A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*el I. прийм. з, зі; veni ~ urbo прийти з міста; trinki ~ glaso пити зі склянки; eliri ~ embaraso вийти зі скрути; traduki ~ la ukraina lingvo перекласти з української мови; la plej bona ~ ĉiuj найкращий з усіх; statuo ~ marmoro статуя з мармуру; krii ~ la tuta gorĝo кричати на все горло; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~e зовні; ~e/n назовні; ~ig/i vt вибирати; виділяти; виймати, витягати; іформ. виводити, видавати; ~ig/o інформ. вивід, видача; ~ig/il/o, ~ator/o інформ. пристрій виводу; ~iĝ/i виходити, з’являтися; виділятися; ІІІ. преф., що відповідає укр. ви-: ~iri виходити; ~skribi виписувати.

el/o ель (сорт пива).

el/aĉet||i vt викуповувати, викупляти; ~o викуп.

elafr/o ент. тванник [Elaphrus].

elaidat/o хім. елаїдат.

el/akompan/i vt провести відвідувача, гостя до дверей/виходу.

el/akv/iĝ/і виходити, вибиратися з води, виринати.

Elam/o іст., д-ва Елам.

elan||o порив, прагнення; ~i vn пориватися, рватися.

elani/o орн. димчастий шуліка [Elanus].

elap/o зоол. африканський пістрявий/кораловий аспид [Elaps].

el/artik||ig/i vt вивихнути; ~iĝ/o вивих (= luksacio).

elasmobrank/o/j зоол. пластинозяброві [підклас Elasmobranchii].

*elast||a еластичний, пружний; гнучкий; ~ec/o еластичність, пружність; гнучкість; ~ec/lim/o мех. границя пружності; ~in/o хім. еластин.

elasto(poli)mer/o фіз., хім. еластомер.

el/etend/i vt витягувати, випростовувати, випрямляти.

elater||o 1. ент. ковалик [Elater]; 2. бот. елатера ~ed/o/j ент. коваликові [родина Elateridae].

elateri/o бот. огірок-пирскач пружний, скажений огірок [Ecballium elaterium] (син. ekbalio).

elatin||o бот. руслиця [Elatine]; ~ac/o/j руслицеві [родина Elatinaceae].

elativ/o лінґв. елатив (найвищий ступінь порівняння з безвідносним значенням; відмінок із значенням виходу в деяких мовах).

el/aŭd/i vt вислухувати, вислуховувати.

el/aŭskult/i vt вислухувати, вислуховувати.

Elb/o геогр., р. Ельба.

el/babil/i vt розбовкувати, розплескувати, розпатякувати, розголошувати.

el/bala/i vt вимітати.

el/barel/igvt точити з бочки, виливати з бочки, виймати з бочки.

el/bat||i vt вибивати; ◊ ~adi ies sojlon оббивати пороги.

el/baz/a бот. який росте від основи.

el/blov/i vt видувати, вивіювати.

Elbrus/o геогр., г. Ельбрус.

el/bus/iĝ/i виходити/висідати з автобуса.

el/cent/o відсоток, процент.

el/cent/o/sign/o знак процента (%).

el/centr/a = discentra.

el/ĉen||ig/i vt 1. спускати (з ланцюга); 2. перен. збуджувати, здіймати, викликати; ~iĝ/і 1. зриватися з ланцюга; 2. шаленіти, шаліти, розбушуватися, розбурхатися, вибухнути.

el/ĉerp||i vt прям., перен. вичерпувати; спорожняти, спорожнювати, випорожняти, випорожнювати, вибирати; ~iĝ/і вичерпуватися; порожніти, випорожнятися; закінчуватися, не бути в наявності;

el/demand/i vt випитувати.

el/dev/ig/i vt домагатися.

el/dir/i vt висловлювати, виголошувати.

el/dogan/ig/i vt забирати товари з митниці, сплативши мито; розмитнювати.  

el/dom/ig/i vt виселяти (з будинку).

el/don||i vt видавати; ~o видання; ~ad/o видавання; ~ej/o видавництво; ~ist/o видавець.

el/don/kvant/o наклад, тираж.

el/don/rajt/o право видання.

Еldorad/o ельдорадо, казкова країна.

el/dorlot/i vt розм. розпестити, розпустити.

ele||o бот. олійна пальма [Elaeis].

eleagn||o бот. лох, маслинка [Elaeagnus]; ~ac/o/j маслинкові [родина Eleagnaceae]; ~al/o/j маслинкоцвіті [порядок Eleagnales].

*elefant||o слон; ◊ fari el muso ~on робити з мухи слона; ~a слоновий; ~ed/o/j слонові [родина Elephantidae]; ~id/o слоненя; ~in/o слониха;

elefant/estr/o погонич слонів.

elefant/ost/o слонова кість (= eburo).

elefantiaz/o мед. елефантіаз, слонова хвороба.

Elefantin/o геогр., о-в Елефантина.

*elegant||a елеґантний, витончений; ~ec/o елеґантність, витонченість; ~ul/o елеґант; чепурун; mal~a неелеґантний, позбавлений смаку, без смаку, зроблений без смаку.

*elegi||o літ. елегія; ~a елегійний, меланхолійний, тужливий, сумовитий, журливий.

*elekt||i vt вибирати, обирати; oni ~is lin prezidanto його обрали головою; ~o, ~ad/o вибір; вибірка; обрання; вибори; fari ~on робити вибір; laŭ propra ~o на власний вибір; partopreno en la ~oj участь у виборах; ~ad/a виборчий; ~ada kampanjo виборча кампанія; ~ant/o виборець; ~ant/ar/o виборці, електорат; ~ebl/a той, що може бути обраним; ~ebl/o можливість вибору; havi abundan ~eblon мати великий вибір; ~ej/o виборча дільниця; ~em/a розбірливий; ~ind/a гідний вибору, гідний бути обраним; ~it/o обранець; ~it/ar/o коло вибраних осіб, еліта.

elekt/o/distrikt/o виборчий округ.

elekt/o/rajt/o виборче право.

*elektr||o електрика; ~a електричний; ~e на електриці, електрикою; ~ej/o електростанція; ~i, ~um/i vt електризувати; ~ig/i vt електрифікувати; ~ig/o, ~ig/ad/o електрифікація; ~ist/o електрик; ~iz/i vt електризувати; ~iz/o, ~iz/ad/o електризація;

еlektr- електро… (частина складних слів).

elektr|o/akustik/o електроакустика.

elektr/oar/o електрокар.

elektr/o/dinamik/o електродинаміка.

elektr/o/ekzekut/i vt страчувати на електричному стільці.

elektr/o/energi/o електроенергія.

elektr/o/kapilar/ec/o фіз. eлектрокапілярність.

elektr/o/kardi/о/graf/o електрокардіограф.

elektr/o/kardi/o/graf/i/o електрокардіографія.

elektr/o/kemi/o електрохімія.

elektr/o/kvant/o фіз. величина заряду.

elektr/o/liz/a електролізний; ~o/liz||i vt фіз., хім. електролізувати; ~o електроліз.

elektr/o/magnet||o електромагніт; ~a електромагнітний; ~a kamp/o електромагнітне поле; ~ism/o електромагнетизм.

elektr/o/motor/o електромотор, електродвигун.

elektr/o/mov/a електрорушійний, з електроприводом.

elektr/o/munt/ist/o електромонтер.

elektr/o/negativ/a електронеґативний.

elektr/o/sonor/il/o електричний дзвінок, eлектродзвінок.

elektr/o/ŝok/o електрошок.

elektr/otal/o електросталь.

elektr/o/teknik||o електротехніка; ~ist/o електротехнік.

elektr/o/tensi/o електрична напруга. 

elektr/o/terapi/o eлектротерапія.

elektr/o/veld||ad/o електрозварювання; ~ist/o електрозварник.

Elektr/o літ. Електра (ім’я; персонаж трагедій Есхіла, Софокла та ін.).

elektret/o фіз. електрет (діелектрик).

elektrifik||i vt електрифікувати; ~o, ~ad/o електрифікація.

elektrod/o електрод.

elektrofon/o електрофон; програвач.

elektrofor/o електрофор.

elektroforez/o хім. електрофорез.

elektrokut/i vt 1. убити/смертельно уразити електричним струмом; 2. стратити на електричному стільці.

elektrolit/o фіз., хім. електроліт.

elektrometr/o електрометр.

elektron||o фіз. електрон; *~ik/o електроніка.

elektron/mikro/skopo електронний мікроскоп.

elektron/volt/o електрон-вольт.

elektroskop/o електроскоп.

elektrotip/o друк. електротип.

elektrovalent/a фіз., хім. електровалентний.

elektrum/o мін. електрум (природний твердий розплав золота і срібла).

еlektuari/o фарм. мазь, відвар, лікарська кашка.

*element||o 1. хім., фіз. елемент, просте тіло; 2. елемент, складова частина; 3. основи, початки; 4. стихія; ~a елементний; елементарний, початковий; ~a lernejo початкова школа; ~a lernolibro підручник для початківців; ~e елементарно; ~e simpla елементарно простий.

eleokarit/o бот. ситняг [Eleocharis].

Eleonor/o Елеонора (ім’я).

el/esperant/ig/i vt перекладати з есперанто.

eletari/o бот. елетарія [Elettaria el zingibracoj].

Eleŭzis||o іст. Елевсін (місто в Аттиці з храмом Деметри і Персефони, центр культу цих богинь; (e)~a/j mister/aĵ/o/j елевсінські містерії (свято на честь Деметри і Персефони).

elevator/o елеватор, підйомний апарат.

*elf/o міф. ельф.

el/fal||i vn випадати; ~o випадання.

el/fand/i vt відливати.

el/far/i виробляти, виготовляти, виконувати (роботу).

el/flar/i vt винюхувати; знайти, виявити нюхом.

el/flat/i vt домагатися/здобувати лестощами.

el/fleks|it/a вигнутий, зігнутий.

el/flu||i vn витікати; ~o витік, витікання; мед. виділення; blanka ~o мед. білі (= leŭkorio).

el/flug||i vn вилітати; ~o виліт.

el/flu/kvant/o дебіт.

el/font/ig/i vt брати з джерела; добувати з свердловини.

el/forĝ/i vt виковувати.

el/fos/i vt викопувати, виривати.

el/frost||ig/i хiм. виморожувати; ~iĝ/i хiм. вимерзати.

el/frot/i vt витиратию

el/glit||i vn висковзувати, висковзати, вислизати; ~iĝ/і вислизати.

el/grat/i vt видряпувати;

el/guŝ/ig/i vt лущити.

el/gut/i vn викапувати.

el/ĝem/i vt сказати крізь стогін, простогнати.

el/hak||i vt вирубувати, витинати, витесувати; ~o вирубка.

Eliana Еліана (ім’я).

Eliezer/o Еліезер, Елієзер (ім’я).

eligator/o див. el II.

Eliĝ/o Елігій (ім’я).

Elija бібл. Ілля (старозавітний пророк).

*eliksir/o еліксир.

elim/o бот. колосняк [Elymus] (cин. hundherbo).

elimin||i vt виключати; усувати; видаляти; елімінувати; ~o виключення, усунення, видалення; елімінація.

el/ing/ig/i = malingі.

*elips||o 1. мат. еліпс; 2. літ. еліпсис; ~a еліптичний; ~oid/o мат. еліпсоїд.

*el/ir||i vn виходити; ~o вихід (дія); (E)~o бібл. Вихід; ~ej/o вихід (місце).

Eliŝa бібл. Еліша, Єлисей (пророк).

elit||o еліта, краща, добірна частина; кращий, добірний екземпляр; la ~o de la armeo добірні війська; la ~o de la socio цвіт суспільства; sekala ~о кращий сорт жита; ~a елітний, кращий, добірний.

elitr/o ент. надкрила (у жуків).

elitrigi/o бот. пирій [Elytrigia]; ordinar/a ~o, ramp/a ~o пирій повзучий [E. repens, син. Agropyron repens] (син. kviko).

Eliz/o Еліза, Ельза (ім’я).

*Elizabet||o Єлисавета, Єлизавета (ім’я); (e)~an/a єлизаветанський, часів Єлизавети І.

Еlize||o міф. елізій, елізіум (місцеперебування праведників після смерті); ~aj kampoj Єлисейські поля.

*elizi/o лінґв. опущення голосного, елізія.

elode/o бот. елодея, водяна чума [Elodea, син. Helodea]; kanad/a ~o елодея канадська [E. canadensis] (cин. akvopesto).

Elohim бібл. Елохім (одна з назв Бога у Старому Завіті).

elokuci/o рит. вимова; дикція; спосіб висловлення, риторичний зворот.

*elokvent||a красномовний; виразний; ~(ec)o красномовство; ~i vn бути красномовним; ~ul/o красномовець.

el/send/i vt висилати.

Elsinor/o геогр., м. Гельсінґер.

elu||i vt хiм. промивати рідиною, елюювати (при хроматографічному аналізі); ~ant(aĵ)o елюент.

eluvi||o геол. елювій; ~i vt вимивати; ~ad/o вимивання; mal~o нанесення (результат); mal~i vt наносити; mal~ad/o нанесення (дія).

Elvira Ельвіра (ім’я).

Elzac/o = Alzaco.

elzevir/o друк. ельзевір (назва голландських книг, надрукованих у 16-17 ст. друкарями-видавцями Ельзевірами та шрифт, що в них використовувався).