A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e i n o r u v z

І *di||o бог; верховне божество; (D)~o Бог; ho ~! о, Боже!; savu nin ~o! упаси нас, Боже; dankal ~o дякувати Богові; ◊ ~o kompatu! хaй Бог милує!; ◊ ~o donis, ~o prenis Бог дав, Бог узяв; ◊ kiel ĉe la brusto de ~о як у Бога/Христа за пазухою; ◊ al ~o servu, diablon rezervu і чортові треба часом свічку запалити; ~a божий, божественний; ~a voĉo божественний голос; ~aĵ/o божество; ~ar/o див. panteono; ~ec/o божественність; ~ig/i vt обожнювати; ~ig/o обожнювання; ~in/o богиня; ~ism/o деїзм (релігійно-філософське вчення, яке визнає Бога першопричиною світу, але заперечує його втручання в явища природи і суспільство); ~ist/o деїст;

di/favor/o = graco.

Di/patr/in/o Божа Мати, Матір Божа, Богоматір, Богородиця.

di/o/plaĉ/a богоугодний.

Di/serv/o Служба Божа, Літургія; богослужіння.

di/o/simil/a богоподібний.

di/skarab/o = kokcinelo.

di/o/tim/a богобоязливий, богобоязкий, богобоязний.

di/o/tim/o богобоязливість.

ІІ di-/ хім. ді- (у складних словах означає “подвійний”).

diabaz/o мін. діабаз.

*diabet||o мед. діабет, цукрова хвороба; sukera ~o цукровий діабет; hidruria ~a нецукровий діабет; ~a діабетичний; ~ul/o діабетик.

*diabl||o диявол, чорт, дідько, біс, куций; ~о prenu! чорт його бери!, хай йому чорт!; al la ~o! к чорту/бісу!; ~a диявольський, чортячий, чортів, бісів; ~a vetero чортова погода; ~aĵ/o чортівня, чортовиння; ~et/o чортик; ~id/o прям., перен. дияволеня, чортеня, бісеня; ~in/o дияволиця, чортиця; прям., перен. відьма.

diabol/o діаболо (гра).

*diadem/o діадема, царський вінець.

*diafan||a прозорий; ~ec/o прозорість; ~o/skop/i/o мед. діафаноскопія (просвічування органів тіла).

diafiz/o анат. діафіз.

*diafragm/o анат., фіз. діафрагма; перетинка, перегородка.

diagenez/o геол. діагенез (перетворення пухких відпадів в осадочні гірські породи).

diagnostik/o = diagnoziko.

*diagnoz||o діагноз; meti ~on поставити діагноз; ~i vt діагностувати, ставити діагноз, визначати (хворобу); ~ik/o діагностика; ~ist/o діагност(ик).

*diagonal||o мат. діаґональ; ~a діаґональний.

diagram/o діаграма.

diakil/o фарм. діахил.

diaklaz/o геол. діаклаз, тріщина, розшарування.

*diakon||o церк. диякон; ~ec/o дияконування, дияконство; arki~o, ĉef~o архідиякон.

diakrit/a лінґв. діакритичний.

diakron/a діахронічний; ~a gramatiko історична граматика.

*dialekt||o лінґв. діалект; говір; говірка, наріччя; ~a діалектний; ~olog/o діалектолог; ~olog/i/o діалектологія, наука про діалекти мови.

*dialektik||o діалектика; ~a діалектичний; ~a materialismo діалектичний матеріалізм.

dialipetal/o/j бот. вільнопелюсткові (= liberpetaluloj).

dializ||o хім. діаліз; ~a діалітичний; ~i vt діалізувати; ~il/o діалізатор.

*dialog||o діалог; ~a діалогічний; ~a parolo діалогічна мова.

diamagnet||a фіз. діамагнітний; ~ism/o діамагнетизм.

*diamant||o алмаз; діамант; ◊ ne ĉiо brilanta estas ~o не все золото, що блищить; ~a діамантовий; ~i vt прикрашати/оздоблювати діамантами; ~ist/o гранувальник алмазів; продавець діамантів.

*diametr||o мат. діаметр; ~a діаметральний; ~e діаметрально; ~e kontraŭa діаметрально протилежний.

diamidofenol/o хім. діамідофенол.

diaminopentan/o хім. пентаметилендіамін, кадаверин.

Diana міф. Діана (староримська богиня Місяця й полювання).

*diant||o бот. гвоздика [Dianthus]; barb/a ~o гвоздика бородчата [D. barbatus]; ĉin/a ~o гвоздика китайська [D. chinensis]; plum/a ~o гвоздика периста [D. plumarius].

diapaŭz/o біол. діапауза.

*diapazon/o 1. діапазон; 2. муз. камертон.

diapedez/o фізіол. діапедез.

diapozitiv/o діапозитив.

diare/o мед. діарея, пронос.

diartr(oz)/o анат. діартроз (рухоме зчленування кісток).

dias/o геол., заст. див. permio.

diaskop/o діаскоп.

diaspor/o 1. діаспора (син. dispelitaro); 2. хім., мін. діаспор.

diastaz/o хім. діастаз(а).

diastol/o мед. діастола.

diastrofism/o геол. діастрофізм, тектонічні рухи.

diatek/o діатека.

diaterm/a фіз. діатермічний, теплопроникний.

diatermi/o мед. діатермія.

diatez/o мед. діатез.

diatome||o/j бот. діатомеї, діатомові водорості [відділ Bacillariophyta]; ~a ter/o мін. діатоміт.

diatomit/o мін. діатоміт (син. kiselguro, diatomea tero)

diaton/a муз. діатонічний.

diazoni/o хім. діазоній.

di/azot||o хім. діазот; ~i vt діазотувати.

diazotat||o хім. діазотат; ~ig/i vt виробляти діазотат.

*diboĉ||i vn гуляти; вести розпусний спосіб життя; ~a, ~em/a гультяйський, гулящий, розпусний; ~o гульба, гульня, гулянка; розпуста; ~aĵ/o/j гультяйські вибрики, походеньки; ~ig/i vt розбещувати, псувати, збивати з (доброго) шляху; ~ul/o гультяй, гульвіса, розпусник.

did/o орн. дідо [Raphus cucculatus].

*didaktik||o дидактика; ~a дидактичний, повчальний.

didaskali||o повчання; надпис; примітка; ремарка;~a повчальний.

*didelf||o зоол. двоутробка, опосум [Didelphis]; ~ed/o/j опосумові, двоутробкові [родина Didelphidae].

Dider/o Дідро (французький письменник і філософ).

didim/o хім. дідим.

Didon/o літ. Дідона (карфагенська цариця, коханка Енея).

diedr/a мат. двогранний.

Dieg/o Дієґо (ім’я; cин. Jakobo).

dielektrik||a фіз. діелектричний; ~o діелектрична проникність (син. elektra permitivo).

dien/o хім. дієн.

dien/sintez/o дієновий синтез.

dieres/o, dierez/o лінґв. діерез(а).

dies/o муз. дієз, діез.

*diet||o дієта; observi severan ~on дотримуватися строгої дієти; ~a дієтичний; ~ist/o дієтолог; ~ist/ik/o мед. дієтологія, дієтика; ~ul/o оcоба, що знаходиться на дієті, розм. дієтик;

Diet/o політ. сейм, зібрання виборних; рейхстаг.

dietilmorfin/o хім. героїн.

difasi/o бот. дифазіаструм [Diphasiastrum, син. Diphasium].

*difekt||i vt ушкоджувати, пошкоджувати, псувати; ~і rajtojn порушувати права; ~o ушкодження, пошкодження, псування, недолік, вада, хиба, ґандж, дефект; збиток; korpa ~o тілесна вада; ~ebl/a уразливий; ~iĝ/i зіпсуватися, ушкодитися, пошкодитися; ~iĝ/em/a який легко ушкоджується/пошкоджується.

difenbaki/o бот. дифенбахія [Dieffenbachia].

difeomorf||a мат. дифеоморфний; ~i/o дифеоморфізм; ~i/a дифеоморфічний.

*diferenc||i vn різнитися, відрізнятися, розрізнятися; ~o 1. різниця, розходження; 2. мат. різниця; ~ad/o диференціація; ~ig/i vt розрізняти, відрізняти, розпізнавати; ~ig/a відмітний; ~ig/o відрізнювання, розрізнювання, розпізнавання.

diferenci/i vt мат. диференціювати (= diferenciali).

diferencial||o мат., тех. диференціал; ~a диференціальний; ~a kalkulo диференціальне числення; ~a ekvacio диференціальне рівняння; ~i vt диференціювати.

difilobotri/o зоол. стьожак [Diphyllobothrium].

*difin||i vt 1. визначати, давати визначення; 2. визначати, призначати, установлювати; ~o визначення; призначення; ~a означений; ~ebl/a визначний, такий, що піддається визначенню; ~it/a визначений; чіткий; ne~ebl/a який не можливо визначити; ne~a, sen~a неозначений, невизначений; sen~a modo = infinitivo.

difinitiv/a = definitiva.

difrakt||i vt фіз. заломлювати; ~o заломлення, дифракція; ~iĝ/i заломлюватися.

*difteri/o мед. дифтерит, дифтерія.

*difterit/o = difterio.

*diftong/o лінґв. дифтонґ.

difuz||o фіз. дифузія, розсіювання, поширення; ~i vt розсіювати, поширювати; ~it/a: ~ita lumo розсіяне світло; ~iĝ/i розсіюватися.

*dig||o гать, гребля, загата; дамба; protekta/kontraŭinunda ~o захисна/протипаводкова дамба; ~(ig)/i vt гатити, загачувати, перекривати греблею.

digam/o дигамма (старогрецька буква).

*digest||i vt перетравлювати, переварювати; перен. переварювати; ~a травний; ~a aparato травний апарат; ~aj organoj органи травлення; ~o, ~ad/o травлення; ~ebl/a легкотравний; ~ig/a який сприяє травленню, який поліпшує травлення; ~ig/il/o засіб, що полегшує травленню; ~uj/o тех. 1. екстрактор; 2. автоклав; ~o/dukt/o травний тракт; mis~o нетравлення шлунка, нестравність, розлад травлення.

digital||o бот. наперстянка [Digitalis]; purpur/a ~o напeрестянка пурпурова [D. purpurea]; lanug/a ~o наперстянка шерстиста [D. lanata]; ~in/o хім. дигіталін.

digitari/o бот. пальчатка [Digitaria].

digitoksin/o хім., фарм. дигітоксин (= digitalino).

digitopunktur/o мед. дигітопунктура.

diglosi/o лінґв. володіння рідним діалектом і літературною мовою; двомовність.

*dign||o гідність, достойність, честь; homa ~o людська гідність; sento de sia ~о почуття власної гідності; tio estas sub mia ~o це нижче моєї гідності; ~a гідний, достойний; ~e гідно, достойно.

dign/o/plen/a cповнений гідності.

digram/o лінґв., друк. диграма.

digresi/o дигресія, відхилення, відступ (від теми).

diĝest/o дайджест.

diĝit/a нрк., тех., інформ. цифровий.

diĥotom/а = dikotoma.

Diĵon||o геогр., м. Діжон; ~i/o Діжон (область у Франції).

*dik||a товстий, грубий, (про тіло ще) повний; жирний (про шрифт); ~e грубо; ~e muelita разового помелу; ~o товщина; ~aĵ/o потовщення; ~ec/o товщина, повнота; ~et/a товстенький, грубенький; ~ig/i vt потовщувати, робити грубшим; тучити; ~iĝ/i товстіти, грубшати; поправлятися, гладшати, повніти; ~ul/o товстун.

dik/fingr/o великий палець (= polekso); pied/a d. великий палець на нозі (= halukso).

dik/flu/a липкий, в’язкий, тягучий.

dik/haŭt||a прям., перен. товстошкірий, товстошкурий, грубошкірий; ~ul/o/j зоол., заст. товстошкірі (= paĥidermoj).

dik/kap/a товстоголовий.

dik/korp/a товстотілий, товстий, повний, дебелий; гладкий, вгодований.

dik/lip/a товстогубий, губатий.

dik/muskol/a мускулистий, мускулястий.

dik/mal/alt/a осадкуватий, оцупкуватий, приземкуватий, присадкуватий.

dik/naz/ul/o розм. бевзень, йолоп, бовдур.

dik/ventr/a пузатий, товстопузий, з великим животом.

dikarion/o = nukleoparo.

diklin/a бот. роздільностатевий, різностатевий.

diklorid/o хім. дихлорид.

dikotiledon/o/j бот. дводольнi (= dukotiledonoj).

dikotom||a бот.. дихотомічний; ~ec/o дихотомія, дихотомічність.

dikro||a геол., фіз. дихроїчний; ~ec/o, ~ism/o дихроїзм, двоколірність (властивість деяких тіл виявляти різне забарвлення залежно від напряму розглядання).

diksiland/o муз. диксиленд (стиль джазової музики).

*dikt||i vt диктувати; ~ad/o диктування;  ~aĵ/o, ~at/o 1. диктант; 2 диктат.

diktafon/o диктофон.

diktamn/o бот. ясенець [Dictamnus].

*diktator||o диктатор; ~a диктаторський; ~i vn диктаторствувати; ~ad/o диктаторство; ~ec/o = diktaturo.

diktatur/o диктатура.

diktiosom||o біол. диктіосома; ~ar/o комплекс Ґольджі, апарат Ґольджі.

dil/o буд. брус.

Dil/o Ділі (столиця Східного Тимору).

dilat||i vt фіз. розширювати, розтягувати; ~o дилатація, розширення, розтягнення; ~ant/o анат. м’яз-розширювач; ~ebl/a розтяжний; ~ebl/ec/o розтяжність, здатність розширюватися; ~iĝ/i розширюватися, розтягуватися; ~il/o мед. дилататор, розширювач; ~uj/o тех. розширювальний бачок.

dilatator/o = dilatanto.

*dilem/o дилема.

dileni/o бот. диленія [Dillenia].

*diletant||o дилетант; ~a дилетантський; ~i vn діяти як дилетант; ~ism/o дилетантизм.

*diligent||a старанний, дбайливий, пильний, ретельний; ~e старанно, дбайливо, ретельно; ~ec/o старанність, дбайливість, ретельність.

diliĝenc/o диліжанс.

dilu||i vt фіз., хім. розбавляти, розріджувати; ~o розведення, розбавлення, розрідження; ~aĵ/o розчин; ~iĝ/i розріджуватися; ~ant/o, ~il/o розріджувач; ~it/a розведений, розбавлений.

*diluv||o потоп; сильна повінь.

diluvi/o геол. дилювій, відкладення епохи плейстоцену.

*dimanĉ||o неділя; ~a недільний; ~a lernejo недільна школа; ~e у неділю;

*dimensi/o 1. розмір; вимір; la kvara ~o четвертий вимір; 2. фіз. розмірність.

dimetilarsenat/a acid/o хім. диметиларсенатна кислота.

dimetoksifenol/o хім. диметоксифенол, ґваякол.

diminu/i vt тех. зменшувати; звужувати; муз. послабляти (= malgrandigi; malplilarĝigi; malpliintensigi).

diminuend/o муз. димінуендо.

diminutiv||o лінґв. демінутив, здрібніла форма; ~a демінутивний; ~a sufikso демінутивний/зменшувальний суфікс.

dimorf||a спец. диморфний; ~ism/o диморфізм.

din||o фіз. дина (одиниця виміру сили в механіці).

dinam||o електричний ґенератор; заст. динамо, динамо-машина.

*dinamik||o фіз. динаміка; ~a динамічний.

dinamism/o філос. динамізм.

*dinamit||o динаміт; ~i vt підривати динамітом.

*dinamometr/o силомір, динамометр.

dinar/o динар (грошова одиниця).

Dinar/a геогр.: ~aj Alpoj Динарське нагір’я.

*dinasti||o династія; ~a династичний.

dinatron/o фіз. динатрон.

ding/o зоол. динґо [Canis dingo].

dinornit/o палеонт. динорніс [Dinornis].

dinornit/form/a/j моаподібні [ряд Dinornithiformes].

dinosaŭr/o/j палеонт. динозаври [ряд Dinosauria].

dinoteri/o палеонт. динотерій [Dinotherium].

diocez||o рел. єпархія; ~a єпархіальний.

diod/o ел. діод.

diodont/o іхт. їжак-риба [Diodon].

Diodor/o Діодор (ім’я, зокрема старогрецького історика).

Diofant/o Діофант (давньогрецький математик).

Diogen/o Діоген (давньогрецький філософ).

dioik/a бот. дводомний, роздільностатевий.

Dioklecian/o Діоклетіан (римський імператор).

dioksan/o хім. діоксан.

Diomed/o Діомед, Демид (ім’я).

diomede/o орн. альбатрос (= albatroso).

Dion/o 1. Діон (ім’я); 2. астр. Діона.

dione/o бот. діонея, венерина мухоловка [Dionaea] (cин. muŝkaptulo).

dionin/o хім. діонін.

Dioniz/o міф. Діоніс, Діонісій (старогрецький бог рослинності і плодючості, пізніше покровитель виноградарства).

Dionizi/o Діонісій, Денис (ім’я).

dioptr||o фіз. діоптр; ~ik/o діоптрика.

dioptri/o фіз. діоптрія.

dioram/o жив. діорама.

diorit/o мін. діорит.

dioskore||o бот. дiоскорея, ямс [Dioscorea]; ~ac/o/j діоскорейні [родина Dioscoreaceae].

Dioskur/o/j міф. Діоскури (сини Зевса Кастор і Полідевк).

diospir/o бот. хурма [Diospyros].

dipleks/a 1. радіо диплексний; 2. = dupleksa.

diplo/o анат. губчатка, середкістя.

diplodok/o палеонт. диплодок [Diplodocus].

diploid/a біол. диплоїдний (= duploida).

dіplokok/o бакт. диплокок [Diplococcus].

*diplom||o диплом, атестат; ~i vt випускати з дипломом; ~it/a дипломований; ~ist/o дипломатик, фахівець з дипломатики; ~olog/i/o дипломатика.

*diplomat||o дипломат; ~a дипломатичний; ~a kuriero дипкур’єр; ~a respondo дипломатична відповідь; ~ar/o дипломатичний корпус; ~e дипломатично; ~ec/o дипломатичність; ~i/o дипломатія; ~i/a дипломатичний; ~i/ec/o = diplomateco.

diplomatik/o = diplomologio.

diplopi/o мед. диплопія (двоїння в очах).

diplopod/o/j зоол. двопарноногі [клас Diplopoda].

dipn/o/j іхт. дводишні риби, двоякодихаючі риби [підклас Dipnoi] (син. pulmofiŝoj).

dipod||o зоол. тушканчик [Dipus]; ~ed/o/j тушканчикові [родина Dipodidae] (син. ĝerbosoj).

dipol/o нрк.диполь, двополюсник (= dupoluso).

diport/o фін. депорт (купівля цінних паперів з одночасним їх продажем на певний строк за нижчим курсом).

dipsak||o бот. черсак [Dipsacus] (cин. birdotrinkejo, venusbanejo); ~ac/o/j черсакові [родина Dipsacaceae]; ~al/o/j черсакоцвіті [порядок Dipsacales].

dipsomani/o мед. дипсоманія, запій.

dipter/o/j ент. двокрилі [ряд Diptera].

dipterik/o бот. диптерикс [Dipteryx].

dipterokarp/o бот. диптерокарп [Dipterocarpus].

diptik/o мист. диптих.

*dir||i vt казати, мовити, говорити; kiel oni ~as як кажуть; lasu al mi ~і la vorton дайте мені сказати слово; ~o вислів, висловлення; сказане (ім.); la dek Diroj рел. десять заповідей (Божих) (= dekalogo); ~adказати, говорити (часто, повторно); ~it/a: la supre ~ita вищезгаданий, вищевказаний; ~it/e: ~ite, farite сказано – зроблено;

dir/manier/o вислів; спосіб висловлення; вимова (= prononco); акцент (= akĉento); al/dir/i vt звернутися зі словами; додати (до сказаного), сказати на додаток; antaŭ/dir||i vt говорити/казати наперед, завбачати, пророкувати, передвіщати; ~o пророкування, пророцтво; ~ant/o провісник.

Dirak/o Дірак (англійський фізик).

diram/o дирам (грошова одиниця Таджикистану)

direkci/o дирекція.

*direkt||i vt 1. направляти, спрямовувати; sin ~і al la centro направлятися до центру; 2. управляти, керувати, правити (транспортним засобом, колективом); дириґувати (оркестром), ~і automobilon управляти автомобілем; ~і la grupon da esploristoj керувати групою дослідників; *~o 1. напрямок; 2. керування; ~e (al) у напрямку (до); ~ad/o керування, управляння; керівництво, правління; дириґування; ~ant/a спрямовуючий; керуючий; ~ant/o 1. керівник; 2. диригент; 3. мат. директриса; ~ebl/a керований; ~ej/o дирекція (приміщення); *~il/o авт. нрк. кермо , руль (= stirilo); ~il/ist/o кермовий; ~ism/o ек. дирижизм (керівництво економікою з боку держави); ~ist/o 1. дириґент; 2. директор;

direkt/al/o ав., мор. кіль; вертикальний стабілізатор.

direkt/montr/il/o трансп. сиґнал повороту.

direkteron/o ав. кермо напрямку.

direktiv/o директива, вказівка, настанова.

*direktor||o директор; ~a директорський.

direktori/o іст. директорія.

direktric/o мат. директриса (= direktanto).

dirham/o дирхам, дирхем (грошова одиниця Марокко).

dirigent/o дириґент (= оrkesrestro; ĥorestro).

dirk/o відмичка.

dirlididi! виг. дурниці!, дурниця!, розм. пусте!

dirndl/o баварське національне літнє плаття.

*dis- 1. преф, що позначає роз’єднання, поширення; відповідає укр. роз-: ~iri розійтися; ~ligi розв’язати, ~semi розсівати); 2. самостійно вжив. морфема: ~a роз’єднаний, відділений; відокремлений; en ~a ordo у розсипному строю; ~e нарізно; ~ec/o роз’єднаність, відокремленість; *~ig/i vt роз’єднувати, розлучати; розділяти; ~iĝ/i роз’єднуватися; розділятися; розходитися, розлучатися; ~iĝ/o роз’єднання, розлучення;

dis/agord/i 1. розладжувати, розстроювати; 2. розладнувати, сіяти незгоду.

disaĝi/o фін. дизажіо (відхилення біржового курсу у бік зниження).

disakril/o хім. дизакрил.

dis/artik/ig/i vt розчленовувати.

dis/atom/i vt розщеплювати ядро атома.

dis/aŭdig||i vt передавати (по радіо); розголошувати; ~o (радіо)передача; розголос, розголошування.

dis/babil/i vt розбовкувати, розплескувати, розпатякувати, розголошувати.

dis/bar/i vt перегороджувати (розділяти приміщення, простір на частини).

dis/bat/і vt розбивати.

dis/blov/i vt розвіювати.

dis/branĉ||iĝ/i розгалужуватися; ~iĝ/o розгалуження.

dis/buk/i розстібати.

dis/buton/um/i vt розстібати, відстібати.

dis/centr/a ексцентричний.

*disciplin||o 1. дисципліна; 2. дисципліна, предмет (навчання); observi severan ~on дотримуватися строгої дисципліни; plendi pri manko de ~o нарікати на відсутність дисципліни; ~a дисциплінарний; ~em/a дисциплінований; ~i, ~ig/i vt дисциплінувати.

*disĉipl/o учень, послідовник.

disdegn||i vt ставитися з презирством, зневажати; ~o презирство, зневага; ~a презирливий, зневажливий.

dis/divid/i vt розділяти, розподіляти.

dis/don||i vt роздавати; ~ad/o роздавання, роздача.

dis/donac/i vt роздаровувати.

dis/du||ig/i vt роздвоювати, розгалужувати; ~iĝ/і роздвоюватися, розгалужуватися.

disel/o = dizelo.

dis/e-mis/e сяк-так, абияк, у повному безладі.

*disenteri||o мед. дизентерія; ~a дизентирійний; ~ul/o хворий дизентерією, хворий на дизентерію.

disert||i vn захищати дисертацію; ~ad/o захист дисертації; ~aĵ/o дисертація; ~ant/o дисертант.

disertaci||o = disertaĵo; ~i = diserti.

dis/etend/i vt розкидати, розпрямляти, розпростовувати.

dis/faden||ig/i vt пообтріпувати, обшарпати; ~iĝ/i обтріпуватися, обшарпуватися, вистріпуватися; розпускатися, розходитися.

dis/fak/ig/i vt розгороджувати, перегороджувати.

dis/fal/i vn розпадатися; ~(ad)o розпадання, розпад.

dis/fald||i vt розкладати, розгортати; ~iĝ/i vn розкладатися, розгортатися.

dis/fam/ig/i vt розпускати славу/чутки.

dis/fand/i vt розплавляти, розтоплювати.

dis/fend||i vt розщеплювати, розколювати; ~o розщеплення, розколювання.

dis/fibr/i vt розчленовувати, розділяти на волокна.

dis/flor||i vn розцвітати, розквітати; ~o розквіт.

dis/flu/i vn розтікатися, розпливатися.

dis/flug||i vn розлітатися (у різні боки); ~ig/i vt розпускати, розсівати.

dis/fork/iĝ||i роздвоюватися, розгалужуватися; ~o розвилка, розгалуження.

dis/fos/i vt розкопувати, розривати.

dis/frakas/i розбивати, розтрощувати.

dis/frot/i vt розтирати.

dis/grajn/ig/i видаляти, вилущувати зерно.

dis/hak/i vt розрубувати, розтинати, розсікати.

disharmoni||o дисгармонія (= malharmonio); ~a дисгармонічний.

dis/hel/ig||i vt роз’яснювати; ~i la fajron роздмухувати/роздувати вогонь.

disident/o відступник, дисидент; інакомислячий (ім.).

disip/i vt розтрачувати, розтринькувати, проциндрювати.

*dis/ir/i vn розходитися (у різні боки).

disjunkci/o мат. диз’юнкція, логічна сума.

*disk||o 1. диск, круг; smirga ~o наждачний круг; 2. (грам)пластинка; 3. інформ. диск; kompakta ~o компакт-диск; 4. спорт. шайба; ~ej/o дискотека; ~et/o інформ. дискета; ~il/o, ~ing/o інформ. дисковод.

disk/aparat/o інформ. дисковод.

disk/erp/il/o с.-г. дискова борона.

disk/estr/o диск-жокей (син. diskĵokeo, скор. DĴ).

disk/o/flor/o трубчаста квітка.

disk/o/form/a дисковидний.

disk/o/ĵet||i vn метати диск; ~o метання диска; ~ant/o метальник диска, дискобол.

diskoke/o диск-жокей.

disk/rad/o дискове колесо.

disk/o/tek/o дискотека.

disk/o/telefon/o дисковий телефонний апарат.

disk/o/turn/il/o програвач.

diskant/o муз. дискант, сопрано.

disked/o = disketo.

disko/o муз. диско (стиль).

diskomicet/o/j бот. дискоміцети.

*diskont||i vt фін. враховувати вексель, дисконтувати; ~o дисконт векселя, дисконт, дисконтування.

diskont/bank/o~o дисконтний банк.

diskord/o незгода, розбрат, чвари.

diskreci||o юр. дискреційне право, право діяти на власний розсуд; ~a діючий за своїм розсудом, дискреційний.

diskredit||i vt дискредитувати (= senkreditigi); ~ad/o дискредитування, дискредитація, підрив довіри.

*diskret||a 1. стриманий, небалакучий, обережний, дискретний; 2. мат. дискретний, переривчастий; ~e 1. стримано, обережно, дискретно; 2. мат. дискретно, переривчасто; ~ec/o 1. стриманість, обережність, дискретність; 2. мат. дискретність, переривчастість.

diskrimin||i vt розрізняти; розпізнавати; виділяти; ~ant/o мат. дискримінант; ~il/o тел. селектор.

diskriminaci||o юр. дискримінація; ~i vt дискримінувати.

diskurs/o маловжив. промова, виступ.

diskursiv/a лог. дискурсивний.

*diskut||i vn вести суперечки, обговорювати, дискутувати; ~o, ~ad/o обговорення, дискусія; ~ebl/a дискусійний, спірний; ~ig/i vt піддати обговоренню; зробити предметом дискусії, обговорення; ~ind/a вартий обговорення; ~ot/a який обговорюватиметься;

diskut/forum/o семінар, симпозіум.

diskut/grup/o дискусійна група.

disleksi/o мед. дислексія (розлад читання).

dism/o іст. десятина (податок).

dis/mal/ferm/i vt (по)розкривати, (по)розчиняти.

dismenore/o мед. дисменорея, розлади менструацій.

disoci||i vt хім. дисоціювати; ~(ad)o хім., псих. дисоціація; розклад, порушення зв’язку, розпад; ~iĝ/і дисоціюватися.

disoma = dusoma.

disonanc||o муз. дисонанс; ~i vn дисонувати.

dispens/i = liberigi.

dispensari/o диспансер.

*dispepsi/o мед. диспепсія (розлад травлення в кишечнику).

dispers||i vt фіз. розсіювати, розпорошувати; ~o 1. фіз., мат. дисперсія; 2. тех. дисперсія, диспергування (подрібнення речовини на дуже малі частинки); ~a дисперсійний; дисперсний; ~ant/o дисперсант; диспергатор; ~ec/o дисперсність.

dispne/o мед. диспное, задишка.

*dispon||i vt мати в своєму розпорядженні, розпоряджатися (чим-н.); ~o розпорядження (чим-н.); mi estas al/je via ~o я у вашому розпорядженні; ~ebl/a наявний, вільний, незайнятий; ~ig/i vt надати в розпорядження.

dispozici||o диспозиція, розміщення, розташування; вказівка, розпорядження, наказ; план, порядок, розклад; нахил, схильність; ~i vt розташовувати, розміщати, влаштовувати; планувати; схиляти.

disproporci||o диспропорція, неспіврозмірність (= misproporcio); ~a непропорційний, неспіврозмірний.

disprozi/o хім., ел. диспрозій.

*disput||i vn сперечатися, диспутувати; ~o диспут, суперечка; ~ebl/a спірний, дискусійний; ~em/ul/o сперечальник, суперечник.

dis/send||i vt 1. розсилати; 2. поширювати, розповсюджувати; 3. передавати (по радіо); ~o (радіо)передача; ~il/o (радіо)передавач.

dist/a маловжив. віддалений (= distanca).

*distanc||o дистанція, відстань, віддаль; дальність; en la ~o на відстані/віддалі; ~a віддалений, дистанційний; ~e на відстані/віддалi; здалеку; ~i vn знаходитися на деякій відстані.

disten/o мін. дистен, кіаніт.

distiĥ/o, distik/o літ. дистих, двовірш.

*distil||i vt дистилювати, переганяти; ~ad/o дистиляція, перегонка; ~aĵ/o дистилят, дестилят, продукт дистиляції/перегонки; ~aĵ/uj/o бак/резервуар для продукту перегонки; ~ej/o переробний, очисний завод; petrola ~ejo нафтопереробний завод; ~iĝ/i дистилюватися, переганятися; ~il/o дистилятор; ~ist/o дистилятор (працівник).

distil/balon/o колба.

distil/kolon/o ректифікаційна колонка.

*disting||i vt відрізняти, розрізняти, розпізнавати; вирізняти, відзначати; ~a відмітний, характерний, специфічний; ~o відмінність; розходження; відзнака; ~iĝ/i відрізнятися; розрізнятися; ~il/o відмітна, специфічна ознака; ~it/a визначний, відмінний.

distom/o заст. = fasciolo.

distord||o радіо, фіз. дисторсія; викривлення, спотворення (звуків і т.п.); фото, фіз. викривлення (ліній); мед. дисторзія, розтягнення (зв’язок); ~i vt деформувати; викривляти; спотворювати; розтягати.

*distr||i vt відволікати; розважати; ~a розважальний; ~o розвага, забава; ~iĝ/i відволікатися; розважатися, забавлятися; ~iĝ/em/a неуважний, неуважливий.

*distribu||i vt 1. розподіляти; 2. поширювати, розповсюджувати; ~o розподіл; розповсюдження; ~a розподільний, дистрибутивний; ~il/o розподільник.

distribu/fram/o ел., тех. підстанція, розподільчий щит.

distribu/tabul/o ел. розподільний щит.

distribuci/o мат., лінґв. дистрибуція.

*distrikt||o округ, район, повіт; дистрикт; ~a окружний, районний, повітовий.

disulfid/o хім. дисульфід.

disuri/o мед. дизурія, порушення сечовипускання.

ditionat/o хім. дитіонат.

*ditiramb||o дифірамб; ~a хвалебний, дифірамбічний; ~i vn співати дифірамби, вихваляти.

ditisk/o ент. плавунець [Dytiscus].

ditografi/o дитографія (помилкове повторення букви, складу або слова при переписуванні).

diurez||o фізіол. сечовиділення; ~ig/a сечогінний.

diurn||o маловжив. доба (син. tagnokto); ~a добовий (син. tagnokta).

*divan/o диван, отоманка; (D)~o іст. диван (рада з вищих чиновників у султанській Туреччині).

*diven||i vt 1. угадувати, розгадувати, догадуватися 2. ворожити, гадати; ~ad/o угадування, розгадування; ~aĵ/o загадка; ~em/a догадливий; ~ist/o ворожбит, віщун.

diven/prov/e наздогад, наугад, навмання.

diven/verg/o магічна лозина, магічний прутик.

diverĝ||i vn мат., фіз. розходитися (про лінії, промені); ~o розбіжність, дивергенція; ~a дивергентний; ~ig/i vt розсіювати, розпорошувати; ~ig/a lenso розсіююча лінза.

diverĝenc/o мат. дивергенція.

divers- преф. різно-.

*divers||a різний, розмаїтий, різноманітний; ~e по-різному, різно, розмаїто; ~aĵ/o усяка всячина, суміш, різне; ~ec/o різноманітність, різноманіття, розмаїття, розмаїтість; ~ig/i vt урізноманітнювати.

divers/form/a різнотипний, різної форми;

divers/gent/a різнорідний, різноплемінний;

divers/karakter/a/j різнохарактерні;

divers/kolor/a різнокольоровий, різнобарвний, різноколірний;

divers/manier/e різним чином, по-різному, різними способами, і так і сяк; divers/pec/a з різних кусків/шматків;

divers/spec/a, divers/a/spec/a різний; різноманітний; різнорідний;

divers/tip/a різнотипний.

diversi||o диверсія; ~i vt учиняти диверсію; ~ant/o диверсант.

divertikul||o мед. дивертикул (природжене або набуте випинання стінки порожнистого або трубчастого органу людини); ~oz/o мед. дивертикульоз.

*divid||i vt ділити, поділяти, розподіляти, розділяти; 10:2=5 dek ~ite per du faras kvin (або egalas al kvin) десять поділити на два дорівнює п’ять; ~o, ~ad/o ділення, поділ, розподіл; ~ant/o мат. дільник; ~ebl/a подільний; ~ebl/ec/o подільність; ~iĝ/i ділитися, поділятися; ~ot/o, ~at/o мат. ділене;

divid/strek/o риска, дефіс;

dividend/o фін. дивіденд.

*divizi||o 1. військ. дивізія; 2. бот. відділ (таксон); ~a дивізійний; ~estr/o командир дивізії; sub~o бот. підвідділ.

divizor||o мат. цілочисловий дільник; ~i vn ділити, виступати/бути дільником.

divorc||o юр. розлучення, розірвання шлюбу (= eksedziĝo); ~i vn розлучатися, розривати шлюб.

dizel||o тех. дизель, дизель-мотор.

dizel/lokomotiv/o дизельний локомотив;

dizel/motor/o дизельний двигун/мотор;

dizel/petrol/o дизельне паливо, солярка (= gasojlo).

dizert||i vn дезертирувати, дизертувати; ~o дезертирство; ~int/o дезертир.