A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

І apaĉ/o хуліган, апаш.

ІІ apaĉ/o етн. апач (представник племені північно-американських індіанців).

apanaĝ||o іст. апанаж, удільна земля, уділ; ~ul/o удільний володар, володар уділу.

*aparat||o у різн. знач. апарат; administra ~o адміністративний апарат, адмінапарат; digesta травний апарат; fotografa ~o фотоапарат; ~ar/o апаратура; ~ul/o, ~ist/o апаратник, апаратний працівник, працівник апарату.

*apart||a окремий; особливий; ~a ĉambro окрема кімната; kun ~a intereso з особливим інтересом; ~e окремо; особливо, зокрема; ~aĵ/o особливість (щось особливе), характерна риса, специфіка; окрема частина; невід’ємне надбання; ~ec/o особливість (властивість); ~ig/i vt відокремлювати, відділяти; ~iĝ/i відокремлюватися, відділятися; ~ism/o політ. aпартеїд.

*apartament/o розкішна квартира, апартаменти.

*aparten||i vn належати; la domo ~as al mia patro будинок належить моєму батькові; ~ad/o приналежність (стан); ~aĵ/o приналежність, власність.

*apati||o апатія, байдужність, байдужість; ~a апатичний, байдужний, байдужий; ~ul/o апатичний, байдужний, байдужий ( у знач.ім.).

apatit/o мін. апатит.

apatogen/a мед. апатогенний, нехвороботворний.

apatosaŭr/o палеонт. апатозавр [Apatosaurus].

apeks||o 1. анат. верхівка; 2. бот. верхівка (син. malbazo); 3. астр. апекс; ~a апікальний.

apel||i vn див. apelacii; ~o військ. перекличка.

Apel/o Апеллес (знаменитий старогрецький живописець).

*apelaci||i vn 1. юр. апелювати, оскаржувати; 2. перен. звертатися, волати; ~o 1. апеляція, оскарження; ~і al la publika opinio апелювати до громадської думки; 2. відозва, звертання.

*apenaŭ присл. ледве, заледве, ледь; майже; мало не; ~ li ne dronis він ледь не втопився; li restis ĉe mi ~ tri tagojn він залишився в мене заледве на три дні; li ~ scias legi він ледве читає; ~a ледь помітний, майже непомітний.

apendic||o 1. анат. придаток, відросток; апендикс; 2. додаток (до книги і т.п.).

apendic/ektomi/o видалення апендикса.

apendic/it/o мед. пендицит.

apendikulari/o/j зоол. апендикулярії [клас Appendicularia].

Apenin/o/j/ геогр., гори Апенніни.

apepsi/o мед. апепсія, нестравність.

*aper||i vn з’являтися; виринати; витикатися; появлятися, показуватися; виходити (про видання); ĵus ~is щойно вийшов (про друковане видання); jam la unuaj floroj ~as уже появляються перші квіти; ~i antaŭ la tribunalo постати перед судом; ~o поява, появлення, з’явлення; вихід; ~aĵ/o видіння, видиво; явище.

apercept||o філос. апперцепція, сприйняття.

aper/ig/i vt показувати; виявляти; видавати, публікувати, випускати у світ.

apere/o бот. метлюг [Apera]; vent/o/spik/a ~o метлюг звичайний [A. spica-venti].

aperitiv/o аперитив.

apert||а vt відкритий, доступний; ~a kunveno відкриті збори; ~a urbo відкрите місто; ~a frakturo відкритий перелом; ~e відкрито; ~e paroli відкрито говорити; ~i vn бути відкритим, доступним; ~aĵ/o отвір.

*apertur/o отвір, апертура.

apetal/o/j бот. безпелюсткові (= senpetaluloj).

apetenc/o фізіол. потяг.

*apetit||o апетит; bonan ~on! смачного! (побажання); eksciti ~on збуджувати апетит; ◊ dum manĝado estas ~o апетит приходить під час їди; ~a апетитний.

apetit/o/don/a, apetit/vek/a апетитний, збуджуючий апетит.

*api||o бот. дика селера [Apium]; ~ac/o/j зонтичні [родина Apiaceae, cин. Umbelliferae].

Api/o геогр. Апіа (столиця Самоа).

apik/a 1. анат. апікальний, верхівковий; 2. лінґв. апікальний, утворюваний кінчиком язика; 3. перен. прямовисний, стрімкий, стрімчастий.

apikultir/o = abelbredado.

apios/o бот. апіос [Apios].

Apis/o рел. Апіс (священний бик у Ст. Єгипті).

aplanаt||а фіз. апланатичний; ~o апланат; ~ec/o апланатність; ~ism/o апланатизм.

*aplaŭd||i vt 1. аплодувати, плескати; 2. перен. схвалювати; вітати; ~o, ~ad/o оплески, аплодисменти; tondra ~o бурхливі оплески; ~ist/ar/o клака.

*aplik||i vt застосовувати, використовувати; прикладати; ~o застосування;, використання прикладання; ~at/a застосовуваний, застосовний, ужитковий, прикладний; ~ataj sciencoj прикладні науки; ~iĝ/i бути доречним, годитися, придаватися.

aplik/teren/o галузь застосування.

aplit/o геол. апліт.

*aplomb||o апломб, самовпевненість; ~a самовпевнений, з апломбом; ~e з апломбом.

apne/o мед. апное, затримка дихання, відсутність дихання.

apocin||o бот. кендир [Apocynum]; ~ac/oj барвінкові [родина Apocynaceae].

apod||o орн. стриж, серпокрилець [Apus].

apod/o/j зоол. безногі земноводні [ряд Apoda].

apodikt||a філос. аподиктичний, оснований на логічній вірогідності; ~ec/o аподейктика.

apod/o/form/aj стрижоподібні [ряд Apodiformes].

apodoz/o лінґв. приєднання, приєднувальні слова.

apofilit/o мін. апофіліт.

apofiz/o 1. анат. відросток, виступ кістки, апофіз; korakoid/a ~o дзьобоподібний відросток; 2. геол. апофіза.

apofoni/o лінґв. аблаут, апофонія (чергування голосних у складі однієї морфеми).

*apog||i vt підпирати, опирати, підтримувати; ~і proponon підтримати пропозицію; ~i si/n опиратися, спиратися; ~a опорний; ~o прям., перен. опора; підтримка; ~il/o опора, підпірка, підпора; підставка; спинка (стільця, крісла).

apog/ark/o арх. аркбутан, зовнішня опорна арка.

apog/baston/o ціпок, милиця.

apog/brak/o ручка (крісла).

apog/mur/o буд. контрфорс, підпірна стіна.

apog/pilastr/o арх. rонтрфорс.

apog/punkt/o точка опору. apog/rel/o поруччя, перила.

apog/seĝ/o крісло.

apog/stang/o підпірка, підпора.

apog/ŝed/o дашок (перед входом до будинку і т.п.).

apog/trab/o підпора. підпирати (знизу).

*apoge/o апогей, розквіт.

apoĝatur/o муз. аподжіатура (музична прикраса).

apokalips||o рел. апокаліпсис, одкровення, об’явлення; ~a апокаліптичний.

apokop/o лінґв. апокопа, усікання (кінцевих звуків слова).

*apokrif||o літ. апокриф; ~a апокрифічний; недостовірний.

apokromat/o фіз. апохромат (об’єктив, у якому виправлено хроматичну аберацію ще більше, ніж в ахроматі).

*apolog||o літ. аполог.

apologetik/o апологетика.

apologi||o апологія, вихваляння; ~a апологетичний; ~i vt вихваляти; ~ant/o, ~ist/o апологет.

apologi/art/o апологетика.

Apolon/o міф. Аполлон (давньогрецький і римський бог світла, поезії та мистецтв).

Apoloni/o Аполлоній (ім’я).

apomiks/o біол. апоміксис.

apomorfin/o фарм. апоморфін.

aponeŭroz/o анат. апоневроз, сухожилок широких пластинчастих м’язів.

*apopleksi||o мед. апоплексія, інсульт, удар; ~a, ~em/a апоплексичний.

aposiopez/o лінґв. апозіопеза, недоговорювання.

apostat||o відступник; ~a відступницький; ~i vn відступатися, зрікатися; ~ec/o відступництво.

aposterior||a філос., лог. апостеріорний (який випливає з досвіду, оснований на досвіді); ~e присл. апостеріорі, на основі досвіду; ~ec/o апостеріорність.

*apostol||o 1. рел. апостол; 2. перен. апостол, проповідник; ~ec/o апостольство.

I*apostrof||o апостроф; ~i vt 1. опускати кінцеві голосні (a - в артиклі, o - в іменнику), заміняючи їх на письмі апострофом; н-д, писати і вимовляти l’ замість la, sun’ замість suno (= forlasi); 2. усікати артикль і іменник; artikolo ~ita скорочена форма артикля.

II apostrof/o рит. апострофа (стилістична фіґура).

apoteci/o бот. апотецій.

*apotek||o аптека; ~a аптечний, аптекарський; ~ist/o аптекар.

apotem/o мат. апофема (= interna radiuso).

*apoteoz||o апофеоз, прославляння; ~i vt боготворити, схилятися (перед ким-н., чим-н.).

*apozici/o лінґв. прикладка.

*apr||o зоол. вепр, дикий кабан [Sus scrofa]; ~aĵ/o веприна; ~in/o дика свиня (самка).

apraksi/o мед. апраксія (часткова або повна втрата здатності виконувати доцільні звичні дії та рухи).

aprec/i = aprezi.

apret||i vt апретувати, лощити (шкіру, тканину); ~(ad)o лощіння; ~aĵ/o лощена тканина/шкіра.

apretur/o апретура (речовина для лощіння).

aprez/i vt високо цінувати.

*аpril||o квітень; ~a квітневий.

aprior||a філос., лог. апріорний, незалежний від досвіду; ~e присл. апріорі, незалежно від досвіду; перен. апріорі, без перевірки наперед; ~ism/o апріорність, апріоризм.

*aprob||i vt схвалювати, апробувати; ~і projekton прийняти проект; ~o схвалення, згода, апробація; ~ind/a гідний схвалення, похвальний.

aprob/foli/o друк. коректа, коректурний відбиток.

aproksim||i мат. апроксимувати, наближувати, приближувати; ~a апроксимований, приблизний.

apsid/o астр. апсида.

apterig/o орн. ківі [Apteryx].

*apud І. прийм. коло, біля, поряд, поруч, побіля, край; ŝi sidis ~ mi вона сиділа біля мене, вона сиділа поруч зі мною; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a той, що знаходиться поруч/поблизу; ближній, сусідній; ~e поруч, поблизу; ~est/i vn бути/знаходитися поруч/поблизу; ІІІ. преф. при-, перед-: ~lima прикордонний, ~urbo передмістя, околиці міста.

apud/est/i, vn бути/знаходитися поруч, бути присутнім.

Apuli/o геогр. Апулія (область в Італії).

apunt/o фін. 1. додаткова сума, додатковий внесок; 2. дрібні гроші (монети).

apus/o = apodo.