A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*-ad- І. суф., що позначає тривалість дії, процесу: iri – іти, ir~i ходити; vizit~i відвідувати; uzi – вживати, uz~o вживання; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~e постійно; неухильно; усе більш; ~i vn продовжувати; mi ~is labori я продовжував працювати;~as/ism/o літ. примітивна рима; римування самих лише суфіксів (найчастіше дієслівних): amadas : kuradas, ruĝiĝas : finiĝas I т.п.

ada

Ada Ада (ім’я).

adaĝe

adaĝ/o муз. адажіо, ададжо.

adaks/o зоол. аддакс, нубійська антилопа [Addax].

adaktili/o мед. адактилія (вроджена відсутність пальців).

Adam||o бібл. Адам; en la kostumo de ~o у костюмі Адама (голий); ~pom/o анат. адамове яблуко, кадик, борлак (= gorĝa pomo).

adamantin/o анат. зубна емаль.

*adapt||i vt адаптувати, приладжувати, пристосовувати, підганяти; модифікувати; ~(ad)o адаптація, пристосування, припасування; ~iĝ/i адаптуватися, приладитися, пристосуватися; ~il/o 1. тех. сполучна трубка, патрубок; ніпель; перехідник; 2. адаптер.

adapt/aĵo

adapt/ebla

adapt/iĝ/emo

adapt/iĝo

adaptinto

adaptita

adapt/o/metr/i/o мед. aдаптометрія. 

adasismo

AdE

ade

adekvat||a адекватний, відповідний; тотожний; ~ec/o адекватність, відповідність.

adekvate

Adela Аделя (ім’я).

Adelajd/o геогр., м. Аделаїда.

Adeliland/o геогр. Земля Аделі (реґіон в Антарктиді).

Adena

adenino

aden/ito

aden||o анат. залоза.

Aden/o геогр., м. Аден.

aden/afekci/o мед. розлади залоз, аденопатія.

adenin/o хім. аденін.

aden/it/o мед. аденіт, запалення лімфатичних вузлів.

aden/oida

aden/oid||o аденоїд; ~aj veget/aĵ/o/j розростання глоткового мигдалика.

aden/oid/ismo

adenoidito

aden/om/o мед. aденома.

aden/o/pati/o мед. = ~afekcio.

adenozil/o хім. аденозил.

adenozin/o хім. аденозин.

adenpatio

adenozin-trifosfat/a хім., мед. аденозинтрифосфорний.

*adept||o послідовник, прихильник, адепт; ~ig/i vt посвячувати (у що-н.); вводити (у курс справи і т.п.); вербувати (прихильників); ~iĝ/i стати прихильником, послідовником.

adermin/o хім. адермін, вітамін В6.

adhera

adher||i vn фіз., мед. приставати, щільно прилягати, прилипати, зчеплюватися; ~o злипання, зчеплення; ~aĵ/o мед. спайка.

adi

adhezi/o фіз., біол. адгезія.

adiabat||a фіз. адіабатний; ~o адіабата.

adiant||o бот. адіант [Adianthum] (син. harfiliko); venus/har/a ~o венерин волос [A. capillus-veneris](син. venushararo); ~ac/o/j адіантові [родина Adianthaceae]

*adiaŭ виг. прощай(те)!, прощавай(те)!, бувай здоровий!, бувайте здорові! ~a прощальний; ~i vn прощатися; ~o прощання.

*adici||i vt мат. додавати (знаходити суму); ~at/o доданок; ~o додавання; ~il/o = sumigilo.

Adiĝo

adige||o адиґеєць; ~a адиґейський; (A)~i/o Адиґея (автономна область у Росії); ~in/o адиґейка; (A)~uj/o = (A)~io.

adip||o мед. жирова тканина; ~a мед. сальний (про залозу); ~a acid/o адипінова кислота;

adipocir/o хiм. трупний жир.

adip/oel/o анат. жирова клітина.

adip/o/genez/o фізіол. жироутворення.

adip/oz/o мед.ожиріння.

adipsi/o мед. адипсія (нездатність відчувати спрагу).

Adis-Abeb/o, Adisabebo геогр. Аддіс-Абеба (столиця Ефіопії).

adisona

Adison||о Аддісон (англійський лікар); (а)~a mal/sano, (a)~a morb/o мед. аддісонова хвороба, бронзова хвороба.

adjekt||o лінґв. обставина (= cirkonstanca komplemento, adverbialo); ~a обставинний.

adjektivi

adjektiv/igi

*adjektiv||o лінґв. прикметник; (син. a-vorto); ~a прикметниковий; ~iĝ/o ад’єктивізація.

adjudik||i vt юр. присуджувати, надавати право (на основі конкурсу, тендеру); oni ~is la konstruon de la nova fabriko al brita firmao тендер на будівництво нової фабрики виграла британська фірма; ~o присудження, надання права, передача згідно договору, тендер.

adjunkt||o помічник; ад’юнкт; ~a мат. ад’юнктивний.

*adjutant/o ад’ютант.

*administr||i vt керувати, завідувати, урядувати; адмініструвати; вести справи, відати; ~a адміністративний; управлінський; ~a personalo адміністративний/ управлінський персонал, адмінперсонал; ~aj organoj адміністративні органи, адміноргани;

administr/ist/aro

administr/isto

administracia

*administraci/o адміністрація, правління, управління, управа.

administr(ad)o урядування, адміністрування, завідування, керування; ~ant/o // ...

administr/ant||o завідуючий, керуючий, керівник, адміністратор; ~ar/o адміністрація, провід, правління.

administrator/o див. administranto.

administr/ej/o контора; канцелярія; правління.

admira

*admir||i vt любуватися, милуватися, захоплюватися; ~o замилування, захоплення; захват; ~ant/o шанувальник; ~ind/a чудовий, чудесний.

admir/ant/ino

*admiral||o адмірал; ~ej/o адміралтейство (відомство); ~edz/in/o адміральша; ~flag/o адміральський прапор.

*admiralitat/o 1. див. admiralejo; 2. адміральський корпус.

admiral/ŝip/o флаґманський корабель;

Admiralt/oj геогр. острови Адміралтейства.

admitanc/o ел. адмітанс, загальна провідність.

*admon||i vt 1. умовляти, напучувати, закликати кого-н. зробити що-н., спонукати; 2. робити зауваження, вичитувати, картати, корити, вимовляти, гудити; ~o намова, підмова, намовляння; ~inklin/ig/i vt добиватися, домагатися.

admon/letero

adob/o цегла-сирець, необпалена цегла; саман, адоб.

adoks||o бот. адокса [Adoxa]; ~ac/o/j адоксові [родина Adoxaceae].

adolesk||~i vn ставати дорослим, дорослішати; ~a підлітковий, юнацький; ~ant/o юнак; підліток; ~(ant)ec/o юність; підлітковий вік; ~ant/in/o юнка; підліток.

adolesko

adolesk/ulo

Adolf/o Адольф (ім’я).

adolt||a дорослий (= plenkreska); ~ec/o зрілість, ~(ul)o 1. дорослий (у знач. ім.), доросла/повнолітня/зріла людина, доросла особа; 2. зоол. доросла особина.

adonid/o бот. адоніс, горицвіт [Adonis]; aŭtun/a ~o горицвіт однорічний [A. annua, син. A. autumnalis]; printemp/a ~o горицвіт весняний [A. vernalis]; somer/a ~o горицвіт літній [A. aestivalis].

Adonis||o 1. міф. Адоніс (фінікійський бог родючості); 2. перен. Адоніс, красень-юнак.

*adopt||і vt 1. усиновляти, брати за сина; удочеряти, брати за дочку; 2. перен. приймати (пропозицію і т.п.); засвоювати, переймати; ~і kutimon перейняти звичай; ~і ies opinion сприйняти чию-н. думку; ~(it)a усиновлений, прийомний; названий (батько, мати); ~int/o усиновитель; ~it/o усиновлена/прийомна дитина.

adopto

adopt/ulo

ador/adi

ador/ant/ino

ador/at/ino

*ador||i vt обожнювати, поклонятися; ~(ad)o обожнювання, поклоніння, адорація; ~ant/o залицяльник, шанувальник; ~ej/o місце поклоніння; храм; святиня, святилище; капище; ~ind/a гідний обожнювання; ~klin/iĝ/i поклонятися, приходити з поклоном; ~klin/iĝ/і низькопоклонничати, раболіпствувати.

ADP скор. від adenozin-difosfato (aденозиндифосфат).

adrenalin/o фізіол. адреналін.

adres/ado

adres/ita

adres/ito

adres/ŝanĝo

*adres||o адреса; ~i vt адресувати; ~ant/o, ~int/o відправник; ~ar/o адресна книга; ~at/o адресат; ~inform/ej/o адресне бюро, адресний стіл; ~libr/o адресна книга; ~lok/o місце призначення; ~ul/o адресат.

Adri/a: ~a Mar/o = Adriatiko.

Adrian/o Адріан; ~a Адріана (імена).

Adriatik/o геогр. Адріатичне море, Адріатика.

adsorb/i фіз., хiм. адсорбувати, ~o, ~ad/o адсорбція, поверхневе вбирання; ~il/o адсорбент.

adstring||i vt мед. зв’язувати, стискати (тканини); затягувати (рану); ~a терпкий, в’язкий (про смак).

adstring/ilo

adukci/o фізіол. адукція.

aduktor/o анат. адуктор, привідний м’яз.

adulari/o мін. місячний камінь (= lunŝtono).

adulta

adult/ado

*adult||i vn зраджувати, чужоложити; ~o чужолозтво, перелюбство, адюльтер.

adulter/i vt розбавляти; ~i lakton per akvo розбавляти молоко водою.

adult||ig/i vt доводити до чужолозтва/перелюбства, змушувати до чужолозтва/перелюбства; ~ul/o перелюбець.

adult/ul/ino

advekci/o метео адвекція.

*Advent/o рел. Пилипівка, різдвяний піст; ~kron/o різдвяний вінок (для прикраси приміщення у передріздвяний час).

adventic/o анат. адвентиція, зовнішня оболонка (артерії або вени).

advent/ist||o адвентист; ~oj de la sepa tago адвентисти сьомого дня. // Adventisto

Advento

adventiv/a бот. придатковий, адвентивний (про орган).

*adverb||o лінґв. прислівник; ~a прислівниковий, адвербіальний;

adverbial/o лінґв. обставина (= cirkonstanca komplemento).

adverb/iĝ/o лінґв. адвербіалізація.

advers||a противний, супротивний; ворожий; ~ul/o противник, супротивник; ворог; суперник.

*advokat||o адвокат, захисник; ~i vt юр. захищати; ~ar/o адвокатура, колегія захисників; ~ec адвокатство, адвокатська діяльність; ~ej/o юридична консультація.

advokat/aĉo

adz/o тех. тесло, дексель (сокирка).