A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*ek- І. преф., що позначає миттєвість або початок дії: salticтрибати, ~salti стрибнути; sidi – сидіти, ~sidi сісти; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~! виг. нумо!, давай!, пішов!, взяли!, марш!, руш(ай)!; ~i vn починатися; ~e de = ~de (див. de).

ek/abon/i vt зробити передплату, стати абонентом.

ek/am/i vt полюбити, покохати;

ekart/o мат. 1. похибка, відхилення; 2. мор. схилення; la kompasa ~o cхилення магнітної стрілки; 3. військ. відхилення (при стрільбі); 4. фін. різниця в курсі (валюти).

ekaŭdat/o/j заст. = anuroj.

ekbali/o бот. огірок-пирскач [Ecballium].

ek/bat/i vt ударити, нанести удар; ekbatii fajron викресати вогню.

ek/bol||i vn закипіти; ~o закипання.

ek/bril||i vn заблищати, зблиснути; *~o зблиск.

ek/bru/i vn зашуміти, здійняти галас, загаласувати.

ek/brul||i vn загорятися, загоратися, запалюватися, займатися, запалати, спалахнути; ~ig/i vt запалювати, підпалювати.

ek/ĉas/i vt починати полювання/лови, кинутися ловити.

ek/dezir/o забаганка.

ekdison/o зоол. екдисон (стероїд членистоногих).

ek/dorm/i vn засинати.

ek/efik/i vt починати діяти, вступати в силу, набувати сили/чинності.

ek/flar/i vt нюхнути, понюхати.

ek/flor/i vn зацвітати, заквітати.

ek/flu/i vn потекти, попливти.

ek/flug||i vn злітати, здійматися в повітря; спурхнути; ~o зліт, злітання.

ek/frap/i стукнути, застукати, ударити, закалатати.

ek/ĝem/i vn застогнати, завищати.

ek/ĝerm/i vn проростати, кільчитися.

ek/ĝoj/i vn зрадіти, втішитися.

ek/hav/i vt набути, придбати, заволодіти, стати власником.

ek/help/i vt надати допомогу.

eki/o бот. синяк [Echium].

ekidn/o зоол. єхидна [Echidna].

ekimoz/o мед. синець, синяк.

ekin||o зоол. морський їжак [Echinus]; ~o/kakt/o бот. ехінокактус [Echinocactus].

ek/indign/i vn обуритися.

ekinoderm/o/j зоол. голкошкірі [тип Echinodermata].

ekinokok/o зоол. ехінокок [Echinococus].

ekinops/o бот. головатень [Echinops].

ekinorink/o зоол. ехіноринх [Echinorhynchus].

*ekip||i vt екіпірувати, споряджати, постачати, обладнувати, оснащувати; ~o, ~ad/o екіпірування, спорядження, постачання, устаткування, оснащення (процес); ~aĵ/o екіпірування, спорядження, устаткування, оснащення, обладнання, амуніція (сукупність предметів, технічних засобів).

ek/ir||i vn вирушати, рушити (з місця); ~o відхід; старт; ~ig/il/o тех. cтартер.

eklampsi/o мед. еклампсія (захворювання вагітних жінок, що супроводжується приступами корчів з утратою свідомості, посинінням і т.п.); infana ~о родимець, дитинець.

eklektik||a еклектичний; ~ec/o, ~ism/o 1. філос. еклетизм, еклетика (в античній філософії – поєднання елементів різних філософських стстем і тенденція до стирання відмінностей між ними); 2. арх., жив. (тж перен.) еклектизм, еклектика (механічне поєднання різних стилів; механічне, іноді несумісне поєднання різнорідних поглядів, теорій, ідей; відсутність ориґінальності й самостійності); ~ul/o еклектик.

*eklezi||o церква (організація); apartigo de la ~o disde la ŝtato відокремлення церкви від держави; ~an/o прихильник церкви, член церковної організації; ~an/ec/o приналежність до церкви; ~ul/o церковник, духовна особа, служитель культу.

*eklips||o астр. затемнення; suna ~о сонячне затемнення; ~i vt затемнювати; перен. затьмарювати.

ekliptik/o астр. екліптика.

*eklog/o літ. еклога, пастораль.

ekolog||o біол. еколог; ~i/o екологія; ~i/a екологічний.

ekonom/o економ; управитель маєтку.

ekonometri/o, ekonometrik/o ек. економетрія, економетрика.

*ekonomi||o 1. господарство, економіка; ведення господарства; branĉo de ~o економічна галузь; monda ~o світова економіка; planita (або laŭplana) ~o планова економіка; 2. нрк. економія, ощадливість; ~a 1. економічний; 2. економний, ощадливий; ~a krizo економічна криза; ~a milito економічна війна; ~ec/o економність, ощадливість; ~em/a економний, ощадливий, господарський; ~em/o економність, ощадливість, хазяйновитість; ~ist/o господарник.

ekonomik||o економіка, наука про господарство; ~ist/o економіст, фахівець з економіки.

ekosistem/o екосистема.

*ekran||o 1. екран (у кіно), 2. ширма, заслін; fuma ~о димова завіса; ~i, ~um/i vt заслоняти, закривати ширмою; спец. екранувати.

*eks- І. преф. зі знач. "колишній", “який утратив становище”, найчастіше відповідає укр. екс-: ~ministro екс-міністр; ~prezidento екс-президент; ~kolonelo полковник у відставці; ІІ. самостійно вживана морфема: ~a відставний; колишній; ~ig/i vt звільнити у відставку; ~iĝ/i звільнитися, вийти у відставку.

еksa- екса… (преф., що вжив. перед назвами одиниць зі знач. “одна трильйонна” (1018).

*Еkscelenc/o превосходительство; via ~! ваше превосходительство!

ekscentr||a 1. мат., тех. ексцентричний; 2. перен. ексцентричний, дивакуватий; ~ec/o ексцентричність; ~ul/o дивак, дивна, дивакувата людина.

ekscentrik/a див. ekscentra.

ekscepci/o юр. відвід, заперечення сторони.

*eksces||o 1. ексцес, вибрик; 2. надмірність; ~a надмірний, непомірний, крайній; ~i vn 1. чинити ексцеси, робити вибрики; 2. віддаватися надмірностям; 3. бути надмірним, зайвим.

*ekscit||i vt збуджувати, хвилювати, подразнювати, викликати; підбурювати; ~і apetiton збуджувати апетит; ~і admiron викликати захоплення; ~і ribelon підбурювати до повстання; ~і ofendiĝemon зачіпати самолюбство; ~a збудливий, дратівний, хвилючий; ~o збудження, спонукання, підбурювання; apart/a ~o ел. окреме збудження; impuls/a ~o ел., радіо імпульсивне збудження; kompund/a ~o ел. компаундне збудження; ~aĵ/o збудник, збудливий засіб; ~ebl/a збудливий; ~ebl/o збудливість; ~iĝ/i збуджуватися; ~iĝ/o збудження; esti en plena ~iĝo бути вкрай збудженим; ~il/o 1. фізіол. збудник, подразник; 2. фіз. збуджувач; 3. ел. pозрядник.

ekscit/maŝin/o ел. збуджувач, задавальний ґенератор.

eksciton/o фіз. екситон.

eksciz||i vt мед. вирізувати, видаляти; ~o ексцизія, вирізання, видалення.

eks/edz/iĝ||і розлучатися; ~iĝ/o розлучення.

eks/fianĉ/iĝ/i розірвати заручини.

ek/funkci||i запрацювати, завестися; ~ig/i vt завести, запустити.

ekshibici||o мед. ексгібіціонізм (статеве збочення); ~ul/o ексгібіціоніст.

eks/instru/ist/o колишній учитель.

ekskavator/o екскаватор; paŝanta ~о крокуючий екскаватор.

eksklamaci||o вигук, оклик (у промові); ~a окличний.

eksklud/i див. ekskluzivi.

*ekskluziv||a винятковий, ексклюзивний; ~а rajto виключне право; ~e винятково, виключно; ~e la ĉeestantojn (або ~e de la ĉeestantoj) за винятком присутніх; ~i vt виключати; ~ec/o винятковість; ~em/a закритий, замкнутий (про товариство, клуб і т.п.); ~ig/a виключний.

*ekskomunik||i vt 1. рел. відлучати від церкви; 2. виключати з організації, партії; ~o 1. відлучення від церкви; 2. виключення з організації, партії.

ekskori||i vt мед. нанести садно, подряпину, подряпати; ~aĵ/o екскоріація; садно, подряпина.

ekskreci||i vt фізіол. виділяти, викидати; ~a видільний, вивідний, екскреторний; ~o екскрекція, виділення (дія); ~aĵ/o виділення (речовина).

*ekskrement||o кал, екскременти, випорожнення (= fekaĵo); ~a фекальний.

ekskret/i vt див. ekskrecii.

*ekskurs||o екскурсія; ~i vn робити екскурсію; ~ant/o екскурсант; ~em/a охочий до екскурсій.

ekskuz||i vt вибачати, пробачати, прощати; ~o прощення.

ekslibris/o екслібрис.

ekspandr/o спорт. експандр.

ekspansi||o політ. експансія; фіз. поширення, розширення; ~a експансивний; пружний (про гази); ~i vn поширюватися, розширюватися; ~il/o тех. експандер; ~ism/o експансіонізм, загарбницька політика.

*eksped||i vt відсилати, відправляти; ~i en la ĉielon відправити на той світ; ~o відправлення; відправка, відсилання; ~ant/o відправник; ~ej/o експедиція, відділення для відправки; ~ist/o експедитор.

ekspedici/o експедиція; подорож; військ. похід.

ekspekt/i vt маловжив. очікувати, сподіватися, припускати.

ekspektor/i vn фізіол. відхаркувати; ~ig/a фарм. відхаркувальний.

*eksperiment||o експеримент, дослід, випробування; ~a експериментальний, дослідний; ~a animalo/besto піддослідна тварина; ~a stadio експериментальна стадія; ~i vn експериментувати, робити дослід; ~ad/o експериментування, дослідження, випробовування.

ekspert||o експерт, знавець, фахівець; ~a експертний; ~a komisiono експертна комісія.

ekspert/o/kurac/ist/o судово-медичний експерт.

ekspertiz||i vt проводити експертизу; ~o експертиза; ~ist/o див. eksperto.

eksplic||i vt чітко виражати (син. malimplici); ~it/a чітко виражений, явний, недвозначний; ~it/e прямо, чітко, недвозначно.

eksplik||i vt пояснювати, роз’яснювати, розтлумачувати; ~o пояснення, роз’яснення, тлумачення; спец. експлікація ~a пояснювальний, роз’яснювальний.

*eksplod||i vn 1. вибухати; лопати, тріскати, розколюватися; 2. перен. скипіти, спалахнути, вибухнути, розрядитися; li ~is pro rido він вибухнув сміхом, він ледь не лопнув від сміху; 3. перен. раптово початися, спалахнути, вибухнути; la milito ~is спалахнула війна; ~o прям., перен. вибух; спалах (епідемій і т.п.); ~a вибуховий; ~aĵ/o вибухівка, вибухова речовина; ~ebl/a вибухівний; ~em/a 1. вибуховий; 2. перен. запальний; ~ig/i vt підривати; ~ig/il/o детонатор; ~il/o вибуховий пристрій; ~uj/o камера згоряння;

eksplod/bru/o детонація.

eksplod/kap/o військ. боєголовка, бойова частина (ракети).

eksplod/konsonanto = plozivo.

eksplod/motor/o двигун внутрішнього згоряння;

eksplod/ond/o вибухова хвиля.

eksplod/pov/a вибухонебезпечний.

*ekspluat||i vt у різн. знач. експлуатувати, визискувати; використовувати; добувати; ~o, ~ad/o експлуатація; la ~ado de la homo per (або fare de) la homo експлуатація людини людиною; alterna ~ado с.-г. cівозміна, чергування культур; ~ant/o, ~ist/o експлуататор, визискувач; ~at/o експлуатований (ім.); ~ebl/a який можна використовувати, експлуатувати.

ekspon||i vt 1. фото експонувати; робити витримку, видержку; 2. виставляти (напоказ, на продаж); експонувати; ~і varojn виставляти товари; 3. викладати; ~і la motivojn викладати мотиви; ~o, ~ad/o 1. фото витримка, видержка; 2. виставляння (напоказ); 3. виклад; ~aĵ/o експонат; ~ant/o експонент; ~ej/o виставочний зал; ~ist/o продавець-рекламіст;

ekspon/deklamvn рекламувати (словами), вихваляти товар.

ekspon/o/metr/o фото експонометр.

eksponencial/o мат. показова, експоненціальна функція.

eksponent/o мат. показник степеня.

*eksport||i vt експортувати, вивозити; ~o, ~ad/o експорт, вивіз; ~a експортний; ~aĵ/o експортний товар; ~ist/o експортер;

eksport-import/a експортно-імпортний.

eksport/licenc/o експортна ліцензія.

eksport/var/o/j експортні товари.

ekspoz/i див. 1. eksponi; 2. ekspozicii.

*ekspozici||o виставка; експозиція; agrikultura ~о сільськогосподарська виставка; cirkulanta (або migranta) ~о пересувна виставка; ~i vt виставляти, експонувати; ~aĵ/o експонат; ~ant/o експонент.

*ekspres||a терміновий, швидкий; ~a letero терміновий лист; ~o експрес, швидкий поїзд; ~e терміново.

ekspres/frajt/aĵ/o вантаж особливої терміновості, експрес-вантаж.

ekspres/trajn/o швидкий поїзд, експрес.

ekspresionism||o мист. експресіонізм; ~an/o експресіоніст, послідовник експресіонізму; ~a експресіоністичний, експресіоністський.

ekspresionist/o мист. експресіоніст.

*ekstaz||o екстаз, захват; нестяма, несамовитість; ~a екстатичний, захоплений; нестямний, несамовитий; ~i, ~iĝ/i vn захоплюватися, приходити в захват, упадати в екстаз; ~ul/o неврівноважена особа.

ekstemporal||o екстемпоралія, екстемпорале (вид класного твору).

ekstens||і vt фізіол. розгинати; ~ant/o анат. розгинач, екстензор (м’яз).

ekstensor/o анат. = ekstensanto.

*ekster І. прийм. поза, зовні, за; (конструкції з прийм. ekster виражають виключення, вилучення): ~ dubo поза сумнівом; ~ la urbo за містом; ІІ. cамостійно вживана морфема: ~a зовнішній; ~e зовні; надворі; ~e/n назовні; надвір; ~o, ~aĵ/o зовнішність; ~ul/o 1. постороння особа; 2. екстерн; ІІІ. суф. зі знач. прийм., перев. відповідає укр. поза-, над-, за-, на-, без-: ~urba позаміський; ~ordinara надзвичайний; ~landa закордонний.

ekster/blok/a політ. позаблоковий.

ekster/centr/a позацентровий.

ekster/dom||a надвірний, зовнішній; ~e поза домом; надворі; під відкритим небом.

ekster/edz/ec/a позашлюбний.

ekster/eklezi/a позацерковний.

ekster/galaksi/a позагалактичний.

ekster/hejm/e поза домом/домівкою.

*eksterm||i vt винищувати, знищувати; викорінювати; ~a винищувальний; ~o, ~ad/o винищення; винищування знищення, знищування; викорінення, викорінювання; ~iĝ/і винищуватися, викорінюватися.

ekster/o/sens/o фізіол. відчуття зовнішніх подразників;

eksterpol/i див. ekstrapoli.

*ekstr||a екстрений, надзвичайний; додатковий, спеціальний; вищий (про якість); ~aĵ/o екстренний випуск; додаток.

ekstradici||i vt юр. видавати (злочинця); ~o екстрадиція, видача; traktato pri ~o договір про екстрадицію.

ekstrados/o 1. арх. зовнішня поверхня арки/склепіння; 2. ав. верхня поверхня крила.

*ekstrakt/o 1. витяжка, екстракт; 2. витяг, виписка, уривок; ~i vt 1. одержувати витяжку, екстракт; екстрагувати; 2. робити виписки; 3. мат. добувати корінь.

ekstrapol||i vt мат. екстраполювати; ~o, ~ad/o екстраполяція.

ekstravaganc||o екстраваґантність, незвичайність, примхливість, вигадливість; ~a екстраваґантний, незвичайний, вигадливий, чудернацький; ~i vn поводитися екстраваґантно, незвичайно, усупереч загальноприйнятим звичаям, правилам, нормі, моді.

ekstravertit||a псих. екстравертивний (товариський, відкритий до зовнішніх впливів); ~o екстраверт.

*ekstrem||a крайній; надзвичайний; надмірний; la ~a nordo крайня північ; ~e украй; надмірно; ~e talentita надзвичайно обдарований; ~o, ~aĵ/o 1. кінець, край; 2. крайній ступінь, крайність; межа; ~aĵ/o/j: subaj ~aĵoj нижні кінцівки; ~ej/o мат. точка максимуму або мінімуму; ~ism/o екстремізм; ~ist/o екстреміст; ~um/o мат. гранична величина.

ekstrem/dekstr/a політ. yльтраправий.

ekstrem/mal/dekstr/a політ. yльтралівий.

ekstrors/a бот. вивернутий назовні (про пиляк).

eksud||i vn фізіол. просочуватися назовні, виступати (про кров і т.п.); ~o ексудація, випотівання; ~aĵ/o ексудат, випіт.

eks/vir/bov/o кастрований бик.

eksvot/o церк. обітна пожертва.

ektazi/o мед. ектазія (розтягнення, розширення порожнинних органів).

ekto/ екто… (преф. зі знач. “зовні”, “поза чимось”).

ektoblast/o біол. ектодерма, ектобласт.

ektoderm/o біол. ектодерма.

ektomi/o мед. …ектомія (у складних словах означає “вирізання, видалення цілого органа”).

ektopi/o мед. ектопія (зміщення внутрішніх органів).

ektoplasm/o рел. ектоплазма.

ektropi/o мед. ектропія (вивернення країв повіки).

ekumen/a рел. вселенський; екуменічний; ~а koncilio вселенський собор; ~a movado екуменічний рух.

ekv||o зоол. кінь, представник родини конячих [Equus]; ~o/j непарнокопиті; ~ed/o/j конячі [родина Equidae].

*ekvaci||o мат. рівняння; kvadrata ~о квадратне рівняння; ~ar/o система рівнянь; ~ig/i vt складати рівняння.

*Ekvador/o геогр., кр. Еквадор.

ekvaliz/i vt муз. коректувати, усувати спотворення (у звучанні), вирівнювати.

*ekvator||o екватор; ĉiel/a ~o небесний екватор; ~a екваторіальний.

ekvatorial/o астр. екваторіал.

ekvil/o іхт. пiскорий [Ammodytes].

*ekvilibr||o рівновага; biologia ~o біологічна рівновага; perdi ~on втратити рівновагу, заточитися; ~a рівноважний; ~i vn знаходитися в рівновазі, балансувати; ~ig/i vt урівноважувати; ~ist/o еквілібрист.

ekvinoks||o астр. рівнодення; printempa ~о весняне рівнодення; ~a/j punkt/o/j точки рівнодення.

ekvipolent/a мат. рівнозначний, еквіполентний.

ekvipotencial||a фіз. еквіпотенціальний (= egalpotenciala); ~o еквіпотенціальна поверхня.

ekviset/o див. ekvizeto.

ekvivalent||a еквівалентний, рівноцінний; рівносильний; ~o еквівалент; лінґв. відповідник; ~ec/o еквівалентність, рівноцінність; ~o/klas/o мат. клас еквівалентності.

ekvizet||o бот. хвощ, сосонка [Equisetum]; arbar/a ~o хвощ лісовий [E. sylvaticum]; herb/ej/a ~o хвощ лучний [E. pratense]; kamp/a ~o хвощ польовий [E. arvense]; ~ac/o/j хвощові [родина Equisetaceae]; ~al/o/j хвощі [порядок Equisetales];

ekvizet/o/fit/o/j бот.хвощеподібні [відділ Equisetophyta].

ekvizet/o/psid/o/j бот. хвощевидні [клас Equisetopsida].

*ekzakt||a точний; ~а difino точне визначення; ~aj sciencoj точні науки; ~o, ~ec/o точність.

ekzalt||i vt екзальтувати, доводити до стану крайнього збудження, розпалювати, збуджувати; ~(ec)o екзальтованість; ~iĝ/i впадати у стан екзальтації, крайнього збудження; ~iĝ/o екзальтація; ~it/a екзальтований.

*ekzamen||i vt екзаменувати; перевіряти; досліджувати, вивчати; ~a екзаменаційний; ~a komisiono екзаменаційна комісія; ~ant/o екзаменатор; ~at/o той, що екзаменується, той, що здає іспит; ~o іспит, екзамен; випробування; buŝa, skriba ~o усний, письмовий іспит/екзамен; fiaski en ~o провалитися на іспиті/екзамені; sukcesi en ~o витримати іспит/екзамен; ~iĝ/і екзаменуватися, складати іспит/екзамен.

ekzantem||o мед. екзантема, висип; ~a: ~a tifo висипний тиф.

ekzarĥ/o, ekzark/o іст., рел. екзарх.

ekzegez/o екзегеза, тлумачення (тексту); ~ist/o екзегет.

ekzekuci||o юр. екзекуція, виконання судового рішення або постанови адміністрації; ~i vt виконувати судове рішення або постанови адміністрації; ~ist/o екзекутор.

*ekzekut||i vt страчувати, карати на горло; ~o страта; ~ej/o катівня, місце страти; ~ist/o кат.

ekzekutiv||o виконавча влада; ~a виконавчий; ~a komitato виконавчий комітет, виконком.

ekzekv/i див. ekzekucii.

ekzekvatur/o 1. юр. екзекватура (виконання в даній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні); 2. дип. екзекватура (документ про визнання консула урядом країни, у яку він призначений).

*ekzem||o мед. екзема; ~a екзематозний.

*ekzempl||o приклад; preni ~on de брати приклад з; doni bonan ~on al iu дати добрий приклад кому-н.; ~a зразковий; ~e наприклад, приміром; ~i vt пояснювати на прикладі.

ekzempl/o/don/a взірцевий, зразковий.

*ekzempler/o 1. примірник, екземпляр; 2. екземпляр (окремий представник якого-н. виду, тж перен.).

*ekzerc||i vt вправляти, тренувати; si/n ~i вправлятися, тренуватися; ~o, ~ad/o вправа, тренування; *~ar/o збірник вправ; ~ej/o тренувальний майданчик; спортивний зал; ~iĝ/i вправлятися, тренуватися; ~it/ec/o натренованість, вправність, вишкіл; ~o/libr/o збірник вправ; ~o/pec/o муз. етюд.

ekzerg/o 1. місце для напису і дати на медалі або монеті; 2. напис і дата на медалі або монеті.

*ekzil||i vt висилати; засилати, виганяти; ~o заслання; вигнання; ~ej/o заслання (місце); ~it/o засланець; вигнанець.

*ekzist||i vt існувати; ~o, ~ad/o існування; batalo (aбо lukto) pro la ~ado боротьба за існування; treni sian mizeran ~adon животіти, нидіти; ~ad/ism/o екзистенціалізм; ~aĵ/o істота, створіння; ~ig/i vt створювати; ~o/minimumo прожитковий мінімум; ~o/rajt/o право на існування; ~kun~i vn співіснувати.

ekzistencialism/o філос. екзистенціалізм.

ekzistencialist/o філос. екзистенціаліст.

еkzo- екзо… (преф. зі знач. “назовні”).

ekzocet/o 1. іхт. летюча риба [Exocoetus]; 2. військ. крилата ракета.

ekzoftalmi/o мед. екзофталм, екзофтальм, витрішкуватість.

ekzogami||o етн. екзогамія (звичай, що забороняв шлюби між представниками однієї родової групи); ~a екзогамний.

ekzogen/a біол., мед., геол. екзогенний (зумовлений зовнішніми причинами).

ekzokrin/a біол. екзокринний, зовнішньо-секреторний.

ekzon/o біол. екзон.

ekzonukleaz/o біол. екзонуклеаза.

ekzorc(iz)||i vt етн. заклинати (або виганяти) злих духів; ~o, ~ad/o заклинання або вигнання) злих духів; ~aĵ/o заклинання (формула); ~ist/o заклинач злих духів, екзорцист.

ekzosfer/o геогр. екзосфера.

ekzosmoz/o хім., фіз. екзосмос (просочування рідин і розчинених речовин з клітини в зовнішнє середовище).

ekzot||a екзотичний, дивовижний; ~aĵ/o екзот; ~ec/o екзотика; ~ism/o екзотизм.

ekzoter/a екзотеричний (призначений для публічного викладу).

ekzoterm/a хім. екзотермічний; ~а reakcio екзотермічна реакція.

ekzotik||a = ekzota.

ekzotoksin/o бакт., хім. екзотоксин.