A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

*fi! І. виг. фе!, фі!; ~ al vi! cоромся!; ІІ. преф., що виражає зневажл. ставлення, перев. з моральної точки зору: ~homo мерзенна, негідна людина, негідник; ~buŝo морда, писок; ~komercisto гендляр; ІІІ. самостійно вжив. морфема зі знач. преф.:~a мерзенний, бридкий, гидкий, негідний, нікчемний; ~aĵ/o мерзота, гидота; мерзенний, бридкий учинок; ~ul/o мерзотник, гадина, негідник; ~ec/o мерзенність, гидливість.

fi фі (грецька буква Φ, φ).

fi/afer||o афера; ~ist/o аферист.

fi/ag||і vn негідно діяти/чинити; ~o негідна дія, негідний вчинок.

*fiakr||o фіакр, найманий екіпаж; ~ist/o візник.

*fianĉ||o наречений, жених; ~a прикм. до ~o; ~a donaco подарунок нареченого; ~ig/i vt заручати (хлопця); *~iĝ/i (kun, al) заручатися (про хлопця); ~iĝ/o заручини (хлопця); *~in/o наречена; ~in/ig/i vt заручати (дівчину); ~in/iĝ/i заручатися (про дівчину); ~in/iĝ/о заручини (дівчини);

fianĉ/amik/o боярин, дружко, дружба.

*fiask||o фіаско, провал, невдача; ~i vn потерпіти фіаско, зазнати невдачі; провалитися.

fi/aventur/o авантюра.

fiber/o заст. = ondatro.

fibol/o 1. археол. фібула (металева застібка для одягу); 2. (англійська) шпилька (= sendanĝera pinglo).

*fibr||o 1. анат., фізіол. волокно, фібра, жилка; nerva ~o нервове волокно; per ĉiuj ~oj de la koro усіма фібрами душі; 2. тех. волокно; ~a волокнистий; мед. фіброзний; ~et/o анат. 1. волокнинка, фібрила; 2. міофібрила; ~iĝ/i розпадатися на волокна, розлізатися; ~in/o фізіол. фібрин; vegetala ~ino рослинний фібрин;

fibr/in/o/gen/o фізіол. фібріноген.

fibr/om/o мед. фіброма.

fibr/o/skop||o мед. фіброскоп; ~i/o фіброскопія.

fibran/o штапельне полотно.

fibrilaci/o мед. фібриляція.

fibroin/o спец. фіброїн.

fibul/o анат. мала гомілкова кістка (син. peroneo).

-fic- суф., що служить для утворення назв класів водоростей від родової назви.

*fid||i vt, vn (iun, al/je iu) довіряти; покладатися на кого-н.; вірити; ~і sin mem сподіватися на самого себе; ~u min, ~u al mi покладися на мене; ◊ Dion ~u, sed senfare ne sidu на Бога складайся, а роботи не цурайся; ~o довіря, довіра, віра; havi ~on pri la estonteco мати віру в майбутнє; ~ebl/a такий, кому можна довіряти; ~em/a довірливий; ~ind/a надійний, вірний, певний.

fid/o/plen/a повний довіри.

fideikomis/o юр. фідеїкоміс (у римському праві – вид заповідального розпорядження).

*fidel||a 1. вірний, відданий; resti ~a ĝis la tombo/morto залишитися вірним до гробу/смерті; 2. точний, достовірний; ~ec/o 1. вірність, відданість; 2. точність, вірогідність; ~ul/o 1. вірна, віддана людина; 2. рел. благовірний (ім.);

fidel/romp/o клятвопорушення, порушення клятви.

fi/denunc/ist/o знев., розм. стукач, сексот.

Fidi/o Фідій (давньогрецький скульптор).

fidr/o ел. фідер, живильний провід.

*fier||a гордий; зарозумілий, гордовитий; ~i vt пишатися, гордитися; ~ec/o гордість; зарозумілість, гордовитість; ~o ŝveligis lian bruston гордість розпирала йому груди; ~ig/i vt робити гордим; ~ig/a похвальний, схвальний; ~eg/o пиха, бундючність, гордовитість (= orgojlo); ~iĝ/i запишатися, загордитися; ~ind/aĵ/o предмет гордості; ~ul/o гордій, гордівник, гордун.

fifr/o муз. дудка (= fluteto).

*fig||o бот. фіґа, інжир, смоківниця;

fig/arb||o 1. фікус; 2. фіґа, фіґове дерево, смоківниця, інжир (= karikfikuso); folio de ~o фіґовий листок;

fig/uj/o = figarbo.

fig/foli/o фіґовий листок.

fig/o/kakt/o бот. індійська смоковниця [Opuntia ficus-indica].

Figar/o літ. Фіґаро.

*figur||o образ, зображення, фіґура; ŝi havas belan ~on у неї гарна фіґура; ~a образний, фіґуральний; ~i vt зображувати; фіґурувати ~aĵ/o фіґурна річ; ~ant/o театр., кіно статист; ~et/o фіґурка;

Fiĝi/o/j геогр. Фіджі (острови та держава).

fi/insekt/o (комаха-)паразит.

fik||i vt vn злягатися (= koiti); вульґ. їбати, рідше їбатися; похідні: ~o, ~ad/o, ~ej/o, ~em/a, ~em/ul/o, ~em/ul/in/o, ~ebl/a, ~ind/a, ~end/a, ~il/o (= kaco; gadmeso), ~uj/o, ~ing/o, ~tru/o (= piĉo), ~ist/o, ~majstr/o, tra~i vt, el~i vt, sen~a (nokto), sen~e (dormi), anus~i, pug~i vt (= bugri), for~iĝ/u!

fikari/o бот. пшінка, жовтець-пшінка [Ranunculus ficaria].

*fikci||o фікція, вимисел; фантастика; scienca ~о наукова фантастика; ~a фіктивний, мнимий, уявний, вигаданий; фантастичний; ~ec/o фіктивність.

fikomicet/o/j бот. фікоміцети [класPhycomycetes].

*fiks||i vt укріплювати, укріпляти, прикріплювати, прикріпляти, закріплювати, закріпляти, фіксувати; фото закріплювати, закріпляти; зосереджувати (погляд, увагу); ~a фіксований, нерухомий, добре прикріплений; пильний (про погляд); ~a ideo ідея фікс, настирлива ідея;; ~e непорушно (про погляд); ~ad/o укріплювання, прикріплювання, закріплювання, фіксування, фіксація; ~aĵ/o фото фіксаж; ~il/o 1. фіксатив, фіксатор; 2. кріплення (у лижах); ~it/a непорушний, сталий, фіксований.

fiks/angul/o кут заклинювання.

fiks/aŭskult/i vn вслухатися, вслухуватися, вслуховуватися, прислухатися, прислухуватися, прислуховуватися.

fiks/ban/o фото закріплювання.

fiks/ide||o ідея фікс, настирлива ідея; ~ul/o псих., мед. мономан; одержима/причинна людина/

fiks/kom/a інформ. з фіксованою комою.

fiks/prez/e 1. за твердою ціною, за твердими цінами; 2. готівкою.

fiks/punkt/o мат. нерухома точка.

fiks/rigard/i vt придивлятися, приглядатися, вдивлятися.

*fiktiv||a фіктивний, мнимий, уявний, вигаданий; ~o лінґв. умовний спосіб (= us-modo); ~ec/o фіктивність.

fikus/o бот. фікус [Ficus]; bengal/a ~o фікус бенґальський, баньян [F. benghalensis] (син. banjano); kari/a ~o = karik~o; kaŭĉuk/a ~o фікус [F. elastica]; karik/fikus/o смоківниця, інжир, фіґа [F. carica] (син. figarbo 2).

*fil||o син; la erarinta ~о блудний син; ~a синівський; ~et/o синок, синочок; ~ig/i vt усиновлювати, усиновляти; ~ig/o усиновлення; *~in/o дочка; ~in/et/o доня, донечка;

filadelf/o бот. садовий жасмин [Philadelphus].

Filadelfi/o геогр., м., штат Філадельфія.

filag/o бот. жабник [Filago].

filakteri/o філактерія (єврейський талісман).

filament/o 1. бот. нитка тичинки; 2. ел. нитка розжарювання; 3. анат. нитка, ниточка.

filandr/o(j) павутина, бабине літо.

filant/o бот. філантус [Phyllanthus].

*filantrop||o філантроп; ~a філантропічний, благодійний; *~i/o філантропія.

filari||o зоол. філярія, нитянка, нитчатка; ~oz/o мед. філяріоз; ~ul/o/j філярієві, нитянкові, нитчаткові [ряд Filarioidea].

filatel||o філателія; ~a філателістичний; ~ist/o філателіст.

filateli/o див. filatelo.

file/o філе.

Filemon/o Филимон, Тилимон (ім’я).

filer/o філер (угорська розмінна монета).

filharmoni/o філармонія.

*fili/o відділення, філія; ~iĝ/i стати філією.

filigran||o 1. філіґрань (ювелірний виріб); 2. філіґрань, водяний знак (син. akvomarko); ~a філіґранний, тонкий (про роботу) ; ~i vt філіґранити. 

*filik||o бот. папороть; ~o/j = ~opsidoj;

filik/o/psid/o/j папоротевидні [клас Filіcopsida].

Filip/o Філіпп, Пилип; ~a, ~in/o Філіппа, Филипа, Филипина (імена).

filipendul/o бот. гадючник [Filipendula].

Filipi/o іст., м. Филипія.

filipik/o літ. філіпіка, викривальна промова.

Filipin/o/j геогр., о-ви, кр. Філіппіни.

filistr||o філістер, обиватель, міщанин; обмежена особа; ~a філістерський, обивательський, міщанський; ~ec/o філістерство, обивательщина, міщанство.

filiŝt||o іст. філістимлянин, філістимець; ~a філістимлянський, філістимський; ~in/o філістимлянка, філістимка; (F)~uj/o іст., бібл. Філістимія.

filit/o мін. філіт.

*film||o 1. плівка, кіноплівка; 2. фільм, кінофільм; silenta ~о німий фільм; larĝekrana ~o широкоекранний фільм; ~i vt, vn знімати фільм; ~ad/o кінозйомка; ~ist/o кінодіяч, кінопрацівник; ~uj/o касета.

film/aktor/o кіноактор.

film/o/baz/o основа кіноплівки/фотоплівки.

film/lud/i vn грати у фільмі.

film/o/muzik/o музика до фільму.

film/o/prezent/ad/o демонстрація/показ фільму, кіносеанс.

film/o/produkt/ej/o кіностудія.

film/o/stel/o знаменитий актор, кінозірка.

film/o/stri/o фотоплівка, фотострічка, кіноплівка, кінострічка.

film/o/teatr/o кінотеатр (син. kinejo).

film/o/tek/o фільмотека.

filodendr/o бот. філодендрон [Philodendron].

filodi/o бот. пластинковидний черешок.

filogenez/o біол. філогенез.

filokser/o зоол. фiлоксера [Phylloxera] (син. vinlaŭso).

Filoktet/o Філоктет (ім’я).

*filolog||o філолог; ~i/o філологія; ~i/a філологічний.

Filomel/o міф. Філомела (нещаслива царівна, перетворена на солов’я).

filon/o зоол. відділ (таксонімічний термін); sub~o підвідділ.

Filon/o Філон (ім’я, м.ін. давньогрецького філософа).

filopod/o/j заст. = brankiopodoj.

filosemit/o філосеміт (особа, прихильна до євреїв); ~ism/o філосемітизм.

filoskop/o орн. вівчарик [Phylloscopus]; brun/a ~o вівчарик бурий [P. fuscatus]; flav/brov/a ~o вівчарик жовтобровий [P. sibilatrix]; nord/a ~o вівчарик шелюговий [P. borealis]; verd/a ~o вівчарик зелений [P. trochiloides].

filostom||o зоол. листонос [Phyllostomus]; ~ed/o/j листоносові [родина Phyllostomatidae].

*filozof||o філософ; ~i vn філософствувати; розмірковувати ~i/o філософія; ~i/a філософський.

fils/o філс (розмінна монета в Бахрейні, Іраку та Йорданії).

*filtr||i vt фільтрувати, цідити, проціджувати; ~a фільтрувальний, фільтрівний; ~ad/o фільтрування, проціджування; ~aĵ/o фільтрат, продукт фільтрації; ~iĝ/i просочуватися, цідитися, проціджуватися, фільтруватися; ~il/o фільтр.

filtr/o/disk/o фільтрувальний диск.

filtr/o/paper/o фільтрувальний папір.

filtr/o/tuk/o цідилко.

filtrum/o анат. жолобок.

filum||o бот. відділ (таксономічний термін); зоол. тип; ~o бот. підвідділ; зоол. підтип.

fimbri/o анат. торочка.

fimoz/o анат. фімоз.

fin- ужив. як преф. для позначення завершення, викінчування, н-д: ~pagi сплатити (до кінця); ~trinki випити (до дна).

*fin||i vt кінчати, закінчувати, завершувати, припиняти; ~і kurson закінчити курс навчання; ~a кінцевий, останній; заключний; ~e нарешті, зрештою, накінець; ~o кінець; ◊ ~o bona, ĉio bona хороше, що гарно кінчається; ~~/e врешті-решт, зрештою, кінець кінцем; ~ad/o закінчення; ~aĵ/o закінчення (граматичне); ~ig/i vt припиняти; ~iĝ/i кінчатися, закінчуватися, завершуватися; ~iĝ/o: la ~iĝo de la mondo кінець світу; ~it/a закінчений, завершений; ~ul/o останній (у ряду, черзі).

fin/aparat/o інформ. термінал (= terminalo).

fin/modjul/o інформ. термінал (= terminalo).

fin/o/far/a завершальний.

fin/o/spurt/o фінішний ривок.

fin/staci/o кінцева станція.

*final||o у різн. знач. фінал; заключна частина; ~a фінальний, останній, кінцевий, заключний.

*financ||o фінанси, кошти; ~a фінансовий; ~i vt фінансувати, забезпечувати коштами; виділяти кошти, давати гроші ~ist/o фінансист.

financ/kapital/o ек. фінансовий капітал.

financ/ministr/o міністр фінансів.

fines/o 1. ав. аеродинамічна якість; 2. карт. биття молодшою картою.

*fingr||o палець, заст. перст; dika ~o великий палець; malgranda ~o мізинець; montra ~o вказівний палець; ringa ~o безіменний (або підмізинний) палець; ~ad/o постановка пальців (при грі на муз. інструменті); ~et/o пальчик; (F)~et/o Мізинчик (прикладка в іменах казкових персонажів); ~ing/o наперсток; ~uj/o 1. палець (у рукавиці); 2. напальчник; ~um/i vt торкати, мацати, перебирати (пальцями).

fingr/o/form/a пальчастий.

fingr/o/larĝ/o на палець, на ширину пальця.

fingr/o/pint/o пучка; fingr/o/plat/o лад (у струнних інструментах).

fingr/o/prem/aĵ/o відбиток пальця.

fingr/o/sign/o знак пальцем.

fini/a мат. скінченний (= fajnajta); ~o скінченна величина (= fajnajtо); ne~a нескінченний; ne~ig/antнескінченність; trans~a позаскінченність.

finial/o арх. гребінь (або коньок, коник) шпиля.

Finister/o геогр. Фіністер (департамент у Франції; мис).

finiŝ/o спорт. фініш.

finitiv/o лінґв. особова форма дієслова (на відміну від інфінітива, дієприкметників і дієприслівників).

Finland/o = Finnlando.

finn||o фін; ~a фінський; ~in/o фінка; (F)~uj/o, (F)~land/o геогр., кр. Фінляндія (син. Suomio); ~(o)-ugr/a фінно-угорський.

Finnmark/o геогр. Фінмарк (провінція у Норвегії).

fint||o фінт, обманний рух (у фехтуванні); ~i vn фінтити.

fiol/o склянка, пляшечка, флакон.

I*firm||a міцний, твердий; стійкий, непохитний; ~а tero (або grundo) твердий ґрунт; ~а decido тверде рішення; ~aĵ/o твердь; ~e міцно, твердо, стійко, непохитно; ~ec/o міцність, твердість; стійкість, непохитність; ~ig/i vt посилювати, утверджувати, зміцнювати, робити міцним/стійким/непохитним; ~ig/o зміцнення, посилення, утвердження;

firm/kontakt/e впритиск, впритул.

II*firm/o фірма (cин. firmao).

firma/o фірма.

firmament/o небозвід, небесний звід; рел. небесна твердь.

Firmian/o Фірміан (ім’я).

firmvar/o інформ. мікропрограми.

firn/o фірн, злежаний сніг.

first/o 1. арх. гребінь/коник даху; 2. геогр. гребінь (гори).

firtst/patn/o буд. коньковий прогін.

fisi||o фіз. розщеплення атомного ядра; ~a: ~a bombo атомна бомба.

*fisk||o 1. державна казна/скарбниця; 2. казначейство; ~a фіскальний; казенний.

*fistul/o мед. свищ, нориця, фістула.

fistulin/o бот. печіночниця, фістуліна [Fistulina]; hepat/a ~o печіночниця звичайна (= hepatfungo).

fistulos/o бот. цибуля трубчаста, цибуля-татарка, батун, цибуля семилітка [Allium fistulosum].

fisur/o мед. фісура (тріщина, щілина).

*fiŝ||o риба; dolĉakva ~o прісноводна риба; fumaĵita ~o копчена риба; farĉita ~o фарширована риба; ◊ putrado de ~o komenciĝas de lkapo риба гниє з голови; ~o/j зоол. риби [клас Pisces]; (F)~o/j астр. Риби; ~a рибний, риб’ячий; ~i vn рибалити, ловити рибу; ◊ ~і en malklara akvo ловити рибу в каламутній воді; ~ad/o рибальство, риболовля; ~aĵ/o рибна страва; ~ej/o місце рибалення; розм рибальня; ~et/o рибка; ~id/o мальок; ~ist/o рибак; рибалка; ~uj/o рибник.

fiŝ/agl/o o орн. скопа (= pandiono).

fiŝ/bred/ad/o рибництво.

fiŝ/faden/o волосінь.

fiŝ/farun/o риб’яче борошно.

fiŝ/gelaten/aĵ/o кул. заливне з риби.

fiŝ/glu/(aĵ)/o риб’ячий клей.

*fiŝ/hok||o риболовний гачок; ~i vn вудити рибу, ловити рибу (вудкою).

fiŝ/kan/o вудлище, вудилище.

fiŝ/kapt||i = fiŝi; ~aĵ/o улов; ~il/o риболовне знаряддя, знаряддя рибальства (будь-яке: мережа, вудка, ятір); ~ist/o = fiŝist/o.

fiŝ/kest/o ящик для зберігання живої риби.

fiŝ/konserv/aĵ/o рибна консерва.

fiŝ/kuk/o рибний пиріг (= kamaboko).

fiŝ/kultur/o рибництво.

fiŝ/manĝ/ad/o іхтіофагія, поїдання риби.

*fiŝ/ole/o риб’ячий жир.

fiŝ/ost/o риб’яча кістка.

fiŝ/ov||o/j, ~ar/o ікра.

fiŝ/riz/aĵ/o кул. рис з рибою.

fiŝ/o/saŭr/oj палеонт. іхтіозаври [ряд Ichthyosauria].

fiŝ/sup/o рибна юшка.

fiŝ/vend/ej/o рибний магазин.

I fit||o бот. фіто… (у складних словах вказує на зв’язок з поняттям “рослина”).

II -fit- бот. …фіт (суф., що вживається: 1. для утворення назв відділів рослин-археогонітів: brio~oj мохоподібні; pino~oj голонасінні (син. gimnospermoj); magnoliofitoj покритонасінні (син. angiospermoj). Прим. Деякі назви відділів сприймаються як цілісні слова: klorofitoj хлорофіти; spermatofitoj сперматофіти (син. semplantoj); 2. для утворення назв груп рослин, вищих від відділу: talo~oj талофіти, таломні/сланеві рослини; embrio~oj ембріофіти; trakeo~oj трахеофіти, судинні рослини (син. vaskulplantoj).

fiteŭm/o бот. фітеума [Phyteuma].

fit/in/o хiм. фітин.

fiting/o тех. фітинг.

fitis/o орн. вівчарик весняний [Phylloscopus trochilus].

fitobezoar/o мед. фітобезоар (чужородне тіло шлунка).

fit/o/fiziolog/i/o фітофізіологія, фізіологія рослин (= plantfiziologio).

fit/o/flagel/ul/o/j бот. фітофлагелати [клас Phytomastigophorea].

fitoftor/o бот. фітофтора [Phytophtora].

fitogen/a біол. фітогенний.

fit/o/geograf/i/o географія рослин, фітогеографія (= plantgeografio);

fitokrom/o бот., хім. фітохром.

fit/ol/o хім. фітол;

fitolak/o бот. лаконос [Phytolacca].

fit/o/patolog/i/o фітопатологія, патологія рослин (= plantpatologio).

fit/o/soci/olog/i/o фітосоціологія;

fit/o/sterol/o фітостерин, рослинний стерин; (син. plantostirolo); fit/o/terapio фітотерапія (= plantoterapio).

fit/o/terapi/o мед. фітотерапія, лікування лікарськими рослинами.

fizali/o зоол. фізалія [Physalia] (син. portugala militŝipo).

fizalid/o бот. фізаліс, марунка [Physalis].

*fizik||o фізика; eksperimenta ~o експериментальна фізика; molekula ~o молекулярна фізика; nuklea ~o ядерна фізика; solidstata ~o фізика твердих тіл; ~a фізичний; ~a fenomeno фізичне явище; ~ist/o фізик; ~o/terapi/o фізіотерапія.

fiziognomik/o фізіогноміка (вчення про вираження людини в рисах обличчя та формах тіла).

*fiziolog||o фізіолог; ~i/o фізіологія; ~i/a фізіологічний.

*fizionomi/o фізіономія.

fizioterapi/o = fizikoterapio (див. terapio).