A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*-em- І. суф., що позначає схильність до чого-н.: tim~a боязливий; fid~a довірливий; tim~o боязливість; fid~o довірливість; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a схильний, налаштований на що-н.; ~o нахил, схильність; потяг; ~i vn мати, виявляти схильність/потяг; mal~o нехіть, відраза, відсутність бажання, апатія.

*emajl||o 1. у різн. знач. емаль; полива, ґлазур; 2. анат. (зубна) емаль (син. adamantino); ~a емалевий, емальований, полив’яний; ~i vt емалювати, ґлазурувати, покривати поливою/ґлазур’ю; ~ist/o емалювальник.

eman||i vn філос., фіз. витікати, випромінюватися; ~o, ~ad/o витікання, випромінювання, еманація (дія); ~(aĵ)o 1. філос. еманація (витікання, випромінювання з божественного начала всієї різномантності світу); 2. хiм. еманація (радіоактивний хiмічний елемент); ~ig/i vt змушувати випромінювати, викликати еманацію.

*emancip||i vt емансипувати, звільняти, розкріпачувати; ~ad/o емансипація, звільнення, розкріпачення.

Emanuel||o Емануїл; ~a Емануїла (імена).

Emaus/o бібл. Емаус (село в Юдеї).

*embaras||o утруднення, скрута, скрутне становище; клопіт, халепа; перешкода; затор (на дорозі); meti iun en ~on поставити кого-н. у скрутне становище, завдати клопоту кому-н.; ◊ sidi en amaso de ~o ускочити по самі вуха; ~i vt заважати, утрудняти, перешкоджати, ставати на перешкоді/заваді, завдавати клопоту; ~a скрутний, утрудливий, обтяжливий, незручний; ~iĝ/і потрапити у скруту/скрутне становище, ускочити в халепу, набратися клопоту; заплутатися.

embarg||i vt накладати ембарго; ~o ембарго.

emberiz||o орн. вівсянка [Emberiza]; ~ed/o/j вівсянкові [родина Emberizidae].

*emblem/o 1. емблема; 2. карт. масть.

embol||o мед. ембол (чуже тіло в cудині); ~oz/o мед. емболія, закупорка кровоносних судин.

embol/ektomio мед. емболектомія.

embоli/o = embolozo.

embrazur/o 1. амбразура; віконний або дверний проріз, вікнина; 2. військ. амбразура, бійниця.

*embri||o біол. зародок, зачаток, ембріон; ~a зародковий, зачатковий, ембріональний; ~ig/i vt зачати; ~iĝ/i зародитися.

embri(o)fit/o/j бот. вищі рослини, листостеблові рослини [група Embryobionta] (син. ~oplantoj, kormofitoj, kormoplantoj, arkegoniplantoj).

embri(o)genez/o біол. eмбріогенез.

embri/olog||o ембріолог; ~i/o ембріологія.

embri(o)plant/o/j бот. вищі рослини, листостеблові рослини (= embriofitoj).

embri/o/tomi/o мед. ембріотомія (розтин плода в матці і видалення його).

embriogeni/o = embriogenezo.

embrokaci/o мед. 1. втирання, змазування, примочка; 2. рідина для натирання, примочок.

*embusk||o засідка, чати; ~i vn робити засідку, засідати, чатувати; причаїтися; затаїтися (тж перен.); ~ej/o засідка (місце), сховок, схованка; ~ig/i vt поставити на чатах; ~iĝ/і укриватися/ховатися у засідці, причаїтися; ~ul/o чатовий.

emerĝ||i vn виринати, спливати; показуватися, з’являтися; виступати (з води); фіз. виходити (з середовища); ~a: ~a punkt/o фіз. точка виходу; ~o виринання, спливання; поява.

Emerik/o Емерик (ім’я).

*emerit||o пенсіонер (за вислугою років); відставник; ~a пенсійний; відставний.

emeritur/o пенсія (за вислугою років).

emersi/o астр. вихід із тіні від іншої зірки.

emetik||o фарм. еметик, блювотне (у знач.ім.); ~a блювотний.

emetin/o фарм. еметин.

emetrop/a = eŭmetropa.

*emfaz||o емфаза; напруженість у вимові, емоційна виразність, виділення тоном; ~a емфатичний, виразний; підкреслений; ~i vt вимовляти з емфазою, підкресленою виразністю, напруженістю, акцентувати, підкреслювати, наголошувати.

emfizem||o мед. емфізема (надмірне скупчення повітря в органах); ~a емфізематозний.

emi/o …емія (у складних словах  відповідає поняттю “захворювання крові”).

emid||o зоол. черепаха європейська, черепаха болотяна [Emys] (син. marĉa testudo); ~ed/o/j черепахові, прісноводні черепахи [родина Emydidae].

emigr/i vn еміґрувати (= elmigri).

emigraci/o у різн. знач. еміґрація (= elmigrado; elmigrantaro).

Emil||o Еміл(ій); ~a, ~in/o Емілія (імена).

*Emili/o Eмілія (ім’я); геогр. Емілія (область в Італії).

Emilian/o Емільян, Омелян (ім’я).

I eminenc/o церк. еміненція (титул кардиналів).

II eminenc/o анат. підвищення, виступ.

*eminent||a видатний, визначний; знаменитий, знатний; ~ul/o видатна особа, знаменитість; ~ul/ar/o цвіт нації, еліта;

*Eminj/o (пестл. форма від Emilio) Міля.

emir/o емір; Unu/iĝ/int/a/j Arab/a/j (E)~land/o/j геогр., кр. Об’єднані Арабські Емірати.

emisi||i vt 1. фін. пускати в обіг; 2. фіз. емітувати, висилати, променювати; ~o 1. емісія, випуск (грошових знаків); 2. фіз. емісія, випускання; stimul/it/a ~o фіз. стимульована/вимушена емісія.

emitor/o ел., радіо емітер, випускач.

Emma Емма (ім’я).

*emoci||o емоція, зворушення, розчулення, хвилювання, переживання; ~i vn, vt розчулюватися, хвилюватися, переживати; ~a емоційний.

emoci/plen/a сповнений емоцій, розчулений, схвильований.

Empedokl/o Емпедокл (давньогрецький філософ).

empen/o ав. хвостове оперення, стабілізатор (син. vosto).

empenaĝ/o ав. вертикальне хвостове оперення; висотний рульовий механізм.

empenal/o ав. горизонтальна стабілізуюча поверхня, стабілізатор.

empeneron/o ав., мор. кермо висоти.

empetr||o бот. водянка [Empetrum]; ~ac/o/j водянкові [родина Empetraceae].

empiem/o мед. емпієма, гнійник.

empir/o мист. ампір.

empire/o міф. емпірей (оселя богів).

empireŭmсивушний; ~a oleo cивушна олія.

empiri||a філос. емпіричний, заснований на досвіді; ~o емпірія, досвід; ~ism/o емпіризм; ~ist/o, ~ul/o емпірик; практик.

empiri/o/kritik/ism/o емпіріокритицизм.

empirism/o = empiriismo.

empirist/o = empiriisto.

empori/o іст. торгове місто.

emu/o орн. ему (= dromiceo).

*emulsi||o ульсія; ~i vt емульґувати, емульсувати, готувати емульсію; ~ant(aĵ)o емульґатор; ~az/o хім. емульсіаза; ~ebl/o емульсивність; ~il/o емульсор.

emulsin/o хім. емульсин.