klap||o 1. клапан; вентиль; заслінка; cтулка; 2. навушник (у шапці); 3. бот. стулка; ◊ mankas ~o en lia kapo йому бракує клепки (у голові); ~eg/o (рухома) стулка (дверей); ~cel/il/o прицільна планка; ~fenestr/o стулчасте вікно; ~o/form/a клапаноподібний; ~lit/o відкидне ліжко, розкладне ліжко; ~pord/o ляда, люк; ~seĝ/o відкідний стілець; ~tabl/o розкладний стіл;  du~a двостулковий, двостулчастий; krom~o, post~o ав. закрилок; unu~a одностулковий, одностулчастий.

*klar||a ясний, світлий, чистий; чіткий, виразний; зрозумілий; ~а ĉielo ясне небо; ~а kapo перен. світла голова; ~e ясно, світло, чисто; чітко, виразно, зрозуміло; ~prononci чітко вимовляти; *~ec/o ясність, світлість; чіткість, виразність; зрозумілість; ~ig/i vt з’ясовувати; проясняти, пояснювати, тлумачити; очищувати, очищати; освітлювати; ~ig/o з’ясування; пояснення; очищування; ~ig/ist/o перекладач, товмач; ~iĝ/i прояснюватися, роз’яснюватися; з’ясовуватися; очищуватися; ставати чітким, виразним; ~bild/e виразно, образно; ~obskur/o мист. світлотінь; ~vid/a ясновидющий, прозорливий; *mal~a неясний, мутний; невиразний, нечіткий, туманний; незрозумілий; mal~e неясно, мутно; невиразно, нечітко, туманно; незрозуміло; mal~aĵ/o муть, каламуть; неясність, нечіткість, незрозумілість; mal~ec/o неясність, незрозумілість, туманність; mal~ig/i vt мутити, каламутити; затемнювати, затуманювати; mal~iĝ/і мутніти, каламутитися; темніти; ne~a неясний; нечіткий; незрозумілий; ne~aĵ/o, ne~ec/o неясність; нечіткість, невиразність; незрозумілість; ne~ig/ebl/a нез’ясовний.

*Klar/o Клара (ім’я).

klaret/o клерет, легке вино.

klarion||o сурма, труба, горн; ~i vn cурмити, трубити; ~ist/o сурмач, трубач, горніст.

klark/o геол. кларк.

*klarnet||o муз. кларнет; ~ist/o кларнетист.

klaroskur/o = klarobskuro.

*klas||o у різн.знач. клас; laborista ~о робітничий клас; ~о de mambestoj клас ссавців; filmo de alta ~о високомистецький фільм; supera ~о старший клас; ~a vagono de (la) unua ~o вагон першого класу; 1. класовий; ~a konscienco класова свідомість; ~aj kontraŭdiroj класові протиріччя; 2. класний; ~a ĉambro класна кімната, клас; ~i vt класифікувати; сортувати; ~ad/o класифікація; сортування; ~ig/i vt класифікувати, розбирати за класами; сортувати; ~ig/il/o лінґв. класифікатор; ~batal/o класова боротьба; ambr/o клас, класна кімната; ~karakter/o класовий характер; ~konsci/o класова свідомість; du/a~a другого класу, другокласний; en~ig/i vt розміщати/поміщати в класі; садовити в класі; sam~an/o однокласник; sub~o підклас; unu/a~a першого класу, першокласний; unu/a~ul/o першокласник, учень першого класу.

*klasifik||i vt 1. класифікувати; 2. зал. сортувати (= ranĝi); ~o, ~ad/o класифікація; ~ej/o зал. сортувальна станція.

*klasik||a класичний; ~aĵ/o класичний твір, класична річ; ~ec/o класичність; ~ism/o класицизм; ~ul/o класик; nov~a неокласичний; post~a посткласичний; pseŭdo~a псевдокласичний.

klast/o геол. 1. уламок, відламок, обломок; 2. = detrito.

klatr/o бот. клатрус [Clathrus].

Klaŭd||o Клод, Клавдій; ~a, ~in/o Клавдія (імена).

Klaŭdi/o Клавдій (ім’я, м. ін. римського імператора).

Klaŭdian/o Клавдіан (римський поет).

klaŭn||o клоун; ~i vn поводитися як клоун, блазнювати; ~aĵ/o клоунада, блазенство.

klaŭstr/o = klostro.

klaŭz/o юр. застереження, обмежувальна умова.

*klav||o клавіша; majuskliga ~o інформ. клавіша “Shift”, клавіша зміни реґістра; ~ar/o клавіатура; tajpila ~aro клавіатура друкарської машинки; ~ar/a клавішний; ~du/o інформ. комбінація двох клавіш; makro~o інформ. макроклавіша, програмована клавіша; retro~o інформ. клавіша повернення.

klavari/o бот. булавниця, рогатик [Clavaria].

klavicen/o клавесин.

klavikl/o анат. ключиця.

klavikord/o муз. клавікорд.

kle/o муз. ключ; basa ~o басовий ключ; violona ~o скрипковий ключ.

Kleant/o Клеант (ім’я).

klef/o = kleo.

klejstogam||a бот. клейстогамний; ~ec/o, ~i/o клейстогамія.

klem/o тех. клема, затиск.

klemat/o, klematid/o = klematito.

klematit/o бот. ломиніс [Clematis].

Klemencia Клеменсія (ім’я).

Klement||o Клемент; ~in/o Клементина (імена).

klementin||o бот. пізньостиглий безкісточковий мандарин (плід); ~uj/o, ~arb/o мандарин (дерево).

kleom||o бот. клеома [Cleome]; ~ac/o/j клеомові [родина Cleomaceae].

Kleon/o Клеон (ім’я).

Kleopatr/o Клеопатра (ім’я, м.ін. єгипетської цариці).

klepsidr/o клепсидра (водяний годинник).

kleptomani/o мед. клептоманія.

*kler||a освічений; учений; ~ec/o освіченість; ученість; ~ig/i vt просвіщати, робити освіченим, виучувати, вивчати; ~ig(ad)o освіта; ~ig/a освітній; ĝenerale ~iga загальноосвітній; ~iĝ/і здобути освіту, стати освіченим/ученим; навчатися; ~ul/o освічена людина, учена людина; mal~a неосвічений, простий, темний; mal~ec/o неосвіченість, неуцтво; sen~a неосвічений.

klerik||o духовна особа, служитель культу; ~a церковний, духовний; ~ar/o духівництво, клір.

klerikal||a клерикальний; ~ism/o клерикалізм; ~ist/o, ~ul/o клерикал.

klerodendr/o бот. клеродендрон [Clerodendrum].

klev/o = ŝraŭbŝlosilo.

kleveit/o мін. клевеїт, уранова смоляна руда.

Klevland/o геогр., м. Клівленд.

*klient||o клієнт; ~ar/o клієнтура.

klif/o стрімчак, бескид, стрімчастий берег, прибережні стрімкі скелі.

I klik||o тех. стопор; собачка, засувка, заскочка; ~i vt перешкоджати зворотному рухові зубчастого колеса, стопорити, застопорювати, блокувати; el~i vt знімати зі стопора, звільняти від стопора; ~horloĝ/o годинник зі стопором, секундомір; ~rad/o храповик, храпове колесо; el~iĝ/і звільнятися від стопора; en~iĝ/і замикатися (на заскочку), застопорюватися.

II klik||o кліка.

klimaks||o 1. літ. клімакс, сходження, підвищення; 2. перен. найвища/кульмінаційна точка, апогей; mal~o найнижча точка; низ, дно.

klimakter||o мед. клімактерій, клімакс, клімактеричний вік; ~a клімактеричний.

*klimat||o клімат; kontinenta ~о континентальний клімат; paca ~о перен. спокійна атмосфера/обстановка; ~a кліматичний; ~iz/i vt кондицiонувати повітря в приміщенні; створювати штучний клімат; ~iz/o кондиціонування повітря; створення штучного клімату. ~olog/o кліматолог; ~olog/i/o кліматологія; ~o/terapi/o мед. кліматотерапія; al~ig/i vt акліматизувати; al~iĝ/і акліматизуватися, пристосуватися до клімату; al~iĝ/o акліматизація.

*klin||i vt хилити, нахиляти, схиляти, похиляти, нагинати; ~і la kapon схилити голову; si/n ~i хилитися, схилятися, нахилятися, похилятися, нагинатися; ~o нахил, схиляння, нахиляння, нагинання; ~ec/o нахиленість, похиленість; ~iĝ/i хилитися, схилятися, нахилятися, похилятися, нагинатися; ~iĝ/o мор., ав. крен; ~aks/o вертлюг; цапфа; шийка кривошипа; ~direkt/i vt військ. зводити, наводити (дуло гармати); ~eben/o похила площина; ~kovr/i vt обшивати внапустку (дошками і т.п.); ~liter/o курсив (= kursivo); ~o/metr/o клінометр; ~rand/o тех. фаска, скіс, скошений край; ~salut/i vt кланятися, вітатися поклоном; al~i vt прихиляти, пригинати; al~iĝ/і прихилятися, пригинатися; de~i vt відхиляти; відводити (рушницю і т.п.); de~o фіз. схилення; de~iĝ/і відхилятися; збиватися (з курсу); відсторонюватися; de~iĝ/o 1. відхилення; 2. див. deklinacio 2; dis~i vt розхиляти; el~i vt вихиляти; for~i vt відхиляти, відгинати, відгортати; for~iĝ/і відхилятися, збочувати, сходити (з правильного курсу, шляху); retro~i vt закидати назад, схиляти дозаду; sen/de~iĝ/e несхильно, непохитно; si/n~o уклін, поклін; реверанс; sub~iĝ/o відхилення.

klinĉ/o спорт. клінч (у боксі – взаємне захоплювання супротивників у процесі бою).

*kling/o лезо; клинок.

*klinik||o мед. клініка; ~a клінічний; ~a esplor(ad)o клінічне обстеження; ~a morto клінічна смерть; ~ist/o клініцист.

klink/o клямка, засувка.

klinker/o буд. клінкер.

Klio/o міф. Кліо (муза історії).

klip||o кліпс.

kliper/o мор. кліпер.

*klister||o мед. клізма (процедура); vt робити/ставити клізму; ~il/o клізма (прилад); ~pilk/o балончик для клізми.

klistron/o фіз. клістрон.

*kliŝ||o кліше; ~i vt друк. виготовляти кліше, стереотипувати.

Klitandr/o Клітандр (ім’я).

Klitemnestr/o Клітемнестра (ім’я).

klitocib/o бот. клітоцибе, грузлик [Clitocybe].

klitor||o анат. клітор; ~a кліторний; ~ism/o мед. кліторизм; ~ektomi/o мед. видалення клітора.

klitori/o бот. кліторія [Clitoria].

kliv||i vt тех. лупати, розколювати, розщеплювати, розшаровувати (мінерали); ~ad/o лупання, розколювання, розщеплення, розшарування; ~ebl/a який піддається розшаруванню.

klivi/o бот. клівія [Clivia].

*kloak||o прям., перен. клоака; вигрібна яма; смітник, місце для скидання нечистот; ~a клоачний; ~ist/o каналізаційний робітник; ~ul/o/j зоол. однопрохідні, клоачні [ряд Monotremata]; ~apertur/o, ~faŭk/o каналізаційний отвір; каналізаційний люк; ~pur/ig/a каналізаційноочисний. 

Klodovald/o Хлодовальд (ім’я).

Klodove/o, Klodvig/o Хлодвіґ (ім’я).

klon||i vt клонувати; ~o клон; ~ad/o клонування; ~aĵ/o, ~ul/o клонована істота.

klonus/o мед. клонус, клонічна судорога.

*klopod||i vn клопотати; клопотатися, поратися; піклуватися, турбуватися, старатися; ~o(j), ~ad/o клопіт, клопотання, турботи, піклування, порання; старання; ne faru al vi la ~on не роби собі клопоту, не турбуйся; ~a заморочливий, клопітливий, клопітний, клопіткий; ~em/a клопітливий, турботливий, старанний.

*klor||o хім. хлор; ~at/o хлорат, сіль хлоратної кислоти; ~at/a: ~ata acido хлоратна кислота; ~emi/o мед. хлоремія; ~id/o хлорид, сіль хлористоводневої кислоти; kalia ~ido хлористий калій; ~id/emi/o мед. хлоридемія; ~iz/i vt хлорувати; ~iz(ad)o хлорування; ~o/kalk/o хлорне вапно, розм. хлорка; ~platin/at/o хім. хлорплатинат; hiper~id/emi/o мед. гіперхлоридемія; hiper~hidr/ec/o мед. гіперацидність, підвищена кислотність шлункового соку; hipo~hidr/ec/o мед. гіпоацидність, понижена кислотність шлункового соку; hipo~it/o гіпохлорит; kontraŭ~aĵ/o знехлорювальна речовина; per~at/o перхлорат; sen~id/iĝ/o знехлорювання, обезхлорювання.

kloral/o хім. хлораль.

kloramfenikol/o фарм. хлорамфенікол.

klorel/o бот. хлорела [Chlorella].

Kloris/a міф. Хлорис (богиня квітів).

klorit/o мін. хлорит.

klorofic/oj бот. ульвові [клас Chlorophyceae].

klorofil||o бот. хлорофіл; ~a хлорофільний; ~az/o хім. хлорофілаза.

klorofit/oj бот. (справжні) зелені водорості [відділ Chlorophyta].

kloroform||o мед., хім. хлороформ; ~i vt хлороформувати.

kloroplast/o бот. хлоропласт.

kloropren/o хім. хлоропрен.

kloroz/o мед. хлороз, бліда неміч.

klostr||o 1. арх. внутрішня ґалерея, крита аркада; 2. монастир (з внутрішньою ґалереєю), кляштор; ~a монастирський; ~o/fobi/o мед. клаустрофобія (нав’язливий страх закритих приміщень); en~ig/i vt віддавати у монастир.

klostridi/o бакт. клостридій, правцева паличка [Clostridium].

*kloŝ||o тех. ковпак, покришка; ~о por subakvaj laboroj водолазний дзвін; ~et/o ковпачок; ~flor/o бот. дзвоники (= kampanulo).

Klotar/o Хлотар (ім’я).

Klotild/o Хлотильда (ім’я).

klozet||o туалет, убиральня, клозет; ~paper/o туалетний папір.

klozone/o мист. клуазоне (французька емаль).

*klub||o клуб (об’єднання); ~a клубний; ~a rondeto клубний гурток; ~an/o член клубу; ~ej/o клуб (приміщення), приміщення клубу; ~estr/o голова клубу.

kluĉ||i vt тех. зчіплювати, з’єднувати, вмикати/включати передачу; ~o, ~ad/o зчеплення, з’єднання, вмикання/включення передачі; ~il/o зчеплення (механізм); ~pedal/o авт. педаль зчеплення; ~risort/o зчеплювальна пружина; ~o/stang/o з’єднувальний важіль; mal~i vt розчіплювати, роз’єднувати, вимикати/виключати передачу; tra~i vt переключати, перемикати (швидкість і т.п.).

*kluk||i vn кудкудакати, квоктати (про курку); ~o, ~ad/o кудкудакання, квоктання; ~~i vn = glugli.

klupe||o іхт. риба з родини оселедцевих; оселедець [Clupea]; ~ed/o/j оселедцеві [родина Clupeidae]; ~o/form/a/j оселедцеподібні [ряд Clupeiformes].

klus/o 1. тeх. шлюз; 2. мор. клюз.

*kluz||o мор. шлюз; ~i vt шлюзувати, пропускати судно через шлюз; ~ist/o працівник шлюзу, шлюзовий доглядач; ~oambr/o камера шлюзу; ~o/fund/o флютбет; водобій, днище; ~o/pord/o ворота шлюзу; ~o/pord/et/o затвор, загороджувальний щит, підйомний затвор; inter~ej/o прохід між шлюзами, канал між шлюзами.

kluzi||o бот. клюзія [Clusia]; ~ac/o/j клюзієві [родина Clusiaceae, син. Guttiferae] (син. gutiferoj).