A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i m o u

*ho виг. ох!, ой!.

hobal/o = mirho.

hobi/o улюблене заняття, захоплення, гобі.

*hoboj||o гобой (муз.інструмент); ~ist/o гобоїст.

Hoan(g)h/o геогр., р. Хуанхе.

Ho-Ĉi-Min Хо Ші Мін (в’єтнамський поет і політик).

Ho-Ĉi-Min -Urb/o геогр., м. Хошімін.

*hodiaŭ сьогодні; *~a сьогоднішній, нинішній; ~а evento сьогоднішня подія.

hodometr/o годометр (прилад для вимірювання пройденого шляху).

Hoĝkin/o мед. Годжкін (англійський лікар); (h)~a malsano хвороба Годжкіна (злоякісна пухлина лімфовузлів).

Hohencolern/o/j іст. Гогенцоллерни (династія брандербурзьких курфюрстів, пруських королів і німецьких імператорів).

Hohenŝtaŭf/o/j іст. Гогенштауфени (династія німецьких королів і імператорів).

hoj! виг. ей!

hoj||o мотика; ~i vt мотичити, розпушувати мотикою.

hojl/i vn вити, завивати (про пса, вовка і т.п) (= tirboji).

*hok||o 1. гак; 2. завіса; ~a схожий на гачок, гачкуватий; ~et/o гачок; v-~eto гачок, діакритичний знак (у буквах č, ě, ř, š, ž чеського алфавіту); ~ing/o петля (для гачка).

hok/baston/o ґирлиґа.

hok/faden/o вудка.

hok/fiŝ/i vt вудити (рибу).

hok/о/kruc/o свастика (= svastiko).

hok/stang/o багор; sub/hok/o графічний знак під буквою.

Hokajd/o геогр., о-в Хоккайдо.

hoke||o спорт. гокей; ~ej/o гокейний майданчик; ~il/o ключка; ~ist/o гокеїст.

hola! виг. ей!, алло!

Holand||o геогр. 1. Голландія (провінція); 2. кр. Нідерланди; (h)~an/o голландець; Nov/a ~o Нова Голландія (стара назва Австралії).

holandez/o кул. голландський соус.

hold/o мор. трюм (син. ŝipkelo).

holding/o фін. голдинґ, голдинґова компанія (компанія, що володіє контрольними пакетами інших компаній).

Holivud/o Голлівуд (центр американського кіновиробництва).

holk/o бот. медова трава [Holcus].

holm/o горб, пагорб.

holmi/o хім. гольмій.

holocefal/o/j зоол. суцільноголові, голоцефали [підклас Holocephali].

holocen/o геол. голоцен.

holoedr/a голоедричний (про кристали).

Holofern/o бібл. Олоферн.

holograf/o юр. заповіт, написаний рукою заповідача.

holografi/o спец. голографія.

hologram/o фото голограма.

holokaŭst/o жертвоприношення на вогні; (H)~o іст. Голокост (масове знищення євреїв).

holomorf||a мат. голоморфний; ~i/o голоморфія.

holost/o бот. костянець [Holosteum].

I holoste/o = holosto.

II holoste/o/j іхт. кісткові ганоїди [надряд Holostei].

holоturi||o зоол. голотурія [Holothuria] (син. markolbaso); ~oid/o/j голотурії, морські огірки, морські глечики [клас Holothurioidea]

Holstini/o іст. Гольштинія, Гольштейн (герцоґство).

*hom||o людина, рідше чоловік [Homo); saĝ/a ~o людина розумна [Homo sapiens]; *~a людський; ~ar/o людство; ~ar/an/o член людства, громадянин світу; ~ar/an/ism/o гомаранізм (релігійно-філософська доктрина, пропаґована Л.Заменгофом); ~ec/o людськість, людяність; ~ed/o/j зоол. гомініди [родина Hominidae]; ~id/o бібл. син людський; ~in/o жінка.

hom/am||a людський, людяний, людинолюбний; гуманний; ~o людинолюбство.

hom/amas||o натовп, юрба; ~a простолюдний, простонародний.

hom/evit/ul/o відлюдник, відлюдок.

hom/laŭs/o = pediko.

hom/mal/am/o людиноненависництво, мізантропія.

hom/manĝ/ul/o людоїд, канібал.

hom/o/mult/o натовп, юрба (= homamaso).

hom/plen/a багатолюдний.

hom/port/il/o носилки, ноші.

hom/scienc/o = antropologio.

hom/tru/o люк, лаз.

homeomorf||a мат. гомеоморфний; ~o гомеоморфізм; ~i/o гомеоморфія.

*homeopat/o мед. гомеопат; ~i/o мед. гомеопатія; ~i/a гомеопатичний.

homeostat||o фізіол., екол. гомеостаз; ~il/o гомеостат.

homeot/a біол. гомеозисний.

homeoteleŭt/o літ. рівнокінцевість, гомеотелевтон.

homeoterm/a біол. гомойотермний (той, що має сталу температуру).

Homer||o Гомер (давньогрецький поет); (h)~a гомерівський, гомеричний; (h)~a ridado гомеричний сміх.

homili/o церк. гомілія, проповідь, казання.

homo- гомо… (словоелемент грецького походження зі знач. “однаковий”).

homofon/o лінґв. омофон.

homogen||a однорідний, гомогенний; ~ec/o однорідність, гомогенність; ~ig/i vt гомогенізувати.

homogin/o бот. підбілик [Homogyne]; alp/a ~o підбілик альпійський [H. alpina].

homograf/o лінґв. омограф.

homokromi/o біол. гомохромія (пристосування тварин до середовища змінного кольору).

homolog||a спец. гомологічний, відповідний; ~aj vicoj гомологічні ряди (у хімії); ~ec/o гомологічність; ~i/o гомологія.

homomorf||a мат. гомоморфний; ~o гомоморфізм; ~i/o гомоморфія; ~i/a гомоморфічний.

*homonim||o лінґв. омонім; ~a омонімічний; ~ec/o омонімія.

homonimi/o лінґв. омонімія.

homopolar/a хiм. гомеополярний.

homopolimer/o хім. гомополімер.

homopter/o/j ент. рівнокрилі [група Homoptera].

homoseksual/a нрк. = samseksema.

homotet||a мат. гомотетичний; ~i/o гомотетія; ~i/a гомотетійний.

homotop||a мат. гомотопний; ~o гомотопність; ~i/o гомотопія.

homozigot/o біол. гомозигота.

homunkul/o гомункулус.

Hondur/o геогр., кр. Гондурас.

*honest||a чесний, порядний; ~an vorton! слово честі!; ~o честь; *~ec/o чесність, порядність; ~e чесно, порядно; ~ul/o чесна/порядна людина.

Hon(g)kong/o геогр., м. Гонконґ.

Honiar/o геогр. Хоніара (столиця Соломонових Островів).

Honolulu/o геогр., м. Гонолулу.

*honor||i vt шанувати, ушановувати, величати, віддавати шану; ~a почесний, поважний; *~o пошана, честь; por ~о de... на честь (кого-н.); fari ~on зробити честь, віддати шану, виявити шану; tabulo de ~o дошка пошани; doktoro pro ~o почесний доктор; kun kiu paroli mi havas ~on? з ким маю честь розмовляти?; ◊ al grandaj sinjoroj grandaj ~oj кого почитають, того й величають; ~aĵ/o знак пошани, поваги; ~ig/a почесний, шанобливий; ~ind/a поважний.

honor/am/o честолюбство.

honor/dam/o фрейліна.

honor/doktor/o почесний доктор, доктор гоноріс кауза.

honor/gard/o почесна варта.

Honor/legion/o орден Почесного леґіону.

honor/lok/o почесне місце.

honor/sent/o = digno.

*honorari||o гонорар, винагорода (грошовa); ~i vt платити гонорар.

Honorat/o Гонорат, Оноре (імена).

Honori/o Гонорій (ім’я).

Honŝu/o геогр., о-в Хонсю, Хондо.

*hont||i vt соромитися, стидитися; ~o сором, стид; ruĝiĝi pro ~o почервоніти від сорому; ~a ганебний, стидкий, стидний; ~em/a соромливий, сором’язний, сором’язливий; ~em(ec)/o соромливість, сором’язливість; ~ig/i vt соромити; ~ig/a ганебний, ганебний; ~ind/a ганебний, ганебний.

hop! виг. гоп!; ◊ ne diru ~! antaŭ la salto не кажи “гоп!”, поки не перескочиш; ~i vn cтрибати на одній нозі; ~advn підстрибувати.

hop/lud/o (гра в) класи, небо (= marelo).

hopak/oEU гопак.

hoplit/o іст. гопліт, важкоозброєний піхотинець (у Ст. Греції).

*hor||o година; ĉiun ~on щогодини, кожної години; duona ~o півгодини; kioma (або kiu) ~о estas? котра година? atendi plenan ~on чекати цілу годину; veturi po cent kilometrojn en ~o їхати по сто кілометрів за/на годину; ◊ por ĉiu faro estas ~o на все свій час, усьому свій час; ~a годинний, погодинний; ~ar/o графік, розклад. Прим. hor уживається як суф. у назвах одиниць: amper~o ампер-година; vat~o ват-година.

hor/cirkl/o = meridiano.

hor/montr/il/o годинна стрілка; годинникова стрілка.

hor/pag/e з погодинною оплатою.

hor/plan/o розклад, графік роботи.

hor/preĝ/o/j церк. часи.

hor/zon/o часовий пояс.

Horac/o Горацій (ім’я).

Horaci/o Горацій (ім’я, м.ін. римського поета).

hord/o орда, полчище; ватага; la Or/a (H)~o іст. Золота Орда.

*horde||o бот. ячмінь [Hordeum]; ordinar/a ~o ячмінь звичайний [H. vulgare]; mus/a ~o ячмінь мишачий [H. murinum]; ~aĵ/o страва з ячменю (юшка, каша); ~akv/o кул. оршад, миґдальне молоко; ~grajn/o = hordeolo.

hordelim/o бот. горделімус [Hordelimus].

hordeol/o мед. ячмінь.

*horizont||o обрій, видноколо, горизонт; ĉiel/a ~o небокрай; ver/a ~o мор. справжній горизонт; vid/ebl/a ~o мор. видимий горизонт; ~a горизонтальний.

*horizontal||a горизонтальний; ~o горизонталь, горизонтальна лінія; ~ec/o горизонтальність; ~iĝ/o ав. повернення до горизонтального польоту.

horizontal/indik/ator/o ав. авіагоризонт.

Horlivk/oUE геогр., м. Горлівка.

*horloĝ/o годинник; elektra ~o електричний годинник; cifera ~o електронний годинник; ~o fruas, malfruas годинник спішить, відстає; streĉi la ~on завести годинник; ~ej/o годинникова майстерня; ~et/o маленький годинник, годинничок; ~ist/o годинникар; ~uj/o (годинниковий) корпус, корпус годинника.

horloĝ/direkt/e за годинниковою стрілкою.

horloĝ/o/kest/o корпус годинника.

hormon||o фізіол. гормон; steroid/a ~o стероїдний гормон.

Horn/a: ~a kabo геогр. мис Горн.

hornungi/o бот. двонасінник [Hornungia].

horor||i vn жахатися, відчувати жах; ~o жах, страх; ~a жахливий.

*horoskop/o гороскоп.

hors||o фам. героїн; ~ist/o постачальник героїну; ~(em)ul/o наркоман.

horst/o геол. горст.

hort/o фруктовий сад (=fruktoĝardeno).

Hortensa Гортензія (ім’я).

*hortensi/o бот. гортензія (= hidrangeo).

Hortensi/o Гортензій (ім’я).

hortikultur||o с.-г. садівництво і квітникарство; ~a садівничий; ~ist/o садівник.

*hortulan/o орн. вівсянка садова [Emberiza hortulana].

Horus/o міф. Гор, Хор (єгипетський бог сонця).

hos/o шланґ.

hosana! виг. осанна!

hospic/o притулок, богадільня.

*hospital||o шпиталь, госпіталь; лікарня; kampa ~о польовий шпиталь; ~a шпитальний, госпітальний; лікарняний.

hospital/ŝip/o госпітальне судно.

hospital/urĝ/ej/o станція швидкої допомоги.

*hosti||o церк. проскура; облатка (у католиків); ~uj/o чаша; ~montr/il/o церк. дароносиця, ковчежець (= monstranco).

Hoŝea бібл. Осія.

hot! hoto! виг. вйо! (до коней).

*hotel||o готель; ~a готельний; ~ist/o власник готелю, адміністратор готелю.

hotel/mastr/o власник готелю, адміністратор готелю.

hotentot/o етн. готентот.

hotoni/o бот. плавушник [Hottonia].

Hoverl/oEU геогр., г. Говерла.