A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

І *en І. прийм. у, в; 1. позначає місце: ~ la urbo у місті; ~ arbaro у лісі; ~ arbaron у ліс; 2. позначає час: ~la venonta jaro у наступному році; ~ printempo навесні; 3. виражає інші обставинні значення: ~ alia maniero іншим способом; ~ nova palto у новому пальтi; rompi ~ pecojn розбити на шматки; ili venis ~ granda nombro вони прийшли у великій кількості; pomarbo ~ floroj яблуня у цвіті; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a внутрішній; ~e усередині; ~ig/i vt вносити; вводити; вкладати; ~ig/o інформ. ввід; ~ig/il/o, ~ig/ator/o інформ. пристрій вводу; ~iĝ/i занурюватися, заглиблюватися; проникати; ІІІ. преф. зі знач. прийм., найчастіше відповідає укр. в-, у-, за-: ~iri входити; ~skribi вписувати; ~vicigi ставити в ряд, шикувати.

ІІ -en- зоол. суф., за допомогою якого утворюється назва підродини шляхом додавання його до назви роду; відп. лат. inae: mustelo – куниця (назва роду), mustel~oj – підродина куницевих.

ІІІ -en- хім. –ен (суф., що вказує на наявність одного подвійного зв’язку С=С у ненасичених вуглеводнях: et~o етен, but~o бутен).

ІV en/о єна (японська грошова одиниця).

en/iĝ/i упасти в безодню, кинутися в безодню, провалитися у безодню; перен. потрапити у безодню, скотитися у прірву.

enad/o орн. голуб синяк [Columba nas] (син. arbоkolombo).

en/akv/iĝ/i заходити у воду, занурюватися.

enalag/o лінґв. еналага (перенесений епітет або порушення формально-граматичної відповідності).

en/am/iĝ/і влюблятися, закохуватися; li en~iĝis al junulino el najbara domo він закохався в дівчину з сусіднього будинку.

enant/o 1. бот. омег [Oenanthe]; 2. орн. кам’янка [Oenanthe].

enantem/o мед. енантема (висип на слизових оболонках).

enantiomorf/a фіз., хім. енантіоморфний.

enantiotrop/a фіз., хім. енантіотропний.

enantioz/o = oksimoro.

en/balzam/ig||i vt бальзамувати; ~ist/o бальзамувальник.

en/bat/i vt вбивати, набивати.

en/blov/i vt вдувати.

en/botel/ig/i vt наливати в пляшку/бутель, розливати (в пляшки).

en/brak/ig/i = brakumi.

en/brigad/ig/i vt записати до складу бриґади, прийняти/включити в бриґаду.

en/bus/iĝ/і заходити/сідати в автобус.

en/buŝ||aĵ/o вудила (= mordaĵo); ~ig/i vt брати в рот, класти до рота.

encefal||o анат. головний мозок; ~in/o фізіол. енцефалін; ~it/o мед. енцефаліт, запалення головного мозку.

encefal/algi/o мед. біль у головному мозку.

encefalo/graf/i/o мед. eнцефалографія.

encefal/o/gram/o мед. eнцефалограма.

encefal/o/mjel/it/o мед. eнцефаломієліт.

encefal/o/pati/o мед. захворювання головного мозку.

Encelad/o міф. Енкелад (один із сторуких велетнів).

en/cerb/ig/i vt вбивати в голову, втокмачувати.

enciklik/o церк. енцикліка (письмове звернення папи римського).

*enciklopedi||o енциклопедія; ~a енциклопедичний.

en/cirkl/ig/i vt брати в кільце, оточувати.

en/cirkv/ig/i vt підключати.

en/ĉerk/ig/i vt покласти в труну/домовину.

*-end- суф. зі знач. "яким має бути": far~a laboro робота, що має бути зроблена; solv~a problemo задача, що має бути розв’язана.

en/danĝer/ig/i vt ставити в небезпечне становище.

endemi||o мед. ендемія (постійне існування й періодичне поширення окремих захворювань у певній місцевості); ~a мед., екол. ендемічний; ~ul/o екол. ендемік; ~ec/o ендемічність.

Endimion/o міф. Ендиміон (прекрасний пастух, закохана у якого Селена намовила Зевса приспати його, щоб зберегти вічну юність).

*endivi/o бот. цикорій справжній, ендивій [Cichorium endivia].

еndo- ендо…(інтернаціональний преф., що означає знаходження всередині чого-н.).

endoderm/o біол. ендодерма.

endofazi/o псих. ендофазія (внутрішня мова; здійснення рухів губ, язика та щелепи, що відповідають говорінню, але без вимовляння звуків).

endogami||o етн. ендогамія (звичай, що дозволяв шлюби лише між представниками однієї суспільної групи); ~a ендогамний.

endogen/a бот., геол. ендогенний.

endokard(і)/o анат. ендокард(ій).

endokarp/o бот. ендокарпій, середоплодень.

en/dok/ig/i vt ставити/вводити в док.

endokrani/o анат. ендокран (зліпок внутрішньої поверхні кісток черепа).

endokrin||a фізіол. ендокринний; ~aj glandoj залози внутрішньої секреції; ~olog/o мед. ендокринолог; ~olog/i/o мед. ендокринологія.

endolіmf/o фізіол. ендолімфа.

endometr/o анат. ендометрій (слизова оболонка, що покриває внутрішню поверхню матки).

endomorfi/o мат. ендоморфізм.

endonukleaz/o біол. ендонуклеаза.

endoplasm/o біол. eндоплазма.

En-Dor/o бібл. Ен-Дор (село).

endorfin/o фізіол. ендорфін.

en/dorm||ig/i vt присипляти; ~iĝ/і заснути;

endos/i vt фін. індосувати (робити передавальний напис на звороті векселя).

endoskop||o мед. ендоскоп; ~i/o ендоскопія.

endosmoz/o біол. ендосмос (проникнення води і розчинених в ній речовин із зовнішнього середовища в клітину).

endosperm/o біол. ендосперм.

endoteli/o анат. ендотелій.

endoterm/a фіз. ендотермічний (який вбирає тепло).

endotoksin/o бакт., хім. ендотоксин.

Ene||o міф., літ. Еней (один із троянських героїв); ~ad/o “Енеїда”; (e)~id/o енеєць.

Eneid/o = Eneado.

eneolitik/o археол. енеоліт.

energetik/o енерґетика.

*energi||o прям., перен. енерґія, сила; elektra ~o електрична енерґія; latenta ~o прихована енерґія; atom/kern/a ~o енерґія атомного ядра, ядерна енерґія; kinet/a ~o кінетична енерґія; liber/a ~o вільна енерґія; nukle/a ~o ядерна енерґія; ~a енерґійний; ~e енерґійно, з енерґією; ~ig/i vt пробуджувати енерґію; ~ism/o філос. енерґетизм (течія у філософії та природознавстві на початку 20 ст., прихильники якої заміняли поняття матерії поняттям енерґії).

energi/bezon/a біол. який потребує енерґії.

energi/don/a наснажливий, який додає енерґії.

energi/font/o джерело енерґії.

energi/konsum/ad/o енерґоспоживання.

energi/kvantum/o фіз. квант енерґії.

energi/politik/o енерґетична політика.

energi/produkt/ad/o виробництво енерґії.

energi/ŝpar/ad/o збереження/економія енерґії, енерґозбереження.

energi/trans/form/il/o фіз. перетворювач енерґії.

en/est/(ad)/o вміст, наявність.

en/fak/ig/i vt розкладати по скриньках.

en/fal||il/o пастка; сильце; капкан; ~uj/o западня.

en/fend/i vt робити врубку, зарубку, паз.

en/fer/ig/i vt закувати в кайдани.

en/ferm||i vt закривати, зачиняти, замикати (когось/щось у чому-н.); ~iĝ/i замикатися, зачинятися (у чому-н.) ~ema karaktero замкнутий характер.

enfil||i vt військ. обстрілювати поздовжнім вогнем; ~o, ~ad/o обстріл поздовжнім вогнем.

en/flar/i vt вдихати носом; нюхати.

en/flu||i vn впадати; ~ej/o гирло.

en/flug/i vn влітати.

en/focus/ig/i vt (с)фокусувати, наводити на різкість; збирати у фокус; розташовувати у фокусі.

en/fold/ig/i vt вкладати у фальц.

en/fortik/iĝ/i закріплюватися, закріплятися; усталюватися.

en/fos/i vt закопувати, заривати.

en/frot/i vt втирати.

Engadin/o геогр. Енґадин (долина у Швейцарії).

engaĝ/i vt запрошувати, анґажувати (актора на основі контракту); втягувати; ~i si/n, ~iĝ/і заанґажуватися.

en/gas||a внутрігазовий; ~a malŝarĝo газовий розряд.

en/gast/iĝ/i прибути в гості, заїхати/зайти в гості; зупинитися; поселитися.

en/gips/ig/i vt вкладати в гіпс, накладати гіпс.

en/glaci/ig/i vt замикати в кригу, оточувати кригою; обкласти льодом.

engl/o/j іст. англи; (Е)~uj/o іст. Англія (частина Англії, первісно заселена англами).

en/glit||i vn, ~iĝ/і просковзувати, прослизати.

en/glut/i vt поглинати.

*en/hav||i vt містити ( в собі); ~o зміст, вміст; ~ec/o місткість.

engob/o ангоб (покриття для керамічних виробів).

engram/o біол., псих. енграма (біохімічна зміна, що виникає внаслідок зовнішньої стимуляції; зміни в центральній нервовій системі, які виникають внаслідок дії зовнішніх подразників).

engraŭl/o іхт. анчоус, хамса [Engraulis].

en/gres/ig/i виганяти на випас, випасати.

en/gut/i vt вкапувати, закапувати.

enharmon/a муз. енгармонійний.

en/haŭt/a внутрішкірний.

en/hospital/ig||i vt госпіталізувати; ~ig/o госпіталізація.

enigator/o див. en.

*enigm||o загадка; ~o de la naturo загадка природи; ~a загадковий, таємничий; ~e загадково, таємниче; ~o/rim/aĵ/o шарада.

en/ing/ig/і = ingі.

*en/ir||i vt входити, заходити; в’їжджати, заїжджати; ~o вхід (дія); ~ej/o вхід (місце); *for/r||i vn піти; ~o відхід.

enkaŭstik||o 1. іст. енкаустика (воскова фарба); 2. паста для підлоги або меблів; ~i vt 1. малювати енкаустикою; 2. натирати пастою.

*enket||o 1. дослідження; 2. розслідування; дізнання; ~i vt 1. досліджувати; 2. розслідувати; наводити довідки; ~ist/o 1. дослідник; обслідувач; 2. слідчий.

enklav/o анклав, енклав (територія держави, повністю оточена територією іншої держави).

enklitik/o = enklizaĵo.

enkliz||o лінґв. енкліза (примикання ненаголошеного складу або слова до попереднього наголошеного елемента з утворенням єдиної акцентуаційної одиниці); ~aĵ/o енклітика (ненаголошене слово або склад, що утворює енклізу).

enol/o хім. енол.

enolog/o =vinologo.

enon/o хім. енон.

enorm/a маловжив. величезний, велетенський, непомірний.

enoter||o бот. енотера [Oenothera, син. Onagra]; ~ac/o/j = onagracoj.

ensembl||o 1. муз., арх. ансамбль; 2. ансамбль, комплект, набір; ~an/o член/учасник ансамблю; ~ist/o оформлювач, декоратор.

ent/o філос. суть; ідея.

entablement/o арх. антаблемент.

entalpi/o фіз. ентальпія.

entaz/o арх. ентазис (потовщення ствола колони в середній його частині).

entel/o зоол. гульман, гануман [Presbytis entellus] (син. hulmano).

enteleĥi/o, enteleki/o філос. ентелехiя (діяльне, формуюче начало).

Entent/o іст. Антанта (альянс кількох держав).

enter||o мед. кишка (у складних словах); ~algi/o мед. кишковий біль;~it/o мед. ентерит, запалення слизової оболонки тонких кишок; ~o/anastom/oz/o мед. ентероанастомоз; ~o/bakteri/o/j бакт. ентеробактерії; ~o/kojl/it/o мед. ентероколіт (загальне ураження тонкого і товстого кишечника); ~o/kok/o бакт. ентерокок [Enterococcus]. 

enterokinaz/o фізіол. ентерокіназа (= enteropeptidazo).

enterolit/o мед. ентероліт (кишковий камінь).

enteropeptidaz/o фізіол., хім. ентеропептидаза.

enteropneŭst/o/j зоол. кишководихаючі, кишководишні [клас Enteropneusta].

enteroptoz/o мед. ентероптоз (опущення органів черевної порожнини).

enteroskop||o мед. ентероскоп, інтестиноскоп; ~i/o ентероскопія, інтестиноскопія.

enterovakcin/o мед. ентеровакцина.

entimem/o філос. ентимема.

entjer||o мат. ціле число, антьє; gaŭs/a ~o гауссове число; ~a цілий, цілочисловий.

entolom/o бот. рожевопластинник [Entoloma].

*entomolog||o ентомолог; ~i/o ентомологія (розділ зоології, що вивчає комах).

entozo/o/j зоол. внутрішні паразити [Entozoa].

entre/o легка закуска (перед обідом, вечерею).

*entrepren||i vt розпочинати; братися за...; ~o підприємство, підприємництво, починання; справа; захід; industria ~o промислове підприємство; ~ej/o підприємство (місце); ~em/a підприємливий, заповзятливий; ~ist/o підприємець, антрепренер, підрядчик; ~konsili/o рада підприємства.

entropi/o 1. фіз., мат., стат. ентропія; 2. мед. ентропія (заворот повік всередину).

*entuziasm||o ентузіазм, наснага, запал; азарт; esti plena de ~o бути сповненим ентузіазмом; ~a повний ентузіазму, пристрасний, натхнений; ~e з ентузіазмом, з наснагою, із запалом, пристрасно; ~ig/i vt наповнювати ентузіазмом, запалювати, надихати; ~iĝ/i набиратися ентузіазму, запалюватися; ~ul/o ентузіаст.

*enu||i vn нудьгувати, нудитися; mi ~is la tutan tagon я нудився цілий день; ~a нудний; ~e нудно; ~o нудьга; ~ig/i vt нудити, викликати нудьгу, надокучати; ~iĝ/o нудьгування; mal~ig/i vt веселити, розганяти нудьгу.

enukle||i vt мед. вилущувати; ~o, ~ad/o енуклеація, вилущування.

enumeraci/o рит. підсумовування, рекапітуляція, скорочене повторення сказаного.

enurez/o мед. енурез, нетримання сечі (син. liturinado).

envelop/o мат. евольвента.

envergur/o 1. ширина, розмах крил (літака, птаха); 2. мор. ширина вітрила.

*envi||i vt заздрити; ~і ion al iu (або ~і iun pro io) заздрити кому-н. у чому-н.; ~o заздрість; ~(em)a заздрий, заздрісний, завидливий; ~ig/i vt викликати заздрість; ~ind/a завидний; ~ul/o заздрісник; mal~i vt бути незаздрісним; sen~e без заздрощів.

envult||i vt зачарувати; наврочити, зурочити, поробити; чаклувати; ~o чаклунство, вроки.

enzim||o біол., хім. ензим, розчинний фермент; ~a ферментний; ~olog/i/o ферментологія, ензимологія; kun~o хім. кофермент, коензима.