A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

esamen||o (бджолиний) рій (= abelsvarmo); ~i vn роїтися.

Esav/o бібл. Ісав, Езав.

*escept||i vt виключати, робити виняток; ~o виняток; fari ~on зробити виняток; ~o el regulo виняток із правила; ~a винятковий; ~e (de) за винятком; ~e se якщо не; ~okaz/e у виняткових випадках; sen~e без жодних винятків, безумовно, абсолютно.

escet/o лінґв. есцет (німецька буква ß).

ese||o літ. есе, есей, нарис, етюд; ~ist/o есеїст.

esen||o рел. есен, есей (член єврейської секти 2 ст. до н.е. - 1 ст. н.е.); ~ism/o есенізм.

*esenc||o 1. суть, сутність; 2. хім. есенція; ~a суттєвий, істотний, основний, істотно важливий; ~e по суті справи, власне кажучи, в основному; sen~a неістотний, несуттєвий; безглуздий, недолугий. 

Esĥil/o Есхіл (давньогрецький драматург).

esiv/o лінґв. есив (відмінок у фінно-угорських мовах).

-esk- неофіційний суф. із знач. “подібний; такий, що нагадує; у стилі”: viro – чоловік, vir~a мужеподібний; japano – японець, japan~a у японському стилі.

*eskadr/o мор., військ. ескадра.

eskadron/o військ. ескадрон (= skadro).

eskal||o1. драбина (тж як бічна стінка у возі); 2. петлі, що розійшлися (у панчосі, в’язаних виробах); ~i vt підніматися/лізти по драбині; ~ad/o ескалація; ~ator/o ескалатор.

eskalon||o військ. ешелон; ~i vt ешелонувати, розташовувати війська вглиб.

eskalop/o кул. ескалоп.

*eskap||i vt, vn уникати, позбуватися; утікати, рятуватися втечею, розм. змиватися; ~і el malliberejo утекти з в’язниці; ~o втеча; ~int/o особа, що уникла небезпеки, загибелі; уцілілий (ім.); ~ism/o ескапізм (прагнення піти від дійсності у світ ілюзій); відірваність від життя.

eskap/klav/o інформ. клавіша Esc, клавіша виходу.

eskar/o мед. струп.

eskarp/o військ. ескарп; внутрішня спадина.

eskarpen/o туфля без шнурівки, лодочка.

eskatologi/o рел. есхатологія (рел. вчення про кінцеву долю людства і Всесвіту).

eskim||o ескімос; ~a ескімоський.

*eskort||o конвой, ескорт, охорона; ~i vt конвоювати, ескортувати, супроводжувати.

eskortip/o конвойний/ескортний корабель.

eskud/o екю (стародавня французька монета); ескудо (португальська грошова одиниця).

eskul||o бот. гіркокаштан [Aesculus]; ~in/o фарм. ескулін.

Eskulap/o Ескулап (латинське ім’я давньогрецького бога медицини Асклепія).

Eskvilin/o геогр. Есквілін (пагорб у Римі).

eskvir/o іст. есквайр, сквайр (нижче дворянське звання).

eskvizit/a 1. ледь помітний, ледь відчутний, легкий; 2. мед. різкий (про біль).

esoter/a езотеричний, таємний, прихований, недоступний для загалу.

espanjolet/o шпінґалет, віконна засувка.

espart/o бот. еспарто, іспанський дрік (спільна назва ряду рослин, що використовуються для плетіння виробів).

*esper||i vt сподіватися, надіятися, мати надію, уповати; mi forte ~as я сильно надіюся, (я) маю велику надію; ~o надія, сподівання; ~ant/o людина, яка сподівається; ~ebl/a сподіваний, можливий; ~ebl/e можливо; можна сподіватися; ~ig/i vt уселяти/подавати надію, розм. обнадіювати; ~ig/a підбадьорюючий, обнадійливий.

esper/don/a який подає надії; багатообіцяючий; підбадьорливий.

*Еsperant||o 1. Ecперанто (псевдонім Л.Заменгофа, під яким вийшов перший підручник міжнародної мови); 2. есперанто (мова); ~a есперантський; (e)~aĵ/o те, що належить до есперанто, річ, пов’язана з есперанто (література, прапорці, значки і т.п.); (e)~an/o симпатик/прихильник есперанто; (e)~ig/i vt есперантизувати, перекласти на есперанто; (e)~ist/o есперантист; (e)~ist/iĝ/і стати есперантистом; ~uj/o Есперантія, Есперантида (cукупність місць і установ, де вживається есперанто); есперантський світ; (e)~o/og/o есперантолог; (e)~olog/i||o есперантологiя, наука про есперанто;

esperant/lingv/a есперантомовний, есперантський (= Esperanta);

esplanad/o еспланада, площа, плац.

*esplor||i vt 1. досліджувати, вивчати; розслідувати; 2. мед. вислухувати, обслухувати, обстежувати; ◊ ~i la fundon de la glaso заглядати до чарки; ~o, ~ad/o 1. дослідження; розслідування; 2. мед. обслухування, обстеження; 3. радіо розгортка; ~a дослідний, дослідницький; ~ant/o, ~ist/o дослідник;

esplor/institut/o дослідний інститут.

esplor/rigard/i vt уважно, прискіпливо обдивлятися/оглядати, придивлятися, обстежувати.

esplor/vojaĝ/o наукова експедиція.

espoz/i = eksponi.

espres||o кул. кава еспресо; ~il/o = espresomaŝino.

espres/(o)/maŝin/o апарат для приготування кави еспресо.

*esprim||i vt виражати, висловлювати; ~і sian opinion висловити свою думку; ~o вираз, вислів; ~a виразний; ~ad/o вираження, висловлювання; ~il/o засіб вираження/висловлення.

esprim/manier/o спосіб вираження/висловлення.

esprim/plen/a виразний.

esprim/riĉ/a барвистий, багатий (про мовлення, стиль).

*est||i vn бути; tio ~as (= t. е.) тобто; а саме; ~o, ~ad/o буття, існування; ~aĵ/o істота; ~ig/i vt створити, породити; ~iĝ/i виникати, з’являтися, поставати; ~ant/a існуючий, дійсний; ~ant(ec)o теперішній час; ~int/a колишній, минулий; ~int(ec)o минуле (ім.), *~ont/a майбутній; ~ont(ec)o майбутнє (ім.);

est/konfes/i vt визнавати (за свого, свою).

est/o = estono.

*establ||i vt 1. засновувати, запроваджувати, улаштовувати; 2. установлювати, налагоджувати; 3. відкривати (торгівлю, філію); ~o, ~ad/o 1. заснування, впровадження; 2. установка, установлення; 3. відкриття; ~aĵ/o установка (пристрій, механізм).

ester||o хiм. естер, складний ефір; ~az/o естераза.

Ester/o бібл. Естер, Естера, Есфір.

*estetik||o естетика; ~a естетичний; ~ist/o естетик; ~ul/o естет.

estez||o фізіол. чутливість шкіри, органів.

estez/o/metr/o естезіометр.

estiel спол. як (у ролі кого, чого); li faris tiun decidon ~ prezidanto він прийняв це рішення як голова.

*estim||i vt поважати, шанувати, цінувати; ~o повага, пошана; kun profunda ~o з глибокою повагою; ~at/a шановний; tre ~ata sinjoro! вельмишановний пане!; ~ind/a гідний поваги; *mal~i vt ставитися з презирством, погордою, зневажати; mal~o презирство, зневага, погорда; mal~ind/a огидний, мерзенний; mem~o самоповага.

*esting||i vt 1. гасити (свічку, вогонь, вапно); 2. угамовувати (спрагуу і т.д.); ~o гасіння, гашення; угамування (спраги і т.д.); ~iĝ/i гаснути, погасати; ~iĝ/o згасання; ~il/o 1. гасило, гасильник; 2. вогнегасник; ~it/a 1. погашений, загашений; 2. гашений (про вапно, син. velka); ~ator/o вогнегасник;

estivaci/o бот. розміщення частин у квітковій бруньці..

*eston||o естонець; ~a естонський; (E)~i/o геогр., кр. Естонія; ~in/o естонка; (E)~uj/o = (E)~io.

*-estr||o І. суф., що вказує на особу, яка керує, завідує предметом, зазначеним у корені: regn~o глава держави; ŝip~o капітан корабля; ІІ. cамостійно вжив. морфема: ~o начальник; командир; директор; завідувач; ватажок; ~i vt, vn керувати, управляти; бути начальником; очолювати; ~ad/o (у)правління, керівництво; начальствування, старшинування; *~ar/o правління, керівництво, начальство; старшина; kunsido de la ~aro засідання правління; ~ar/an/o член правління; ~ec/o верховенство.

*estrad/o естрада, підмостки (= podio).

estradiol/o = oestradiolo.

estragon/o бот. полин естрагон, тархун [Artemisia dracunculus].

estuar/o геогр. устя ріки (розширене), естуарій, лиман.