A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

І *-an- І. суф., що позначає члена якого-н. колективу; жителя міста, країни; чийогось послідовника: akademio – академія, akademi~o академік; Ukrainio – Україна, ukraini~o житель України; Теrnopolo – Тернопіль, ternopol~o тернополянин; Kristo – Христос, krist~o християнин; Лutero – Лютер, luter~o лютеранин; ІІ. самостійно вжив. морфема з тим же знач.: ~o член; ~ar/o група, колектив; ~ig/o прийом (в організацію); ~iĝ/i приєднатися, вступити в спілку, організацію, увійти, влитися в колектив.

ІІ –an- хім. aн (суф. для позначення насичених вуглеводів): met~o метан; but~o бутан;et~o етан.

ana/o анна (індійська монета).

anabaptism/o рел. анабаптизм (рел. рух 16 ст. у Німеччині, Англії, Нідерландах, що заперечував церк. ієрархію, ряд догматів церкви).

anabaptist/o рел. анабаптист.

anabat/a метео висхідний.

anabioz/o біол. анабіоз (припинення або пригнічення життєдіяльності організму в несприятливих умовах).

anabol||o 1. фізіол. анаболізм (сукупність хім. процесів в організмі, спрямованих на утворення складових елементів клітин та тканин); 2. анаболія (зміна ознак дорослих організмів внаслідок додавання нових стадій наприкінці періоду формотворення); ~ig/i vt анаболізувати.

anadiploz/o рит. анадиплозис (стилістична фіґура: початок нового віршованого рядка чи фрази словами, якими закінчувався попередній рядок чи фраза).

Anadir/o геогр., р. Анадир

anaerobi/a біол. анаеробний, який розвивається при відсутності кисню.

anafaz/o біол. анафаза.

anafilaksi/o мед. анафілаксія, підвищена чутливість.

anafor||o літ. анафора, повтор; ~a анафоричний.

*anagal/o бот. курячі очки [Anagallis]; agr/a ~o, ruĝ/a ~o курячі очки польові [A. arvensis, син. A. phoenicea]; blu/a ~o, femal/a ~o курячі очки голубі [A. foemina, син. A. caerulea].

anagir/o бот. вонючка [Anagyris].

anaglif||o мист. анагліф; ~a анагліфічний.

*anagram/o анаграма.

anakardi||o бот. анакардія [Anacardium]; ~ac/o/j анакардієві, сумахові [родина Anacardiaceae].

anakinezi/o мед. akinezio.

anakolut/o анаколуф (стилістична фіґура).

anakond/o зоол. анаконда [Eunectes murinus].

anakoret/o анахорет, самітник, відлюдник.

Anakreon||o Анакреонт (давньогрецький поет); (a)~esk/a анакреонтичний.

*anakronism||o анахронізм; ~a анахронічний.

anakruz/o літ. анакруза, анакруса.

Anaksagor/o Анаксагор (давньогрецький філософ).

anal||oj аннали; літопис, хроніка.

analeptik/o мед. аналептик, медикамент, що відновлює здоров’я, силу.

analfabet||o неписьменний (ім.); ~ec/o, ~ism/o неписьменність, неуцтво.

analgezi/o мед. анальгезія.

analgezik/o мед. анальгетик.

anal/ist/o анналіст; літописець.

analitik||o мат. математичний аналіз, аналітика, аналіз нескінченно малих; furier/a ~o розклад періодичної функції у ряд Фур’є; harmon/a ~o гармонічний аналіз; ~ik/a аналітичний. 

*analiz||i vt аналізувати, розглядати; розбирати; ~o аналіз, розбір; ~o de sango аналіз крові; gramatika ~o граматичний розбір; ~a аналітичний; ~ebl/a такий, що піддається аналізу; ~ej/o лабораторія аналізів; ~em/ec/o аналітичність; ~il/o фіз., фізіол., інформ. аналізатор; ~ist/o аналітик.

*analog||a аналогічний, подібний; ~(aĵ)o аналог; ~ec/o див. analogio.

*analogi||o подібність, аналогія; ~e за аналогією.

Anam/o геогр. Аннам (центр. частина В’єтнаму).

anamirt/o бот. анамірта [Anamirta].

anamnez/o мед. анамнез (відомості про попередній стан хворого).

anamorfoz/o анаморфоз.

*ananas/o ананас (рослина і плід) [Ananas].

ananas|| frukt/o ананас (плід); ~plant/o ананас (рослина).

*ananas/uj/o ананас (рослина)..

anapest/o літ. анапест.

Anapurn/o 1. геогр., г. Аннапурн; 2. рел. Аннапурн (одна з шакті Шіви).

*anarĥi/o = anarkio.

anarki||o анархія, безвладдя; ~a анархічний; ~ism/o анархізм; ~ist/o анархіст.

anarik/o іхт. зубатка [Anarrhichas].

*anas||o орн. качка [Anas]; ~aĵ/o кул. качатина, качине м’ясо, к

anas/ir/i vn іти перевальцем.

anasark/o мед. анасарка, набряк шкіри.

anastatik/o бот. ієрихонська роза [Anastatica](син. jerikorozo).

Anastazi||o Анастасій; ~a Анастасія, розм. Настя (імена).

anastigmat||a фіз. анастигматичний; ~ec/o анастигматизм.

anastomoz||o анат. анастомоз; ~a анастомозний; ~iĝ/і з’єднуватися (про судини, нерви, жилки і т.п.).

anastrof/o = inversio.

anateks||o геол. анатексис (процес часткового розплавлення гірських порід); ~a petr/o мін. анатексит (син. anateksito).

anateksit/o мін. анатексит.

anatem||o 1. рел. анафема, анатема, відлучення від церкви; 2. перен. проклін; ~i vt 1. проклинати; 2. анатемувати, віддавати анафемі, накладати анафему, оголошувати анафему, відлучати від церкви.

anatoksin/o фарм. анатоксин.

Anatol/o Анатолій, Анатоль (ім’я).

Anatoli/o іст., геогр. Анатолія (Мала Азія).

anatom||o анатом; ~i||o анатомія; ~i/a анатомічний; ~ist/o = ~o.

-anc/ тех. суф. для позначення деяких фіз. величин: indukt~o індуктивність; perme~o провідність.

ancilostom||o зоол. анкілостома, кривоголовка [Ancylostoma]; ~oz/o мед. анкілостомоз.

anĉ/o язичок (у духових інструментах).

*anĉov/o 1. кул. анчоус, хамса.; 2. = engraŭlo.

And/o/j геогр., гори Анди.

andaluz||o андалусець, андалузець; ~a андалуський, андалузький; (A)~i/o Андалусія, Андалузія (область в Іспанії); ~in/o андалуска, андалузка; (A)~uj/o = (A)~io.

Andaman||a: ~a Maro геогр. Андаманське море; (а)~oj етн. андаманці (корінне населення Андаманських островів).

andant||o муз. анданте (ім.); ~e анданте, повільно, плавно.

andantin/o муз. андантино.

Andersen Андерсен (данський письменник-казкар).

andezit/o мін. андезит.

andon/o aндон (японська нічна лампа).

Andor||o геогр., кр. Андорра; ~a андоррський.

Andrapradeŝ/o геогр. Андхра-Прадеш (один із індійських штатів).

andre/o бот. андрея [Andraea].

Andre||o Андрій; ~a Андріана (імена).

andren/o ент. андрена, земляна бджола [Andrena].

androce/o бот. андроцей (син. stamenaro).

androgen/o фізіол. андроген.

androgin/о 1. бот. а) двостатева рослина; б) однодомна рослина; 2. зоол. гермафродит.

Andromaĥ/о міф., літ. Андромаха (дружина Гектора).

andromed/o бот. андромеда [Andromeda].

Andromed/o 1. міф. Андромеда (дочка Кефея і Кассіопеї); 2. астр. Андромеда.

andropogon/o бот. бородач [Andropogon].

androsteron/o фізіол. андростерон (чоловічий статевий гормон).

androzac/o бот. переломник [Androsace].

anduj/o ліверна ковбаса (= tripkolbaso). 

*anekdot||o анекдот; забавна історія; ~a анекдотичний; ~ar/o збірка/книжка анекдотів; ~ec/a = ~a; ~ist/o оповідач анекдотів.

*aneks||i vt анексувати, захоплювати, загарбувати, приєднувати; ~aĵ/o 1. загарбана територія; 2. придаток, додаток; ~(ad)o анексія, захоплення, загарбання, приєднання; politiko de ~ado загарбницька політика; ~a загарбницький, ~ism/o анексіонізм, політика анексій, загарбницька політика; ~ist/o, ~ul/o анексіоніст, прихильник анексій, загарбник; ~it/o мед. аднексит, запалення придатків матки.

anelid/o/j зоол. кільчасті черви, кільчаки, анеліди [тип Annelida].

anemi||o мед. анемія, недокрів’я; ~a анемічний, недокрівний; ~ig/i vt спричиняти анемію, викликати недокрів’я; знекровити; ~iĝ/і блідніти, ставати блідим, знекровлюватися.

anemogram/o метео анемограма.

anemometr||o метео анемометр, вітромір; ~i/o анемометрія.

*anemon/o бот. анемона [Anemone]; arbar/a ~o анемона дібровна [A. nemorosa]; flav/a ~o анемона жовтецева [A. ranunculoides]; grand/flor/a ~o анемона лісова [A. sylvestris]; narcis/flor/a ~o анемона нарцисоцвіта [A. narcissiflora].

aneroid||o фіз. анероїд; ~a анероїдний.

anestez||i vt мед. знеболювати, анестезувати; робити нечуттєвим; ~o знеболювання, анестезія, наркоз; ~a знеболюючий, анестезуючий; ~ant(aĵ)/o знеболювальний/анестезуючий засіб, анестетик; ~in/o анестезин; ~ist/o анестезіолог.

anesteziologi/o мед. анестезіологія.

anet/o бот. кріп [Anethum].

aneŭploid/a біол. анеуплоїдний.

aneŭrin/o хім. аневрин.

aneŭrism/o мед. аневризм(а) (розширення просвіту судини або порожнини серця).

anfrakt/o мед., мін. звивина, нерівність, заглибина.

Angar/o геогр., р. Ангара.

Angel||o Анджело; ~a, ~in/o Ан(д)жела, Ангеліна (імена).

*angelik/o бот. дудник [Angelica].

Angelik/o Анжеліка (ім’я).

angi||o анат. судина; ~a судинний; ~ar/o судинна система; la limfa ~aro лімфатичні судини; ~it/o мед. ангіїт, запалення судин;

*angil/o іхт. вугор [Anguilla].

angil/o/form/aj вугреподібні [ряд Anguilliformes].

angi/o/konstrikt/a мед. звужуючий судини.

angi/olog/i/o ангіологія.

angi/om/o мед. ангіома.

*angin||o мед. анґіна.

angiografi/o мед. ангіографія (ретґенологічне дослідження артерій і вен).

angiosperm/o/j бот. покритонасінні, квіткові [відділ Angiospermae] (син. magnolifitoj, ovariplantoj).

angiotensin/o хім., фізіол. ангіотензин.

angi/plant/o/j = vaskulplantoj.

*angl||o англієць; ~a англійський; ~aĵ/o суто англійське (ім.: страва, звичай, вираз і т.п.); (A)~i/o геогр., кр. Англія; ~in/o англійка. ~ism/o англіцизм.

anglez/o англез (танець).

anglicism/o = anglismo.

anglikan||o рел. англіканець; ~a англіканський; ~a eklezio англіканська церква; ~ism/o англіканізм.

angl/o/amerik/a англо-американський.

angl/o/katolik/o англо-католик, англіканець.

angl/o/mani||o англоманія; ~ul/o англоман.

angl/o/saks/a англосакський.

anglofil||o англофіл; ~i/o англофільство.

anglofob/o англофоб.

Angl/uj/o = Anglio.

Angol/o геогр., кр. Анґола.

*angor||o туга, тривога, занепокоєння; стиснення (у грудях); ~a тужливий, тривожний, томливий, болісний; ~i vn тужити, нудитися, мучитися; ~ig/i vt викликати тугу/тривогу/занепокоєння.

angostur/o фарм. ангостура.

angrek/o бот. ангрекум [Angraecum].

angstrom/o = anstromo.

*angul||o 1. кут, ріг; 2. мат. кут; akut/a (або akr/a) ~o гострий кут; ort/a (або rekt/a) ~o прямий кут; altern/a/j ~o/j протилежні кути; apud/a/j ~o/j суміжні кути; en ĉiuj ~oj de la mondo у всіх куточках світу, усюди; turni ~on завернути за ріг; ~a кутовий, наріжний; ~a ĉambro кутова/наріжна кімната; ~a rapideco кутова швидкість; ~e/n за ріг.

angul/dom/o наріжний будинок.

angul||ec/a кутастий, вугластий; різкий;~et/o куточок; ~il/o косинець (прилад).

angul/fer/o кутник.

angul/mebl/o куток.

angul/mezur||i vt вимірювати кут; ~il/o транспортир.

angul/pec/o косинець, клин.

angul/rel/o рейка з виїмкою/виїмками.

angul/ŝot/o кутовий удар (у футболі).

angul/ŝton/o наріжний камінь.

angul/um/it/a геральд. який супроводжується в кутах.

Angur/o геогр., м. Ангора (стара назва Анкари); (a)~a  lan/o ангорська вовна/шерсть.

angvis/o зоол. веретінниця, веретільниця [Anguis].  

*anĝel||o ангел; gardanta ~o ангел-хоронитель; ~a ангельський; ~a pacienco ангельське терпіння; ~o-gard/ant/o = gardanta ~o;

Anĝel||o Анджело; ~a Ан(д)жела (імена).

anĝelus/o церк. Ангел Господній (молитва).

Anhalt/o іст. Ангальт (німецьке князівство).

anhel||i vn  задихуватися, засапуватися; ~o задишка.

anhidr/a хім. безводний; ~а kalko негашене вапно.

anhidrid/o хім. ангідрид.

anhidrit/o мін. ангідрит, безводний гіпс.

Anĥizo літ. Анхіз (троянський князь, батько Енея).

anil||o бот. індигофера анільна [Indigofera suffrutiosa, син. I. anil].

anilid/o хім. анілід.

*anil/in/o хім. анілін.

*anim||o 1. душа; ~о de la societo душа товариства; nobla ~о шляхетна душа; lia ~о forkuris en la pinton de la piedo його душа у п’яти сховалася; 2. житель, мешканець, розм. душа; estis eĉ ne unu ~о не було ані душі; 3. серцевина, серце, осердя, стрижень; 4. жила (в кабелі); 5. канал ствола (у вогнепальній зброї); 6. дужка (у смичкових інструментах); ~a душевний, щиросердечний; ~i vt 1. одушевити; 2. перен. оживити; надихнути; ~ism/o анімізм (одухотворення сил і явищ природи);

*animal||o тварина; ~a тваринний, анімальний; ~o/j, ~ar/o тваринний світ, тваринне царство, фауна [царство Animalia, син. Metazoa].

animal/sterol/o зоостерин, тваринний стерин (= zoosterolo).

anim/firm/ec/o міцність духу, сила духу.

anim/pes/ad/o рел. зважування душ.

anim/stat/o душевний стан.

anim/trankvil/o душевний спокій.

anim/zorg||(ad)o церк. духовна опіка. ~ant/o церк. пастир.

*aniz||o бот. ганус, аніс [Pimpinella anisum].

aniz/aldehid/o хім. aнізальдегід.

anizidin/o = metoksianilino.

aniz/ol/o хім. Анізол.

aniz/likvor||o ганусівка.

anizokori/o мед. анізокорія (різна величина зіниць).

anizometropi/o мед. анізометропія.

anizosfigmi/o мед. анізосфігмія.

anizotrop||a фіз. анізотропний; ~i/o анізотропія. .

Anj/o (пестл. форма від Anno) Гануся, Ганя, Аня (імена).

anjon/o хім. аніон.

Anĵu/o геогр., іст. Анжу (історична область у Франції).

*ankaŭ також, теж; і, й ( у знач. також, теж).

ankiloglos/o мед. анкілоглосія (вроджене укорочення вуздечки язика).

ankilostom/o = ancilostomo.

ankiloz||o мед. анкілоз (цілковита нерухомість суглобів); ~iĝ/і стати цілком нерухомими (про суглоби), задерев’яніти.

ankone/o анат. ліктьовий м’яз.

*ankoraŭ ще; крім того; la lampo ~ brulis лампа ще горіла; ~ ne ще ні; ще не; li ~ ne kantas він ще не співає; ne ~ (= ne plu) більше не; ~a який ще триває, який ще продовжується; теперішній; ~foj/a повторний; ~foj/e ще раз, повторно.

*ankr||o 1. мор. якір, котва; esti (або) stari ĉe la ~o стояти на якорі; delasi la ~on, faligi la ~on, ĵeti la ~on ставати на якір, кидати якір; levi la ~on здійматися з якоря, підіймати якір; 2. тех. анкер; ~i vt ставати на якір, кидати якір; ~(ad)ej/o якірна стоянка, якірне місце; ~ad/i стояти на якорі; ~iz/it/a = ~umita.

ankr/o/bu/o мор. швартова бочка.

ankr/oen/o якірний ланцюг.

ankr/o/kabl/o якірний трос.

ankr/o/pend/ig/il/o мор. крамбол.

ankr/o/tru/o мор. клюз.

ankr/o/vinĉ/o мор. якірна лебідка, брашпиль. підіймати якір; de~iĝ/i зриватися з якоря.

ankr/um/i стояти на якорі; ~um/it/a геральд. якореподібний;

anksi||a мед.печальний, тривожний, стурбований; ~(ec)o тривога, стурбованість.

ankuz/o бот. воловик [Anchusa].

ann/o кул. ан (японська страва: квасолева/бобова паста з цукром).

*Ann||о Анна, Ганна; ~et/o Аннета (імена).

anobi||o ент. точильник, шашіль [Anobium]; ~ed/o/j точильникові [родина Anobiidae].

anod||o фіз. анод; ~a анодний.

anodont/o зоол. беззубка, анодонта [Anodonta].

anofel/o анофелес, малярійний комар [Anopheles].

anoksemi/o мед. аноксемія (зниження вмісту кисню у крові).

anoksi/o мед. аноксія.

*anomali||o аномалія, неправильність, відхилення; ~a неправильний, аномальний, відхилений від норми.

anon||o бот. анонна [Annona]; mol/dorn/a ~o анонна колюча [A. muricata]; skvam/a ~o аннона луската, цукрове яблуко [A. squamosa]; ~ac/o/j аннонові [родина Annonaceae].

*anonc||i vt 1. оголошувати, сповіщати, повідомляти, доводити до відома; 2. передвіщати; ~o оголошення, повідомлення, анонс; ~і en gazeto, ĵurnalo дати оголошення в журналі, газеті; si/nзголошуватися; ~ig/i передавати звістку (через когось), переказувати; ~ist(in)o ведучий (ім.; концерту і т.п.); конферансьє; диктор; іст. глашатай.

anonc/leter/o лист-оголошення, письмове повідомлення (про народження, одруження, смерть).

anonc/ofic/ej/o бюро оголошень.

anonc/tabul/o дошка оголошень.

*anonim||a анонімний, безіменний; ~e анонімно; ~ec/o анонімність; ~ul/o анонім.

anoplur/o/j ент. воші [ряд Anoplura].

anopsi/o мед. втрата зору, сліпота.

anorak/o анорак, вітрозахисна куртка з капюшоном.

anoreksi/o мед. анорексія (втрата апетиту, відсутність бажання їсти).

anorgan/a хім. неорганічний.

anormal/a анормальний.

anortit/o мін. анортит.

anosmi/o мед. аносмія, утрата нюху.

ans/o ручка, рукоятка, вухо (кошика, посудина і т.п.).

*anser||o орн. гуска [Anser]; ~aĵ/o кул. гусятина, гусяче м’ясо, гуска;

anser/grif/o орн. сип (= gipo).

anser||id/o гусеня; ~in/o гуска.

anser/o/form/a/j гусеподібні, пластинчастодзьобі [ряд Anseriformes] (син. naĝbirdoj).

anser/paŝ/i vn крокувати один за одним/другим, іти вервечкою.

anser/pied/o бот. лобода (= kenopodio).

anser/vic/e одн за одним, низкою, вервечкою, ключем.

*anstataŭ І. прийм. замість; ~ butero ŝi uzis oleon замість масла вона використала олію; ІІ. підрядний спол. з тим же знач.: замість, замість того, щоб..; ІІІ. самостійно вжив. морфема: ~a замінний; *~i vt (кого, що) заміняти, заміщати, заступати; ~ig/i vt (ким, чим, на кого, що) замінювати, заміняти, змінювати на; ~(ig)o заміна; ~ant/o заступник; ~ig/ebl/a замінний; ~iĝ/i замінятися, заміщатися;~il/o замінник, сурогат.

Аnstrom/o Анґстрем (шведський фізик); (а)~o фіз. ангстрем (одиниця довжини, яка дорівнює одній стомільйонній частині сантиметра).

Anŝan/o геогр., м. Аньшань.

*-ant- суф., що вжив. для утворення активних дієприкметників і дієприслівників теперішнього часу: fal~a падаючий, fal~e падаючи.

antagonism||o антагонізм, непримиренні протиріччя; ~a антагоністичний; ~aj fortoj антагоністичні сили.

antagonist/o антагоніст, непримиренний супротивник.

Antananariv/o геогр. Антананаріву (столиця Мадаґаскару).

Antares/o астр. Антарес.

antarkt||a геогр. антарктичний; (A)~a Mar/o Південний Льодовитий океан; (A)~o Антарктика; (A)~i/o Антарктида.

*antaŭ І. прийм. перед (про простір і час), тому; ~ la domo kreskas arbo перед будинком росте дерево; ~ la publiko перед публікою; ~ la festo перед святом; li venis ~ mi він прийшов переді мною; ~ tri semajnoj три тижні тому; ~ ol перш ніж; ІІ. самостійно вжив. морфема: *~a 1. попередній; 2. передній (= fronta); *~e 1. спереду; попереду (= fronte); 2. заздалегідь (= anticipe); ~e/n уперед; ~i vn 1. бути/знаходитися попереду/спереду; 2. спішити (про годинник, = trofrui); ~ec/o див. prioritato; ~o, ~aĵ/o перед, передня частина; ~en/ig/i vt просувати вперед; ~iĝ/і просуватися (вперед), випереджувати; ~ul/o 1. попередник; 2. предок; mal~ за, поза; mal~a задній; тильний; mal~e позаду, ззаду; mal~e/n назад; mal~(aĵ)o зад, задня частина; ІІІ. преф. з аналогічним знач., перед-, до-: ambro передпокій, ~revolucia дореволюційний, ~urbo передмістя.

antaŭ/aĉet/i = akapari.

antaŭ/anonc/i vt оголошувати заздалегідь/завчасно; провіщати.

antaŭ/aranĝ/i vt заздалегідь (або наперед) улаштовувати.

antaŭ/aviz/o попереднє повідомлення.

antaŭ/brak/o передпліччя.

antaŭ/ĉambr/o передпокій.

antaŭ/ĉeval/o/j передні коні (в упряжці).

antaŭ/dat/i vt поставити дату наперед, поставити пізнішу дату.

antaŭ/decid||і vt зумовити; заздалегідь/завчасно вирішити; ~o попереднє рішення.

antaŭ/destin||i vt визначати (наперед); прирікати; ~(ism)o призначення, приречення, доля.

antaŭ/diluv/a допотопний.

antaŭ/fabrik/ad/o попередня заготівля.

antaŭ/figur/i vt визначити/ указати/ накреслити наперед.

antaŭ/flar/i vt винюхувати.

antaŭ/gard||i vt запобігати, охороняти, уберігати, ~a запобіжний; ~em/a обачний, пильний, обережний.

antaŭ/gvardi/o = avangardo.

antaŭ/halt/ig/i vt запобігати, стримувати, не допускати.

antaŭ/haven/o вхід до гавані/порту.

antaŭ/hejt/i vt пропалювати, протоплювати.

antaŭ/hieraŭ позавчора, передучора.

antaŭ/re/form/a дореформений.

antaŭ/glaci/a дольодовиковий.

antaŭ/gust/um/i vt смакувати наперед, відчувати смак наперед, завчасно смакувати.

antaŭ/histori||o передісторія; ~a доісторичний.

antaŭ/ir/i vn іти попереду, випереджати.

antaŭ/e/n/ir||i vn іти вперед, просуватися; ~a, ~ant/a поступальний.

antaŭ/tag/meze

antaŭ/zorg/em/a завбачливий, передбачливий.

antaŭ/zorg/em/o завбачливість, передбачливість.

antaŭ/zorg/i vt передбачати, завчасно подбати.

antecedent/o/j 1. юр. колишнє життя, минуле; 2. мед. попередні захворювання.

antedon/o зоол. антедон, морська лілія [Antedon].

antefiks/o арх. антефікс.

antem/o муз. ензем, антем (англійський духовний піснеспів на біблійний текст).

antemid/o бот. роман, ромен [Anthemis]; agr/a ~o роман польовий [A. arvensis] (син. agra kamomilo); tinktur/a ~o роман фарбувальний [A. tinctoria].

*anten||o 1. зоол. антена, вусики; 2. мор. довга рея; 3. радіо антена; ĉambra ~o кімнатна антена; kolektiva (televida) ~o колективна (телевізійна) антена; ~ul/o/j членистоногі тварини [підтип Antennata].

antenari/o бот. котячі лапки [Antennaria] (син. katpiedo); dioik/a ~o котячі лапки дводомні [A. dioica].

anter/o бот. пиляк.

anteridi/o бот. антеридій.

anterik/o бот. віхалка [Anthericum].

anterozoid/o бот. антерозоїд.

anteversi/o мед. антеверсія; uter/a ~o антеверсія матки (нахил матки вперед).

antheli/o метео протисонце, антигелій.

anti- преф. анти-, проти-.

antiar/o бот. анчар [Antiaris].

antibiotik/o антибіотик.

anti/ciklon/o антициклон.

*anticip||i vt випереджати, забігати вперед; випереджати; ~o випередження; ~a зроблений заздалегідь, достроково; попередній; ~e заздалегідь, наперед; попередньо; mi ~e vin dankas наперед дякую вам.

anti/detonaci/ant/o хім. антидетонатор.

antidork/o = saltantilopo.

antidot/o мед. антидот (препарат для знезараження отрути) (= kontraŭveneno).

antifon/o муз., церк. антифон.

antifraz/o антифразис (стилістична фіґура).

antigen/o хiм. антиген.

Antigvo-Barbud/o геогр., кр. Антиґуа та Барбуда.

Antigon/o літ. Антігона (дочка фіванського царя Едіпа).

anti/inflam/a протизапальний.

antiklinal/o геол. антикліналь.

antikorp/o біол. антитіло.

antikorpuskl/o фіз. античастинка.

Antikrist/o рел. антихрист; (a)~o антихрист, безбожник.

*antikv||a античний; древній, стародавній; la ~a greka lingvo старогрецька мова; la ~aj tempoj античні часи; ~aĵ/o/j старожитності, старовинні речі; ~aĵ/a антикварний; ~aĵ/ist/o антиквар.

antikvark/o/j фіз. антикварки.

antikv||ec/o античність, старовина, стародавність; ~ul/oj стародавні люди.

Antil/o/j геогр. Антильські острови; Nederland/a/j ~o/j о-ви, кр. Нідерландські Антильські Острови.

Antilebanon/o геогр., гори Антиліван.

antilid/o бот. перелет, заяча конюшина [Anhyllis]; vund/o/san/ig/a ~o заяча конюшина альпійська, заяча конюшина багатолиста, заяча конюшина Біберштейна [A. vulneraria] (син. vundoherbo).

antilokarp/o зоол. вилоріг Antilocarpa].

*antilop/o зоол. антилопа.

*antimon||o хім. стибій; ~a стибієвий.

antimon/erc/o мін. стибієва руда.

Antino/o іст. Антіной (раб, улюбленець імператора Адріана).

antinomi/o філос. антиномія, протиріччя.

Antioĥ/o іст. Антіох (ім’я кількох давньогрецько-сирійських царів).

Antioĥi/o іст. Антіохія (столиця ст. Сирії).

antiop/o ент. німфал жалобний [Nymphalis antiopa].

Antiop/o міф. Антіопа (1. фіванська царівна, що завагітніла від Зевса, який з’явився до неї в образі сатира; 2. цариця амазонок).

*antipati||o антипатія, неприязнь; ~a антипатичний, неприємний; ~i vt відчувати антипатію, неприязнь, відразу.

antipirin/o фарм. антипірин.

*antipod||o антипод; ~a прямо протилежний; ~ul/o людина протилежних поглядів, протилежного характеру.

antirin/o бот. ротики, антиринум [Antirrhinum] (cин. leonfaŭko, lupfaŭko).

antisemit||o антисеміт; ~a антисемітcький; ~ism/o антисемітизм.

antiseps||а див. sepsa.

antistrof/o літ. антистрофа.

*antitez||o антитеза, протиставлення; ~a антитетичний, протилежний.

antitoksin/o мед. антитоксин.

antocian/o хім. антоціан.

antoksant/o бот. пахуча трава. [Anthoxanthum].

*antologi/o антологія.

*Anton||o Антон; ~et/a, ~in/et/o Антоніна, Антуанета (імена).

Antonen/o Антонін (ім’я).

Antoni/o Антоній (ім’я).

antonim/o антонім.

antonomazi/o літ. антономазія.

antozo/o/j зоол., заст. коралові поліпи (= koraluloj).

antr/o 1. печера (= kaverno); 2. анат. печера, порожнина.

antracen/o хім. антрацен.

antracit/o антрацит.

antrakinon/o хім. антрахінон.

antrakonit/o мін. антраконіт.

antrakoz/o мед. антракоз.

antraks/o мед., вет. сибірка.

antrisk/o бот. бугила [Anthriscus].

antrop||o наук. людина; ~oid||o/j вищі примати, мавпи [підряд Anthropoidea, син. Simii] (син. simiuloj); ~oid/a людиноподібний; *~olog/o антрополог; *~olog/i/o антропологія.

antrop/o/metri/o антропометрія.

antropitek/o = ĉimpanzo.

antropocentr||a антропоцентричний; ~ism/o антропоцентризм (релігійно-ідеалістичний погляд, за яким людина є центром і найвищою метою Всесвіту).

antropofag||o людожер (= kanibalo); ~i/o людожерство (= kanibalismo).

antropogeografi/o антропогеографія.

antropomorf||a антропоморфний, людиноподібний; ~o археол. людиноподібна фіґур(к)а часів палеоліту; ~ism/o філос. антропоморфізм.

antropozofi/o антропософія (релігійно-містичне вчення про людину, яка, розвиваючи приховані в ній божественні здібності, може досягти панування над природою).

anturi/o бот. антуріум [Anthurium].

antus/o = pipio.

Antverpen/o геогр., м. Антверпен.

Anub/o міф. Ануб (єгипетський бог померлих).

anuitat/o фін. ануїтет.

*Anunciaci/o рел. Благовіщення.

anur/o/j зоол. безхвості земноводні [ряд Anura].

anuri||o мед. анурія (припинення утворення/надходження сечі).

anus||o анат. відхідник, задній прохід, анус; ~a анальний, відхідниковий;

anus/fik/i = anuskoiti.

anus/koit||i vn вульґ. злягатися через задній прохід, займатися мужолозтвом, содомією; ~o анальний статевий акт.

anzu/o бот. японський абрикос (плід).

anzu/arb/o японський абрикос [Prunus armenica var. ansu] (дерево).

anzu/uj/o = anzuarbo.