A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i m o u

*hiacint||o бот. гіацинт [Hyacinthus].

Hiad/oj астр. Гіади.

hialit/o мін. гіаліт.

hiat/o 1. лінґв гіатус, зіяння, збіг голосних; 2. геол. стратиграфічна перерва (= tavolmanko).

hibaĉ/o етн. хібаці (у японській оселі – посудина для розжареного вугілля, що обігріває кімнату).

Hiberni/o іст. Ібернія (назва, яку дали римляни Ірландії).

hibisk/o бот. гібіскус [Hibiscus]; ~о kanaba кенаф.

hibrid||o гібрид, помісь; ~a гібридний; ~ec/o гібридність; ~iĝ/o гібридизація.

hid/a відразливий, потворний, страшний.

hidalg/o гідальґо, ідальґо (іспанський дворянин).

hidatid||o зоол. личинка ехінокока; ~oz/o мед. ехінококоз.

hidn/o бот. їжовик, колчак [Hydnum].

І*hidr||o 1. у різн. знач. гідра; 2. зоол. гідра [Hydra]; (H)~o астр. Гідра; ~oid/oj зоол. гідроїдні [ряд Нydroida]; ~ul/o/j гідрозої [клас Hydrozoa].

ІІ hidr/o хім. водень (ужив. як преф. у складних словах). Прим. Не плутати hidr/o з початковим словоелементом hidro/.

hidr/acid/o/j хім. галогеноводні;

hidr/id/o хім. гідрид;

hidr/o/karbon/o хім. вуглеводень.

hidr/oksid/o див. oksido.

hidr/id/i хім. vt гідрогенізувати, приєднувати водень до речовин.

hidrange||o бот. гортензія [Hydrangea]; grand/foli/a ~o гортензія великолиста [H. macrophylla]; ~ac/o/j гортензієві [родина Hydrangeaceae].

hidroni/o хiм. гідроній.

hidrant/o гідрант, пожежний кран.

*hidrarg||o хiм. меркурій (хімічний елемент); ртуть, живе срібло (проста речовина); ~a ртутний.

hidrargilit/o мін. гідраргіліт.

hidrast/o = hidrastido.

hidrastid/o бот. гідрастис [Hydrastis].

hidrat||o хем. гідрат; ~a гідратний; ~(ig)i vt гідратувати; ~iĝ/i гідратуватися;

hidraŭlik||o гідравліка; ~a гідравлічний.

hidrazin/o хем. гідразин.

hidrazon/o хем. гідразон.

hidro/ гідро… (словоелемент грецького походження зі знач. “вода”).

hіdrobat||o орн. качурка [Hydrobates]; ~ed/o/j качуркові [родина Hydrobatidae].

hidro(benzo)kinin/o хiм. гідро(бензо)хінін.

hidrobiologi/o гідробіологія.

hidrocefal/o мед. гідроцефалія.

hidrocel/o мед. гідроцеле (водянка яєчка).

hidrodinamik/o фіз. гідродинаміка.

hidroelektr||o гідроелектрика; ~a гідроелектричний; ~a fabriko гідроелектростанція.

hidrofil||o біол. гідрофілія, хім. гідрофільність; ~a гідрофільний.

hidro/fit/o гідрофіт (= akvoplanto, akveja planto).

hidrofob/a хім. гідрофобний.

*hidrofobi/o мед гідрофобія, водобоязнь, сказ.

hidrofon/o мор., тел. гідрофон.

*hidrogen||o хім. гідроген (хімічний елемент), водень (проста речовина); ~a водневий; vt гідрогенізувати.

hidrogen/bomb/o (або H-bombo) воднева бомба.

hidrogensulfat/o хім. кислий сульфат, гідросульфат.

hidrogensulfit/o хім. кислий сульфіт, гідросульфіт.

hidrogeolog||o гідрогеолог; ~i/o гідрогеологія.

hidrograf||o гідрограф; ~i/o гідрографія

hidroĥer/o = hidrokero.

hidrokarbid/o нрк. = hidrokarbono.

hidrokarbon/o див. hidr/o.

hidrokarid/o = hidrokarito.

hidrokarit||o бот. жабурник [Hydrocharis]; ran/mord/a ~o жабурник звичайний [H. morsus-ranae] (син. ranmordo); ~ac/o/j жабурникові [родина Hydrocharitaceae]; ~al/o/j жабурникоцвіті [порядок Hydrocharitales].

hidroker/o зоол. водосвинка [Hydrochoerus].

hidrokinon/o хім. гідрохінон.

hidrokorak/o = kormorano.

hidrokotil/o бот. щитолисник [Hydrocotyle] (син. akvotelero).

hidroksid/o хім. гідроксид.

hidroksil/o хім. гідроксил, гідроксильна група.

hidroliz||i vt хім. гідролізувати; ~o гідроліз.

hidrolog||o гідролог; ~i/o гідрологія (наука про водну оболонку земної кулі).

hidromekanik/o гідромеханіка.

hidrometr||o фіз. гідрометр; ~i/o гідрометрія.

hidroni/o хім. гідроній, гідроксоній.

hidroplan/o гідролітак, гідроплан.

hidroprogn/o орн. чеграва [Hydroprogne].

hidrops||o мед. водянка; ~ul/o хворий на водянку.

hidrore/o мед. гідрорея (сильні водянисті виділення зі слизової оболонки).

hidrosfer/o геол., екол. гідросфера.

*hidrostatik||o фіз. гідростатика; ~a гідростатичний.

hidrosulfit/o заст. = ditionito.

hidroteknik/o гідротехніка.

*hidroterapi||o мед. водолікування, гідротерапія; ~a водолікувальний, гідротерапічний.

hidroterm||a геол. гідротермальний; ~ism/o гідротермальні процеси.

hidrotropism/o біол. гідротропізм.

*hien/o зоол. гієна [Hyaena].

hieraci/o бот. нечуйвітер [Hieracium]; blank/har/a ~o нечуйвітер волохатенький [H. pilosella]; ombrel/a ~o нечуйвітер зонтичний [H. umbellatum]; oranĝ/kolor/a ~o нечуйвітер оранжево-червоний [H. auranthiacum].

hierarĥi||o, hierarki||o ієрархія; ~a ієрархічний.

hieratik/a ієратичний, священний; ~а skribo ієратичнe письмо.

*hieraŭ учора; ~a учорашній; ~o учорашній день.

hierodul/o рел. невільник/невільниця при храмі.

hierofant/o іст. ієрофант, жрець Деметри.

hierogami/o іст., рел. ієрогамія, заручини богів (містеричний статевий зв’язок верховної жриці з ієрофантом).

*hieroglif||o ієрогліф; ~a ієрогліфічний.

Hieronim/o Єронім (ім’я).

hif/o бот. гіф(а), грибна нитка.

hifolom/o бот. опеньок несправжній [Hypholoma]; fask/a ~o опеньок сірчасто-жовтий [H. fasciculare].

hifomicet/o/j бот. гіфоміцети [порядок Hyphomycetales].

Higiea міф. Гігіея (у давньогрецькій міфології богиня здоров’я).

*higien||o гігієна; ~a гігієнічний, санітарний; ~ist/o гігієніст, санітарний лікар.

higro/ гігро… (словоелемент зі згач. “волога”).

higrocib/o бот. гігроцибе [Hygrocybe].

higrofor/o бот. гігрофор [Hygrophorus].

higrograf/o метео гігрограф.

*higrometr||o метео гігрометр; ~i/o гігрометрія; ~i/a гiгрометричний.

higroskop||o метео гігроскоп; ~a гігроскопічний.

higrostat/o тех. гігростат.

hihi хи-хи, хі-хі, хи-хи-хи, хі-хі-хі; ~i vn хихикати, хіхікати.

hik! виг. гик! (при гиканні); ~i vn гикати.

hik/o притичина, заковика.

hikori/o бот. карія, гікорія (= karjo).

hiksos/o іст., етн. гіксос.

І hil||o зоол. квакша, райка, деревна жаба [Hyla]; ~ed/o/j квакшеві [родина Hyliadae].

ІІ hil/o = hilumo.

Hilari/o Іларій, Іларіон, Гіларій (ім’я).

Hilda Гільда (ім’я).

Hilel||o рел. Гіллель (єврейський рабин, який тлумачив Біблію з лагідністю і толерантністю); (h)~ism/o гіллелізм (перша форма гомаранізму, релігійно-філософської доктрини, пропаґованої Л.Заменгофом).

hilozoism/o філос. гілозоїзм (вчення, що розглядає всю матерію від самого початку як живу).

hilum/o 1. анат. ворота; 2. бот. рубчик.

Himaĉal/o геогр. Гімачал-Прадеш (один із індійських штатів).

Himalaj/o геогр., гори Гімалаї.

himantoglos/o бот. ремнепелюстник [Himantoglossum].

himantop(od)/o орн. ходуличник [Himantopus himantopus].

himati/o гіматій (чоловічий і жіночий плащ у ст. греків).

himen/o анат. гімен, дівоча перетинка; (H)~o міф. Гіменей (давньогрецький бог шлюбу).

himene/o бот. гіменея [Hymenaea].

himeni/o бот. гіменій.

himenomicet/o/j бот. гіменоміцети, шапинкові гриби [група Hymenomycetes].

himenopter/o/j ент. перетинчастокрилі [ряд Hymenoptera].

*himn||o гімн; ~a гімновий; ~ad/i співати гімни; vn ~ar/o книга/збірник гімнів.

І hin/o зоол. ослюк.

ІІ hin/o бібл. гін (міра рідин, ≈ 6 л).

hinajan/o рел. хінаяна (один із двох головних напрямів буддизму).

hind||o 1. індієць; 2. гінді (мова); ~a індійський; (H)~i/o, Індія; ~i/a ~ia lingvo (мова) гінді; (H)~ia Oceano геогр. Індійський океан; ~in/o індійка; (H)~uj/o = (H)~io.

Hind/o/ĉin/i/o геогр., п-ів Індокитай.

hind/eŭrop/a індоєвропейський.

hindu||o індус (прихильник індуїстської релігії); ~a індуський; ~ism/o індуїзм.

Hindukuŝ/o геогр., гори Гіндукуш.

Hindustan||o геогр., рівнина Індостан; (h)~a індостанський

hinĝ/o дверна завіса (= kardino).

hioglos/o анат. під’язиково-язиковий м’яз.

hioid/o анат. під’язикова кістка.

hiosciam||o бот. блекота (= hiskiamo); ~in/o хім. гіосцiамін.

hip/o садовий ніж.

hipalag/o літ. гіпалага.

hiparion/o палеонт. гіпаріон [Hipparion].

hipeastr/o бот. гіпеаструм [Hippeastrum].

hiper- гіпер… (преф. у наук. термінології зі знач. “понад норму”).

hiperbat/o літ. гіпербатон.

hiperbol||o мат., літ. гіпербола; ~a гіперболічний; ~oid/o мат. гіперболоїд.

hiperbore/o міф. гіперборей, гіпербореєць, житель Крайньої Півночі.

hiperemi/o мед. гіперемія.

hiper/estez/o мед. гіперестезія;

hiperestezi/o мед гіперестезія, підвищена чутливість шкіри.

hiperglikemi/o мед. гіперглікемія (підвищена кількість цукру в крові).

hiper/granulocit/emi/o гіперґранулоцитемія.

hiper/hipofiz/ism/o мед. гігантизм.

hiperik||o бот. звіробій [Hypericum]; kalik/a ~o звіробій чашечковий [H. calycinum]; tra/punkt/a ~o звіробій звичайний [H. perforatum]; ~ac/o/j звіробійні [родина Hypericaceae].

hiper||imun||a зверхімунний, гіперімунний; ~ec/o підвищений імунітет, гіперімунітет; ~ig/i vt гіперімунізувати; ~iĝ/і гіперімунізуватися.

hiperkriz/a, hiperkrit/a гіперкризовий (= superkrita).

hipermetrop||a мед. далекозорий; ~ec/o далекозорість.

hiperon/o фіз. гіперон.

hiperonim/o лінґв. гіперонімія.

hiperosmi/o мед. гіперосмія (підвищена чутливість до запахів).

hiperostoz/o мед. гіперостоз (паталогічне розростання кісткової тканини).

hiperplazi/o мед. гiперплазія (надмірне розростання тканини).

hipertensi||o мед. гіпертензія (підвищений тиск у порожнинах організму); ~a гіпертонічний; ~ul/o гіпертонік.

hipertoni/o фізіол. гіпертонія, підвищення тонусу (або напруження) тканин і органів

*hipertrofi||o гіпертрофія, надмірне збільшення; ~a гіпертрофічний; ~i vn гіпертрофуватися, надмірно збільшуватися.

hiphop/o муз. гіп-гоп (поєднання репу і брейка).

hipi/o гіпі (представник молодіжного руху, що зародився у США в 60-х роках 20 ст.).

hipocikloid/o мат. гіпоциклоїд.

hipn/o бот. гіпн, гіпнум [Hypnum].

*hipnot||o гіпноз; ~a гіпнотичний; ~i vn бути у стані гіпнозу; ~ig/i, ~iz/i vt гіпнотизувати; ~ig/ant/o гіпнотизер;

hipnot/o/terapi/o мед  гіпнотерапія, лікування гіпнозом.

hipnoz/o = hipnoto.

hipo- гіпо… (преф. у наук. термінології зі знач. “нижче норми”).

hipocentr/o геол. гіпоцентр.

hipocikloid/o мат. гіпоциклоїда.

hipoderm/о 1. анат. гіподерма (син. subdermo, subhaŭto); 2. ент. дрік, підшкірний овід [Hypoderma].

*hipodrom/o іподром.

hipoestezi/o мед. гіпоестезія.

hipo/estez/o мед. гіпестезія.

hipofagi/o іпофагія, споживання конини (= ĉevalmanĝado).

hipofe/o бот. обліпиха [Hippophae]; ramn/oid/a ~o обліпиха крушиновидна [H. rhamnoides].

hipofiz||o анат. гіпофіз(а), мозковий придаток.

hip/o/fosf/it/o хім. гіпофосфіт.

hipogastr/o анат. підчерев’я.

hipoge/o арх. підземелля, склеп; ~a підземний.

hipogin/a бот. підматочковий.

hipoglos/о 1. анат. під’язиковий нерв; 2. іхт. палтус [Hippoglossus].

hipo/granulocit/emi/o гіпоґранулоцитемія.   

hipogrif/o міф. іпоґриф (казкова істота: наполовину кінь, наполовину ґриф).

hipo/hipofiz/ism/o мед. карликовий зріст.

hipoĥondri/o = hipokondrio.

hipojodit/o хім. гіпойодит.

hipokamp/o іхт. морський коник [Hippocampus].

hipokastan||o бот. гіркокаштан [Hippocastanum]; ~ac/o/j гіркокаштанові [родина Hippocastanaceae].

hipokaŝtan/o = hipokastano.

hipokaŭst/o арх., іст. гіпокаустерій (підвальне приміщення, звідки нагріте повітря надходило в житлові кімнати).

hipokondr/o анат. підребер’я.

hipokondri||o мед. іпохондрія, пригнічений стан духу; ~a іпохондричний; ~ul/o іпохондрик.

hipokotiledon/o бот. гіпокотиль.

Hipokrat/o Гіппократ (давньогрецький медик).

Hipokren/o літ. Гіпокрена, Іпокрена (джерело натхнення на г.Гелікон).

*hipokrit||i лицемірити; ~a лицемірний; ~o, ~ec/o лицемірство; ~ul/o лицемір.

hipola/o орн. берестянка [Hippolais]; flav/a ~o берестянка зелена [H. icterina]; mal/grand/a ~o берестянка мала [H. calligata]; melodi/a ~o берестянка багатоголоса [H. polyglotta]; pal/a ~o берестянка бліда [H. pallida].

Hipolit/o Іполіт, Іполит (ім’я).

Hipolite міф. Іполіта (цариця амазонок).

hipoman/o бот. гіпомане [Hippomane].

Hipomen/o міф. Гіпомен (наречений Аталанти).

Hipon/o іст., м. Гіппон.

hiponim/o лінґв. гіпонім.

hipoplazi/o мед. гіпоплазія (недорозвинення тканини, органа, частини тіла внаслідок порушення внутріутробного розвитку плода).

*hipopotam/o зоол. бегемот, гіпопотам [Hippopotamus].

hipospadi/o мед. гіпоспадія (паталогічне зміщення сечовипускного отвору у чоловіків).

hopostat/a біол. гіпостатичний.

hipostaz/o 1. рел. іпостась; 2. мед. гіпостаз; 3. філос. гіпостасис, опредмечена ідея.

hipostil/o арх. гіпостиль, гіпостильний зал (просторе крите приміщення, стелю якого підтримують колони).

hipotaks/o лінґв. гіпотаксис, підрядний зв’язок між реченнями.

hipotal/o бот. підверстовище.

hipotalam/o анат. гіпоталамус.

*hipotek||o іпотека, застава (нерухомого майна); ~a іпотечний, заставний; ~i vt віддавати в заставу, закладати (нерухомість).

hipotek/atest/o іпотечний сертифікат.

hipotek/bank/o іпотечний банк.

hipotenar/o анат. гіпотенар, підвищення мізинця.

hipotensi||o мед. гіпотензія, знижений кров’яний тиск; ~/ig/il/o засіб для зниження тиску.

hipotenuz/o мат. гіпотенуза.

hipоtermi/o мед. гіпотермія (зниження температури тіла нижче норми).

*hipotez/o гіпотеза; припущення; ~a гіпотетичний; ~i висувати гіпотезу; припускати.

hipotoni/o мед. гіпотонія, пониження напруження тканини, органу, системи.

hipotrofi/o мед. гіпотрофія (зменшення об’єму органа тіла).

hipsogram/o = niveldiagramo.

hipsokrom/a фіз. гіпсохромний; ~a efiko гіпсохромний ефект.

hipsometr||o геод. гіпсотермометр, гіпсометр (прилад для вимірювання висоти місцевості над рівнем моря за температурою кипіння води); ~i/o гіпосометрія.

hipur||o хім. радикал гіпурової кислоти (у складних словах); ~at/o гіпурат, cіль гіпурової кислоти; ~at/a acid/o гіпурова кислота.

hipurіd||o бот. водяна сосонка [Hippuris]; ~ac/o/j водянососонкові [родина Hippuridaceae]; ~al/o/j водянососонковоцвіті [порядок Hippuridales].

hirak/o = prokavio.

Hirkani/o геогр. Гірканія (область у пн.-сх. частині Ірану).

Hiroŝim/o геогр., м. Хіросіма.

hirsutism/o мед. гірсутизм (надмірне оволосіння в жінок).

*hirt||a 1. наїжачений, наїжений, настовбурчений; 2. скуйовджений, кошлатий, розм. розпатланий, патлатий; ~ig/i vt наїжачувати, піднімати сторч, стовбурчити, настовбурчувати; куйовдити, розм. розпатлати; ~iĝ/i vn наїжачуватися, наїжуватися, стовбурчитися, ставати сторч; ~ism/o мед. гірсутизм, ненормальна волосатість; ~ul/o розм. патлач.

*hirud||o зоол. п’явка [Hirudo]; ~in/o хім. гірудин; ~ul/o/j п’явки [клас Hirudinea].

*hirund||o орн. ластівка [Hirundo]; ◊ unu ~o printempon ne alportas одна ластівка не робить весни; ~a ластівчин, ластів’ячий, ластівчаний, ластовиний, ластів’яний; ~ed/o/j ластівкові [родина Hirundinidae]; ~id/o ластів’я, ластовеня.

hirund/nest/o  кул. ластівчине гніздо.

hirund/o/vost||a у формі ластівчиного хвоста (про з’єднання); ~ul/o ент. косатець короткохвостий, махаон (= hirundvostaa papilio) (cин. makaono). 

his||i vt мор. піднімати, підіймати (вітрила, прапор); ~il/o фал; mal~i vt опускати.

*hiskiam||o бот. белена [Hyoscyamus]; nigr/a ~o блекота чорна [H. niger] (син. hiosciamo); ~in/o хiм. гіосціамін (син. hiosciamino).

*hisop/o бот.гісоп [Hyssopus].

*hispan/o іспанець; ~a іспанський; (H)~i/o геогр., кр. Іспанія; ~in/o іспанка; ~ism/o іспанізм; (H)~uj/o = (H)~io.

hispan-amerik(an)a іспано-американський.

hispan/hund/o спаніель (= spanielo).

hispan/maŭr/a іспано-маврський.

hist||o анат. тканина; kuniga ~а сполучна тканина; ~olog/o гістолог; ~olog/i/o мед. гістологія.

hist/o/genez/o біол. гістогенез.

hist/o/kemi/o гістохімія.

hist/o/plasmoz/o мед. гістоплазмоз.

histamin/o фізіол. гістамін.

hister/o ент. карапузик, гнилюк [Hister].

histerez||o фіз. гістерезис; magnet/a ~o магнітний гістерезис; ~a cikl/o/kurb/o петля гістерезиса.

*histeri/o мед. істерія; ~a істеричний; ~ism/o істеричний стан; ~ul/o істерик; ~ul/in/o істеричка.

histerotomi/o мед. гістеротомія (розтин стінки матки).

histidin/o хім., фізіол. гістидин.

histogram/o стат. гістограма.

histon/o фізіол., хім. гістон.

*histori||o історія; ~a історичний; ~a fonto історичне джерело; ~ec/o історичність; ~ist/o історик.

historiograf||o історіограф; ~i/o історіографія.

*histrik/o зоол. дикобраз [Hystrix].

histrion||o блазень, фіґляр, комедіант; ~ad/o фіґлярство; перен. балаган.

hitit||o іст. хет; ~a хетський.

Hitler||o іст. Гітлер; (h)~a гітлерівський; (h)~an/o гітлерівець; (h)~ism/o гітлеризм.

HIV мед. (homa imunonesufiĉestiga viruso) ВІЛ (вірус імунодефіциту людини).