A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

I*-at- суф. пасивного дієприкметника і дієприслівника теперішнього часу: demand~a запитуваний, malpermes~a той, що забороняють; malpermes~e заборонено.

II -at- хім. суф. для позначення кислих солей: klor~o хлорат, sulf~o сульфат.

*atak||i vt 1. нападати, атакувати; ~i iun per pugnobatoj (або per la pugnoj) кинутися на кого-н. з кулаками; oni ~is la dekstran alon атакували правий фланг; 2. уражати (про хворобу, почуття); lin ~is sopiro його охопила туга; liaj pulmoj estas ~itaj його легені уражені; ~o 1. атака, напад, приступ; випад; surpriza ~o раптовий напад; 2. приступ, припадок (хвороби); febra ~o приступ лихоманки; kolera ~o приступ гніву; ~ant/o нападник, нападаючий (ім.); ~ebl/a уразливий; ~em/a войовничий, бойовий; ~eg/i vt накидатися.

atak/angul/o військ. кут атаки;

ataksi/o мед. атаксія (нескоординованість рухів).

atalant/o ент. будяківка адмірал, адмірал [Pyrameis atalanta].

Atalant/о міф. Аталанта (царівна, що хотіла за чоловіка того, хто пережене її в бігу).

Atalja бібл. Аталія.

ataman/o отаман.

Atanazi/o Атанас(ій), Панас, Опанас (ім’я).

atar/o трояндова олія (= rozoleo).

ataraksi/o атараксія, спокій, рівновага (душі).

ataŝe/o аташе; mara ~o морський аташе.

*atavism||o біол. атавізм (поява у нащадків (людей, тварин, рослин) ознак, що були властиві їхнім далеким предкам); ~a атавістичний.

*ateism||o атеїзм; ~a атеїстичний.

*ateist/o атеїст, безбожник.

atel/o зоол. коата [Ateles].

atelektaz(i)/o мед. ателектаз (спадіння легенів внаслідок відсутності в альвеолах повітря).

atelier/o ательє, художня майстерня.

Aten||a міф. Атена, Афіна (богиня мудрості і справедливої війни).

Aten||o, заст. ~o/j геогр. Афіни (столиця Греції); (a)~an/o афінянин.

*atenc||i vt (iun, kontraŭ iu) учиняти замах, здійснювати замах, посягати, замірятися; зазіхати; ~i prezidenton (або kontraŭ prezidento) учинити замах на президента; ~o замах; атентат, посягання; ~int/o атентатор, той, що вчинив замах (у знач.ім.); нападник.

*atend||i vt чекати, ждати, дожидати, очікувати; передбачати; ~u min morgaŭ чекай мене/на мене завтра; bonvolumomenton! прошу хвильку зачекати!; ~i favoran momenton чекати сприятливого моменту; ~o чекання, дожидання, очікування; передбачення; сподівання; kontraŭ ĉiu ~o всупереч усім сподіванням; ~ebl/a очікуваний, передбачуваний, можливий; ~ej/o зал чекання, чекальня, почекальня; ~em/a здатний почекати, терплячий, терпеливий.

atend/vic/o черга.

atene/o 1. іст. атенеум; 2. ліцей (у Бельгії, = liceo).

*atent||a уважний; ~e уважно; ~o увага; ~i vt (ion, pri io) уважати, звертати (свою) увагу, прислухатися; бути уважним; direkti (або meti, або turni) sian ~on al io (або sur ion) звернути свою увагу на що-н.; ~u, ke vi ne falu! уважай, щоб ти не впав!; ~u! обережно!; ~em/o уважність; обачність; ~ig/i vt звернути (чиюсь) увагу.

atenu||і фіз., ел. приглушувати; зменшувати (напругу, потужність); ~(iĝ)/o атенюація, зменшення напруги, потужності; ~il/o атенюатор.

aterom/o мед. атерома.

ateroskleroz/o мед. атеросклероз.

*atest||i vt свідчити, давати свідчення (або покази), засвідчувати; ~o 1. свідчення; 2. посвідчення, посвідка, свідоцтво, атестат; грамота; довідка; розписка; ~aĵ/o свідчення, показ;~ant/o свідок, очевидець; ~ig/i vt брати за свідка/у свідки; ~il/o = ~o 2.

atik/o арх. аттик.

Atik||o іст., геогр., п-ів Аттика (область у Ст. Греції); (a)~a аттичний.

Atil/o іст. Аттіла (король гунів).

*ating||i vt досягати, осягати, сягати, добиватися, добиратися; домагатися; ~i ies konsenton досягти чиєї-н. згоди; multe mi ~is! я домігся багато чого!; ~o досягнення; юр., інформ. доступ; ~aĵ/o досягнення (результат); ~ebl/a досяжний; ~ebl/ec/o  досяжність.

ating/o/distanc/o, ating/o/pov/o досяжність, радіус дії, дальність.

atiri/o бот. безщитник [Athyrium].

atlant/o 1. арх. атлант; каріатида; анат. атлант, перший шийний хребець.

Atlantid/o Атлантида (міфічна країна, яку начебто поглинув Атлантичний океан).

*Atlantik/o геогр. Атлантичний океан; (a)~a атлантичний.

І *atlas/o атлас, сатин.

ІІ *atlas/o 1. геогр. атлас (= maparo); 2. = atlanto 2.

Atlas/o 1. міф. Атлант (титан, який за наказом Зевса мусив вічно підтримувати небосхил); 2. геогр. Атлас, Атлаські гори.

*atlet||o атлет; ~a атлетичний; ~ik/o, ~ism/o атлетика; leĝera (або malpeza) ~o легка атлетика.

atm/o рел. атман, душа людини (у буддизмі).

atman/o = atmo.

atmometr/o фіз. атмометр.

*atmosfer||o 1. атмосфера; 2. перен. обстановка; konfida ~о обстановка взаємної довіри; ~a атмосферний; ~a tensio атмосферний тиск; ~aĵ/o/j радіо атмосферні шуми; ~o/graf/i/o атмосферографія; ~olog/i/o атмосферологія.

ato/ фіз. ато- (преф., що вживається перед одиницями виміру, зі знач. “одна трильйоннна”; 10-18: ~farado атофарада).

atoksil/o фарм. атоксил.

atol/o атол, кораловий острів.

*atom||o атом; markita ~ мічений атом; ~a атомний; ~a armilo атомна зброя; ~e movata ŝipo атомоход; ~ism/o філос. атомізм; ~ist/o учений-атомник.

atom/bomb/o (або A-bombo) атомна бомба.

atom/central/o атомна електростанція.

atom/energi/o атомна енергія.

atom/kern/o атомне ядро; ~kerna energio енергія атомного ядра, атомна енергія.

atom/mas/o маса атома.

atom/nombr/o хім. масове число.

atom/pez/o фіз. атомна вага.

atom/pil/o 1. атомний реактор (син. reaktoro); 2. ядерна сировина.

atonal/a муз. атональний.

atoni||o мед. атонія, розслабленість, млявість; ~a атонічний, розслаблений, млявий.

-ator/o закінчення в міжнародних словах зі знач. 1. діяча: dikt~o диктатор; 2. механізму, інструмента: gener~o ґенератор; kultiv~o культиватор.

ATP скор. від adenozin-trifosfato.

atrabil/o мед. сварливість, жовчність.

atrakci/o атракціон.

Atre/o міф. Атрей (мікенський цар).

atrepsi/o мед. атрепсія.

atrezi/o мед. атрезія.

atri/o 1. іст. атріум; 2. анат. передсердя (= vestiblo).

*atribu/i vt надавати, приписувати; присуджувати; ~і grandan valoron надавати великого значення; ~і la unuan premion присудити першу премію.

atribut/o атрибут.

atrici/o 1. рел. скруха, жаль (за гріхом), каяття, розкаяння 2. мед.садно.

*atripl/o бот. лобода [Atriplex].

atrofi||o мед. атрофія, відмирання, зменшення; muskola ~o амітрофія, м’язова атрофія; ~i vt атрофувати; ~iĝ/i атрофуватися.

atrop||o бот. беладона [Atropa]; (A)~o міф. Атропa (одна з богинь долі, що перерізувала нитку життя); ~in/o фарм. атропін; ~ism/o мед.отруєння беладоною або атропіном.

atropos/o ент. мертва голова нічна [Acherontia atropos].

*atut||o козир (тж перен.); ~i vn козиряти, ходити козирем.