A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*am||i vt любити (кого-н., що-н.); кохати; mi ~as vin я тебе люблю/кохаю; ili ~as unu la alian (aбо ili reciproke sin ~as) вони люблять один одного, у них взаємна любов; ~o любов, кохання; ~o al la patrujo/patrolando любов до батьківщини, любов до рідного краю; ~a любовний;~aĵ/o любощі (інтимні стосунки); ~aĵ/et/o любовні походеньки; невеликий роман, флірт; ~aĵ/ist/o коханець, любовник, залицяльник; ~aĵ/ist/in/o коханка, любовниця, куртизанка; ~ant/o 1. закоханий (ім.); 2. аматор.

am/at||o любий, милий, коханий (ім.); улюбленець ~in/o люба, мила, кохана (ім.); улюблениця.

am/don/ant/in/o коханка.

am/eg/i vt палко кохати.

am/em||a ніжний, люблячий, ласкавий; ~o ніжність; прихильність.

am/et/o скороминуща любов, інтрижка.

am/implik/o заст. любовні пута; позашлюбні любовні стосунки.

am/ind||a гідний любові, чарівний ~ec/o чарівність, привабливість; *~um/i vt, vn залицятися, фліртувати; ~um/ant/o, ~um/ulo залицяльник, кавалер; донжуан.

am/kun/ven/o побачення.

am/leter/et/o любовна записка.

am/rilat/o/j любовні стосунки.

am/trink/aĵ/o любовний напій, приворотне зілля.

Прим. am вживається як суф. після морфеми, що позначає річ або істоту: best~a який любить тварин; gast~eco гостинність; varm~a теплолюбний.

Amade/o Амадей (ім’я).

Amalek||o бібл. Амалик, Амалек; ~id/o/j амалекитяни.

amalgam||o хім. амальґама; ~(ig)i vt амальґамувати; ~iĝ/i амальґамуватися.

AmaliАмалія (ім’я).

Aman/o геогр. Аман (столиця Йорданії).

amand/o бот. 1. мигдалина; 2. кісточка.

amanit||o бот. мухомор, поганка [Amanita]; сezar/a ~o мухомор Цезаря [A. caesarea]; faloid/a, falus(ec)a ~o бліда поганка [A. phalloides]; muŝ/a ~o мухомор червоний [A. muscaria] (син. muŝfungo); panter/a ~o мухомор пантерний [A. pantherina]; falus~a venen/iĝ/o мед. отруєння блідими поганками.

*amar||a гіркий (тж перен.) (= maldolĉa); fari al iu ~ajn riproĉojn робити кому-н. гіркі докори; havi ~an guston en la buŝo відчувати гіркоту в роті; ~aĵ/o що-н. гірке, гіркота; ~ec/o гіркота; ~fiŝ/o іхт. гірчак [Rhodeus amarus].

amarant||o бот. щириця, амарант [Amaranthus]; vost/a ~o щириця хвостата [A. caudatus]; ~ac/o/j щирицеві [родина Amaranthaceae].

amarilid||o бот. амариліс [Amaryllis]; ~ac/o/j амарилісові [родина Amaryllidaceae].

*amas||o 1. натовп, юрба; 2. скупчення, купа; ~o da neĝo купа снігу; ~a масовий; ~a organiz(aĵ)o масова організація; ~a senlaboreco масове безробіття.

amas/agit/ad/o масова агітація.

amas/buĉ||o масове побиття, різанина, різня, масове винищення; ~i vt робити масове побиття, вирізувати, масово винищувати.

amas/demonstraci/o масова демонстрація, маніфестація.

amas/fabrik/ad/o серійне виробництво.

amas||ig/i vt нагромаджувати, навалювати; накопичувати; ~iĝ/i скупчуватися, збиратися, юрбитися; ~iĝ/o скупчення (народу), юрба.

amas/infest/ad/o масове ураження (хворобою, шкідниками).

amas/komunik/il/o/j засоби масової інформації, мас-медіа, ЗМІ.

amas/loĝ/ej/o гуртожиток.

amas/paf/ad/o військ. масований, зосереджений вогонь;

amas/psik/o/log/i/o масова (або колективна) психологія.

amas/tomb/ej/o братська могила, братський цвинтар, масове поховання.

Amateras/o рел. Аматерасу (богиня сонця, головна богиня в синтоїзмі).

*amator||o аматор, любитель; ~a аматорський, любительський; самодіяльний; ~a ĝardenisto садівник-любитель; ~a teatro самодіяльний театр.

amaŭroz/o мед. амавроз, повна сліпота.

amazon||o амазонка; (A)~o геогр., р. Амазонка; (A)~i/o Амазонка (американський штат).

amazonit/o мін. амазоніт

*ambasad||о посольство (представництво); ~ej/o посольство (будинок).

*ambasador||o посол; ~ej/o посольство.

*ambaŭ І. числ. обидва, обоє, обидві; ІІ. преф. з тим же знач..

ambaŭ/dekstr||a який однаково володіє правою і лівою рукою; ~ul/o амбідекстер.

ambaŭ/direkt/a 1. трансп. двосторонній; 2. радіо, інформ. диплексний, дуплексний.

ambaŭ/flank/a двосторонній, двобічний, обопільний, взаємний.

ambaŭ/flank/e по обидва боки, з обох боків, з обох сторін, обабіч.

ambaŭ/man/e обома руками, обіруч.

ambaŭ/seks||a амбісексуальний, двостатевий; ~em/a бісексуальний.

ambaŭ/senc/a двозначний.

ambaŭ/tranĉ/a двосічний, двогострий, обосічний.

*ambici||o амбіція, самолюбство, честолюбство; властолюбство; гонор; чванство, пиха; ~a честолюбний; властолюбний, амбітний, амбіційний; пихатий; havi ~ajn planojn мати честолюбні плани; ~i vt домагатися, добиватися, прагнути; ~ul/o честолюбець, кар’єрист; sen~a безкорисний; скромний.

ambigu||a двозначний; ~ec/o двозначність.

ambivalenc/a наук. неоднозначний, амбівалентний.

ambl||o інохідь; ~i vn йти інохіддю; ~ul/o іноходець.

ambliop/a мед. амбліопний, зі слабким зором.

amblirink/o зоол. ігуана-aмбліринх [Amblyrhynchus].

amblistom/o зоол. амблістома [Amblystoma].

ambon/o церк. амвон, казальниця.

*ambos/o ковадло; ◊ inter ~о kaj martelo між молотом і ковадлом;

ambos/bek/o кінчик ковадла.

*ambr/o амбра (воскоподібна речовина, яку виділяють кашалоти; застосовується в парфумерії).

ambrosi/o = ambrozio.

Ambrozi/o Амвросій, Амбросій (ім’я).

*ambrozi/o 1. міф., перен. амброзія; 2. перен. амброзія, надзвичайно смачна страва; 3. бот. амброзія [Ambrosia].

ambulakr||o зоол. радіальний канал; ~aj pied/et/oj амбулакральні ніжки.

*ambulanc/o 1. польовий госпіталь; 2. карета швидкої допомоги.

ambulatori/o амбулаторія.

ame/o кул. аме (східноазійська страва з солоду).

ameb||o зоол. амеба [Amoeba]; ~a амебний; ~a disenteri/o мед. амебіаз, амебна дизентерія; ~ec/o амебність; ~oid/a амебоподібний; ~oz/o мед. амебіаз, амебна дизентерія; ~ul/o/j амебоподібні [ряд Amoebida].

*amel||o крохмаль; ~a крохмалистий, такий, що містить крохмаль; ~i vt крохмалити.

amelankier/o бот. ірга [Amelanchier].

amel/az/o хім. aмілаза.

amel/it/a: ~ita kolumo накрохмалений комірець.

amel/farun/o картопляна мука, крохмаль.

amel/gum/o хім. декстрин.

amel/oz/o хім. aмілоза.

amen! амінь!

amend||i vt вносити поправки, зміни (у текст закону і т.п.); ~o поправка, зміна.

amenore/o мед. аменорея, відсутність менструацій.

ament/o бот. сережка, котик.

americi/o хім. америцій.

*Amerik||o геогр., континент Америка; Norda ~o Північна Америка; Centra ~o Центральна Америка; Suda ~o Південна Америка; Latina ~o Латинська Америка; la eltrovo de A~o відкриття Америки; (a)~a американський (стосовний до Американського континенту); (a)~an/o американець (житель Американського континенті); ~an/ism/o американізм.

*ametist/o аметист.

ametrop||a мед. аметропний; ~ec/o аметропія (дефект заломлювальної здатності ока).

amfetamin/o фарм. амфетамін.

amfiartr/o анат. амфіартроз, непіврухомий суглоб.

*amfibi||oj зоол. амфібії, земноводні [клас Amphibia]; ~a: ~a tanko танк-амфібія.

amfibo/o мін. амфібола.

amfibolit/o мін. амфіболіт.

amfibologi/o лінґв. амфіболія, двозначний вираз (= dusenceco, dusencaĵo).

amfibrak/o літ. амфібрахій.

amfiktion/o іст. амфіктіонія (у Ст. Греції релігійно-політичний союз племен і міст із спільним святилищем, скарбницею, правилами ведення війни).

amfineŭr/o/j зоол. боконервові молюски [підтип Amphineura].

amfioks/o зоол., заст. ланцетник (= brankiostomo).

amfipod/o/j зоол. бокоплави, різноногі ракоподібні, амфіподи [ряд Amphipoda].

amfitamin/o фарм. амфітамін.

*amfiteatr/o амфітеатр.

Amfitrion/o міф. Амфітріон (цар Фівів, батько Геркулеса).

Amfitrit/a міф. Амфітріта (богиня моря).

amfium/o зоол. амфіума [Amphiuma].

*amfor/o амфора; (A)~o астр. Водолій (= Akvisto).

amfoter/a хім. амфотерний.

amhar/o лінґв. амгарська мова.

ami/o бот. aмі [Ammi].

amiant/o = asbesto.

amid/o хім. амід.

amigdаlin/o = migdalino.

*amik||o друг, приятель; ◊ ~o estas kara, sed vero pli kara Платон мені друг, але істина дорожча; ~on oni ekkonas en malfeliĉo друг пізнається в біді; ~a дружній, приязний; ~e по-дружньому; ~i vn дружити, приятелювати, товаришувати; ладити; ~aĵ/o дружній вчинок; *~ec/o дружба, приязнь; ◊ ~eco aparte, afero/ofico aparte дружба дружбою, а служба службою; ~iĝ/i подружитися, заприятелювати; ~in/o подруга, приятелька.

amikt/o церк. омофор.

amil/o хім. аміл.

amilaz/o = amelazo.

amin||o хім. амін; ~o/acid/o амінокислота; ~o/fenol/o амінофенол; ~o/piridin/o амінопіридин.

amiotrofi/o мед. аміотрофія (проґресуючі атрофічні парези, обумовлені ураженням спинного мозку) (= muskola atrofio).

amirid/o бот. бальзамник [Amyris].

amiŝ/o рел. аміш (представник реформістської спільноти, що живе в Пн. Америці). 

Amitab/o рел. Амітаб (один із Буд).

amitoz/o біол. амітоз.

*amnesti||o амністія; (A)~o Internaci/a Міжнародна Амністія (міжнародна правозахисна організація Amnesty International); parta ~o часткова амністія; ~i vt амністувати; ~it/o амністований (у знач. ім.).

amnezi/o мед. амнезія, втрата пам’яті.

amni/o анат. амніон, внутрішня зародкова оболонка; ~ul/o/j зоол. aмніоти.

amniocentez/o мед. амніоцентез (введення тонкої голки у матку вагітної жінки для виявлення можливих дефектів плоду).

amofil/o бот. пісколюбка [Ammophila].

amok/o амок (паморочний стан епілептичного або психогенного походження, який характеризується різким руховим збудженням із бігом та аґресивними діями).

amom/o бот. амомум [Amomum].

Amon||o 1. рел. Амон (давньоєгипетський бог сонця); 2. бібл. = Ben-Ami; (а)~id/o/j амонитяни.

amoni/o хім. амоній.

*amoniak||o аміак; ~a аміачний; ~a akvo нашатирний спирт.

amonit/o амоніт (викопний морський молюск).

*amor||o 1. амур, купідон; 2. любощі, любовна пристрасть; *(A)~o міф. Амур, Купідон; ~i vn, vt займатися любощами; ~ant/o коханець; ~em/a хтивий;

amorf||a аморфний, безформний; ~ec/o аморфність, безформність.

amorid/oj бібл., іст. амореяни, аморії (один із головних народів, який посідав країну Ханаан до завоювання її Ізраїлем).

amor/ist/in/o проститутка, повія, жриця кохання.

amor/lud/o любовна гра.

*amortiz||i vt 1. фін. амортизувати; погашувати борг(и); 2. тех. амортизувати; ~a амортизаційний; ~a fondus/o амортизаційний фонд; ~o 1. фін. амортизація; погашення боргу; 2. тех. амортизація; ~il/o тех. амортизатор.

amor/vek/a збудливий, звабливий, запальний.

Amos/o бібл. Амос.

ampelopraz/o бот. ярий часник [Allium ampeloprasum, Ampeloprasum ampeloprasum].

ampelops/o бот. виноградовник, ампелопсис [Ampelopsis].

Amper/o Ампер (французький математик і фізик); (a)~o ел. ампер; (a)~hor/o ампер-година; (a)~metr/o ел. амперметр; (a)~sekund/o ел. ампер-секунда, кулон; (a)~volv/o ел. ампер-виток, ампер (одиниця магніторушійної сили). 

*ampleks||o 1. обсяг, розмір; interna ~o = kapacito; 2. = amplitudo; ~a просторий; обширний; ~i vn, vt вміщувати, охоплювати, займати; ~ig/i vt розширювати, поширювати, збільшувати обсяг; ~iĝ/і розширюватися, поширюватися, збільшуватися за обсягом.

ampleks/mov/a грубого фокусування (про механізм у мікроскопі).

amplif||i vt радіо підсилювати; ~o підсилювання; ~il/o підсилювач.

amplifik/i = amplifi.

amplifikator/o = amplifilo.

amplitud/o фіз. амплітуда.

*ampol/o 1. ампула, колба; 2. заст. електрична лампа, електролампа; 3. анат. ампула, розширення; ~ing/o ел. патрон.

ampol/sokl/o цоколь (електролампи).

ampol/tub/o  хім. колба.

*amput||i vt мед. ампутувати, відрізувати; ~(ad)o ампутація; ~it/a ампутований.

Amritsar/o геогр., м. Амрітсар.

Amsterdam/o геогр. Амстердам (cтолиця Нідерландів).

Amudarj/o геогр., р. Амудар’я.

*amulet/o амулет, талісман, оберіг.

Amur/o геогр., р. Амур.

*amuz||i vt забавляти, розважати; ~a забавний, цікавий, розважальний; ~o забава, розвага, приємне проведення часу; si/n ~i, ~iĝ/i забавлятися, розважатися; ~iĝ/o забава, розвага; ~il/o забавка, іграшка; ~ist/o конферансьє, блазень, клоун.